Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023

Kazalo

1840. Odlok o rebalansu proračuna Občine Horjul za leto 2023, stran 5213.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, in 18/23 – ZDU-1O) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 5. redni seji dne 25. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Horjul za leto 2023 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se določajo spremembe Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2023 (Uradni list RS, št. 155/22, z dne 9. 12. 2022).
2. člen 
Spreminja se 2. člen v celoti, tako da se glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
REBALANS 1_2023 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.450.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.965.860
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.371.260
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.202.934
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
142.526
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
25.800
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
594.600
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
125.500
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
12.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
40.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
414.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
110.552
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
2.500
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
108.052
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
373.588
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
373.588
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.560.000
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.547.935
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
264.500
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
39.216
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.214.219
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.258.830
410
SUBVENCIJE
37.610
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
982.600
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
69.380
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
169.240
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.624.585
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.624.585
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
128.650
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
84.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
44.650
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–3.110.000
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–3.110.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.110.000
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
3.306.704
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Horjul.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Javna podjetja, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2023 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Horjul največ za 1.234.100,00 EUR, in sicer:
Dolgoročno zadolžitev v skupni višini do 240.800,00 EUR za družbo:
– Energetika Ljubljana do višine 86.000,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 51.600,00 EUR;
– LPP do višine 34.400,00 EUR.
Kratkoročno zadolžitev v skupni višini do 993.300,00 EUR za družbo:
– Energetika Ljubljana do višine 636.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 215.000,00 EUR;
– LPP do višine 141.900,00 EUR.
(2) Sredstva za poplačila vseh dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2022-14-5
Horjul, dne 26. maja 2023
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti