Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2313. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, stran 6446.

  
Na podlagi 14., 14.g, 17., 36., 37., 51., 57., 58., 61., 79., 101., 102., 124., 152., 207., 255.e, 255.f, 255.l, 255.v, 255.ar, 266., 266.f, 297. in 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US in 163/22) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17, 37/18, 43/19, 80/19, 106/20, 200/20, 135/21, 43/22 in 166/22) se v 1. členu za besedilom »91/15« doda vejica, besedilo »in 63/16« pa se nadomesti z besedilom »63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US in 163/22)«.
2. člen 
Za 85.k členom se dodajo novo III.C poglavje in novi 85.l, 85.m, 85.n, 85.o, 85.p in 85.r člen, ki se glasijo:
»III.C Izvajanje pravil za poročanje operaterjev platform na podlagi III.Č poglavja ZDavP-2
85.l člen 
(elektronsko poslovanje) 
Poročevalski operater platforme pošlje obvestila in informacije na podlagi III.Č poglavja ZDavP-2 v elektronski obliki prek portala e-Davki.
85.m člen 
(način poročanja poročevalskih operaterjev platform) 
(1) Poročevalski operater platforme sporoči finančni upravi vse informacije iz 255.aa in 255.ac člena ZDavP-2 v elektronski obliki prek portala e-Davki.
(2) Poročevalski operater platforme sporoči informacije iz prvega odstavka 255.aa člena ZDavP-2 v skladu z Navodilom o obliki, vsebini in načinu dostave podatkov, ki jih sporočajo poročevalski operaterji platform Finančni upravi Republike Slovenije, ki je Priloga 23 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(3) Šteje se, da je poročevalski operater platforme uspešno sporočil informacije, ko finančna uprava potrdi prejete podatke (validacija) in poročevalski operater platforme prejme potrdilo o uspešni oddaji poročila.
85.n člen 
(izbira države članice) 
Poročevalski operater platforme iz 255.ač člena ZDavP-2 sporoči izbiro države članice za izpolnitev zahtev glede poročanja finančni upravi v elektronski obliki prek portala e-Davki in navede, za katero poročevalsko obdobje velja izbira države članice za poročanje.
85.o člen 
(izvajanje pravil v zvezi z izključenim operaterjem platforme) 
(1) Če operater platforme šteje, da je izključeni operater platforme, vloži vlogo z dokazili, iz katerih je razvidno, da je njegov celotniposlovni model tak, da nima prodajalcev, o katerih se poroča.
(2) Vlogo vloži pri finančni upravi v elektronski obliki prek portala e-Davki.
85. p člen 
(registracija tujega operaterja platforme, ki ni kvalificiran operater platforme) 
Če tuji poročevalski operater platforme iz 255.aj člena ZDavP-2 izbere za državo registracije Republiko Slovenijo, vloži vlogo za registracijo pri finančni upravi v elektronski obliki prek portala e-Davki.
85.r člen 
(ponovna registracija tujega operaterja, ki ni kvalificiran operater platforme) 
(1) V primeru preklicane registracije tujega poročevalskega operaterja platforme ta ob vložitvi vloge za ponovno registracijo priloži ustrezno jamstvo v obliki pisne izjave, da bo izpolnil zahteve glede poročanja v EU, vključno z vsemi še neizpolnjenimi zahtevami glede poročanja.
(2) Vlogo za ponovno registracijo vloži pri finančni upravi v elektronski obliki prek portala e-Davki.«.
3. člen 
Za Prilogo 22 se doda nova Priloga 23, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-473/2023
Ljubljana, dne 27. junija 2023
EVA 2023-1611-0054
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance

AAA Zlata odličnost