Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023

Kazalo

1842. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2023, stran 5217.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 6. seji dne 23. maja 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI
17.248.659,97
TEKOČI PRIHODKI
13.702.019,75
70
DAVČNI PRIHODKI
11.695.529,76
700 Davki na dohodek in dobiček
10.281.716,00
703 Davki na premoženje
893.007,46
704 Domači davki na blago in storitve
520.806,30
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.006.489,99
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.240.290,64
711 Takse in pristojbine
14.300,00
712 Denarne kazni
156.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
41.350,00
714 Drugi nedavčni prihodki
554.549,35
72
KAPITALSKI PRIHODKI
373.887,79
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
69.628,14
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sredstev
304.259,65
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.172.752,43
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.026.370,96
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
146.381,47
II.
SKUPAJ ODHODKI
24.780.933,85
40
TEKOČI ODHODKI
4.891.354,28
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
872.440,37
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
132.793,00
402 Izdatki za blago in storitve
3.268.126,02
403 Plačila domačih obresti
165.124,89
409 Sredstva, izločena v rezerve
452.870,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.294.442,44
410 Subvencije
218.600,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.872.885,58
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
417.064,04
413 Drugi tekoči domači transferi
2.785.892,82
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
13.092.971,96
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
13.092.971,96
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
502.165,17
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
126.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
376.165,17
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–7.532.273,88
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–7.374.182,59
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
2.516.223,03
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
7.130.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
7.130.000,00
500 Domače zadolževanje
7.130.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
370.272,64
55
ODPLAČILA DOLGA
370.272,64
550 Odplačila domačega dolga
370.272,64
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–772.546,52
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
6.759.727,36
XI.
NETO FINANCIRANJE
7.532.273,88
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
772.546,52
«. 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0065/2022
Tolmin, dne 24. maja 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost