Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Kazalo

2423. Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, stran 6746.

  
Na podlagi drugega odstavka 18.c člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22,130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o označevanju vira sofinanciranja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa zavezanca za označevanje, način označevanja, lokacijo označevanja, obvezne in neobvezne elemente označevanja in trajanje obveznosti označevanja vira sofinanciranja operacij, ki se izvajajo v okviru intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: strateški načrt) in tehnične pomoči iz strateškega načrta, za izvajanje:
– točk (j) in (k) drugega odstavka 123. člena Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1317 z dne 27. julija 2022 o določitvi odstopanj od Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč (standardi DKOP) 7 in 8 za leto zahtevka 2023 (UL L št. 199 z dne 28. 7. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU) ter
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/129 z dne 21. decembra 2021 o pravilih za vrste intervencij, ki zadevajo oljnice, bombaž in stranske proizvode vinarstva, v skladu z Uredbo (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta ter za zahteve glede informiranja, obveščanja javnosti in prepoznavnosti v zvezi s podporo Unije in strateškimi načrti SKP (UL L št. 20 z dne 31. 1. 2022, str. 197).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »operacija« iz četrtega odstavka 3. člena Uredbe 2021/2115/EU pomeni projekt, pogodbo, aktivnost ali skupino projektov ali aktivnosti, izbranih v okviru strateškega načrta;
2. »uradna spletna stran« je spletna stran pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, in je namenjena trženju proizvodov ali opravljanju dejavnosti, ki so povezane z dodeljeno skupno javno podporo v okviru intervencij iz strateškega načrta;
3. »uradna stran na družbenih medijih« kot so Facebook, Instagram ali YouTube, je javno dostopna stran pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, namenjena trženju proizvodov ali opravljanju dejavnosti, ki so povezane z dodeljeno skupno javno podporo v okviru intervencij iz strateškega načrta.
3. člen 
(zavezanec za označevanje) 
(1) Zavezanec za označevanje vira sofinanciranja po tem pravilniku (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za označevanje) je v skladu s točko (j) drugega odstavka 123. člena Uredbe 2021/2115/EU upravičenec v okviru intervencij iz strateškega načrta, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za razvoj podeželja, razen intervencij, povezanih s površinami in živalmi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvede označevanje iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika:
a) vodilni partner, če je v okviru ene operacije več upravičencev ali
b) član konzorcija, pri katerem je bila naložba izvedena, če gre za intervencijo IRP38 Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno.
(3) Če gre za sredstva iz tehnične pomoči iz strateškega načrta, sta zavezanca za označevanje vira financiranja:
a) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v skladu s prvim odstavkom 123. člena Uredbe 2021/2115/EU;
b) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu s četrtim odstavkom 123. člena Uredbe 2021/2115/EU.
4. člen 
(način označevanja vira sofinanciranja) 
(1) Zavezanec za označevanje iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena označi vir sofinanciranja na naslednje načine:
a) na svoji uradni spletni strani iz 2. točke 2. člena tega pravilnika, če jo ima;
b) na svojih uradnih straneh na družbenih medijih iz 3. točke 2. člena tega pravilnika, če jih ima;
c) v dokumentih in komunikacijskem gradivu iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(2) Pri operacijah sofinanciranih v okviru intervencije LEADER, pri katerih skupna javna podpora presega 10.000 eurov, zavezanec za označevanje iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena namesti plakat velikosti najmanj A3 ali obrazložitveno tablo iz obstojnega materiala velikosti najmanj A3 ali po velikosti enakovreden elektronski prikazovalnik in označi vir sofinanciranja v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Pri operacijah, ki zajemajo naložbe v osnovna sredstva, pri katerih skupna javna podpora presega 50.000 eurov, zavezanec za označevanje iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena namesti obrazložitveno tablo iz obstojnega materiala velikosti najmanj A3 ali po velikosti enakovreden elektronski prikazovalnik in označi vir sofinanciranja v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Pri operacijah, ki zajemajo sofinanciranje infrastrukture ali gradnje, pri katerih skupna javna podpora presega 500.000 eurov, zavezanec za označevanje iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena namesti obrazložitveno tablo iz obstojnega materiala velikosti najmanj A3 in označi vir sofinanciranja v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(5) Pri operacijah iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, pri katerih javna podpora presega 50.000 eurov, in se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, zahteva postavitev gradbiščne table, so elementi označevanja iz 5. člena tega pravilnika lahko označeni na gradbiščni tabli.
(6) Če zavezanec za označevanje izvaja več operacij v okviru intervencij iz strateškega načrta, se lahko vir sofinanciranja označi na skupnem plakatu velikosti najmanj A3, obrazložitveni tabli iz obstojnega materiala velikosti najmanj A3 ali po velikosti enakovrednem elektronskem prikazovalniku.
5. člen 
(obvezni in neobvezni elementi označevanja) 
(1) Obvezni elementi označevanja vira sofinanciranja so:
a) na uradni spletni strani iz 2. točke 2. člena tega pravilnika, če jo zavezanec za označevanje ima, se navedejo naziv intervencije, naziv operacije, kratek opis, cilji in rezultati operacije, izpostavijo pa se tudi logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru operacij, sofinanciranih v okviru intervencije LEADER, logotip »LEADER«, v skladu s 1. ali 2. točko Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
b) na uradnih straneh na družbenih medijih iz 3. točke 2. člena tega pravilnika, če jih zavezanec za označevanje ima, se v okviru objave navedejo naziv intervencije, naziv operacije, kratek opis, cilji in rezultati operacije, izpostavijo pa se tudi logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru operacij, sofinanciranih v okviru intervencije LEADER, logotip »LEADER«, v skladu s 1. ali 2. točko Priloge 1 tega pravilnika. V primeru videoposnetka na YouTubu se naziv intervencije, naziv operacije, kratek opis, cilji in rezultati operacije vključijo v opis videoposnetka, v posnetek pa se vključijo logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru operacij, sofinanciranih v okviru intervencije LEADER, logotip »LEADER«, v skladu s 1. ali 2. točko Priloge 1 tega pravilnika;
c) v dokumentih in komunikacijskem gradivu iz točk a), b), c), č), d) in f) prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se izpostavijo logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru operacij, sofinanciranih v okviru intervencije LEADER, logotip »LEADER«, v skladu s 1. ali 2. točko Priloge 1 tega pravilnika. V primeru prispevkov po radiu in televiziji iz točke e) prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se ustno izjavi, da operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija;
č) na plakatu, obrazložitveni tabli ali elektronskem prikazovalniku, ki se nanašajo na operacije, sofinancirane v okviru intervencije LEADER iz drugega odstavka prejšnjega člena, se navede opis operacije ter izpostavijo se logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in logotip »LEADER«, v skladu z 2. točko Priloge 1 tega pravilnika;
d) na obrazložitveni tabli ali elektronskem prikazovalniku, ki se nanaša na operacije iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se navede opis operacije ter izpostavijo se logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija« in zastava ali grb Republike Slovenije, v skladu s 1. točko Priloge 1 tega pravilnika;
e) na obrazložitveni tabli, ki se nanaša na operacije iz četrtega odstavka prejšnjega člena, se navede opis operacije ter izpostavijo logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija« in zastava ali grb Republike Slovenije, v skladu s 1. točko Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Za označevanje vira sofinanciranja se lahko neobvezno uporabijo tudi drugi logotipi (npr. logotipi občin, logotipi lokalnih akcijskih skupin, znamke), ki pa ne smejo biti večji od logotipov iz Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Elementi označevanja iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko uporabijo v barvni ali črno-beli različici kot je razvidno iz Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Za označevanje vira sofinanciranja se lahko vključi hiperpovezava na spletno stran https://www.skp.si.
6. člen 
(lokacija označevanja) 
(1) Označitev vira sofinanciranja iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika se namesti na vidnem mestu na enega od naslednjih načinov:
a) na lokaciji izvajanja operacije ali
b) na sedežu zavezanca za označevanje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri operacijah, ki se izvajajo v gozdu, vir sofinanciranja označi samo na sedežu zavezanca za označevanje, razen če je zavezanec za označevanje fizična oseba z naslovom v dvo- ali večstanovanjski stavbi v skladu z zakonom, ki ureja vrste stanovanjskih stavb, se vir sofinanciranja ne označi.
(3) Če je s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah, ali predpisom, ki ureja označevanje zavarovanih območij naravnih vrednot, določeno, da označitev vira sofinanciranja ni dovoljena, se upoštevajo omejitve predpisov in se označitev temu prilagodi, lahko pa se vir sofinanciranja izvede na sedežu zavezanca za označevanje, razen če je zavezanec za označevanje fizična oseba z naslovom v dvo- ali večstanovanjski stavbi v skladu z zakonom, ki ureja vrste stanovanjskih stavb, se vir sofinanciranja ne označi.
7. člen 
(trajanje obveznosti označevanja) 
(1) Obveznost označevanja vira sofinanciranja traja v naslednjem obdobju:
a) od vročitve odločbe o pravici do sredstev, ali takoj ko se začne izvajanje operacij, ali ko se namesti kupljena oprema, do zadnjega izplačila sredstev ali
b) od podpisa pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, do zadnjega izplačila sredstev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek traja obveznost označevanja pri intervenciji IRP11 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti eno leto po izplačilu sredstev.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena traja obveznost označevanja za operacije iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
8. člen 
(dokumenti in komunikacijsko gradivo) 
(1) Vrste dokumentov in komunikacijskega gradiva so:
a) tiskana gradiva namenjena javnosti (npr. poročila za javno objavo, knjižice, brošure, bilteni, plakati, prispevki v tiskanih medijih, oglasi v tiskanih medijih, sporočila za javnost, gradiva usposabljanj in svetovanj),
b) elektronska gradiva namenjena javnosti (npr. e-publikacije, avdiovizualna gradiva, gradiva usposabljanj in svetovanj),
c) informativne table, ki zajemajo predstavitev tematskih poti, lokacije ali območja, namenjene javnosti,
č) avdiovizualni material (npr. CD, DVD),
d) promocijski material (npr. majice, darilne vrečke, USB-ključki, izdelki domače in umetnostne obrti, rokodelski izdelki),
e) prispevki po radiu in televiziji (npr. oglasi, oddaje),
f) dokumenti, ki se nanašajo na upravičence (npr. razpisna dokumentacija javnih razpisov in javnih naročil).
(2) Če označevanje vira sofinanciranja na promocijskem materialu iz točke d) prejšnjega odstavka ni mogoče, se z virom sofinanciranja označi embalaža promocijskega materiala ali vizitka, ki mora biti sestavni del promocijskega materiala.
9. člen 
(način, obvezni elementi, lokacija in trajanje označevanja tehnične pomoči) 
(1) Zavezanec za označevanje iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika označi vir financiranja na naslednje načine:
a) na svoji uradni spletni strani in na svojih uradnih straneh na družbenih medijih, če jih ima, se navede kratek opis upravičenih aktivnosti tehnične pomoči iz strateškega načrta ter izpostavijo se logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Financira Evropska unija« in zastava ali grb Republike Slovenije, v skladu s 3. točko Priloge 1 tega pravilnika;
b) v dokumentih in komunikacijskem gradivu iz točk a), b), c), č), d) in e) prvega odstavka prejšnjega člena se izpostavijo logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Financira Evropska unija« in zastava ali grb Republike Slovenije v skladu s 3. točko Priloge 1 tega pravilnika;
c) z namestitvijo plakata na vidnem mestu na sedežu zavezanca za označevanje, pri čemer je plakat velikosti najmanj A3, na katerem se navede: »Tehnična pomoč Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo«, naštejejo se vrste upravičenih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru tehnične pomoči ter izpostavijo se logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Financira Evropska unija« in zastava ali grb Republike Slovenije v skladu s 3. točko Priloge 1 tega pravilnika, pri čemer mora biti plakat viden celotno obdobje izvajanja strateškega načrta.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-209/2023
Ljubljana, dne 7. julija 2023
EVA 2023-2330-0005
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost