Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023

Kazalo

1843. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske, stran 5218.

  
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in prvega odstavka 4. člena Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Uradni list RS, št. 119/21) ter druge točke 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB-4), 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/16 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/21), 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 5/17), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/15), 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 13/18 – UPB), 16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18 in 50/21) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) so Mestni svet Mestne občine Kranj na 3. redni seji dne 15. 3. 2023, Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 4. redni seji dne 20. 4. 2023, Občinski svet Občine Jezersko na 4. redni seji dne 18. 5. 2023, Občinski svet Občine Naklo na 1. izredni seji dne 19. 4. 2023, Občinski svet Občine Preddvor na 5. redni seji dne 10. 5. 2023, Občinski svet Občine Šenčur na 3. redni seji dne 5. 4. 2023 in Občinski svet Občine Tržič na 4. redni seji dne 13. 4. 2023, sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Uradni list RS, št. 119/21; v nadaljevanju: Odlok SOU OG) se v 13. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Skupna služba varstva okolja opravlja sledeče strokovne in upravne naloge:
– opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja (priprava programov varstva okolja, poročila o stanju okolja in študij ranljivosti okolja za območje občine),
– vodi postopke za pripravo aktov o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena,
– opravlja upravne in strokovne naloge s področja varovanja okolja,
– pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja,
– predlaga sanacijske programe ter zagotavlja njihovo izvedbo in nadzor,
– zagotavlja podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja in narave in vodi informacijski sistem varstva okolja in narave,
– pripravlja študije ranljivosti in ocene ogroženosti ter poročila o stanju okolja in narave,
– pripravlja poročila o stanju okolja,
– presoja vplive planov in nameravanih posegov v okolje,
– zagotavlja ozaveščanje, informiranje in izobraževanje javnosti v zvezi z varstvom okolja, ohranjanjem narave in razvojem podeželja,
– vodi postopke za pripravo aktov o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena in zagotavlja njegovo upravljanje,
– upravlja območja urbanih vrtov,
– strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
– druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
– izdaja dovoljenja za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup,
– izdaja potrdila o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah,
– vodi postopke in opravlja naloge v zvezi s postopki za pripravo, izdelavo in sprejemom prostorskih aktov z okoljsko problematiko,
– izdaja mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti s področja varstva okolja,
– vodi evropske projekte, ki dopolnjujejo programske naloge na posameznih področjih dela s področja varstva okolja,
– izvaja naloge s področja varstva občinskih gozdov.
V okviru zgoraj navedenih nalog je Skupna služba varstva okolja vključena tudi v evropske projekte, ki dopolnjujejo programske naloge na posameznih področjih dela.«
2. člen 
V Odloku SOU OG se v 14. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Skupna služba urejanja prostora opravlja sledeče strokovne in upravne naloge:
– pripravlja odloke o programih opremljanja zemljišč za gradnjo,
– vodi zbirke prostorskih podatkov,
– sodeluje v postopku določitve gradbenih parcel,
– pripravlja načrt preskrbe z zemljišči,
– sodeluje v postopkih parcelacije ter izdaja potrdila o parcelaciji,
– vodi postopke za izvedbo upravnih komasacij in izdaja dovoljenja za pogodbene komasacije,
– vodi postopke o imenovanju naselij in ulic,
– pripravlja izračune komunalnega prispevka in vodi postopek izdaje odločb o komunalnem prispevku,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
– pripravlja odlok o spreminjanju mej zemljiških parcel na določenih območjih in na njegovi podlagi izdaja soglasja,
– pripravlja odlok o urejanju podobe naselij in krajine in na njegovi podlagi izdaja pogoje in soglasja,
– pripravlja odločbe o vzpostavitvi začasnih ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja prostor,
– vodi postopke ter opravlja naloge v zvezi s postopki za pripravo, izdelavo in sprejemom prostorskih aktov,
– pripravlja in izdeluje strokovne podlage s področja prostorskega načrtovanja,
– nudi strokovno svetovanje županu v zadevah urejanja prostora,
– skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine,
– skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,
– izvaja naloge v postopkih lokacijske preveritve v skladu z zakonom, ki ureja prostor,
– pripravlja lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč,
– vodi postopke celovite presoje vplivov na okolje pri pripravi prostorskih aktov in presoje vplivov na okolje za izdajo okoljevarstvenih soglasij za objekte z vplivi na okolje,
– izdaja mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti,
– izdaja mnenja in soglasja za posege na javnih površinah, ki so izven pristojnosti upravljalca občinskih cest,
– sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, razen za ceste,
– izdaja potrdila o predkupni pravici.
V okviru zgoraj navedenih nalog je Skupna služba urejanja prostora vključena tudi v evropske projekte, ki dopolnjujejo programske naloge na posameznih področjih dela.«
3. člen 
V Odloku SOU OG se spremeni 28. člen tako, da se glasi:
»(1) Občina ustanoviteljica lahko v roku šestih mesecev pred iztekom tekočega proračunskega leta izrazi interes za prenos katere izmed nalog v skladu s tem odlokom na skupno upravo. Interes župan pisno napove direktorju skupne uprave, ta pa nato s pristopom seznani ostale občine ustanoviteljice. Šteje se, da se ostale občine ustanoviteljice strinjajo s pristopom nove občine k opravljanju posamezne naloge, ko o tem sprejmejo odločitev vsi župani občin ustanoviteljic, ki so že vključene v opravljanje te naloge oziroma za katere se bo določena naloga pričela opravljati. Skupna uprava prične opravljati dodatno nalogo, ki je predmet pristopa občine oziroma občin ustanoviteljic, ko so uveljavljeni vsi splošni akti občin ustanoviteljic, ki so podlaga za zakonit prenos in opravljanje dodatne naloge za to občino ustanoviteljico.
(2) Direktor skupne uprave ob seznanitvi ostalih občin ustanoviteljic posreduje tudi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v skladu s 23. členom tega odloka.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
(uskladitev splošnih aktov občin ustanoviteljic) 
Občine ustanoviteljice uskladijo svoje splošne akte, ki urejajo pristojnost opravljanja posameznih nalog, glede opravljanja katerih pristopijo k skupni upravi, najkasneje v roku 2 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
5. člen 
(akt o notranji organizaciji) 
Župan Mestne občine Kranj na predlog direktorja skupne uprave sprejme Spremembe in dopolnitve Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.
6. člen 
(pričetek delovanja in prenos nalog varstva okolja in urejanja prostora na skupno upravo) 
(1) Skupna uprava prične opravljati naloge varstva okolja in naloge urejanja prostora po uveljavitvi tega odloka in uskladitvi splošnih aktov občin ustanoviteljic, ki urejajo pristojnost opravljanja naloge varstva okolja in naloge urejanja prostora, izpolnitvi vseh pogojev, ki jih določa Odlok SOU OG za pričetek opravljanja posamezne naloge in uveljavitvi Sprememb in dopolnitev Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi, s katerim se sistemizirajo delovna mesta v Skupni službi varstva okolja in Skupni službi urejanja prostora.
(2) Do pričetka dela Skupne službe varstva okolja in Skupne službe urejanja prostora se naloge iz 1. in 2. člena tega odloka nemoteno opravljajo v okviru pristojnih notranje organizacijskih enot občin ustanoviteljic, ki so pristopile k opravljanju nalog varstva okolja in urejanja prostora ter tekoče naloge zaključijo v skladu s predpisi, ki veljajo do uveljavitve tega odloka.
7. člen 
(delovna razmerja javnih uslužbencev) 
(1) Za opravljanje nalog varstva okolja in nalog urejanja prostora se v skupno upravo premestijo javni uslužbenci sedežne občine, zaposleni v Uradu za okolje in prostor.
(2) Javnim uslužbencem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje na delovnih mestih v okviru Urada za okolje in prostor v Mestni občini Kranj se v podpis predložijo dodatki k pogodbam o zaposlitvi oziroma pogodbe o zaposlitvi oziroma se jim izdajo sklepi o premestitvi na delovna mesta v skladu s sistemizacijo delovnih mest v skupni upravi. Javnim uslužbencem se s premestitvijo na delovna mesta v skupni upravi ne more poslabšati njihov dotedanji delovnopravni položaj.
(3) Občine ustanoviteljice soglašajo, da se posamezne nove naloge oziroma naloge za občine, ki pristopijo k opravljanju posamezne naloge, pričnejo izvrševati v polnem obsegu, ko so za to zagotovljeni kadrovski in materialni pogoji.
8. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske se sprejeme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati osmi dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 032-4/2021-2-(10/00/01)
Kranj, dne 15. marca 2023
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
Št. 007-04/2015-43
Cerklje na Gorenjskem, dne 20. aprila 2023
Župan 
Občine Cerklje na Gorenjskem 
Franc Čebulj 
Št. 061-0002/2021-36
Jezersko, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Jezersko 
Andrej Karničar 
Št. 007-0001/2021-10
Naklo, dne 19. aprila 2023
Župan 
Občine Naklo 
Ivan Meglič 
Št. 032-0001/2021-294
Preddvor, dne 10. maja 2023
Župan 
Občine Preddvor 
Rok Roblek 
Št. 061-0012/2022-6
Šenčur, dne 5. aprila 2023
Župan 
Občine Šenčur 
Ciril Kozjek 
Št. 007/0005-2021
Tržič, dne 13. aprila 2023
Župan 
Občine Tržič 
Peter Miklič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti