Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023

Kazalo

1839. Sprememba Razpisa naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Artiče v VE 1 in VE 3, Krajevne skupnosti Dobova v VE 6, stran 5213.

  
Na podlagi 28. in 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), 41. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 65. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) in Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/96, 80/02 in 56/10) je Občinska volilna komisija Občine Brežice dne 26. 5. 2023 na 27. dopisni seji sprejela
S P R E M E M B O  R A Z P I S A 
naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Artiče v VE 1 in VE 3, Krajevne skupnosti Dobova v VE 6 
1. 
V Razpisu naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Artiče v VE 1 in VE 3, Krajevne skupnosti Dobova v VE 6, objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/23, se spremeni drugi odstavek 1. točke razpisa tako, da po novem glasi: »Naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti se izvedejo v nedeljo, 2. julija 2023.«
2. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 041-2/2023
Brežice, dne 26. maja 2023
Aleksander Zupančič 
predsednik komisije 

AAA Zlata odličnost