Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1989. Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič, stran 5569.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19) ter 10. in 14. člena Statuta Občine Semič je Občinski svet Občine Semič na 5. redni seji dne 31. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič 
1. člen 
Ekonomska cena programov v enoti vrtec Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič od 1. 6. 2023 naprej znaša:
– 651,41 EUR mesečno za otroka prvega starostnega obdobja,
– 483,02 EUR mesečno za otroka drugega starostnega obdobja.
Kombinirani oddelek otrok se obračunava po ceni drugega starostnega obdobja.
Ekonomska cena se usklajuje v skladu z 19. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
2. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Semič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo za primer vsaj enomesečne odsotnosti otroka zaradi bolezni na podlagi predloženega zdravniškega potrdila.
Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina Semič dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
3. člen 
V primeru odsotnosti otroka vrtec odšteje od cene programa znesek za neporabljena živila (2 EUR/dan), korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva plačnik, pri čemer se upošteva že prvi dan odsotnosti, če starši otrokovo odsotnost javijo do 8. ure zjutraj.
4. člen 
Sprejem otroka v vrtec med šolskim letom je na prvi dan v mesecu, razen v primeru izteka porodniške in v nujnih sprejemih, bodisi da gre za otroka s posebnimi potrebami ali za otroka, za katerega interventni sprejem ureja pristojni Center za socialno delo.
Izpis med šolskim letom je mogoč z zadnjim dnem v mesecu.
Če starši vpišejo otroka tekom meseca, se prispevek staršev za dneve, ko je otrok prijavljen v vrtcu, izračunajo po formuli: prispevek staršev x število dni prisotnosti: število delovnih dni.
5. člen 
V primerih, ko gre za rezervacijo prostega mesta v vrtcu sredi šolskega leta, starši vrtcu plačujejo rezervacijo prostega mesta za otroka za obdobje od 1. 9. do zadnjega dneva pred sprejemom otroka v vrtec, in sicer v višini 50,00 EUR mesečno. S plačilom rezervacije se starši zavežejo, da bodo otroka z navedenim datumom sprejema dejansko vključili v vrtec. Rezervacija prostega mesta je opredeljena v Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo vrtec in starši podpišejo ob potrditvi sprejema otroka v vrtec.
Rezervacija ne velja za tiste sprejeme sredi šolskega leta, ki so opredeljeni kot nujni sprejemi, bodisi da gre za otroka s posebnimi potrebami, ali za otroka, za katerega interventni sprejem ureja pristojni Center za socialno delo.
6. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Semič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodatnega znižanja plačila vrtca vodi občinska uprava.
Dodatna olajšava se uveljavi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, s priloženimi ustreznimi dokazili, in sicer ločeno za vsako posamezno šolsko leto.
V tem členu navedeno dodatno olajšavo lahko družina uveljavi največ petkrat.
7. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič (Uradni list RS, št. 25/19).
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2023 dalje.
Št. 602-34/2022-8
Semič, dne 1. junija 2023
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti