Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1917. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, stran 5416.

  
Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) se v 2. členu:
– 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. večnamenski prostor je večji prostor v vrtcu in je namenjen gibalnim in drugim dejavnostim;«;
– 6. točka črta;
– 7., 8., 9., 10. in 11. točka postanejo 6., 7., 8., 9. in 10. točka.
2. člen 
V 8. členu se črta peti odstavek.
3. člen 
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prostori, namenjenim otrokom, so lahko v pritličju in največ eno etažo nad pritličjem. Drugi prostori so lahko v drugih etažah. Oddelki prvega starostnega obdobja, oddelki prilagojenega programa in oddelki, v katerih so gibalno ovirani otroci, so v pritličju.«.
4. člen 
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak oddelek otrok mora imeti svojo igralnico. Vrtec mora imeti tudi večnamenski prostor za dejavnosti otrok več oddelkov.«.
5. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(vrsta prostorov) 
Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja so:
– garderoba,
– igralnica,
– sanitarije,
– terasa ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja in terasa ob igralnici za oddelek prilagojenega programa.
Skupni prostori za otroke so:
– večnamenski prostor,
– prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč,
– sanitarije na igrišču.
Prostori, namenjeni dejavnostim otrok, morajo biti visoki najmanj 3 m svetle višine, merjene od gotovega poda do gotovega stropa.«.
6. člen 
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na otroka se zagotovijo praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 notranje igralne površine. V notranjo igralno površino se šteje vsa površina, namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca (npr. igralnica, večnamenski prostor). V igralno površino se ne vštevajo tla, na katerih je vgrajeno oziroma pritrjeno pohištvo (npr. težke omare).
Osnova za izračun igralne površine je 22 otrok na oddelek.«.
7. člen 
Naslov podpoglavja »1. Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja ter prostori razvojnega oddelka« se spremeni tako, da se glasi:
»1. Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja ter prostori za oddelek prilagojenega programa«.
8. člen 
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Neto površina garderobe za en oddelek je 8 m2. Osnovni izhodišči za dimenzioniranje prostora sta dolžina garderobnih elementov in prosta talna površina za prehode. Prehodi med elementi opreme morajo biti široki najmanj 100 cm oziroma 120 cm, če je garderoba namenjena za oddelek prilagojenega programa.«.
9. člen 
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Igralnice morajo biti zasnovane tako, da je v njih mogoče oblikovati več kotičkov za igro otrok v manjših skupinah ali individualno. Priporočljivo je, da so tlorisi razgibani.
Priporočena površina igralnice je 60 m², ne sme pa biti manjša od 50 m².
Prostor za nego otrok prvega starostnega obdobja se lahko uredi kot predelek igralnice, lahko pa se prostor za nego uredi v sanitarijah, če je iz njega zagotovljen pregled nad dogajanjem v igralnici.«.
10. člen 
V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sanitarije za otroke prvega starostnega obdobja in za oddelek prilagojenega programa morajo biti dostopne iz igralnice. Prostor za nego otrok oddelka prilagojenega programa je del sanitarij.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Neto površina sanitarij ne sme biti manjša od 11 m² na oddelek, oziroma 12 m² za oddelek prilagojenega programa in oddelek otrok prvega starostnega obdobja, če je v sanitarijah urejen tudi prostor za nego. Če so sanitarije skupne za dva oddelka, se zagotovi 18 m² oziroma 20 m² površine za oddelek prilagojenega programa in oddelek otrok prvega starostnega obdobja, če je v sanitarijah urejen tudi prostor za nego.«.
11. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
(večnamenski prostor) 
Vrtec ima večnamenski prostor. Ob njem mora biti shramba za igralne pripomočke in športne rekvizite.«.
12. člen 
V 33. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V garderobi, ki je namenjena otrokom, starim od enega do dveh let, in otrokom oddelka prilagojenega programa, morata biti tudi previjalna miza in umivalnik za starše.«.
13. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen 
(igralnica) 
Igralnice so opremljene tako, da jih je mogoče prilagoditi značilnostim otrok v skupini in spreminjati glede na izvedbeni kurikulum vrtca. Prevladovati mora prenosna oprema.
V igralnici morajo biti:
– mize in stoli ter lahki, naložljivi ležalniki oziroma druga oprema za počitek najmanj za en oddelek otrok,
– odprte police za igrače, knjige in otroške izdelke v dosegu otrok,
– elementi za oblikovanje prostora (police, pregrade, elementi za oblikovanje kotičkov),
– stenski panoji,
– ogledalo (veliko približno 120 cm × 50 cm), varno pritrjeno na steno 10 cm nad tlemi,
– miza in stol za strokovnega delavca,
– omara za vzgojna sredstva in material za sprotno uporabo ter
– priključek za tekočo vodo.
Pohištvo naj bo premakljivo in združljivo z drugo opremo.
V igralnici za otroke prvega starostnega obdobja mora biti v predelku za nego previjalna miza (velika okoli 100 cm × 70 cm × 85 cm), omarica za perilo in umivalnik za strokovnega delavca.
Elementi za oblikovanje prostora morajo strokovnim delavcem omogočiti preglednost celotnega prostora.
Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli in mize za otroke morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva v vrtcih oziroma izobraževalnih zavodih. Težke omare in visoko pohištvo mora biti pričvrščeno na tla in steno.«.
14. člen 
V 35. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– umivalnik za strokovnega delavca,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V oddelku prilagojenega programa so:
– en umivalnik: rob umivalnika je 60 cm nad tlemi,
– stenska ogledala,
– prostor za shranjevanje pribora za umivanje zob,
– kad z ročno prho in kovinskimi oprijemali na steni,
– miza za preoblačenje,
– omarica za perilo,
– umivalnik za strokovnega delavca,
– ena straniščna školjka, ki mora biti prilagojena otrokom s posebnimi potrebami; ob školjki je na steni pritrjeno kovinsko oprijemalo,
– izlivna školjka z izplakovalnikom ali straniščna školjka za odrasle in prho na zvijavi cevi,
– polica za kahlice,
– držalo za papirnate brisače,
– milnik.«.
15. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen 
(večnamenski prostor) 
V večnamenskem prostoru je oprema, ki omogoča oblikovanje kotičkov, ter oprema za skupne dejavnosti otrok in odraslih. Če se prostor uporablja kot športna igralnica naj bodo v njem tudi A-lestev, letvenik, večnamensko plezalo, univerzalne in polivalentne blazine, deske različnih širin, ki se kombinirajo z letvenikom in A-lestvijo, ter mini plezalna stena, kanvas (mali) z zaščito, univerzalne blazine in druga manjša športna oprema. Če ima vrtec poleg večnamenskega prostora tudi športno igralnico velja navedena oprema zanjo.«.
16. člen 
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen 
(stavbe, ki niso grajene namensko za vrtec) 
Prostori vrtca se lahko uredijo v pritličju in največ eno etažo nad pritličjem v stanovanjskih stavbah, poslovnih in upravnih stavbah, trgovskih stavbah in stavbah za storitvene dejavnosti, stavbah splošnega družbenega pomena in gasilskih domovih, če je za to stavbo že izdano uporabno dovoljenje. V takšni stavbi lahko delujeta v skladu z normativi in standardi, ki jih določa ta pravilnik, največ dva oddelka otrok.
Določbe drugega stavka prejšnjega odstavka ne veljajo za stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
Kadar se vrtec uredi iz mobilnih enot, ki ne upoštevajo v celoti določb za novogradnjo vrtca, se šteje za nenamensko stavbo. Zagotovljeni morajo biti osnovni bivalni pogoji, ki v skladu s tem pravilnikom veljajo za vrtec.«.
17. člen 
Besedilo 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izjemoma je zaradi objektivnih okoliščin mogoče ravnati drugače, kot je določeno s tem pravilnikom. O tem odloča tričlanska komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za predšolsko vzgojo.«.
18. člen 
Besedilo 65.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar je potrebno zaradi gradnje ali rekonstrukcije vrtca izprazniti stavbo, se lahko uredijo prostori vrtca začasno v nenamenski stavbi, ne glede na število oddelkov, za dve leti, z možnostjo podaljšanja. O tem mora vrtec obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
Začasna lokacija prostorov vrtca se ne vpiše v razvid izvajalcev javno veljavnih programov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(pogoji za odstopanje od normativa predpisane igralne površine na otroka) 
Za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine 3 m2 na otroka, določene v prvem odstavku 19. člena pravilnika, ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko občina ustanoviteljica oziroma občina koncedentka sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od 2 m2 na otroka. Za izračun notranje igralne površine na otroka se upošteva dejansko število vključenih otrok.
Vrtec mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo, v skladu z njegovimi navodili in posredovati sklep občine o manjši notranji igralni površini do 1. decembra za tekoče šolsko leto.
Odstopanje od normativa, določeno v prvem odstavku tega člena, lahko traja najdlje do 1. septembra 2028.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-35/2023
Ljubljana, dne 26. maja 2023
EVA 2023-3350-0017
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti