Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1967. Pravilnik o organizaciji brezplačnega prevoza in povračilu prevoznih stroškov za ranljive skupine otrok in mladostnikov v Občini Jesenice, stran 5530.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI), 8. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 5. redni seji dne 25. 5. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o organizaciji brezplačnega prevoza in povračilu prevoznih stroškov za ranljive skupine otrok in mladostnikov v Občini Jesenice 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S Pravilnikom o organizaciji brezplačnega prevoza in povračilu prevoznih stroškov za ranljive skupine otrok in mladostnikov v Občini Jesenice (v nadaljevanju: pravilnik) se določa:
– organizacija in višina povračila prevoznih stroškov,
– postopek za uveljavljanje pravice do povračila prevoznih stroškov ter
– podlaga in način povrnitve prevoznih stroškov.
2. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do brezplačnega prevoza so:
– učenci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena Zakona o osnovni šoli ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi in dejansko prebivajo v Občini Jesenice,
– otroci s posebnimi potrebami iz šestega odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre in dejansko prebivajo v Občini Jesenice,
– otroci in mladostniki s posebnimi potrebami iz enajstega odstavka 8. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev do njihovega 21. leta starosti, ki so vključeni v dnevno obravnavo ter obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja in dejansko prebivajo v Občini Jesenice,
– otroci in mladostniki s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti vzgoje in izobraževanja v kraju njihovega prebivališča in jim zaradi oddaljenosti prebivališča od kraja vzgoje in izobraževanja ni mogoče zagotoviti prevoza, se lahko vključijo v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, socialnovarstveni zavod, domove učencev za otroke s posebnimi potrebami ali se namestijo v rejniško družino in imajo stalno prebivališče v Občini Jesenice,
– otroci in mladostniki do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma izjemoma lahko tudi do dopolnjenega 21. leta, če se še šolajo, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji in so nameščeni v krizni center ali pri osebah, ki jih določi pristojni center za socialno delo in pred tem dejansko prebivajo v Občini Jesenice in
– učenci iz drugega odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo ter dodatno tudi v primeru, da s strani lokalne skupnosti ni možno zagotoviti šolskega prevoza. Učenec mora dejansko prebivati v Občini Jesenice.
3. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami so učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja ter so z odločbo o usmeritvi pristojnega organa (v nadaljevanju: odločba o usmeritvi) vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja.
(2) Otroci in mladostniki, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji so posamezniki, ki imajo zaradi smrti starša, bolezni v družini, zlorab, nasilja ipd. možnost namestitve v kriznem centru ali pri osebah, ki jih določi pristojen center za socialno delo (pri starih starših, sorodnikih, v rejniških družinah ipd).
(3) Učenci iz drugega odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli so šolarji oziroma osnovnošolci, ki do osnovne šole uporabljajo pot, za katero pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je nevarna.
4. člen 
(organizacija in višina povračila prevoznih stroškov) 
(1) Pravica do brezplačnega prevoza otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter otrok in mladostnikov, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji, se praviloma zagotavlja v okviru javnega potniškega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Jesenice. V tem primeru se povrnejo stroški po veljavnem ceniku izvajalca javnega prevoza.
(2) Vzgojno izobraževalni zavodi, ki izvajajo prilagojeni program, in krizni centri imajo lahko organizirane tudi lastne prevoze, npr. kombi. V tem primeru se izvajalcu prevoza povrne prevozne stroške v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov na kilometer.
(3) V kolikor organiziranega prevoza ni mogoče zagotoviti, ali gre za pot, za katero pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je nevarna ali pa otrok oziroma mladostnik zaradi oviranosti in drugih primanjkljajev ne more samostojno uporabljati javnega prevoza in se za prevoz uporablja osebno vozilo, se upravičencu na podlagi izdane odločbe povrne prevozne stroške v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov na kilometer.
(4) Nosilec pravice, upravičenec do brezplačnega prevoza, je učenec, otrok in mladostnik s posebnimi potrebami, zato se prizna pravica do brezplačnega prevoza le njemu, in sicer za pot do kraja šolanja in nazaj. Pri določitvi razdalje za povračilo kilometrine se upošteva najkrajša varna pot z avtomobilom, ki jo določi daljinomer »Google zemljevidi«.
(5) Povračilo stroškov prevoza upravičencu ne pripada, če so na tej relaciji že povrnjeni stroški iz drugega naslova.
5. člen 
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila prevoznih stroškov) 
(1) OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice (v nadaljevanju besedila: šola), ki izvaja javne izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, mora Občini Jesenice najkasneje do 16. 8. za naslednje šolsko leto posredovati vlogo oziroma sezname učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza v okviru javnega potniškega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Jesenice. Seznami učencev morajo vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča in razred, ki ga obiskuje. Prav tako šola posreduje tudi seznam otrok, ki uporabljajo drugo obliko organiziranega prevoza (šolski kombi). Šola med šolskim letom lahko seznam dopolni, v kolikor pride do spremembe števila upravičencev.
(2) Za upravičenca, ki zaradi razlogov iz tretjega odstavka 4. člena ne more uporabljati javnega prevoza, mora starš oziroma zakoniti zastopnik otroka oziroma mladostnika podati vlogo za povrnitev prevoznih stroškov. Pri uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza je potrebno vlogi priložiti potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto, za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami pa še odločbo o usmeritvi otroka, ki jo izda pristojen organ.
(3) Za otroka in mladostnika s posebnimi potrebami, ki obiskuje šolo s prilagojenim programom izven Občine Jesenice in uporablja javni prevoz, je potrebno podati vlogo za povrnitev prevoznih stroškov in k vlogi priložiti odločbo o usmeritvi otroka, ki jo izda pristojen organ ter potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.
(4) Upravičencem pripada pravica do povračila prevoznih stroškov od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Sredstva se dodelijo za obdobje tekočega šolskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.
(5) Za otroke in mladostnike, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji, mora starš oziroma zakoniti zastopnik otroka vložiti vlogo za povrnitev prevoznih stroškov v roku 15 dni od namestitve v krizni center oziroma k osebi, ki jo določi center za socialno delo. Obvezna priloga je mnenje pristojnega centra za socialno delo, iz katerega mora biti razvidno, da starši ne zmorejo plačila prevoznih stroškov do matične šole, ki jo otrok oziroma mladostnik obiskuje.
(6) Občina Jesenice lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za vodenje in odločanje v postopku.
(7) Vlogo za povračilo prevoznih stroškov z vsemi zahtevanimi prilogami mora vlagatelj oddati na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali po elektronski pošti na naslov obcina.jesenice@jesenice.si.
(8) Na podlagi popolne vloge iz drugega, tretjega in petega odstavka tega člena občinska uprava izda odločbo o povračilu prevoznih stroškov.
6. člen 
(podlaga in način povrnitve prevoznih stroškov) 
(1) Za upravičence iz 2. člena tega pravilnika, ki uporabljajo:
– javni potniški promet in posebne linijske (šolske) prevoze in so na seznamu šole, je osnova za izplačilo e-račun prevoznika ali vozovnica za javni prevoz, v kolikor jo upravičenec sam kupi,
– organiziran prevoz v okviru vzgojno izobraževalnega zavoda, je osnova za izplačilo e-račun oziroma e-zahtevek, iz katerega mora biti razvidno število opravljenih km po dnevih,
– osebno vozilo, je osnova za povrnitev prevoznih stroškov mesečno potrdilo o obisku pouka, ki ga izda vzgojno izobraževalni zavod oziroma ga potrdi, v kolikor ga predloži otrokov zastopnik. Iz potrdila mora biti razvidno, katere dneve je bil otrok prisoten pri pouku. Otrokov zastopnik in šola morata potrdilo predložiti do 10. dne v mesecu za pretekli mesec organu, ki je to odločbo izdal.
(2) Stroški prevoza se izplačujejo za pretekli mesec.
(3) Ob pouka prostih dnevih se povračila stroškov prevoza ne izplačuje.
7. člen 
(veljavnost pravilnika) 
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji (Uradni list RS, št. 104/15 z dne 28. 12. 2015).
Št. 007-17/2023-5
Jesenice, dne 31. maja 2023
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti