Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2375. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027, stran 6564.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15, 69/17 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD), v programskem obdobju 2021–2027, v skladu s sporazumom o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, ki je dostopen na spletni strani https://evropskasredstva.si/2021-2027/, in programom, ki ureja izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: program ESPRA 2021–2027), ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) Ta uredba določa tudi vrste podaktivnosti CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (v nadaljnjem besedilu: ESPRA), določa pogoje in način izplačila pripravljalne podpore, pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategije lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in vodilnih partnerjev, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podaktivnosti, nadzor nad izvajanjem podaktivnosti, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti ter finančne določbe.
(3) Ta uredba ureja izvajanje:
1. Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPower EU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (UL L št. 63 z dne 28. 2. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU);
2. Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 (UL L št. 247 z dne 13. 7. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/2181 z dne 29. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo glede datumov začetka in časovnih obdobij za nedopustnost vlog za podporo (UL L št. 288 z dne 9. 11. 2022, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1139/EU);
3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/44 z dne 13. januarja 2022 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril za določitev ravni finančnih popravkov in meril za uporabo pavšalnih stopenj, povezanih z resno neskladnostjo s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 9 z dne 14. 1. 2022, str. 13);
4. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/45 z dne 13. januarja 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v zvezi s primeri neizpolnjevanja in resnega neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike, ki lahko povzročijo prekinitev roka izplačila ali začasno ustavitev izplačil v okviru navedenega sklada (UL L št. 9 z dne 14. 1. 2022, str. 20);
5. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/46 z dne 13. januarja 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004, kar zadeva opredelitev energetsko učinkovitih tehnologij in specifikacijo elementov metodologije za določitev običajnega ribolovnega napora ribiških plovil (UL L št. 9 z dne 14. 1. 2022, str. 27);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/79 z dne 19. januarja 2022 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede beleženja, pošiljanja in predstavitve podatkov o izvajanju na operativni ravni (UL L št. 13 z dne 20. 1. 2022, str. 24);
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2181 z dne 29. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo glede datumov začetka in časovnih obdobij za nedopustnost vlog za podporo (UL L št. 288 z dne 9. 11. 2022, str. 7;v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/2181/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. lokalna akcijska skupina za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: LASR) je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja po načelu »od spodaj navzgor« v skladu s 33. členom Uredbe 2021/1060/EU in 32. členom Uredbe 2021/1139/EU ter potrjeno s strani organa upravljanja;
2. lokalno partnerstvo je skupina javnih in zasebnih subjektov, ki se združijo z namenom priprave strategije lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR) in uresničevanja ciljev SLR;
3. CLLD pomeni lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost iz Uredbe 2021/1060/EU in ki ga podpira ESPRA;
4. finančni okvir je skupna višina sredstev za uresničevanje ciljev SLR in drugih nalog posamezne LASR in je podlaga za izdelavo finančnega načrta v SLR;
5. javna podpora so nepovratna javna finančna sredstva in vključuje prispevek Evropske unije in nacionalni del;
6. operacija pomeni projekt ali skupino projektov, izbranih v okviru podpore CLLD;
7. naložba so investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov, nakup mehanizacije, strojev ali opreme, nakup zemljišč ter investicije v prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko, parkovno in drugo infrastrukturo;
8. podaktivnost so podpore, ki se izvajajo v skladu s 34. členom Uredbe 2021/1060/EU in so upravičene do sofinanciranja;
9. ribič je vsaka fizična oseba, ki opravlja dejavnosti gospodarskega ribolova v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo;
10. mali priobalni ribolov so ribolovne aktivnosti, ki se izvajajo z ribiškimi plovili za ribolov na morju, katerih skupna dolžina znaša manj kot 12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja, ali ribolovne aktivnosti brez plovil, vključno z nabiranjem školjk;
11. trajnostno modro gospodarstvo so vse sektorske in medsektorske gospodarske dejavnosti, v skladu s 15. točko 1. člena Uredbe 2021/1139/EU;
12. upravičenec je oseba javnega ali zasebnega prava ali fizična oseba, odgovorna za začetek, izvajanje in dokončanje operacij;
13. udeleženec je fizična oseba, ki ima neposredne koristi od operacij, ne da bi bila odgovorna za začetek, izvajanje in dokončanje operacije, in v okviru ESPRA ne prejme finančne podpore;
14. gospodarski subjekt je katerakoli fizična ali pravna oseba ali drugi subjekt, ki sodeluje pri izvajanju operacij iz ESPRA;
15. končana operacija je operacija, ki je bila fizično dokončana ali popolnoma izvedena, za katero so upravičenci izvršili vsa zadevna izplačila, njim pa so bila izplačana ustrezna javna sredstva;
16. nepravilnost je vsaka kršitev veljavnega prava, ki je posledica delovanja ali opustitve s strani gospodarskega subjekta, ki škoduje ali bi škodovala proračunu Evropske unije zaradi neupravičenih izdatkov v breme tega proračuna;
17. stroški so stroški materiala, storitev, amortizacije, dela, dajatev, ki so neodvisni od poslovnega izida in niso vezani na posamezne stroške (predvsem stroški danih obresti). Strošek nastane z dnem opravljene storitve ali z dnem dobave blaga;
18. upravičeni stroški so tisti del oziroma vrsta celotnih stroškov in izdatkov operacije, ki sta jih potrdila organ upravljanja ali posredniško telo;
19. pregled pomeni preverjanje (upravno in na kraju samem) pred izborom operacij in preverjanje operacij pred izplačilom, opredeljeno v drugem odstavku 73. člena in v 74. členu Uredbe 2021/1060/EU.
3. člen 
(organi, vključeni v izvajanje CLLD) 
V skladu z 71. členom Uredbe 2021/1060/EU so za sklad ESPRA imenovani naslednji organi:
1. organ upravljanja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
2. posredniško telo je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija);
3. organ za izvajanje računovodske funkcije je agencija;
4. revizijski organ je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, organ v sestavi Ministrstva za finance;
5. odbor za spremljanje izvajanja programa ESPRA 2021–2027 iz prvega odstavka 38. člena Uredbe 2021/1060/EU je Odbor za spremljanje programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: odbor za spremljanje).
4. člen 
(naloge posameznega organa, vključenega v izvajanje CLLD) 
Naloge organov iz prejšnjega člena so:
1. organ upravljanja opravlja naloge iz drugega in tretjega odstavka 32. člena Uredbe 2021/1060/EU in naslednje naloge:
a) izda odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi pripravljalne podpore SLR in LASR v skladu s 16. členom te uredbe,
b) izda odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi spremembe SLR,
c) določi finančni okvir za črpanje sredstev iz naslova ESPRA,
č) nadzoruje delovanje posamezne LASR,
d) izvaja in organizira izobraževanja in delavnice za LASR,
e) opravlja pregled uspešnosti in obvesti LASR o doseganju mejnikov,
f) spremlja delovanje posamezne LASR;
2. posredniško telo opravlja naslednje naloge:
a) zagotovi ustrezen informacijski sistem za beleženje, vzdrževanje, vodenje in sporočanje podatkov v povezavi z izvajanjem podaktivnosti,
b) preverja izpolnjevanje pogojev za upravičenost operacij pred izdajo odločbe o odobritvi operacije,
c) izdaja odločbe in sklepe upravičencem,
č) vodi upravne postopke,
d) odloča o spremembah operacij,
e) izvaja nadzor nad operacijami,
f) preverja, ali so izpolnjeni pogoji za upravičenost pred izplačilom sredstev,
g) opravlja upravne preglede in preglede na kraju samem,
h) skrbi za pravilna izplačila sredstev in izterjave,
i) nakazuje sredstva na transakcijski račun upravičenca,
j) opravlja druge naloge iz 73. in 74. člena Uredbe 2021/1060/EU;
3. organ, ki opravlja računovodsko funkcijo, opravlja naloge iz 76. člena Uredbe 2021/1060/EU;
4. revizijski organ opravlja nadzor nad porabo proračunskih sredstev in opravlja naloge iz 77. do 80. člena ter tretjega, četrtega in petega odstavka 81. člena Uredbe 2021/1060/EU;
5. odbor za spremljanje opravlja naloge iz 40. člena Uredbe 2021/1060/EU.
5. člen 
(horizontalni omogočitveni pogoji) 
Organ upravljanja in posredniško telo celotno programsko obdobje spremljata izpolnjevanje omogočitvenih pogojev iz 15. člena Uredbe 2021/1060/EU. Posredniško telo na poziv organa upravljanja poroča o izpolnjevanju horizontalnih omogočitvenih pogojev iz njihove pristojnosti.
6. člen 
(namen in cilj) 
Podpora iz CLLD zajema intervencije, ki prispevajo k omogočanju trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah, spodbujanju trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti ter cilju politike 5 »Evropa bližje državljanom s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja vseh vrst območij ter lokalnih pobud« iz točke e) prvega odstavka 5. člena Uredbe 2021/1060/EU.
7. člen 
(vrste podpor) 
V skladu s 34. členom Uredbe 2021/1060/EU so vrste podpor:
a) krepitev zmogljivosti in pripravljalni ukrepi v podporo oblikovanju in prihodnjemu izvajanju strategije (v nadaljnjem besedilu: pripravljalna podpora);
b) izvajanje operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru strategije (v nadaljnjem besedilu: izvajanje SLR);
c) upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije, vključno z olajševanjem izmenjav med deležniki (v nadaljnjem besedilu: delovanje LASR).
8. člen 
(finančne določbe) 
(1) V programskem obdobju 2021–2027 je za izvajanje podpor iz prejšnjega člena skupaj namenjenih 12.261.062 eurov. Od tega je za:
– pripravljalne podpore namenjenih 130.000 eurov. Pripravljalna podpora se izplača v skladu z 22. členom te uredbe;
– izvajanje SLR namenjenih 9.615.062 eurov;
– delovanje LASR namenjenih 2.516.000 eurov.
(2) LASR mora za izvajanje operacij sodelovanja iz 31. člena te uredbe nameniti med 5 in 10 % javne podpore, dodeljene izvajanju SLR.
(3) K izvajanju programa ESPRA 2021–2027 prispeva Evropska unija 70 % in Republika Slovenija 30 % javne podpore.
(4) Javna podpora za posamezno LASR je sestavljena iz podpore za izvajanje SLR in delovanje LASR. Stopnjo javne podpore za posamezno operacijo lahko določi LASR sama, vendar največ do zgornje meje, določene v petnajstem odstavku tega člena, v skladu s Prilogo III Uredbe 2021/1139/EU.
(5) Posamezna LASR je upravičena do uporabljanja sredstev ESPRA na podlagi metodologije organa upravljanja iz Priloge 7, ki je sestavni del te uredbe in je podlaga za izdelavo finančnega načrta za SLR za posamezno LASR iz šestega odstavka 11. člena te uredbe.
(6) Javna podpora za delovanje LASR ne sme presegati 25 % skupne javne podpore, ki je posamezni LASR dodeljena za izvajanje SLR.
(7) LASR lahko v posameznih letih od 2024 do 2027 nameni do največ 25 %, za leti 2028 in 2029 pa najmanj 10 % celotne javne podpore, dodeljene za delovanje LASR.
(8) Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 eurov. Najvišji znesek javne podpore za operacije za izvajanje SLR je do 200.000 eurov, za operacije sodelovanja pa do 100.000 eurov.
(9) Kadar celotna vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 eurov, se lahko izvaja v treh fazah, vendar posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov.
(10) Javna podpora za izvajanje SLR se v skladu z metodologijo organa upravljanja iz Priloge 7 te uredbe med LASR razdeli tako, da 33 % pomeni število zaposlenih v sektorju morskega gospodarskega ribolova in sektorju akvakulture, 33 % pomeni ovrednotenje sektorja morskega gospodarskega ribolova in sektorja akvakulture in 34 % pomeni splošni delež, ki je enak za vse LASR.
(11) Javna podpora za delovanje LASR, dodeljena posamezni LASR, znaša 25 %.
(12) Pri izračunu iz desetega odstavka tega člena se upoštevajo naslednji parametri: število zaposlenih v sektorju morskega gospodarskega ribolova, število zaposlenih v sektorju akvakulture, ovrednotenje sektorja in enoten splošni delež, ki je enak za vse LASR. Podrobneje je prikaz načina razdelitve finančnega okvira za LASR prikazan v Prilogi 7 te uredbe.
(13) V skladu z 41. členom Uredbe 2021/1139/EU je najvišja stopnja intenzivnosti javne podpore za posamezno operacijo 50 % skupnih upravičenih stroškov.
(14) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko v skladu s Prilogo III Uredbe 2021/1139/EU LASR za operacije v okviru izvajanja SLR uporabi stopnjo intenzivnosti javne podpore od 50 do 100 % skupnih upravičenih stroškov, če izpolnjujejo vsaj eno od naslednjih meril:
– so v skupnem interesu,
– imajo skupnega upravičenca, oziroma
– imajo inovativne značilnosti, kadar je ustrezno, na lokalni ravni in zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov.
(15) Ne glede na trinajsti odstavek tega člena lahko LASR za operacije v okviru izvajanja SLR, v skladu s Prilogo III Uredbe 2021/1139/EU vključno z operacijami sodelovanja, uporabi naslednje stopnje intenzivnosti javne podpore:
– 50 %, če se operacija izvaja za lastni interes in se po koncu tudi trži;
– 100 %, če je operacija povezana z malim priobalnim ribolovom;
– 85 %, če operacija zagotavlja javni dostop in izpolnjuje enega od pogojev iz prejšnjega odstavka;
– 100 %, če je operacija v javnem interesu, ima skupnega upravičenca, je javno dostopna in se ne trži.
(16) Ne glede na trinajsti odstavek tega člena je v skladu s Prilogo III Uredbe 2021/1139/EU stopnja javne podpore za delovanje LASR 100 % skupnih upravičenih stroškov.
(17) Ne glede na trinajsti in štirinajsti odstavek tega člena končno stopnjo javne podpore za operacije, ki se izvajajo v okviru izvajanja SLR, v skladu s Prilogo III Uredbe 2021/1139/EU določi posredniško telo z odločbo o odobritvi operacije.
II. LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA RIBIŠTVO IN STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA 
9. člen 
(pogoji za oblikovanje območja in delovanje LASR) 
Pogoji za oblikovanje območja in delovanje LASR, ki morajo biti izpolnjeni do oddaje SLR na organ upravljanja, so:
1. lokalno partnerstvo se oblikuje in deluje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, opredeljenih v SLR;
2. velikost območja ne presega velikosti površine 4364 km2;
3. na območju, za katero se pripravlja SLR, živi najmanj 10.000 prebivalcev na dan 1. januarja 2022 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS);
4. LASR, ki deluje na obalnem območju, izpolnjuje pogoje iz opredelitve ribiškega območja, ki je območje Republike Slovenije in zajema vse obalne lokalne skupnosti (Koper, Izola, Piran in Ankaran), ki imajo znatni delež zaposlenosti v ribištvu ali akvakulturi in je funkcionalno v skladu v geografskem, gospodarskem in socialnem smislu;
5. LASR, ki deluje na območju sladkovodne akvakulture, izpolnjuje naslednje pogoje:
a) skupna količina proizvodnje akvakulture, namenjene za prehrano ljudi, na območju LASR dosega najmanj 50 ton, upošteva se povprečna proizvodnja za koledarsko leto 2021, za katero je SURS uradno objavil podatke,
b) na območju LASR so najmanj štirje registrirani in delujoči gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo z vzrejo sladkovodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, in so registrirani za gojenje sladkovodnih organizmov v evidenci Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (šifra dejavnosti 03.220) ali so registrirani v evidenci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter imajo veljavno odločbo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o odobritvi proizvodnje akvakulture.
6. območje LASR je povezano v homogeno geografsko in funkcionalno celoto, območje posamezne občine se ne deli med več LASR;
7. posamezna območja LASR se med sabo ne prekrivajo;
8. vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstvo LASR se zagotavljata na podlagi javno objavljenega poziva vsaj enega od pobudnikov za oblikovanje LASR;
9. lokalni razvoj, ki ga vodi LASR, je osredotočen na posebne geografske in demografske težave območja v podpori mreženju, dostopnosti, inovativnim značilnostim v lokalnem okolju in, po potrebi, sodelovanju z drugimi teritorialnimi akterji;
10. LASR je vključujoča in organizirana kot tristransko pogodbeno partnerstvo javnih subjektov, zasebnih socialnih in zasebnih ekonomskih subjektov na izbranem območju, pri čemer noben sektor ne prevladuje;
11. lokalno partnerstvo med svojimi člani izbere vodilnega partnerja, ki opravlja naloge, določene v 10. členu te uredbe;
12. pogodba o ustanovitvi LASR iz desete točke tega člena vsebuje obvezne sestavine iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe;
13. LASR zagotovi preglednost svojega delovanja in postopkov, sledljivost ter nadzor nad zakonito porabo proračunskih sredstev;
14. LASR zagotovi preglednost postopkov in prepreči nasprotje interesov v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije;
15. LASR zagotovi varen elektronski predal za sprejem elektronske pošte in kvalificirano elektronsko potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov za izplačilo;
16. LASR ima vzpostavljeno lastno spletno stran, iz katere je razvidno povabilo k sodelovanju zainteresirane javnosti, objavlja javne pozive za izbor operacij, ki so predmet sofinanciranja v okviru izvajanja SLR, rezultate izbora operacij in sproti objavlja vse druge informacije, namenjene večji informiranosti upravičencev.
10. člen 
(vodilni partner in zmogljivost LASR) 
(1) Med LASR in vodilnim partnerjem iz enajste točke prejšnjega člena je vzpostavljeno pogodbeno razmerje v skladu z dvanajsto točko prejšnjega člena, iz katerega izhajata tudi obseg in finančno ovrednotenje nalog.
(2) LASR mora biti upravno in kadrovsko sposobna. Šteje se, da je LASR kadrovsko sposobna, če vodilni partner zagotovi:
a) za pripravo SLR najmanj eno polno delovno moč za LASR za obdobje najmanj sedem mesecev, vendar ne prej kot od 1. decembra 2022;
b) za izvajanje SLR in delovanje LASR najmanj eno polno delovno moč za programsko obdobje 2021–2027, po potrditvi SLR.
(3) Šteje se, da je LASR upravno sposobna, če vodilni partner zagotovi:
a) aktivno pisarno na območju LASR. Aktivna pisarna je pisarna za delovanje LASR z naslovom, ustreznimi prostori, opremo za delovanje in kadrovsko sestavo;
b) da ima LASR za nakazilo finančnih sredstev iz naslova te uredbe zagotovljen ločen transakcijski račun;
c) da ima LASR vzpostavljen ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije, opravljene v okviru transakcijskega računa;
č) da LASR zagotavlja preglednost svojega delovanja in sledljivost ter nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev.
(4) Naloge vodilnega partnerja so:
a) zastopanje LASR v upravnih in finančnih zadevah;
b) upravljanje transakcijskega računa LASR;
c) animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LASR, spodbujanje izvajanja operacij, pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi operacij ter priprava in izvajanje SLR za celotno programsko obdobje;
č) spremljanje in vrednotenje pravilnega izvajanja operacij v skladu s SLR ter skrb zanj in za doseganje mejnikov in ciljev operacij ter pregled nad izvajanjem operacij tudi po izplačilu sredstev;
d) priprava nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka in meril, ki preprečujejo navzkrižja interesov in zagotavljajo, da nobena posamezna interesna skupina ne nadzoruje odločitev o izbiri;
e) priprava in objava razpisov za zbiranje predlogov, izvajanje postopkov za izbor operacij, izbira operacije in določitev zneska podpore ter predložitev v končno potrditev agenciji;
f) skrb za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po zadnjem izplačilu sredstev;
g) zagotavljanje vlaganja vlog in zahtevkov za izplačilo za posamezne operacije iz 39. in 40. člena te uredbe, predhodno preverjanje upravičenosti stroškov, skladnosti s SLR in operativnim programom, preverjanje zmogljivosti nosilcev operacij za izvajanje operacij in zakonitosti izvedenih operacij;
h) sodelovanje z organi iz 3. člena te uredbe, revizijskimi organi in drugimi nadzornimi organi vseh zadevnih skladov;
i) priprava letnega poročila o izvajanju SLR v skladu z 42. členom te uredbe;
j) pred vložitvijo zahtevka za izplačilo preveritev, ali so sofinancirane operacije označene v skladu s 47. in 50. členom Uredbe 2021/1060/EU;
k) ureditev dostopa do ustreznega informacijskega sistema sklada pred vlaganjem vlog in zahtevkov za izplačilo v informacijski sistem;
l) imenovanje naslednjih odgovornih oseb in organov: predsednika, skupščine, upravnega odbora, ocenjevalne komisije in nadzornega organa;
m) priprava dokumentov za delovanje LASR, v katerih se določijo odgovorne osebe in člani posameznega organa iz prejšnje točke; ti člani se javno objavijo na spletni strani LASR;
n) izvedba vseh drugih nalog, ki izhajajo iz pogodbe med LASR in vodilnim partnerjem.
11. člen 
(strategija lokalnega razvoja) 
(1) SLR mora biti izdelana v skladu s prvim odstavkom 32. člena Uredbe 2021/1060/EU in prispevati k skupnemu cilju iz točke (e) prvega odstavka 5. člena Uredbe 2021/1060/EU.
(2) SLR mora prispevati k izvajanju skupne ribiške in pomorske politike Evropske unije ter uresničevanju tretje prednostne naloge, določene v (3) točki 3. člena Uredbe 2021/1139/EU.
(3) SLR mora biti v skladu s potrebami in cilji programa ESPRA 2021–2027 in drugih razvojnih strategij na območju LASR.
(4) Zastavljeni cilji v SLR morajo izhajati iz analize lokalnih razvojnih potreb in razvojnih možnosti območja ter naslavljati dejanske izzive območja.
(5) Cilji iz prejšnjega odstavka se navezujejo na naslednje kazalnike rezultata iz Priloge I Uredbe 2021/1139/EU:
a) ustvarjena delovna mesta CR06,
b) ohranjena delovna mesta CR07,
c) osebe, ki imajo koristi od operacije (na območju in širše) CR08,
č) dejavnosti sodelovanja med deležniki (turizem, podeželje, drugo) CR13,
d) subjekti, ki imajo koristi od dejavnosti promocije in informiranja CR16,
e) LASR lahko za izvajanje ciljev SLR izbere tudi dodatne kazalnike rezultata.
(6) LASR pripravi SLR najmanj v višini predvidenega finančnega okvira, v skladu z izračunom iz dvanajstega odstavka 8. člena te uredbe.
12. člen 
(obvezna poglavja SLR) 
(1) Obvezna poglavja v SLR so:
1. opredelitev območja in prebivalstva, zajetega v SLR;
2. analiza razvojnih potreb in potenciala LASR, vključno z analizo prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti (v nadaljnjem besedilu: SWOT-analiza);
3. opis SLR, njenih ukrepov in ciljev, vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov, ki omogočajo spremljanje;
4. opis postopka vključitve skupnosti v pripravo SLR;
5. opis sistema upravljanja LASR, vključno z upravljanjem, spremljanjem in vrednotenjem, ki dokazujejo zmogljivost LASR za izvajanje SLR; opis postopka določitve vodilnega partnerja LASR;
6. opis nalog, odgovornosti in postopkov sprejemanja odločitev organov LASR iz točke l) četrtega odstavka 10. člena te uredbe;
7. natančna merila v skladu s točko b) tretjega odstavka 33. člena Uredbe 2021/1060/EU za izbor operacij ter opisan postopek izbora in potrjevanja operacij, vključno s pravili za delovanje LASR in ocenjevalnih komisij. V SLR mora biti opisano, na kakšen način se zagotavlja preglednost postopkov in prepreči nasprotje interesov. Pri določitvi meril za izbor operacij mora lokalno partnerstvo izhajati iz skupnih načel, in sicer iz:
a) prispevka k doseganju ciljev SLR,
b) prispevka k doseganju horizontalnih ciljev Evropske unije,
c) okoljske trajnosti,
č) socialne vzdržnosti,
d) ekonomske trajnosti,
e) priključitve več sektorjev in
f) vpliva na območje LASR;
8. finančni načrt v skladu s finančnim okvirom, ki je priloga SLR;
9. dodatni pogoji za upravičenost, če jih lokalno partnerstvo opredeli poleg pogojev za upravičenost, ki so določeni v okviru izvajanja SLR, in pogojev, ki so določeni za sklad ESPRA 2021–2027.
(2) SLR se izdela na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Pri določitvi meril iz 7. točke prvega odstavka tega člena se smiselno upošteva tudi zakon, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.
III. POSTOPEK POTRJEVANJA SLR 
13. člen 
(merila za izbor SLR in LASR) 
(1) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo zahteve iz 10. člena te uredbe, se ocenijo na podlagi naslednjih meril:
1. ocena partnerstva:
a) jasno izraženo tristransko partnerstvo, načelo enakih možnosti in razdelitev nalog med sodelujočimi za izvajanje lokalne razvojne strategije,
b) zagotavljanje sodelovanja članov LASR pri pripravi, upravljanju in izvajanju strategije,
c) partnerstvo sestavljajo tudi na ravni odločanja predstavniki ribiškega sektorja in drugih ustreznih lokalnih družbeno-gospodarskih subjektov,
č) izkušnje vodilnega partnerja za izvajanje načela »od spodaj navzgor« v razvojnih programih, ki so se izvajali na izbranem območju LASR,
d) kadrovska in strokovna usposobljenost vodilnega partnerja, zagotavljanje najmanj ene polne delovne moči za obdobje izvajanja programa,
e) zagotovitev sposobnosti upravljanja finančnih sredstev;
2. ocena kakovosti SLR:
a) SLR sledi ciljem lokalnih razvojnih strategij in razvojnih programov na območju;
b) SLR prispeva k ciljem:
– strategij zelenega dogovora,
– strategije Od vil do vilic,
– akcijskega načrta za krožno gospodarstvo,
– strategije za biotsko raznovrstnost 2030,
– pametne specializacije,
– sporočila Komisije za modro gospodarstvo,
– digitalnega prehoda;
c) SLR prispeva h kazalnikom rezultata programa ESPRA iz Priloge I Uredbe 2021/1139/EU:
– kazalnik ohranjena delovna mesta CR07,
– kazalnik ustvarjena delovna mesta CR06,
– kazalnik osebe, ki imajo pri tem koristi (na območju in širše) CR08,
– kazalnik dejavnosti sodelovanja med deležniki (turizem, podeželje, drugo) CR13,
– kazalnik subjekti, ki imajo koristi od dejavnosti promocije in informiranja CR16;
č) SLR prispeva k dodatnim kazalnikom programa ESPRA;
d) SLR vključuje ženske, mladino, invalide in druge ranljive skupine.
(2) Minimalni prag za odobritev SLR je doseženih najmanj 14 od skupno mogočih 42 točk, ob zagotavljanju pogoja doseženih najmanj 5 točk pri oceni partnerstva.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka so podrobneje opredeljena v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
14. člen 
(javni poziv za oblikovanje LASR in pripravo SLR) 
Javni poziv za oblikovanje LASR in pripravo SLR ministrstvo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen
(obravnava vlog za izbor) 
(1) Za obravnavo predloženih SLR minister, pristojen za ribištvo, s sklepom imenuje odbor za ocenjevanje in izbor SLR in LASR (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalni odbor).
(2) Lokalno partnerstvo vloži vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev prve faze iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom srednje ali visoke ravni zanesljivosti, na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si. Vloga mora vsebovati podatke iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe. Rok za oddajo vloge je 31. julij 2023.
(3) Ocenjevalni odbor preveri pravočasnost in popolnost vloge iz prejšnjega odstavka ter po potrebi zahteva odpravo pomanjkljivosti.
(4) Nepravočasne vloge se zavržejo s sklepom.
(5) Ocenjevalni odbor vlogo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, predloži v odobritev ministrstvu.
(6) LASR najpozneje do 30. septembra 2023 izdela SLR in jo v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom, pošlje ocenjevalnemu odboru na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si.
(7) Ocenjevalni odbor preveri pravočasnost in ustreznost SLR, ali SLR vsebuje sestavine iz 9., 11. in 12. člena te uredbe, ter po potrebi predlaga odpravo pomanjkljivosti.
(8) Nepravočasna SLR se zavrže s sklepom.
(9) Ocenjevalni odbor popolne SLR ovrednoti v skladu z merili iz 13. člena te uredbe.
(10) SLR, ki presegajo minimalni prag za odobritev iz 13. člena te uredbe, ocenjevalni odbor predloži v odobritev ministrstvu.
16. člen 
(izbor in potrditev LASR in SLR) 
(1) Odločbo o izpolnjevanju pogojev prve faze iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe izda ministrstvo.
(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka se določi tudi višina pavšalnega zneska iz 1. točke drugega odstavka 22. člena te uredbe.
(3) Odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR izda ministrstvo.
(4) V odločbi iz prejšnjega odstavka se določijo tudi finančni okvir ter odgovornosti za naloge upravljanja in nadzora, ki so v pristojnosti LASR v okviru sklada ESPRA 2021–2027.
(5) Če se na posameznem območju oblikuje več kot eno lokalno partnerstvo iz 9. člena te uredbe, se potrdi tista SLR in LASR, ki je na podlagi meril za izbor skupno prejela višje število točk.
(6) Če se na posameznem območju po potrditvi SLR in LASR oblikujejo nova lokalna partnerstva ali se območja med sabo prekrivajo z že potrjenimi LASR, se njihove vloge zavrnejo zaradi neizpolnjevanja pogoja iz 7. točke 9. člena te uredbe.
17. člen 
(sprememba SLR) 
(1) LASR lahko enkrat letno predlaga spremembo SLR. Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LASR. LASR mora vse spremembe ustrezno utemeljiti, zlasti predvideni vpliv sprememb na doseganje ciljev, zastavljenih v SLR.
(2) Spremembe SLR obravnava ocenjevalni odbor. Za potrditev oziroma zavrnitev spremembe SLR se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena te uredbe.
IV. PRIPRAVLJALNA PODPORA 
18. člen 
(namen podpore) 
Namen pripravljalne podpore je okrepitev oblikovanja lokalnih partnerstev, krepitev institucionalne usposobljenosti ter usposabljanje in mreženje za pripravo in izvedbo SLR, ki ga vodi skupnost.
19. člen 
(upravičenci) 
Upravičenec do pripravljalne podpore je:
– LASR, ki izpolnjuje pogoje za upravičenost prve faze iz prvega odstavka 21. člena te uredbe ali;
– LASR, ki izpolnjuje pogoje za upravičenost druge faze iz prvega odstavka 21. člena te uredbe.
20. člen 
(upravičene aktivnosti in naloge upravičenca) 
Upravičene aktivnosti in naloge upravičenca iz naslova pripravljalne podpore so:
1. usposabljanje lokalnih zainteresiranih strani;
2. proučevanje zadevnega območja (vključno s študijami izvedljivosti za operacije, ki jih je treba predvideti v SLR);
3. sofinanciranje stroškov, povezanih z oblikovanjem SLR, vključno s stroški za posvetovanje in stroški za ukrepe v zvezi s posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi za namene priprave strategije; in
4. sofinanciranje upravnih stroškov (operativnih stroškov in stroškov osebja) lokalnega partnerstva, ki se prijavlja za podporo.
21. člen 
(pogoji za upravičenost) 
(1) Pogoji za upravičenost do javne podpore so doseženi mejniki:
– prva faza: vzpostavljena oziroma delujoča LASR v skladu z 9. in 10. členom te uredbe, vzpostavljeno delovno mesto pri vodilnem partnerju, vzpostavljena oziroma delujoča spletna stran, aktivna pisarna na območju LASR;
– druga faza: pripravljena in potrjena SLR v skladu z 11. in 12. členom te uredbe.
(2) Obdobje upravičenosti je od 1. decembra 2022 do potrditve predložene SLR.
(3) Pogoj za izplačilo javne podpore za SLR, ki ni potrjena, je izpolnjena prva faza iz prve alineje prvega odstavka tega člena.
22. člen 
(oblika javne podpore in postopek za izplačilo) 
(1) Javna podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v skladu s točko (c) prvega odstavka 53. člena Uredbe 2021/1060EU v višini 20.000 eurov.
(2) Pavšalni znesek se izplača v dveh delih:
1. na podlagi vloge LASR za izplačilo za prvo fazo se po doseženih mejnikih prve faze, ki so določeni v prvi alineji prvega odstavka prejšnjega člena, izplača 5.000 eurov pavšalnega zneska;
2. na podlagi doseženih mejnikov druge faze, ki so določeni v drugi alineji prvega odstavka prejšnjega člena, se izplača preostalih 15.000 eurov pavšalnega zneska.
(3) Izplačilo prve faze pripravljalne podpore se izvede na podlagi pravnomočne odločbe iz prvega odstavka 16. člena te uredbe.
(4) Izplačilo druge faze pripravljalne podpore se izvede na podlagi pravnomočne odločbe o potrditvi SLR iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe.
(5) Izplačilo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena na transakcijski račun vodilnega partnerja izvede posredniško telo najpozneje v 30 dneh od pravnomočnosti odločbe.
V. IZVAJANJE SLR 
23. člen 
(namen javne podpore) 
Namen javne podpore za izvajanje SLR je v skladu s 34. členom Uredbe 2021/1060/EU sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LASR ali lokalnih akterjev, vključno z operacijami sodelovanja, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.
24. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do podpore so LASR ter fizične in pravne osebe.
(2) Če je upravičenec LASR, mora v skladu s petim odstavkom 33. člena Uredbe 2021/1060/EU zagotavljati spoštovanje načela ločevanja funkcij.
(3) Če je upravičenec fizična ali pravna oseba, je vodilni partner LASR zastopnik za vlaganje vlog in zahtevkov za izplačilo ter dopolnitev vlog in zahtevkov za izplačilo.
25. člen 
(pogoji za upravičenost) 
(1) Pogoj za upravičenost javne podpore je potrjena SLR.
(2) Operacija mora biti skladna s cilji programa ESPRA in mora prispevati k uresničevanju ciljev, določenih v SLR.
(3) Operacija mora biti izbrana in potrjena s strani organov LASR na podlagi nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka ter meril, ki preprečujejo navzkrižja interesov in zagotavljajo, da noben sektor ne nadzoruje odločitev o izbiri. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
(4) Operacija mora biti izvedena v skladu z odločbo o potrditvi operacije iz desetega odstavka tega člena.
(5) Dopustnost vlog se presoja v skladu z 11. členom Uredbe 2021/1139/EU in z Delegirano uredbo 2022/2181/EU.
(6) Operacija se ne sme začeti izvajati pred vložitvijo vloge na posredniško telo.
(7) Če se v okviru izvajanja operacij SLR izvajajo operacije, ki so upravičene do podpore po drugih aktivnostih programa ESPRA, se ne glede na določbe 8. člena te uredbe uporabijo pogoji, ki veljajo za posamezno aktivnost.
(8) Če se javna podpora za izvajanje SLR dodeli za nepremičnino ali premičnino, ki je v primeru naravnih in drugih nesreč na voljo Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, mora upravičenec pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev skleniti ustrezno pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(9) Upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti iz 47. in 50. člena Uredbe 2021/1060/EU izpolnjevati še pet oziroma tri leta od datuma zadnjega izplačila sredstev v skladu s 65. členom Uredbe 2021/1060/EU.
(10) Operacija ne sme biti fizično dokončana ali v celoti izvedena pred izdajo odločbe, s katero posredniško telo odobri izvajanje operacije.
(11) Operacije, pri katerih so bile vse aktivnosti v celoti izvedene oziroma so bile fizično končane, preden so bile izbrane v skladu z 28. členom te uredbe, niso upravičene do sofinanciranja.
(12) Upravičeni stroški posamezne operacije ne smejo biti financirani z drugimi javnimi sredstvi.
(13) Operacija se izvede le na območju LASR, določenem v SLR, razen promocije, ki se lahko izvaja tudi zunaj območja LASR.
(14) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko operacije sodelovanja izvedejo tudi zunaj območja Republike Slovenije v skladu z 31. členom te uredbe.
(15) Med partnerji v operaciji sodelovanja iz 31. člena te uredbe mora biti sklenjena pogodba o sodelovanju in morajo biti jasno opredeljene načrtovane aktivnosti s predvidenim finančnim okvirom posameznega partnerja v operaciji sodelovanja.
(16) Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani posredniškega telesa, vendar najpozneje do 30. junija 2029.
(17) Če je upravičenec do podpore LASR in operacija vključuje naložbo, mora LASR v vlogi določiti eno ali več pravnih oseb javnega prava, ki postanejo lastniki naložbe.
(18) Iz opisa operacije v vlogi mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov. Pri tem se upoštevajo tudi pričakovana nepovratna sredstva, za katera vlagatelj zaprosi ob vložitvi vloge na javni poziv.
(19) V vlogi morajo biti opredeljeni rezultati operacije in koristi za območje.
(20) Upravičenec ne sme biti v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje.
(21) Vsa potrebna dovoljenja oziroma soglasja, ki jih za izvedbo operacij določajo področni predpisi in tržno primerljive pisne ponudbe, morajo biti izdana najpozneje do oddaje vloge na posredniško telo. Če je za operacijo predpisano gradbeno dovoljenje v skladu z gradbenim zakonom, mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje priloženo k vlogi ob oddaji te na posredniško telo.
(22) Nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tej uredbi.
(23) Upravičenci, ki vodijo računovodstvo v skladu s predpisi, ki urejajo računovodstvo, in so vključeni v izvajanje operacij, morajo za upravičene in dejansko nastale stroške voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo.
(24) Upravičenec, ki je pravna ali fizična oseba, ima lahko na dan oddaje vloge do 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države. Če ta pogoj ni izpolnjen, posredniško telo upravičenca pozove, naj zapadle neporavnane davčne obveznosti poravna v osmih dneh od vročitve poziva.
26. člen 
(oblike javne podpore za izvajanje SLR) 
(1) Javna podpora se dodeli v obliki nepovratnih sredstev kot:
1. povračilo upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu, ali
2. pavšalna podpora, ki se v skladu s 53. členom Uredbe 2021/1060/EU lahko dodeli v eni od naslednjih oblik poenostavljenih stroškov:
– stroški na enoto,
– pavšalni zneski ali
– financiranje po pavšalni stopnji.
3. Kombinacija različnih oblik javne podpore iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka je dopustna pod pogoji, ki so navedeni v točki (e) prvega odstavka 53. člena Uredbe 2021/1060/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se javna podpora dodeli na podlagi povračila dejansko nastalih stroškov, če:
– je vlagatelj javni naročnik in z vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za blago, storitev ali gradnjo, za katero je bilo oddano javno naročilo;
– vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbo v ureditev objekta, za katero so že nastali stroški do vložitve vloge na javni razpis.
(3) Upravičeni stroški, ki nastanejo v okviru aktivnosti projekta, so lahko stroški dela osebja na projektu, naložb, materiala, stroški zunanjih izvajalcev in storitev ter prispevka v naravi.
(4) Do javne podpore je upravičen tudi nakup zemljišč v skladu s točko (b) prvega odstavka 64. člena Uredbe 2021/1060/EU, ki lahko ležijo tudi na propadajočih in nekdanjih industrijskih lokacijah.
(5) Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe.
(6) Stroški iz prejšnjega odstavka lahko zajemajo največ 10 % upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
(7) Stroški za koordinacijo in vodenje projekta lahko zajemajo največ 10 % upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
(8) Stroški promocije na programskem območju sodelujočih partnerjev, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, lahko zajemajo največ 10 % upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
(9) Strošek prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela ne sme presegati ocenjenih vrednosti ure prostovoljskega dela, kot so določene v predpisih, ki urejajo prostovoljstvo.
(10) Pri operacijah sodelovanja iz 31. člena te uredbe so upravičeni le stroški, povezani s skupnimi operacijami, ki imajo jasno opredeljen rezultat operacije in jasno opredelijo koristi za območje. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, na primer s publikacijami, seminarji, namenjenimi usposabljanju, izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela ter koordiniranega in skupnega dela na razvoju območja.
(11) Pri operacijah sodelovanja iz 31. člena te uredbe je posamezna LASR upravičena do sofinanciranja upravičenih stroškov le za svoje aktivnosti.
(12) Do javne podpore so upravičeni samo stroški, ki so nastali po vložitvi vloge za odobritev operacije na posredniško telo.
(13) Ne glede na prejšnji odstavek je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka tega člena 1. januar 2021 v skladu z drugim odstavkom 63. člena Uredbe 2021/1060/EU.
(14) Če uradna oseba, ki vodi postopek za dodelitev javne podpore, oceni, da so predvideni stroški za določeno operacijo glede na vrednost operacije nerealni oziroma previsoki, lahko dodatno preveri vrednosti operacije in v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije.
(15) Do javne podpore niso upravičeni stroški iz 64. člena Uredbe 2021/1060/EU in naslednji stroški ali aktivnosti:
1. stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo;
2. splošni upravni stroški;
3. obresti za dolgove;
4. davek na dodano vrednost;
5. stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo;
6. nakup rabljene opreme in mehanizacije (razen zbirk in starin);
7. štipendije in nagrade;
8. naročnine na časopise in drugo periodiko;
9. stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi;
10. operacije in stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo;
11. v primeru izvajanja operacije v konzorciju stroški, ki so nastali na podlagi izdanega računa med konzorcijskimi partnerji v primeru izvajanja operacije v konzorciju;
12. stroški, ki so nastali z aktivnostmi, vezanimi na izvajanje ukrepov LEADER/CLLD, v okviru programskega obdobja 2014–2020 in 2021–2027 iz drugih skladov, ki izvajajo ta ukrep.
27. člen 
(merila za izbor operacij) 
(1) V skladu s točko b) tretjega odstavka 33. člena Uredbe 2021/1060/EU so merila za izbor operacij, postopek izbora in potrjevanja operacij, vključno z opisom zagotavljanja preglednosti in preprečevanja nasprotja interesov, ter drugi opisi izbora določeni v internih dokumentih LASR in objavljeni na spletni strani LASR.
(2) Pri določitvi meril za izbor operacij se upošteva, da temeljijo na prispevku k:
a) doseganju ciljev in kazalnikov programa ESPRA,
b) doseganju ciljev SLR,
c) okoljski trajnosti,
č) socialni vzdržnosti,
d) enakopravni vključenosti različnih partnerjev,
e) inovativnosti,
f) vplivu na območje LASR oziroma dodani vrednosti za to območje.
28. člen 
(postopki za izbor operacij) 
(1) LASR mora izbrati operacije na podlagi meril za izbor operacij in na pregleden način za:
a) operacije, izbrane na podlagi javnega poziva za izbor operacij,
b) operacije LASR, katerih upravičenec je LASR, ali
c) operacije sodelovanja LASR iz 31. člena te uredbe.
(2) Izbirni postopki operacij iz prejšnjega odstavka morajo biti v skladu s točko b) tretjega odstavka 33. člena Uredbe 2021/1060/EU in tretjim odstavkom 25. člena te uredbe vnaprej določeni v SLR in podrobneje v internih dokumentih LASR, dokumentirani, pregledni, morajo omogočati dopolnitev in razjasnitev operacij, odločitev o operaciji in možnost pritožbe ter preprečevati nasprotje interesov pri izbiri operacij. O poteku izbirnega postopka operacij mora biti zagotovljena revizijska sled tako, da je mogoče kadarkoli ugotoviti celoten potek postopka.
(3) Pri izbirnih postopkih se upošteva preprečevanje navzkrižja interesov v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. Pri odločanju na ravni organa odločanja LASR, ki je določen s SLR, nobeden od treh sektorjev ne prevladuje. Iz ocenjevanja posamezne operacije in odločanja o njej se mora izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s prijaviteljem operacije.
(4) Operacijo, ki je predmet sofinanciranja, mora odobriti organ odločanja LASR.
(5) LASR operacije, izbrane na podlagi prvega odstavka tega člena, predloži v odobritev posredniškemu telesu najpozneje v 30 dneh po dokončanju izbirnega postopka.
(6) Posredniško telo operacije odobri ali zavrne z odločbo.
(7) Posredniško telo v odločbi o odobritvi operacije določi tudi višino sredstev, rok za vložitev zahtevka za izplačilo in pogoje za upravičenost.
(8) Ne glede na četrti odstavek 25. člena te uredbe lahko upravičenec v obdobju izvajanja operacije največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije.
29. člen 
(izbor operacij na podlagi javnega poziva za izbor operacij) 
(1) LASR pripravi in objavi javni poziv za izbor operacij na spletni strani LASR.
(2) Javni poziv za izbor operacij mora biti odprt najmanj 30 dni pred izborom operacij.
(3) LASR v skladu s točko (b) tretjega odstavka 33. člena Uredbe 2021/1060/EU izbere operacije na pregleden način.
30. člen 
(operacije, katerih upravičenec je LASR) 
(1) Ne glede na prejšnji člen se lahko brez javnega poziva za izbor operacij izberejo in izvajajo operacije, katerih upravičenec je LASR.
(2) Javna podpora za operacije iz prejšnjega odstavka se lahko nameni za operacije LASR, pri katerih je LASR v skladu s petim odstavkom 33. člena Uredbe 2021/1060/EU lahko upravičenec in izvaja operacije, če to koristi celotnemu območju LASR, če je to v interesu območja in uresničevanja ciljev SLR oziroma če je sodelovanje celotne LASR potrebno za izvedljivost ali uspeh operacije. LASR pri tem zagotavlja načelo ločevanja funkcij in preprečevanja navzkrižja interesov.
(3) LASR izbere operacije na pregleden način, postopek izbora operacij LASR mora biti vnaprej določen in opisan v SLR v skladu s sedmo točko prvega odstavka 12. člena te uredbe in v skladu s točko (b) tretjega odstavka 33. člena Uredbe 2021/1060/EU.
31. člen 
(operacije sodelovanja) 
(1) Ne glede na 29. člen te uredbe se brez javnega poziva za izbor operacij in na podlagi potrjenih SLR izvajajo tudi operacije sodelovanja LASR.
(2) Operacije sodelovanja za namen te uredbe pomenijo operacije sodelovanja med posameznimi LASR in lokalnimi akcijskimi skupinami tako v državi kot v drugih državah članicah Evropske unije ali tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
(3) Postopek izbora operacij LASR mora biti pregleden in vnaprej določen v SLR v skladu s točko (b) tretjega odstavka 33. člena Uredbe 2021/1060/EU in s tretjim odstavkom 25. člena te uredbe.
(4) Med partnerji v operaciji sodelovanja mora biti sklenjena pogodba o sodelovanju in morajo biti jasno opredeljene načrtovane aktivnosti s predvidenim finančnim okvirom posameznega partnerja v operaciji sodelovanja.
(5) Če pri operaciji sodeluje več partnerjev, mora biti zagotovljeno, da je LASR vodilni partner zadevne operacije.
(6) Operacije sodelovanja LASR se izvaja v skladu s pogoji za upravičenost iz 25. člena te uredbe.
(7) LASR v programskem obdobju izvede najmanj eno operacijo sodelovanja.
32. člen 
(najvišje priznane vrednosti za posamezno vrsto upravičenega stroška) 
(1) Če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se dejanski stroški, ki so mu nastali, uporabijo pri izračunu višine upravičenih stroškov.
(2) Če upravičenec uveljavlja stroške na podlagi dejansko nastalih stroškov v skladu s točko (a) prvega odstavka 53. člena Uredbe 2021/1060/EU, mora k vlogi za odobritev operacije priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, razen če:
– gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti,
– gre za stroške dela osebja,
– gre za stroške prispevka v naravi,
– je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje,
– gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik.
(3) Upravičenec pridobi tri tržno primerljive ponudbe za določen strošek tako, da vsem potencialnim ponudnikom pošlje enako povpraševanje z navedenimi minimalnimi zahtevami. Ponudbe so tržno primerljive, če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel v povpraševanju. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Če ponudba ne vsebuje minimalnih zahtev, je upravičenec ne izbere.
(4) Če vrednost upravičenega stroška ne presega 3.000 eurov, lahko upravičenec namesto tržno primerljivih pisnih ponudb k vlogi za odobritev operacije zahtevku za izplačilo priloži eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas, kot določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
(5) Posredniško telo lahko za operacije z upravičenimi stroški v višini do 5.000 eurov višino upravičenih stroškov določi na podlagi zaprte finančne konstrukcije.
(6) Strošek prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela ne sme presegati ocenjenih vrednosti ure prostovoljskega dela, kot so določene v predpisih, ki urejajo prostovoljstvo.
(7) Kadar uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da so predvideni stroški za določeno operacijo glede na vrednost operacije nerealni oziroma previsoki, lahko dodatno preveri vrednosti operacije in v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije.
33. člen 
(splošni pogoji ob vložitvi zahtevka v primeru poenostavljenih oblik stroškov) 
(1) Za splošne stroške izvajanja operacij SLR, ki se izplačajo v skladu z eno od poenostavljenih oblik stroškov, kot izhaja iz točk (a), (b) in (c) prvega odstavka 53. člena Uredbe 2021/1060/EU, mora upravičenec k zahtevku za izplačilo priložiti dokazila iz dela C Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Za stroške, nastale pri izvajanju operacij SLR, vključno z operacijami sodelovanja iz 31. člena te uredbe, mora upravičenec k zahtevku za izplačilo priložiti dokazila iz 40. člena te uredbe, ki so določena v delu C Priloge 6 te uredbe.
VI. DELOVANJE LASR 
34. člen 
(namen javne podpore) 
Javna podpora za delovanje LASR je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LASR, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LASR in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.
35. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do javne podpore so delujoče LASR oziroma njihovi vodilni partnerji.
36. člen 
(upravičeni stroški in aktivnosti) 
(1) Upravičeni stroški v okviru te podpore so tekoči stroški upravljanja LASR, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, stroški animacije lokalnega območja in stroški pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.
(2) Upravičeni so samo stroški nalog LASR oziroma vodilnega partnerja iz 10. člena te uredbe, ki so nastali po izdaji odločbe o odobritvi SLR in LASR.
(3) Stroški se priznajo v obliki pavšalnega zneska, na podlagi točke (c) prvega odstavka 53. člena Uredbe 2021/1060/EU.
(4) V okviru pavšalnega zneska do podpore niso upravičeni naslednji stroški:
1. stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
2. splošni upravni stroški,
3. obresti za dolgove,
4. stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
5. davek na dodano vrednost,
6. štipendije in nagrade,
7. stroški, nastali z izvajanjem nalog javnih služb, in
8. stroški, ki so nastali z aktivnostmi, vezanimi na izvajanje ukrepov LEADER/CLLD, v okviru programskih obdobij 2014–2020 in 2021–2027 ter iz drugih skladov, ki izvajajo ta ukrep.
37. člen 
(pogoji za upravičenost) 
(1) Pogoj za upravičenost javne podpore sta potrjeni LASR in SLR.
(2) Za izvajanje odobrene SLR mora vodilni partner LASR zagotavljati najmanj eno polno delovno moč za programsko obdobje do leta 2030, kot to določa 10. člen te uredbe.
(3) Za pridobitev javne podpore morajo biti izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka tega člena ter:
– aktivnosti, za katere se zahteva sofinanciranje, morajo biti upravičene do sofinanciranja;
– aktivnosti, na katere se nanaša zahtevek za izplačilo, morajo biti dokončane in plačane ter se morajo nanašati na obdobje, na katero se nanaša zahtevek za izplačilo;
– doseženi morajo biti mejniki po aktivnostih, opredeljenih v Prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe;
– LASR mora najpozneje do konca leta 2024 objaviti, dokončati, izbrati in potrditi operacije ter jih poslati posredniškemu telesu za najmanj en javni poziv, v katerem mora razpisati vsaj 50 % vseh dodeljenih sredstev SLR.
(4) Javna podpora se v posameznem obdobju izplača na podlagi zahtevka za izplačilo, ki se mu predloži poročilo o opravljenem delu.
38. člen 
(postopki za izplačilo) 
(1) Vodilni partner LASR za izplačilo javne podpore iz točke c) 7. člena te uredbe vlaga zahtevke za izplačilo na podlagi odločbe o odobritvi SLR oziroma po dinamiki, opredeljeni v SLR.
(2) LASR vlaga zahtevke za izplačilo javne podpore iz prejšnje točke tega člena največ dvakrat letno, in sicer do 30. septembra za tekoče leto.
(3) LASR k zahtevku za izplačilo te podpore priloži poročilo o doseženih mejnikih v skladu z delom B Priloge 6 te uredbe.
(4) Zahtevek za izplačilo se vlaga na posredniško telo v informacijski sistem v skladu s 40. členom te uredbe.
VII. VLOGA ZA DODELITEV JAVNE PODPORE IN ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO 
39. člen 
(vloga za odobritev operacije) 
(1) Vloga za odobritev operacije za izvajanje SLR se vloži na posredniško telo v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom, in mora vsebovati podatke, ki so navedeni v delu A Priloge 6 te uredbe.
(2) Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka posredniško telo vzpostavi vstopno spletno mesto. Na njem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije srednje ali visoke ravni zanesljivosti prijavi v informacijski sistem posredniškega telesa, izvede spletno vložitev vloge in se podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom.
(3) Pooblaščenec iz prejšnjega odstavka se mora pred spletno vložitvijo vloge registrirati pri posredniškem telesu in izpolniti izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(4) Zadnji rok za vložitev vloge za odobritev operacije iz prvega odstavka tega člena je 30. junij 2028.
40. člen 
(zahtevek za izplačilo) 
(1) Javna podpora za vrste podpor iz točk b) in c) 7. člena te uredbe se upravičencem izplačuje na podlagi zahtevkov za izplačilo.
(2) Rok za vložitev posameznega zahtevka za izplačilo iz prejšnjega odstavka se določi v odločbi o odobritvi operacije iz 28. člena te uredbe oziroma je določen v 38. členu te uredbe.
(3) LASR na posredniško telo vlaga zahtevke za izplačilo operacij za izvajanje SLR tekoče. V skladu z devetim odstavkom 8. člena te uredbe posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov.
(4) Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo je 30. september 2029.
(5) LASR zahtevek za izplačilo sredstev na posredniško telo vloži na način, določen v tretjem in četrtem odstavku prejšnjega člena.
(6) Zahtevek za izplačilo vsebuje sestavine, določene v delu C Priloge 6 te uredbe. Vzorec obrazca je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(7) Pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo morajo biti posamezne aktivnosti v celoti izvedene, pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo mora biti dokončana celotna operacija. Vsi računi, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo, morajo biti plačani in pridobljena morajo biti vsa potrebna dovoljenja in soglasja.
(8) K zahtevku za izplačilo za operacije iz podpore izvajanje SLR upravičenec priloži:
1. kopije računov, elektronskih računov oziroma elektronske račune;
2. kopije dokazil o plačilih;
3. poročilo o opravljenem delu;
4. fotografije stanja na terenu pred gradnjo, med samimi fazami in po dokončanju gradnje;
5. kopije vseh veljavnih pogodb in aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške;
6. gradbeni dnevnik, projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in knjigo obračunskih izmer v skladu s pravilnikom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence izvajanja del na gradbišču, na zahtevo posredniškega telesa;
7. pri gradbenih delih kopijo končnega stanja v skladu s Posebnimi gradbenimi uzancami 2020, ki jo potrdijo pooblaščeni nadzornik, izvajalec in investitor, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del po cenah na enoto in porabljenih količinah;
8. v primeru postopka javnega naročanja vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo izvedbo;
9. pri uveljavljanju prispevka v naravi ustrezna dokazila o izvedbi in vrednosti stroška.
(9) Vsa priložena dokazila, vezana na zahtevek za izplačilo iz sedmega odstavka tega člena, se morajo glasiti na upravičenca.
(10) Posredniško telo pred izplačilom javne podpore preveri izpolnjevanje pogojev iz 11. člena Uredbe 2021/1139/EU in Delegirane uredbe 2022/2181/EU. V primeru neizpolnjevanja teh pogojev se zahtevek ne odobri.
(11) Javna podpora se izplača na podlagi popolnega zahtevka za izplačilo po opravljeni kontroli v skladu s 47. členom te uredbe.
(12) Javna podpora se izplača na transakcijski račun upravičenca v skladu s točko (b) prvega odstavka 74. člena Uredbe 2021/1060/EU.
VIII. OMEJITEV JAVNE PODPORE 
41. člen 
(omejitev javne podpore) 
(1) Javna podpora se ne dodeli in izplača za tiste upravičene stroške, za katere je upravičenec že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(2) Če je upravičenec po tej uredbi občina, ki je partnerica LASR, se lastna finančna sredstva sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
(3) V primeru podpore za delovanje LASR se prispevek občin, ki so partnerice v LASR, z vidika Evropske unije ne šteje za prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
(4) Javna podpora se ne dodeli za naložbe zunaj ozemlja Republike Slovenije, razen pri operacijah sodelovanja iz 31. člena te uredbe, izbranih v okviru strategije.
IX. OBVEZNOSTI PO IZPLAČILU JAVNE PODPORE 
42. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Podprta naložba se mora uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu s 65. členom Uredbe 2021/1060/EU.
(2) LASR mora za obdobje izvajanja programa vsako leto do 31. januarja poročati o doseganju ciljev SLR in izpolnjevanju obveznosti za preteklo leto. Poročilo se izpolni in predloži v elektronski obliki podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom srednje ali visoke ravni zanesljivosti, na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si.
(3) Osnutek obrazca poročila o doseganju ciljev SLR bo objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(4) LASR mora razširjati informacije o rezultatih in dosežkih operacije na območju LASR in tudi širše in z njimi seznaniti prebivalce območja LASR.
(5) Upravičenec mora obveznosti obveščanja javnosti izpolnjevati v skladu z 49. in 50. členom Uredbe 2021/1060/EU.
(6) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji in pregled na kraju samem kontrolnim organom, organu upravljanja, revizijskemu organu in drugim organom, ki opravljajo nadzor nad porabo finančnih sredstev sklada ESPRA.
(7) Upravičenec mora v petih letih po zadnjem izplačilu zagotavljati izpolnjevanje pogojev iz 11. člena Uredbe 2021/1139/EU in Delegirane uredbe 2022/2181/EU.
43. člen 
(hramba dokumentacije) 
(1) Vodilni partner LASR mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za ustanovitev LASR, določitev vodilnega partnerja in izbor operacij, še najmanj pet let po koncu izvajanja tega programskega obdobja.
(2) Upravičenec, ki prejme javno podporo na podlagi te uredbe, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo podpore, hraniti še najmanj pet let od 31. decembra leta, v katerem je bilo izplačano zadnje izplačilo.
(3) Vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo pavšalov na podlagi 22. člena te uredbe, mora upravičenec hraniti v skladu z 69. in 82. členom ter Prilogo XIII Uredbe 2021/1060/EU.
44. člen 
(spremljanje in vrednotenje SLR) 
(1) LASR mora vzpostaviti sistem spremljanja in vrednotenja in zagotoviti vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja posameznega programa.
(2) LASR mora spremljati izvajanje operacij in o tem poročati organu upravljanja v skladu z drugim odstavkom 42. člena te uredbe.
(3) Spremljanje in vrednotenje SLR iz točke č) četrtega odstavka 10. člena te uredbe je naloga LASR. LASR lahko to nalogo opravi tudi v sodelovanju z zunanjim neodvisnim svetovalcem ali jo v celoti prenese na zunanjega neodvisnega izvajalca.
(4) Organ upravljanja spremlja uspešnost doseganja kazalnikov rezultata vsako leto na podlagi obveznosti poročanja iz 42. člena te uredbe in ob koncu programskega obdobja.
(5) Organ upravljanja v sodelovanju z LASR lahko v skladu s šestim odstavkom 44. člena Uredbe 2021/1060/EU vzpostavi sistem usklajenega izvajanja spremljanja in vrednotenja.
X. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI 
45. člen 
(upravne sankcije za neizpolnjevanje obveznosti) 
(1) Če upravičenec zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo, ki je določen v odločbi o odobritvi operacije, ni upravičen do sredstev iz naslova zadevne podpore za to operacijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, če upravičenec dokaže, da je pred potekom roka na naslov LASR vložil dokumente za zahtevek za izplačilo in je LASR zamudila rok za vložitev zahtevka za izplačilo na posredniško telo, se LASR ob prvem naslednjem izplačilu javne podpore za delovanje LASR, ki se izplača po ugotovljeni kršitvi, izplača le 50 % upravičenega dodeljenega zneska. Če LASR ne izpolni nalog iz četrte alineje tretjega odstavka 37. člena te uredbe, se v letu 2025 do odprave kršitev ustavi izplačilo javne podpore za delovanje LASR.
(3) Upravičenec, ki uvede spremembe operacije, določene v prvem odstavku 65. člena Uredbe 2021/1060/EU, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije. Upravičenec se izključi iz prejemanja zadevne podpore za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto.
(4) Če LASR oziroma njen vodilni partner ne opravlja nalog, kot jih določajo 10., 42. in 43. člen te uredbe, organ upravljanja ali posredniško telo od LASR zahteva odpravo pomanjkljivosti. Če organ upravljanja ali posredniško telo ugotovi, da LASR pomanjkljivosti ni odpravila, se do odprave pomanjkljivosti zaustavi izplačilo javne podpore za delovanje LASR.
(5) Če vodilni partner ne izpolnjuje pogojev, določenih v drugem odstavku 10. člena te uredbe, organ upravljanja od LASR zahteva, da vodilni partner odpravi pomanjkljivosti najpozneje v treh mesecih od prejema poziva ali da določi novega vodilnega partnerja. V času, ko vodilni partner ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 33. člena Uredbe 2021/1060/EU, so zaustavljena vsa izplačila, namenjena upravičencem iz tega območja.
(6) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči preverjanja na kraju samem iz 47. člena te uredbe ali jih nepreklicno odkloni, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(7) Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačno vlogo iz 39. člena te uredbe ali zahtevek za izplačilo iz 40. člena te uredbe (navajanje lažnih podatkov, izjav), mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva. Upravičenec se izključi iz zadevne podpore za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
(8) Če upravičenec v petih letih oziroma treh letih od končnega plačila za zadevno operacijo uvede bistveno spremembo, kot izhaja iz (c) točke prvega odstavka 65. člena Uredbe 2021/1060/EU, ali odtuji predmet podpore ali ga uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel javno podporo, vsa izplačana sredstva vrne v proračun Republike Slovenije.
(9) Ne glede na prejšnji odstavek se rok iz prejšnjega odstavka skrajša na tri leta, ko gre za ohranitev naložb ali delovnih mest, ki so jih ustvarila majhna in srednje velika podjetja (MSP).
(10) V primeru ugotovljene prve kršitve glede izbirnih postopkov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR iz 28. člena te uredbe organ upravljanja od LASR zahteva odpravo pomanjkljivosti.
(11) V primeru ugotovljene druge kršitve glede izbirnih postopkov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR iz 28. člena te uredbe organ upravljanja od LASR zahteva odpravo pomanjkljivosti in zniža finančni okvir, določen v odločbi o potrditvi SLR in LASR, za 5 %.
(12) V primeru neizpolnjevanja pogojev iz sedmega odstavka 42. člena te uredbe mora upravičenec vrniti vsa izplačana sredstva.
46. člen 
(višja sila in izjemne okoliščine) 
(1) Višja sila in izjemne okoliščine za namene te uredbe pomeni:
– hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene gospodarsko dejavnost upravičenca;
– uničenje objektov za izvajanje gospodarske dejavnosti zaradi nesreče ali kraje;
– pogin vodnih organizmov, ki prizadene del ali vse vodne organizme upravičenca;
– bolezen ali smrt upravičenca;
– izredne razmere, povezane z epidemijo ali ekonomsko krizo, ki bistveno vpliva na poslovanje upravičenca.
(2) Vloga za uveljavljanje višje sile ali izjemnih okoliščin se skupaj z ustreznimi dokazili vloži na posredniško telo v elektronski obliki v petnajstih delovnih dneh od nastanka višje sile ali izjemnih okoliščin.
(3) Višjo silo ali izjemne okoliščine obravnava posredniško telo na podlagi vloge upravičenca in ustreznih dokazil posamezno in o tem izda odločbo.
XI. PREGLEDI 
47. člen 
(pregledi izvajanja javne podpore) 
(1) Pregledi izvajanja javne podpore, sofinancirane iz naslova ESPRA, se izvajajo v skladu s 73. in 74. členom Uredbe 2021/1060/EU.
(2) Preglede, ki obsegajo upravna preverjanja in preverjanja na kraju samem, izvaja posredniško telo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek izvaja upravne preglede, ki se nanašajo na pripravljalno podporo iz 18. do 22. člena te uredbe, organ upravljanja.
(4) Organ upravljanja lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje in izpolnjevanje obveznosti LASR in upravičenca.
XII. DRŽAVNE POMOČI 
48. člen 
(državne pomoči) 
Podpore v okviru izvajanja CLLD so v skladu s 54. in 55. členom Uredbe Komisije (EU) 2022/2473 z dne 14. decembra 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 327 z dne 21. 12. 2022, str. 82) izvzete iz pravil o državnih pomočeh.
XIII. NEUPRAVIČENE OPERACIJE 
49. člen 
(neupravičene operacije) 
V okviru ESPRA niso upravičene operacije, ki so navedene v 13. členu Uredbe 2021/1139/EU.
XIV. KONČNA DOLOČBA 
50. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-267/2023
Ljubljana, dne 6. julija 2023
EVA 2023-2330-0042
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti