Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023

Kazalo

2388. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD-B), stran 6673.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. junija 2023.
Št. 003-02-3/2022-153
Ljubljana, dne 6. julija 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODŠKODNINI ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ (ZOZKD-B) 
1. člen
V Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05, 114/06 – ZUE in 86/10) se v 4. členu besedilo »formalni in materialni« črta.
2. člen 
Naslov pred 5. členom in člen se črtata.
3. člen 
Naslov pred 6. členom se spremeni tako, da se glasi: »Pogoji«.
V prvem odstavku se besedilo »Materialni pogoji« nadomesti z besedo »Pogoji«.
4. člen 
V 30. členu se v prvem odstavku prva alineja črta.
Dosedanje druga do peta alineja postanejo prva do četrta alineja.
V drugem odstavku se besedilo »prve, četrte in pete« nadomesti z besedilom »tretje in četrte«.
5. člen 
V 32. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se prosilec po vročitvi odločbe pisno ali ustno na zapisnik pri ministrstvu odpove pravici do vložitve tožbe v upravnem sporu, postane odločba pravnomočna z dnem, ko se prosilec odpove tej pravici.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi predpis iz drugega odstavka 27. člena zakona s spremenjenimi določbami zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
7. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/23-5/13
Ljubljana, dne 28. junija 2023
EPA 716-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost