Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023

Kazalo

1847. Odredba o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov, stran 5221.

  
Na podlagi 9. točke 9. člena in prvega, šestega, sedmega ter osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za gospodarstvo, turizem in šport izdaja
O D R E D B O 
o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov 
1. člen 
(vsebina) 
S to odredbo se za namen spremljanja, analiziranja in kontrole gibanja cen kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov, določa obveznost zavezancev za pošiljanje podatkov o odkupnih oziroma prodajnih ponderiranih cenah, o odkupljeni oziroma prodani količini in o poreklu kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov, za ugotovitev morebitnih hudih motenj na trgu pri gibanju cen, pa pri tem ne gre za redna sezonska nihanja.
2. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci, ki morajo pošiljati podatke o odkupnih ponderiranih cenah oziroma prodajnih ponderiranih cenah, o odkupljeni oziroma prodani količini in o poreklu kmetijskih pridelkov iz 4. člena te odredbe in živilskih proizvodov iz 5. člena te odredbe so:
– pridelovalec, kije fizična ali pravna oseba in ki prideluje in prodaja lastne kmetijske pridelke in sodi med mikro, malo, srednje ali veliko podjetje;
– posrednik, ki je pravna ali fizična oseba, če odkupuje kmetijske pridelke ali živilske proizvode za namen prodaje naprej v predelavo ali trženje in po zadnji javno dostopni bilanci sodi med mala, srednja ali velika podjetja;
– predelovalec, ki je pravna ali fizična oseba, če opravlja dejavnost proizvodnje živil, ki so uvrščena v oddelek C10 standardne klasifikacije dejavnosti in po zadnji javno dostopni bilanci sodi med mala, srednja ali velika podjetja;
– trgovec, ki je pravna oseba ter opravlja trgovinsko dejavnost z živili in po zadnji javno dostopni bilanci sodi med velika podjetja.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej odredbi, pomenijo:
– mikro podjetja so podjetja,ki imajo v zadnjem poslovnem letu, za katero so javno dostopne bilance od 500.000 eurov do 2.000.000 eurov letnega prometa;
– mala podjetja so podjetja, ki imajo v zadnjem poslovnem letu, za katero so javno dostopne bilance nad 2.000.000 eurov do 10.000.000 eurov letnega prometa;
– srednja podjetja so podjetja, ki imajo v zadnjem poslovnem letu, za katero so javno dostopne bilance, nad 10.000.000 eurov do 50.000.000 eurov letnega prometa;
– velika podjetja so podjetja, ki imajo v zadnjem poslovnem letu, za katero so javno dostopne bilance, nad 50.000.000 eurov letnega prometa;
– javno dostopne bilance so bilance, ki so razvidne iz javne objave letnih poročil poslovnih subjektov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve;
– kmetijski pridelki so pšenica, goveje meso, svinjsko meso, piščančje meso, mleko sveže nepredelano, jajca hlevske reje ter jabolka in so podrobneje opredeljeni v drugem odstavku 4. člena te odredbe;
– živilski proizvodi so proizvodi iz sektorjev žit in žitnih izdelkov, sektorjev mesa in mesnih izdelkov, sektorja mleka in mlečnih izdelkov, sektorja jajc, sektorja sadja in sektorja zelenjave in so podrobneje po kategorijah in podkategorijah opredeljeni v drugem odstavku 5. člena te odredbe;
– poreklo kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov je lahko slovensko, EU ali izven EU; slovensko poreklo je, če so vse faze pridelave in predelave izvedene v Sloveniji, EU poreklo je, če so vse faze pridelave in predelave izvedene v državah EU, poreklo izven EU je, če je najmanj ena faza pridelave in predelave izvedena izven EU;
– odkupna cena je realizirana cena brez DDV, po kateri predelovalec, posrednik ali trgovec kupi in plača kmetijske pridelke ali živilske proizvode od drugega zavezanca iz te odredbe;
– prodajna cena je cena brez DDV, po kateri pridelovalec, predelovalec, posrednik ali trgovec proda in prejme plačilo za kmetijske pridelke ali živilske proizvode, ki jih proda drugemu zavezancu ali potrošniku in predstavlja realizirane prihodke od prodaje;
– ponderirana cena je povprečna cena kmetijskih pridelkov ali živilskih proizvodov v posamezni kategoriji in se izračuna kot vsota zmnožkov cene in količine posameznih kmetijskih pridelkov ali živilskih proizvodov, ki se deli z vsoto količin teh kmetijskih pridelkov ali živilskih proizvodov.
4. člen 
(kmetijski pridelki) 
(1) Zavezanci, ki so pridelovalci, posredniki, predelovalci ali trgovci, morajo za kmetijske pridelke enkrat mesečno, in sicer najpozneje deseti delovni dan za pretekli mesec, pošiljati podatke o odkupni ponderirani oziroma prodajni ponderirani ceni na enoto, o odkupljeni oziroma prodani količini in o poreklu na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka pošiljajo za kmetijske pridelke naslednje podatke:
a) pšenica: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na tono, odkupljeno oziroma prodano količino in poreklo,
b) goveje meso: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na 100 kg, odkupljeno oziroma prodano količino in poreklo za kakovostni tržni razred A-R2 (hladne mase),
c) svinjsko meso: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na 100 kg, odkupljeno oziroma prodano količino in poreklo za kakovostni razred S (hladne mase),
č) piščančje meso: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na 100 kg, odkupljeno oziroma prodano količino in poreklo za prsni file in bedra perutnine vrste Gallus domesticus,
d) mleko sveže nepredelano: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na 100 kg, odkupljeno oziroma prodano količino in poreklo,
e) jajca hlevska reja kategorije M in L: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno za 100 kosov, odkupljeno oziroma prodano količino in poreklo,
f) sveža jabolka: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na 100 kg, odkupljeno oziroma prodano količino in poreklo.
5. člen 
(živilski proizvodi) 
(1) Zavezanci, ki so posredniki, predelovalci ali trgovci, morajo za živilske proizvode enkrat mesečno, in sicer najpozneje deseti delovni dan za pretekli mesec, pošiljati na ministrstvo podatke o odkupni ponderirani ceni oziroma prodajni ponderirani ceni na enoto, o odkupljeni oziroma prodani količini in o poreklu za živilske proizvode, navedene v tem členu.
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka pošiljajo naslednje podatke o ponderiranih cenah, količinah in poreklu za živilske proizvode, ki so razvrščeni po naslednjih kategorijah:
1. SEKTOR ŽIT IN ŽITNIH IZDELKOV kategorije:
a) pšenična moka brez polnozrnate moke: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
b) kruh (bel, polbel, črn): odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količina v kg in poreklo;
2. SEKTOR MESA IN MESNIH IZDELKOV sveže (ohlajeno) kategorije:
a) goveje meso s kostjo: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
b) goveje meso brez kosti: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
c) piščančje meso brez kosti: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
č) piščančje meso s kostjo: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
d) svinjsko meso brez kosti: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
e) svinjsko meso s kostjo: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
f) posušeno, soljeno oziroma dimljeno meso: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
g) drugi mesni pripravki: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo;
3. SEKTOR MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV (sveže) kategorije:
a) sveže polnomastno mleko (sveže, pasterizirano, sterilizirano in UHT mleko): odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na l, odkupljeno oziroma prodano količino v l in poreklo,
b) sveže posneto mleko (sveže, pasterizirano, sterilizirano, UHT, polposneto in posneto mleko): odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na l, odkupljeno oziroma prodano količino v l in poreklo, podkategorija: 1,5 % mlečne maščobe,
c) jogurt brez dodatkov: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg ali l, odkupljeno oziroma prodano količino v kg ali l in poreklo,
č) sir (poltrdi): odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino in poreklo;
4. SEKTOR JAJC kategorije:
a) jajca hlevska reja kategorije M in L predpakirana: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno za 10 kosov, odkupljeno oziroma prodano količino na 10 kosov in poreklo;
5. SEKTOR SADJA (sveže) kategorije:
a) jabolka: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
b) banane: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količina v kg in poreklo,
c) limone: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo;
6. SEKTOR ZELENJAVE (sveža) kategorije:
a) listnata solata: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
b) krompir: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
c) čebula: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količina v kg in poreklo,
č) korenje: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo.
6. člen 
(poročilo o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih) 
(1) Zavezanci iz 2. člena te odredbe na način, določen v 7. členu te odredbe, pošiljajo podatke iz 4. in 5. člena te odredbe kot Poročilo o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih. Predloga obrazca Poročila o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih je kot Priloga sestavni del te odredbe.
(2) Iz Poročila o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih morajo biti jasno razvidni naslednji podatki:
a) naziv zavezanca za poročanje: osebno ime in naslov, sedež in firma, davčna številka, odgovorna oseba (kontaktni podatki osebe zadolžene za poročanje): osebno ime, telefon in e-mail,
b) podatki o vrsti zavezanca: pridelovalec, posrednik, predelovalec oziroma trgovec,
c) podatki o kmetijskem pridelku oziroma sektorju in kategoriji živilskega proizvoda,
č) podatki o odkupni ponderirani ceni oziroma prodajni ponderirani ceni na količino: za kmetijske pridelke iz 4. člena te odredbe oziroma živilske proizvode po kategorijah iz 5. člena te odredbe; ponderirana cena se navede brez DDV,
d) podatki o odkupnih oziroma prodajnih količinah za kmetijske pridelke iz 4. člena te odredbe oziroma živilske proizvode določene kategorije iz 5. člena te odredbe,
e) podatki o poreklu kmetijskega pridelka oziroma živilskega proizvoda (poreklo Slovenija, poreklo EU ali poreklo Izven EU).
7. člen 
(način pošiljanja poročil) 
(1) Zavezanci ali njihovi pooblaščenci se pred elektronskim pošiljanjem Poročila o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih iz prejšnjega člena prijavijo pri ministrstvu.
(2) Za elektronsko izpolnjevanje prijave iz prejšnjega odstavka ministrstvo vzpostavi enotno vstopno točko, na kateri se zavezanec ali njegov pooblaščenec za elektronsko pošiljanje Poročila o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih s sredstvi elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma z drugimi načini elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja prijavi v informacijski sistem ministrstva, ki ga vzpostavi Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
(3) Zavezanec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ministrstva ter ga podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom.
(4) Podrobnejša navodila za elektronsko izpolnjevanje in pošiljanje Poročila o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8. člen 
(zaupnost podatkov) 
Podatki, pridobljeni v skladu s to odredbo, so varovani v skladu s 16. členom Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).
9. člen 
(nadzor) 
Izvajanje obveznosti pošiljanja točnih podatkov v skladu s to odredbo nadzirajo organi tržne inšpekcije.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek pošiljanja poročil) 
Zavezanci morajo prvič poslati Poročilo o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih najpozneje do 14. avgusta 2023 za mesec julij. V naslednjih mesecih pa Poročilo o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih zavezanci pošljejo najpozneje deseti delovni dan za pretekli mesec.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati 1. julija 2023 in velja šest mesecev.
Št. 007-179/2023
Ljubljana, dne 31. maja 2023
EVA 2023-2180-0027
Matjaž Han 
minister za gospodarstvo, 
turizem in šport 

AAA Zlata odličnost