Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1939. Cenik potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, stran 5504.

  
Na podlagi določil 26. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) in določil Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP) Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. objavlja
C E N I K 
potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 
Cenik velja od 1. 6. 2023. 
Od 1. 6. 2023 dalje, so na podlagi sklepa št. 354-23/2023 (Uradni list RS, št. 60/23), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brežice na 3. seji, dne 29. 5. 2023, v veljavi naslednje nove cene:
(1) Cena izvajanja storitev GJS oskrba s pitno vodo:
– cena storitve oskrbe s pitno vodo – vodarina,
– cena storitve oskrbe s pitno vodo – omrežnina,
(2) cena storitev GJS odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
– cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode,
– cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode – omrežnina,
– cena storitve odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
– cena storitve odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav – omrežnina,
(3) cena storitev GJS čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
– cena storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin,
– cena storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin – omrežnina,
(4) cena storitev GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
– cena storitev zbiranja komunalnih odpadkov,
– cena storitev zbiranja biorazgradljivih odpadkov,
– cena javne infrastrukture – zbiranje biorazgradljivih odpadkov,
(5) cena storitev GJS obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
(6) Ostale cene storitev prej navedenih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki niso določene v prejšnjih odstavkih, ostanejo nespremenjene v veljavi.
1. Oskrba s pitno vodo
1.1. cena omrežnine oskrbe s pitno vodo za premer vodomera ≤ 20 mm:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
5,9534 EUR/DN 20/mesec
6,5190 EUR/DN 20/mesec
za premer vodomera DN 20 mm s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE Z 9,5 % DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
5,9534
6,5190
20 < DN < 40
3
17,8602
19,5569
40 ≤ DN < 50
10
59,5340
65,1897
50 ≤ DN < 65
15
89,3010
97,7846
65 ≤ DN < 80
30
178,6020
195,5692
80 ≤ DN < 100
50
297,6700
325,9487
100 ≤ DN < 150
100
595,3400
651,8973
150 ≤ DN
200
1.190,6800
1.303,7946
1.2. cena storitve oskrbe s pitno vodo – vodarina:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,9500 EUR/m3
1,0403 EUR/m3
2. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin
2.1. cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:  
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
6,7558 EUR/DN 20/mesec
7,3976 EUR/DN 20/mesec
za premer vodomera DN 20 mm s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE Z 9,5 % DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
6,7558
7,3976
20 < DN < 40
3
20,2674
22,1928
40 ≤ DN < 50
10
67,5580
73,9760
50 ≤ DN < 65
15
101,3370
110,9640
65 ≤ DN < 80
30
202,6740
221,9280
80 ≤ DN < 100
50
337,7900
369,8801
100 ≤ DN < 150
100
675,5800
739,7601
150 ≤ DN
200
1.351,1600
1.479,5202
2.2. cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,2751 EUR/m3
0,3012 EUR/m3
3. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin
3.1. cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,5211 EUR/DN 20/mesec
0,5706 EUR/DN 20/mesec
za premer vodomera DN 20 mm s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE Z 9,5 % DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
0,5211
0,5706
20 < DN < 40
3
1,5633
1,7118
40 ≤ DN < 50
10
5,2110
5,7060
50 ≤ DN < 65
15
7,8165
8,5591
65 ≤ DN < 80
30
15,6330
17,1181
80 ≤ DN < 100
50
26,0550
28,5302
100 ≤ DN < 150
100
52,1100
57,0605
150 ≤ DN
200
104,2200
114,1209
3.2. cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,6365 EUR/m3
0,6970 EUR/m3
Cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v enaki višini velja tudi za obračun omrežnine storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
3.3. cena omrežnine storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,5211 EUR/DN 20/mesec
0,5706 EUR/DN 20/mesec
za premer vodomera DN 20 mm s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE Z 9,5 % DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
0,5211
0,5706
20 < DN < 40
3
1,5633
1,7118
40 ≤ DN < 50
10
5,2110
5,7060
50 ≤ DN < 65
15
7,8165
8,5591
65 ≤ DN < 80
30
15,6330
17,1181
80 ≤ DN < 100
50
26,0550
28,5302
100 ≤ DN < 150
100
52,1100
57,0605
150 ≤ DN
200
104,2200
114,1209
3.4. cena storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,2072 EUR/m3
0,2269 EUR/m3
4. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
4.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):
4.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0029 EUR/kg
0,0032 EUR/kg
Na podlagi določil Pravilnika o spremembah Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 21. redni seji, dne 3. 2. 2022 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-4/2022, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
4.1.1.1. cena javne infrastrukture za gospodinjstva:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0630 EUR/osebo/mesec
0,0690 EUR/osebo/mesec
4.1.1.2. cena javne infrastrukture za poslovne prostore nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0039 EUR/m2/mesec
0,0043 EUR/m2/mesec
4.1.1.3. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
2,1750 EUR/1 odvoz
2,3816 EUR/1 odvoz
4.1.1.4. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0029 EUR/kg
0,0032 EUR/kg
V kolikor se zbrane količinah odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena javne infrastrukture po ceni javne infrastrukture v EUR/kg.
4.1.2. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,1727 EUR/kg
0,1891 EUR/kg
Na podlagi določil Pravilnika o spremembah Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 21. redni seji, dne 3. 2. 2022 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-4/2022, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
4.1.2.1. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za gospodinjstva:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
3,7545 EUR/osebo/mesec
4,1112 EUR/osebo/mesec
4.1.2.2. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za poslovne prostore nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,2345 EUR/m2/mesec
0,2568 EUR/m2/mesec
4.1.2.3. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
129,53 EUR/1 odvoz
141,84 EUR/1 odvoz
V kolikor se zbrane količinah odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov po ceni zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v EUR/kg.
4.1.2.4. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,1727 EUR/kg
0,1891 EUR/kg
4.2. Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
4.2.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0047 EUR/kg
0,0051 EUR/kg
Na podlagi določil Pravilnika o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 17. redni seji, dne 23. 4. 2021 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-101/2019, se mesečni obračun zbiranja bioloških odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
4.2.1.1 cena javne infrastrukture za gospodinjstva:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0622 EUR/osebo/mesec
0,0681 EUR/osebo/mesec
4.2.2. cena zbiranja bioloških odpadkov:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,1920 EUR/kg
0,2102 EUR/kg
4.2.1.2 cena zbiranja bioloških odpadkov za gospodinjstva:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
2,5402 EUR/osebo/mesec
2,7815 EUR/osebo/mesec
5. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
5.1. Cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,2067 EUR/kg
0,2263 EUR/kg
Brežice, dne 1. junija 2023
Direktorica 
mag. Jadranka Novoselc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti