Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023

Kazalo

2391. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), stran 6675.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. junija 2023.
Št. 003-02-3/2022-156
Ljubljana, dne 6. julija 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠOLSKI PREHRANI (ZŠolPre-1B) 
1. člen
V Zakonu o šolski prehrani (Uradni list RS. št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-K) se v 4. členu v tretjem odstavku v prvem stavku za besedo »malico« doda besedilo »in kosilo za učence. Za učence in dijake, ki predložijo zdravniško potrdilo o medicinsko predpisani dieti, šola organizira dietno malico oziroma kosilo«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kot dodatno ponudbo lahko osnovna šola organizira tudi zajtrk in popoldansko malico, srednja šola pa zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Dietne obroke v okviru dodatne ponudbe organizira šola v skladu s svojimi zmožnostmi.«.
V petem odstavku se v prvem stavku za besedilom »srednji šoli« doda besedilo »ter cena kosila v osnovni šoli«, za besedo »dijakom« pa besedilo »ter kosilo učencem«. V drugem stavku se za besedo »malice« doda besedilo »in ceno kosila za učence«.
2. člen 
V 13. členu se v drugem odstavku besedilo »iz socialno manj vzpodbudnega okolja« nadomesti z besedilom »v višini cene kosila«.
3. člen 
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci in dijaki, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana, do subvencije za kosilo pa vsi učenci, ki se redno šolajo in se na kosilo prijavijo.«.
4. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku v peti in šesti alineji črta besedilo »oziroma kosilo«.
V sedmi alineji se črta besedilo »oziroma subvencije za kosilo«.
5. člen 
V 18.a členu se črta besedilo »ali kosilo«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
Zaradi uvedbe brezplačnih kosil v skladu s tem zakonom ministrstvo v treh mesecih od uveljavitve tega zakona objavi javni razpis za izvedbo pilotnega projekta osrednje šolske kuhinje glede možnosti uvedbe sodobnejšega načina priprave hrane za več vzgojno-izobraževalnih zavodov. Osrednja šolska kuhinja se organizira v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Sredstva za izvedbo pilotnega projekta se zagotovijo iz državnega proračuna in proračuna lokalne skupnosti.
7. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12– ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 –ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1) prenehajo veljati:
– v 3. členu v 1. točki besedilo »in pri subvenciji kosila za učence« in v 10. točki besedilo »ter subvencija kosila za učence«;
– v 6. členu 3. točka;
– 26. člen;
– v 32. členu:
– v tretjem odstavku besedilo »ali kosilo« in 
– v petem odstavku besedilo »ali za subvencijo kosila za učence«; 
– V 44. členu:
– v drugem odstavku besedilo »ter subvencije kosila za učence«, 
– v tretjem odstavku besedilo »subvencije kosila za učence,« in 
– v sedmem odstavku besedilo »ter kosila za učence«; 
– v 49. členu v drugem odstavku 6. točka in deveti odstavek;
– v 50. členu v šestem odstavku besedilo »oziroma subvencije kosila«.
(2) Določbe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona.
(3) V obdobju od 1. septembra 2023 do 1. septembra 2026 subvencija kosila v višini cene kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(4) V obdobju od 1. septembra 2024 do 1. septembra 2027 subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, presega zgornjo mejo 4. dohodkovnega razreda in ne presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
8. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2027. Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-K).
Št. 602-12/22-3/63
Ljubljana, dne 28. junija 2023
EPA 353-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti