Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2202. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P), stran 6249.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. junija 2023.
Št. 003-02-3/2022-147
Ljubljana, dne 29. junija 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-P) 
1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) se v 12. členu v četrtem odstavku v drugi alineji na koncu doda besedilo »ter druge programske dokumente, ki urejajo vsebino in obseg programskih elementov,«.
2. člen 
V 20. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Po preteku preizkusa na nacionalni ravni lahko minister na podlagi predloga pristojnega javnega zavoda o uvedbi novega programskega elementa ali novosti s sklepom odloči, da šole in vrtci, ki so bile udeležene v poskusu, izvajajo novi programski element ali novosti pod enakimi pogoji kot v času poskusa še do izteka naslednjega šolskega leta po zaključku poskusa.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen 
V 92. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Obvladovanje slovenskega knjižnega jezika kot učnega jezika strokovnega delavca, ki je pridobil srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo po javnoveljavnem izobraževalnem programu, ki se izvaja v slovenskem učnem jeziku, ali je končal študijski program za pridobitev izobrazbe v Republiki Sloveniji, se preverja s strokovnim izpitom.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Kandidat za strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, lahko dokaže, da obvlada slovenski knjižni jezik kot učni jezik, če opravi preizkus znanja tega jezika. Obseg, vsebino in način preizkusa določi minister.«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Izobrazbo strokovnih delavcev, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister v skladu z znanji izvajalcev, ki jih s posebnim delom izobraževalnih programov določi pristojni strokovni svet, oziroma v skladu z znanji izvajalcev javnoveljavnih programov, ki jih sprejme pristojni strokovni svet.«.
Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo osmi, deveti in deseti odstavek.
4. člen 
V 100. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v študijskem programu za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov profesor oziroma magister profesor,«.
5. člen 
V 109. členu se za petim odstavkom dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Če noben od prijavljenih kandidatov na prosto delovno mesto strokovnega delavca ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela in je zaposlitev nujna zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, lahko delodajalec s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje glede stopnje in smeri izobrazbe, nima pa opravljenega strokovnega izpita, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas dveh let. S strokovnim delavcem, ki v roku dveh let od sklenitve pogodbe opravi strokovni izpit, se ob izpolnitvi pogojev sklene pogodba za nedoločen čas brez javne objave.
Če med prijavljenimi kandidati na prosto delovno mesto strokovnega delavca ni kandidata, ki bi izpolnjeval pogoje iz prejšnjega odstavka zaposlitev pa je nujna zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, lahko delodajalec s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje glede stopnje in smeri izobrazbe, nima pa pridobljene ustrezne pedagoške, pedagoško-andragoške ali specialno-pedagoške izobrazbe, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas treh let, pod pogojem, da se strokovni delavec v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s tem odstavkom vpiše na ustrezni študijski program za pridobitev pedagoške, pedagoško-andragoške ali specialno-pedagoške izobrazbe, sicer mu pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha naslednji dan po preteku enega leta od sklenitve. S strokovnim delavcem, ki v roku treh let od sklenitve pogodbe pridobi ustrezno pedagoško, pedagoško-andragoško ali specialno-pedagoško izobrazbo in opravi strokovni izpit, se ob izpolnitvi pogojev sklene pogodba za nedoločen čas brez javne objave.«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Če med prijavljenimi kandidati na prosto delovno mesto strokovnega delavca ni kandidata, ki bi izpolnjeval pogoje iz prejšnjega odstavka zaposlitev pa je nujna zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, lahko delodajalec s kandidatom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas enega leta.«.
Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo deveti, deseti in enajsti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(rok za izdajo podzakonskega predpisa) 
Minister določi obseg, vsebino in način preizkusa znanja slovenščine iz novega šestega odstavka 92. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-10/23-12/16
Ljubljana, dne 21. junija 2023
EPA 820-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Nataša Sukič 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti