Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1916. Zakon o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK), stran 5415.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK) 
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. maja 2023.
Št. 003-02-3/2022-125
Ljubljana, dne 31. maja 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PREPREČITEV ŠKODLJIVIH POSLEDIC PRI PODALJŠEVANJU RUDARSKIH PRAVIC IN KONCESIJ (ZIUPRPK) 
1. člen
(vsebina) 
S tem zakonom se zaradi preprečitve škodljivih posledic, ki bi nastale s sočasnim prenehanjem večjega števila rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin odstopa od 50. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – GZ in 54/22; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1).
2. člen 
(podaljšanje rudarskih pravic) 
(1) Ne glede na 50. člen ZRud-1 se veljavnost rudarskih pravic za izkoriščanje, ki so bile podeljene na podlagi ZRud-1 in Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 61/10 – ZRud-1), za katere koncesijska razmerja potečejo od junija 2023 do decembra 2024, o vlogah za podaljšanje rudarskih pravic pa do uveljavitve tega zakona ni bilo dokončno odločeno ali vloge za podaljšanje še niso bile vložene, če rok za oddajo vloge za podaljšanje še ni potekel, podaljša na predlog koncesionarja za 30 mesecev.
(2) Koncesionarji iz prejšnjega odstavka morajo predlog za sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi vložiti najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona. S sklenitvijo dodatka h koncesijski pogodbi se za enako obdobje, kot se podaljša koncesijska pogodba, podaljša tudi veljavnost rudarske pravice. Koncesionarji morajo podpisani dodatek vrniti ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, najpozneje v 30 dneh od vročitve.
(3) Ne glede na 1. točko prvega odstavka 50. člena ZRud-1 je rok za vložitev vlog za ponovno podaljšanje rudarskih pravic, ki so podaljšane v skladu s prvim odstavkom tega člena, najmanj 12 mesecev pred potekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(potek veljavnosti rudarske pravice pred potekom roka in tek postopkov za podaljšanje rudarske pravice) 
(1) Če veljavnost rudarske pravice poteče pred potekom roka za vložitev predloga za sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi iz prejšnjega člena ali pred potekom roka za sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi se šteje, da se veljavnost rudarske pravice in koncesijske pogodbe podaljša do sklenitve dodatka h koncesijski pogodbi pod pogoji, ki so določeni v koncesijskem aktu in koncesijski pogodbi.
(2) Postopki za podaljšanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin, katerih veljavnost poteče od junija 2023 do decembra 2024 in so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi 50. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – GZ in 54/22), se z uveljavitvijo tega zakona prekinejo.
(3) Postopki za podaljšanje rudarske pravice, ki so prekinjeni po prejšnjem odstavku, se ustavijo po sklenitvi dodatka h koncesijski pogodbi.
(4) Postopki iz drugega odstavka tega člena se nadaljujejo, če koncesionar ne vloži pravočasnega predloga za sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi iz prejšnjega člena.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-01/23-9/21
Ljubljana, dne 23. maja 2023
EPA 799-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Nataša Sukič 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost