Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1919. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti rejnih živali, stran 5440.

  
Na podlagi devetega odstavka 7.a, četrtega odstavka 8. člena, tretjega odstavka 14.a člena in prve alineje 40. člena in za izvrševanje 7., 7.a, 8., 9. in 14.a člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/08 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) ter na podlagi drugega, tretjega in petega odstavka 8. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti rejnih živali 
1. člen
V Pravilniku o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa minimalne pogoje za zaščito rejnih živali in postopek registracije hlevov za rejo kokoši nesnic v skladu z:
− Direktivo Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali (UL L št. 221 z dne 8. 8. 1998, str. 23), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1);
− Direktivo Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 1999 o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic (UL L št. 203 z dne 3. 8. 1999, str. 53), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1);
− Direktivo Komisije št. 2002/4/ES z dne 30. januarja 2002 o registraciji gospodarstev, ki gojijo kokoši nesnice, v skladu z Direktivo Sveta 1999/74/ES (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2002, str. 44), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/83/ES z dne 23. oktobra 2006 o prilagoditvi Direktive 2002/4/ES o registraciji gospodarstev, ki gojijo kokoši nesnice, v skladu z Direktivo Sveta 1999/74/ES zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 362 z dne 20. 12. 2006, str. 97);
− Direktivo Sveta 2007/43/ES z dne 28. junija 2007 o določitvi minimalnih pravil za zaščito piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa (UL L št. 182 z dne 12. 7. 2007, str. 19), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1);
− Direktivo Sveta 2008/119/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet (Kodificirana različica) (UL L št. 10 z dne 15. 1. 2009, str. 7), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1); ter
− Direktivo Sveta 2008/120/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev (Kodificirana različica) (UL L št. 47 z dne 18. 2. 2009, str. 5), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1).
(2) S tem pravilnikom se ureja delno izvajanje naslednjih uredb:
− Uredbe Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca (UL L št. 163 z dne 24. 6. 2008, str. 6), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2168 z dne 20. septembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 589/2008 glede tržnih standardov za jajca iz proste reje, kadar je dostop kokoši do izpustov na prostem omejen (UL L št. 306 z dne 22. 11. 2017, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 589/2008/ES) in
− Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/723 z dne 2. maja 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardnega vzorčnega obrazca za uporabo v letnih poročilih, ki jih predložijo države članice (UL L št. 124 z dne 13. 5. 2019, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1935 z dne 8. novembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/723 glede informacij in podatkov o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, ki jih je treba predložiti s standardnim vzorčnim obrazcem (UL L št. 396 z dne 10. 11. 2021, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/723/EU).
(3) Ta pravilnik se uporablja za vse rejne živali, razen za živali v postopkih.«.
2. člen 
V 2. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. breja svinja je samica prašiča v obdobju med odstavitvijo pujskov in perinatalno dobo;«.
V 12. točki se besedilo »kokoši nesnice so kokoši vrste« nadomesti z besedilom »kokoši nesnice so živali vrste«.
Za 22. točko se pika nadomesti z vejico in se dodajo nove, 23. do 27. točka, ki se glasijo:
»23. vodna perutnina so domače gosi, domače race, muškatne race in njihovi hibridi;
24. enoprsti kopitarji so živali udomačenih vrst enoprstih kopitarjev, ki sodijo v družino konjev (Equidae) in njihovih križancev, in sicer konji, osli, mule, mezgi (v nadaljnjem besedilu: kopitarji);
25. trening kopitarja je sistematično in organizirano urjenje za tekmovanje ali uporabo;
26. uporaba kopitarja je njegova uporaba (npr. delo pod sedlom ali v vpregi) zlasti v komercialne, tekmovalne, rekreativne ali terapevtske namene oziroma v kmetijstvu;
27. izvajalci dejavnosti oskrbe kopitarjev so pravne ali fizične osebe, ki izvajajo dejavnost namestitve in oskrbe kopitarjev za tuj račun.«.
3. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(pregledi in poročanje) 
(1) Inšpekcijski pregledi za nadzor zaščite in dobrobiti živali se lahko opravijo sočasno z izvajanjem drugih predpisanih pregledov.
(2) Območni uradi Uprave pripravijo poročila o opravljenih inšpekcijskih pregledih za preteklo leto na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in jih do konca marca za preteklo leto posredujejo glavnemu uradu Uprave.
(3) Uprava pripravi poročilo o izvedenem nadzoru na področju zaščite rejnih živali v skladu z Izvedbeno uredbo 2019/723/EU.«.
4. člen 
V 22. členu se v prvem in drugem odstavku beseda »priloge« nadomesti z besedo »Priloge«.
5. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen 
(privezovanje) 
Privezovanje prašičev je prepovedano.«.
6. člen 
V 29. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Prašiči morajo imeti na voljo zadostno količino slame ali drugega ustreznega materiala za zadostitev njihovim etološkim potrebam (v nadaljnjem besedilu: material za zaposlitev) in s tem za preprečevanje grizenja repov in drugih motenj v obnašanju. Lastnosti in količine materiala za zaposlitev so določene v Prilogi 2 tega pravilnika.«.
7. člen 
V 33. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Živalim je treba pokladati zadostno količino krme. Breje svinje in mladice morajo dobivati krmo, ki ustreza njihovim potrebam po energiji in hranilih. Na voljo morajo imeti dovolj voluminozne krme ali krme z visokim deležem vlaknin, da bi se nasitile in zadovoljile potrebo po žvečenju. Lastnosti in količine voluminozne krme so navedene v Prilogi 2 tega pravilnika.«.
8. člen 
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za gospodarstva s 350 in več kokošmi nesnicami, razen za matične jate.
(2) Določbe tega poglavja, razen 38. člena tega pravilnika, se uporabljajo tudi za gospodarstva z manj kot 350 kokošmi nesnicami, če se za potrebe označevanja jajc v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/2104 z dne 29. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede tržnih standardov za oljčno olje ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EGS) št. 2568/91 in Izvedbene uredbe Komisije (UL L št. 284 z dne 4. 11. 2022, str. 1), in Uredbo 589/2008/ES takšna gospodarstva registrirajo v skladu z 42. členom tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena se določbe 37., 40. in 41. člena tega pravilnika uporabljajo tudi za gospodarstva z manj kot 350 kokošmi nesnicami.«.
9. člen 
V 42. členu se v prvem, drugem, tretjem, četrtem in šestem odstavku beseda »VURS« nadomesti z besedo »Uprava« v ustreznem sklonu.
V petem odstavku se točka d) spremeni tako, da se glasi:
»d) številka 0 za ekološko rejo, ki se podeli imetnikom certifikatov za ekološko rejo kokoši nesnic, izdanih na podlagi prvega odstavka 35. člena Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/207 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorca certifikata, ki potrjuje skladnost s pravili o ekološki pridelavi (UL L št. 29 z dne 1. 2. 2023, str. 6).«.
10. člen 
V drugem odstavku 47. člena, v drugem in tretjem odstavku 50. člena, v točki b) 51. člena, v tretjem odstavku 53. člena in v Prilogi 1 se beseda »VURS« nadomesti z besedo »Uprava« v ustreznem sklonu.
11. člen 
V 52. členu se v drugem odstavku točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) delež dnevnih izgub in kumulativnih izgub v jati;«.
12. člen 
Za 53. členom se dodata naslov novega, 5. podpoglavja in nov, 53.a člen, ki se glasita:
»5. Zaščita govedi, drobnice, ratitov, puranov, vodne perutnine in gojenih rib
53.a člen 
(posebni pogoji za posamezne vrste rejnih živali) 
(1) Poleg določb II. poglavja tega pravilnika, ob upoštevanju Evropske konvencije za zaščito živali v vzrejne namene (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 3/92) in na podlagi te konvencije sprejetih Priporočil Sveta Evrope za govedo, drobnico (ovce, koze), ratite, purane, vodno perutnino (muškatne race in njihove hibride, domače gosi ter domače race) in gojene ribe, so posebni pogoji za posamezne vrste rejnih živali določeni v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Prevodi priporočil iz prejšnjega odstavka se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.«.
13. člen 
Za novim 53.a členom se dodajo naslov novega, 6. podpoglavja in novi, 53.b do 53.g člen, ki se glasijo:
»6. Zaščita enoprstih kopitarjev
53.b člen 
(redno gibanje, počitek, preobremenjevanje) 
(1) Enoprstim kopitarjem (v nadaljnjem besedilu: kopitar) je treba zagotoviti vsakodnevno prosto ali nadzorovano gibanje, razen v primeru bolezni ali poškodb oziroma ob izjemnih ali nepredvidenih okoliščinah, zaradi katerih jim skrbnik ne more zagotoviti gibanja.
(2) Uporaba kopitarjev se mora prilagoditi starosti in rejnemu stanju kopitarja.
(3) Oprema, ki se uporablja pri delu s kopitarji, se prilagodi telesni zgradbi posameznega kopitarja, za katerega se uporablja.
(4) Substance ali metode, katerih namen je izboljšati delovne sposobnosti kopitarjev preko njihovih fizioloških zmožnosti oziroma prikriti bolezensko stanje ali prisotnost bolečine, se ne smejo uporabljati, razen v okviru zdravljenja, ki ga predpiše veterinar.
(5) Če je kopitarjem zagotovljeno gibanje v izpustu, mora biti velikost izpusta taka, da omogoča izražanje vrsti značilnih vzorcev obnašanja. Velikosti izpustov se izračunajo po formuli, ki je navedena v točki 5.1 Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(6) Vsak delovni kopitar mora imeti zagotovljen vsaj en dan počitka v tednu.
(7) Med delom je treba kopitarjem zagotavljati redno napajanje.
(8) Za preobremenjevanje se šteje uporaba bolne ali poškodovane živali, uporaba živali, ki ni fizično pripravljena na obremenitev, ali uporaba, ki živali povzroči nepotrebno trpljenje zaradi hudega oziroma dolgotrajnega fizičnega napora, zlasti pa:
a) uporaba kobile tri mesece pred žrebitvijo;
b) uporaba kobile v laktaciji v obdobju treh mesecev po žrebitvi;
c) uporaba živali, ki je mlajša od treh let, pod sedlom, razen za registrirane tekmovalne konje v disciplinah, za katere so predpisana pravila mednarodnih panožnih zvez;
č) trening živali, ki je mlajša od enega leta;
d) uporaba konja, mule oziroma mezga z rejnim stanjem pod 4, ocenjenim v skladu s točko 5.4 Priloge 5 tega pravilnika;
e) uporaba konjev, mule oziroma mezga z rejnim stanjem 8 ali 9, ocenjenim v skladu s točko 5.4 Priloge 5 tega pravilnika, razen če gre za uporabo po priporočilu in v skladu z navodili veterinarja;
f) uporaba osla z rejnim stanjem 1, ocenjenim v skladu s točko 5.4 Priloge 5 tega pravilnika, razen če gre za uporabo po priporočilu in v skladu z navodili veterinarja;
g) če kopitar nosi več kot 20 % svoje telesne mase;
h) če kopitar vleče tovor brez koles, ki je težji od 15 % telesne mase kopitarja;
i) če kopitar vleče voz, ki je skupaj s tovorom težji od dvakratnika telesne mase kopitarja;
j) če dva kopitarja hkrati (v vpregi) vlečeta voz, ki je skupaj s tovorom težji od trikratnika njune skupne telesne mase;
k) uporaba živali v ekstremnih vremenskih razmerah, zlasti v vročini, v nasprotju s točko 5.5 Priloge 5 tega pravilnika.
(9) Ne glede na določbo točke k) prejšnjega odstavka se za preobremenjevanje ne šteje izjemna uporaba kopitarja v primerih opravljanja nujnih policijskih nalog, ko je ogroženo življenje ljudi in premoženje, pri čemer življenje kopitarja, ki se uporablja, ne sme biti ogroženo.
53.c člen 
(prepoved daljšega privezovanja kopitarjev) 
(1) Privezovanje kopitarjev za več kot neprekinjeno šest ur na dan se šteje za daljše privezovanje in ni dovoljeno.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je daljše privezovanje kopitarjev pod nadzorom dovoljeno:
– v času veterinarske oskrbe oziroma na podlagi pisnega priporočila veterinarja zaradi zdravstvenega stanja;
– v času razstav oziroma tekmovanj;
– v času športnih aktivnosti (npr. zaradi počitka med daljšo terensko ježo).
53.č člen 
(nastanitev v objektih) 
(1) Skrbnik kopitarju zagotavlja minimalno neovirano bivalno površino v boksu ali skupinski namestitvi, kot je določena v točki 5.2 in 5.3 Priloge 5 tega pravilnika.
(2) Višina stropa v hlevu mora biti najmanj 60 cm nad zatiljem živali ob iztegnjeni glavi v stoječem položaju.
(3) Tla morajo biti takšna, da živali ne povzročajo poškodb, bolezni in neugodja.
(4) Kopitar mora imeti ves čas neomejen dostop do ležišča, ki je udobno, čisto in suho ter omogoča neovirano leganje in vstajanje ter počitek v ležečem položaju.
(5) Kopitar mora imeti v objektu zagotovljeno naravno svetlobo.
53.d člen 
(pašniki in izpusti) 
Pašniki in izpusti za kopitarje morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) ograjeni morajo biti tako, da je pobeg kopitarjev onemogočen;
b) ograde in električne ograje morajo biti kopitarjem dobro vidne (npr. široki trakovi ali barvno označene žice);
c) višina ograje mora biti najmanj 1,5 m, za ponije in osle 1,2 m oziroma primerne višine glede na tip, temperament ali telesne posebnosti posameznega kopitarja;
č) označeni morajo biti z opozorili kot npr. »prepovedan dostop nepooblaščenim osebam«, »prepovedano vznemirjanje in krmljenje živali«, da se omejijo neprimerna ravnanja nepooblaščenih oseb.
53.e člen 
(socialni stiki) 
(1) Kopitarjem mora biti zagotovljena oskrba na način, da jim je omogočen socialni stik z najmanj eno živaljo, po možnosti iste vrste, tako da se živali lahko vidita oziroma vohata.
(2) Odsotnost minimalnega socialnega stika je dovoljena za največ štiri mesece v primeru nepredvidljivih dogodkov ali zaradi osamitve živali v skladu s pisnimi navodili veterinarja.
(3) Mladi kopitarji do dopolnjenega drugega leta starosti morajo imeti omogočene stike z vrstniki, če je mogoče, v skupnih namestitvah oziroma izpustih vsaj dve uri dnevno pet dni v tednu.
(4) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljata za gospodarstva z enim kopitarjem. Če je kopitar v obratu sam, mora imeti, če je to mogoče, zagotovljeno družbo vsaj ene živali, s katero lahko sobivata brez stresa.
(5) Pri oblikovanju novih čred kopitarjev je potrebna posebna pozornost, da se zmanjša stres in loči nezdružljive živali.
53.f člen 
(preventivni ukrepi, oskrba in nega) 
(1) Skrbnik zagotavlja redno odpravljanje notranjih in zunanjih zajedavcev po nasvetu veterinarja.
(2) Skrbnik zagotavlja redno oskrbo kopit skladno z načinom reje in uporabe kopitarja. Kopita morajo biti vzdrževana tako, da kopitarju omogočajo naravno gibanje.
(3) Skrbnik redno preverja stanje ustne votline in zob zaradi zagotavljanja optimalnega prehranjevanja ali uporabe opreme brez bolečin.
53.g člen 
(osnovno znanje in usposabljanja) 
(1) Izvajalci dejavnosti oskrbe kopitarjev dokazujejo osnovno znanje o potrebah kopitarjev ter o predpisih glede dobrobiti in zaščite kopitarjev s potrdilom o usposobljenosti iz drugega odstavka tega člena.
(2) Usposabljanje, ki obsega najmanj deset šolskih ur, se izvaja v obliki predavanj in praktičnih prikazov. Najmanj dve uri usposabljanja se izvedeta v obliki praktičnega prikaza.
(3) Usposabljanje obsega naslednje vsebine:
a) predpisi, ki urejajo dobrobit kopitarjev;
b) osnovne značilnosti živalske vrste;
c) fiziološke značilnosti, potrebe po krmi (vrsta krme, količine) in vodi;
č) prepoznavanje bolečine pri živali;
d) potrebe po gibanju in socialnih stikih;
e) zdravstveno varstvo živali (osnovna preventiva, nega kopit, skrb za zobe in najpogostejše bolezni);
f) način ravnanja s kopitarji (kot na primer pri prevozu, premikih).
(4) Kandidat se na usposabljanje prijavi s prijavnico, ki jo organizator usposabljanja izda v pisni ali elektronski obliki in je dostopna na spletni strani organizatorja usposabljanja.
(5) Čas in kraj usposabljanja se objavita na spletnih straneh organizatorja usposabljanja in na spletni strani Uprave.
(6) Udeleženci po opravljenem usposabljanju opravijo izpit in pridobijo potrdilo o opravljenem usposabljanju v skladu s zakonom, ki ureja zaščito živali.«
14. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Za Prilogo 3 se dodata novi Priloga 4 in Priloga 5, ki sta kot Priloga 2 in Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(prehodno obdobje) 
Izvajalci dejavnosti oskrbe kopitarjev morajo pridobiti potrdilo o opravljenem usposabljanju iz novega 53.g člena pravilnika v treh letih od uveljavitve tega pravilnika.
16. člen 
(začetek uporabe) 
Določbe novih 53.a, 53.b, 53.d, 53.e, 53.f. ter 53.g členov se začnejo uporabljati 18 mesecev po uveljavitvi tega pravilnika, določbi 53.c in 53.č člena pa se začneta uporabljati 1. januarja 2028.
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-265/2022
Ljubljana, dne 5. junija 2023
EVA 2022-2300-0041
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost