Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2232. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice, stran 6259.

  
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15, 139/20 in 161/22), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11, 41/14, 41/15, 29/18, 82/20, 49/23) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 6. redni seji dne 22. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Predmet tega odloka je obseg in način izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice (v nadaljevanju: tržnica).
2. člen 
Izbirno gospodarsko javno službo upravljanja in urejanja tržnice izvaja JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju: izvajalec).
3. člen 
Tržnica po tem odloku je javni prostor, kjer se opravlja promet s pridelki, izdelki, blagom in storitvami. Promet na tržnici je prost. Izvaja se po določilih Tržnega reda ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo trgovinsko dejavnost.
Pravne in fizične osebe lahko na tržnici izvajajo svoje promocijske aktivnosti, skladno z določili odloka, ki ureja oglaševanje v Občini Jesenice. Promocijske dejavnosti so za javnost brezplačne.
II. OBMOČJE IZVAJANJA TRŽNIČNE DEJAVNOSTI, POSLOVNI ČAS, PRODAJNA MESTA 
4. člen 
Lokacija tržnice se nahaja v pokritih delih objektov na naslovu Cesta Franceta Prešerna 50A, 51, 53 in 53A. Tržnična dejavnost se izvaja na zemljiščih s parc. št. 902/53, parc. št. 902/54, parc. št. 902/92, parc. št. 902/93, parc. št. 902/94, ter parc. št. 902/224 vse k.o. Jesenice.
Ne glede na določila tega člena se iz izvajanja tržnične dejavnosti izvzamejo naslednji prostori:
– prostor s plezalno steno in njej pripadajoči prostori (garderoba in pisarna), ki stojijo na zahodnem delu zemljišča s parc. št. 902/92, k.o. Jesenice,
– gostinski lokal na tržnici, ki stoji na delu parc. št. 902/93 in parc. št. 902/94 k.o. Jesenice,
– poslovno prireditveni prostor, ki stoji na delu parc. št. 902/53 k.o. Jesenice,
– zaprta tržnica, ki stoji na delu parc. št. 902/53 k.o. Jesenice.
Uporabnikom tržnice (kupcem) je dovoljen brezplačen dostop na tržnico v času njenega obratovanja.
5. člen 
Poslovni čas tržnice je praviloma ob sobotah med 7.00 in 14.00 uro.
Izvajalec po potrebi poslovni čas lahko spremeni, tako da pri tem upošteva sezono in zimski oziroma poletni čas, praznike ter potrebe kupcev.
Poslovni čas mora biti izobešen na vidnem mestu na tržnici.
6. člen 
Prodajna mesta so stalna in občasna in so določena v Tržnem redu.
III. OBVEZNOSTI IZVAJALCA TRŽNIČNE DEJAVNOSTI
7. člen 
Izvajalec izvaja tržnično dejavnost s skrbnostjo dobrega gospodarja, tako da:
– organizira in vodi poslovanje na tržnici, ter razporeja in oddaja v najem prodajna mesta,
– skrbi za urejenost tržnice in manipulativnih površin, uporabnost tržne opreme, ter za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
– zaračunava pristojbine in cene storitev,
– vodi evidenco o prodajnih prostorih, o številu in vrsti opreme in naprav, ter o pobranih pristojbinah,
– sprejme Tržni red in Cenik in ga posreduje v soglasje Občinskemu svetu Občine Jesenice,
– tekoče vzdržuje tržno opremo ter naprave, namenjene izvajanju tržnične dejavnosti,
– predlaga izboljšave tistih kriterijev kakovosti, ki posredno ali neposredno vplivajo na kakovost ali ekonomičnost izvajanja tržnične dejavnost,
– v okviru Letnega načrta JEKO d.o.o. pripravi načrt izvajanja tržnične dejavnosti,
– v okviru Letnega poročila JEKO d.o.o. enkrat letno poroča Občinskemu svetu o izvajanju tržnične dejavnosti,
– izvaja promocijo tržnice preko javnih občil in socialnih medijev, ter tekoče obvešča javnost o dogodkih v zvezi z izvajanjem tržnične dejavnosti,
– upravlja z javnimi sanitarijami za potrebe tržnične dejavnosti,
– sodeluje s pristojnimi službami Občine Jesenice in pristojnimi inšpekcijskimi službami.
8. člen 
Izvajalec skrbi za vzdrževanje reda in čistoče na prodajnih in manipulativnih površinah tržnice, kar zajema:
– čiščenje prodajnih površin in opreme,
– čiščenje manipulativnih površin,
– v poletnem času izpiranje tržnice z vodo,
– po potrebi tudi razkuževanje.
IV. OBVEZNOSTI PRODAJALCEV 
9. člen 
Prodajni pogoji so enaki za vse prodajalce.
Na tržnici je dovoljena prodaja izključno na podlagi odplačnega razmerja med izvajalcem tržnične dejavnosti in prodajalcem.
10. člen 
Na tržnici lahko prodajajo:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo/proizvajajo pridelke/izdelke,
– nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– nosilci osebnega dopolnilnega dela,
– gostinci,
– drugi posamezniki, ki opravljajo dejavnosti domače ali umetnostne obrti,
– zadruge, društva, neprofitne organizacije idr.
– drugi posamezniki in organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi.
Kmetovalci in drugi posamezniki lastno pridelavo zagotavljajo s KMG-MID številko kmetije, na kateri živijo in delajo. Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pri njih zaposleni delavci.
11. člen 
Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– vse vrste kmetijskih pridelkov in izdelkov, čebelarski pridelki in izdelki, žita, mlevski izdelki, vrtnine, meso, mesni izdelki, ribe, ribji izdelki, mleko, mlečni izdelki, rastlinska olja, sadje in izdelki iz sadja, jajca,
– druga hrana in pijača, za katero so izpolnjeni pogoji za prodajo zunaj prodajaln,
– gozdni sadeži, zelišča, gobe,
– pripravljena hrana,
– semena, sadike vrtnin, sadja, okrasnih rastlin, cvetje,
– male živali, ter hrana in oprema za male živali,
– suha roba, ter drugi izdelki domače in umetne obrti,
– novoletne jelke,
– izdelki, ki so namenjeni promociji Občine Jesenice ter društev, ki delujejo na območju Občine Jesenice in njihovi dejavnosti,
– galanterija in pletenine lastne proizvodnje,
– sveče,
– drugi izdelki kulturnega ali etnološkega pomena.
Alkoholne in brezalkoholne pijače se lahko prodaja le v zaprti embalaži.
12. člen 
Za blago, ki ga prodaja, oziroma za ustreznost proizvodov, odgovarja prodajalec sam.
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni embalaži.
13. člen 
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih. V primeru, da prodajalci tega ne izvajajo, je izvajalec dolžan navedeno izvesti na njihove stroške.
14. člen 
Skladiščenje blaga na tržnih površinah ni dovoljeno. Po končanem prodajnem času tržnice morajo prodajalci neprodano blago odstraniti s tržnih površin. Če prodajalci tega ne opravijo, to stori izvajalec tržnične dejavnosti na stroške prodajalca.
V. VIRI FINANCIRANJA TRŽNIČNE DEJAVNOSTI 
15. člen 
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje tržnične dejavnosti:
– iz proračuna Občine Jesenice,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, ki jih zagotovi izvajalec.
VI. TRŽNI RED IN CENIK STORITEV 
16. člen 
Podrobnejši pogoji trgovanja na tržnici, tržne površine, prodajna mesta, način vzdrževanja reda in čistoče ipd., so določeni v Tržnem redu. Sestavni del Tržnega reda so določbe o obratovalnem času in določbe o obvezni navedbi izvora blaga.
Tržni red sprejme izvajalec. Tržni red stopi v veljavo, ko ga potrdi Občinski svet Občine Jesenice. Objavljen mora biti na vidnem mestu na tržnici, ter na spletni strani upravljavca.
17. člen 
Cenik storitev sprejme izvajalec. Cenik stopi v veljavo, ko ga potrdi Občinski svet Občine Jesenice. Objavljen mora biti na vidnem mestu na tržnici, ter na spletni strani upravljavca.
Cenik izvajanja tržnične dejavnosti se lahko spremeni na podlagi obrazloženih sprememb kalkulativnih elementov cene, zaradi izboljšanja tehničnih storitev, vlaganj, sprememb standardov in tehnologije ipd., po enakem postopku, kot je naveden v prvem odstavku tega člena.
VII. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA 
18. člen 
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Izvajalec mora sprejeti Tržni red in Cenik v tridesetih dneh po začetku veljavnosti tega odloka in oba akta posredovati v soglasje Občinskemu svetu Občine Jesenice.
20. člen 
Občina Jesenice sklene z izvajalcem pogodbo o medsebojnih finančnih in drugih razmerjih, vezanih na izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanja in urejanja tržnice.
21. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2023
Jesenice, dne 22. junija 2023
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti