Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023

Kazalo

2395. Zakon o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-A), stran 6686.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-A) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. junija 2023.
Št. 003-02-3/2022-171
Ljubljana, dne 8. julija 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O NUJNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV STABILNOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA (ZNUZSZS-A) 
1. člen
V Zakonu o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ) se 15. člen spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(plačilo zdravstvenih storitev po realizaciji) 
(1) Za namen povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob za izbrane vrste zdravstvenih storitev, za katere se vodi čakalni seznam, se izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v okviru svojih zmogljivosti (kader, oprema, prostor) izvajajo zdravstvene storitve nad obsegom programa, dogovorjenim z Zavodom (v nadaljnjem besedilu: redni obseg programa zdravstvene dejavnosti), zagotovi plačilo zdravstvenih storitev po realizaciji brez sklenitve posebne pisne pogodbe. Izbrane vrste zdravstvenih storitev iz prejšnjega stavka, vključno z obdobjem trajanja ukrepa plačila po realizaciji za posamezno vrsto zdravstvenih storitev, določi Vlada z uredbo, na predlog Zavoda, ki pripravi predlog za vsak naslednji kvartal, do konca prvega meseca tekočega kvartala, na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje o čakalnih dobah za posamezno vrsto zdravstvenih storitev in upoštevajoč stopnje nujnosti za posamezno vrsto zdravstvene storitve. Če zavod v roku iz prejšnjega stavka predloga ne pripravi, izbrane vrste zdravstvenih storitev iz tega člena, za ta kvartal, določi Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za zdravje, ki predlog pripravi po kriterijih iz tega odstavka. Ne glede na drugi stavek tega odstavka lahko izbrane vrste zdravstvenih storitev in obdobje trajanja ukrepa plačila po realizaciji za posamezno vrsto zdravstvenih storitev kadarkoli določi Vlada z uredbo na predlog ministrstva, pristojnega za zdravje. Nacionalni inštitut za javno zdravje spremlja podatke o številu čakajočih in čakalni dobi za izbrane vrste zdravstvenih storitev ter o tem poroča Zavodu in ministru, pristojnemu za zdravje, vsake tri mesece od njihove določitve, na zahtevo ministrstva, pristojnega za zdravje, pa tudi v roku treh delovnih dni od zahteve, ki mora biti pisna, za namene določitve izbranih vrst zdravstvenih storitev iz četrtega stavka tega odstavka.
(2) Izvajalci lahko izvajajo zdravstvene storitve iz prejšnjega odstavka nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti, če so predhodno v celoti izpolnili redni obseg programa za izbrane vrste zdravstvenih storitev. V izvajanje zdravstvenih storitev iz prejšnjega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti s koncesijo ne more vključiti zdravstvenih delavcev, zaposlenih pri javnih zdravstvenih zavodih.
(3) Izvajanje zdravstvenih storitev iz prvega odstavka tega člena spremlja Zavod, ki ministru, pristojnemu za zdravje, posreduje mesečna poročila o obsegu izvajanja zdravstvenih storitev. Podrobnejšo vsebino in način poročanja določi minister, pristojen za zdravje. Minister, pristojen za zdravje, posreduje pristojnemu odboru Državnega zbora Republike Slovenije in Vladi poročila o izvajanju zdravstvenih storitev iz tega člena, vključno z analizo odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob za te storitve, in sicer:
1. za obdobje od 1. avgusta 2023 do 31. decembra 2023: do 28. februarja 2024,
2. za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. marca 2024: do 31. maja 2024,
3. za obdobje od 1. aprila 2024 do 30. junija 2024: do 31. avgusta 2024,
4. za obdobje od 1. julija 2024 do 30. septembra 2024: do 30. novembra 2024,
5. za obdobje od 1. oktobra 2024 do 31. decembra 2024: do 28. februarja 2025.
(4) Vir podatkov o čakalni dobi in čakajočih so podatki iz centralnega sistema eNaročanje. Nacionalni inštitut za javno zdravje redno zagotavlja podatke o stanju števila čakajočih in čakalnih dobah po posameznih stopnjah nujnosti in vrstah zdravstvenih storitev na podlagi predhodno prečiščenih čakalnih seznamov. Izvajalci zdravstvene dejavnosti so odgovorni za usklajenost podatkov o čakalni dobi in čakajočih v lokalnih sistemih glede na centralni sistem eNaročanje. V izvajanje ukrepa iz tega člena se lahko vključijo le izvajalci, ki imajo usklajene podatke iz tega odstavka.
(5) Izvajalcem zdravstvene dejavnosti iz tega člena se zagotovi plačilo glede na obseg opravljenih zdravstvenih storitev, upoštevaje standarde storitev in cene, dogovorjene v programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
(6) Ne glede na 53.c člen ZZDej lahko javni zdravstveni zavod za namen opravljanja zdravstvenih storitev iz tega člena sklene podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: podjemna pogodba) z zdravstvenim delavcem, zaposlenim pri njem, za opravljanje izbranih vrst zdravstvenih storitev, ki presegajo redni obseg programa zdravstvene dejavnosti, če te zdravstvene storitve tak delavec opravi zunaj svojega rednega delovnega časa. Ne glede na zakon, ki ureja posebni davek na določene prejemke, se posebni davek na določene prejemke ne plačuje od izplačil na podlagi podjemnih pogodb, ki jih javni zdravstveni zavod v tem primeru sklene z lastnim zaposlenim zdravstvenim delavcem. Javni zdravstveni zavod Finančni upravi Republike Slovenije sporoči podatke o zneskih izplačil iz prejšnjega stavka za posamezni mesec po posameznem zaposlenem, in sicer najpozneje do konca tekočega meseca za pretekli mesec. Javni zdravstveni zavod v primeru sklenitve podjemne pogodbe iz tega odstavka vodi evidenco opravljenih zdravstvenih storitev za posameznega zaposlenega tako, da sta iz nje razvidna datum in časovno obdobje vseh zdravstvenih storitev, ki jih ta zaposleni opravi za javni zdravstveni zavod izven rednega delovnega časa, in izven rednega obsega programa tega zaposlenega. Nadzor nad evidenco iz prejšnjega stavka izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
(7) Sredstva za povečanje obsega programa oziroma izvedbo zdravstvenih storitev iz tega člena se v deležu obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotovijo iz sredstev nerealiziranega programa storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavod preveri realizacijo izvajalcev zdravstvene dejavnosti in sredstva iz nerealiziranih programov nameni za izvajanje zdravstvenih storitev iz tega člena. Če sredstva iz prvega stavka tega odstavka ne zadoščajo, se dodatna sredstva za zagotavljanje ukrepa iz tega člena zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije. Zavod izstavlja zahtevke za izplačilo sredstev iz proračuna, skupaj z dokazili, kvartalno, in sicer do konca maja za prvi kvartal, do konca septembra za drugi kvartal in do konca novembra za tretji kvartal. Končna obveznost proračuna Republike Slovenije do Zavoda za posamezno koledarsko leto se ugotovi na podlagi končnega letnega obračuna zdravstvenih storitev iz tega člena. Zavod zahtevek za izplačilo, skupaj z dokazili, izstavi do konca februarja za preteklo leto. Zahtevki se plačajo Zavodu v 15 dneh po sprejetju zahtevka.
(8) Zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, iz neporabljenih sredstev za povečanje obsega programa iz tega člena, ki so jih oblikovale kot zavarovalno- tehnične rezervacije na podlagi 35. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP in 18/23 – ZDU-1O) in 39. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22) plačujejo izvedbo zdravstvenih storitev v deležu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in sicer do njihove porabe oziroma najdlje do izteka veljavnosti ukrepa iz tega člena.
(9) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2024.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(1) Zavod pripravi predlog izbranih vrst zdravstvenih storitev iz prvega odstavka spremenjenega 15. člena zakona za obdobje od 1. septembra do 31. decembra 2023 in ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za zdravje, najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izbrane vrste zdravstvenih storitev iz prvega odstavka spremenjenega 15. člena zakona za obdobje od 1. avgusta do 31. avgusta 2023 določi Vlada najpozneje do 31. julija 2023.
(3) Podrobnejšo vsebino in način poročanja ter izdaje zahtevkov iz tretjega in sedmega odstavka spremenjenega 15. člena zakona določi minister, pristojen za zdravje, najpozneje do 31. julija 2023.
3. člen 
(1) Spremenjeni 15. člen zakona se začne uporabljati 1. avgusta 2023, do takrat pa se uporablja 15. člen Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ).
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje, posreduje pristojnemu odboru Državnega zbora Republike Slovenije poročila o izvajanju zdravstvenih storitev iz devetega odstavka 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ), vključno z analizo odprave oziroma skrajšanja čakalnih dob, za obdobje od 1. aprila 2023 do 31. julija 2023: do 30. septembra 2023.
4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-01/23-35/19
Ljubljana, dne 30. junija 2023
EPA 867-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti