Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023

Kazalo

2407. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona, stran 6696.

  
Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-1O) minister za naravne vire in prostor in minister za zdravje izdajata
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona 
1. člen 
V Pravilniku o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona (Uradni list RS, št. 14/22 in 55/23 – popr.) se 17. člen spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(dokumentacija) 
(1) Za novogradnjo, izvedbo protiradonske sanacije obstoječih stavb ali posege v obstoječe stavbe, namenjene izvajanju vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega ali izobraževalnega programa, je treba izdelati elaborat protiradonske zaščite, ki celovito, opisno in grafično prikaže načrtovani sistem protiradonskih ukrepov.
(2) Elaborat protiradonske zaščite iz prejšnjega odstavka je del projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Če projektna dokumentacija za izvedbo gradnje po zakonu, ki ureja graditev, ni potrebna, je elaborat protiradonske zaščite samostojni dokument.
(3) Elaborat protiradonske zaščite mora od spodaj naštetih komponent sistema vsebovati opis tistih komponent, ki bodo vgrajene:
a. prepustni sloj,
b. razvod,
c. navpični dvižni vod in sesalna točka,
č. ventilator,
d. tesnjenje talne konstrukcije stavbe in
e. radonska zaporna folija.
(4) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena se za arhitekturne rešitve iz drugega odstavka 7. člena in drugega odstavka 12. člena tega pravilnika štejejo tudi nadzemne stavbe, pri katerih znaša površina odprtin v zunanjih stenah vsaj 1/3 površine zunanjih sten. Razdalja med temi odprtinami v nasprotnih stenah pa ni večja kot 70 m in pred njimi ni preprek, ki bi preprečevale prezračevanje ter odvod radona. Za te stavbe se kot elaborat protiradonske zaščite šteje del projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki se nanaša na požarno varnost.
(5) Če je bila pri projektiranju, izvedbi in vzdrževanju protiradonske zaščite skladno s tretjim odstavkom 18. člena tega pravilnika uporabljena metoda, ki ni priporočena v tehnični smernici, mora elaborat protiradonske zaščite, ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena, vsebovati opis sistema protiradonske zaščite, vključno z vsemi komponentami, ki zagotavljajo, da ni presežena referenčna raven koncentracije radona.
(6) Če projektna dokumentacija izvedenih del po zakonu, ki ureja gradnje, ni potrebna, je dokumentacija protiradonske zaščite samostojni dokument, ki jo mora lastnik ali upravljalec hraniti ves čas obstoja stavbe.«.
2. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(tehnična smernica) 
»(1) Minister, pristojen za graditev, izda tehnično smernico za graditev, ki ureja zaščito pred radonom v stavbah, s katero določa priporočene projektantske in gradbene ukrepe ter rešitve za dosego izpolnjevanja zahtev iz tega pravilnika.
(2) Če so pri projektiranju in izvedbi zaščite pred radonom v celoti uporabljeni ukrepi, navedeni v tehnični smernici iz prejšnjega odstavka, velja domneva o skladnosti z zahtevami tega pravilnika.
(3) Pri projektiranju, izvedbi in vzdrževanju protiradonske zaščite se sme namesto ukrepov, navedenih v tehnični smernici, kot priporočena metoda, uporabiti tudi metoda, ki predstavlja zadnje stanje gradbene tehnike, če je zagotovljena najmanj enakovredna raven stopnje varnosti pred radonom, kot jo določa izpolnjevanje zahtev s priporočeno metodo. Pri dokazovanju in utemeljevanju nepriporočene metode se smiselno uporabi določbe iz zakona, ki ureja graditev. Če je za poseg ali gradnjo treba izdelati elaborat iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika, mora biti utemeljitev uporabe nepriporočenih metod podana v elaboratu.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2023
Ljubljana, dne 2. junija 2023
EVA 2023-2560-0002
Daniel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 
 
Mag. Uroš Brežan 
minister 
za naravne vire in prostor 

AAA Zlata odličnost