Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023

Kazalo

1838. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo, Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ter Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, stran 5213.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) in prvega odstavka 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Brežice na 3. seji dne 29. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
1. 
Potrdijo se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo, Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ter Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih je pripravilo Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o..
2. 
(1) Potrdi se cena izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo:
– cena storitve oskrbe s pitno vodo – vodarina znaša 0,9500 EUR/m3,
– cena omrežnine znaša 5,9534 EUR/DN 20/mesec.
(2) Potrdi se cene gospodarske javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode:
– cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode: 0,2751 EUR/m3,
– cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode – omrežnina: 6,7558 EUR/mesec,
– cena storitve odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav: 0,2072 EUR/m3,
– cena storitev odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav – omrežnina: 0,5211 EUR/mesec.
(3) Potrdi se cena gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:
– cena storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,6365 EUR/m3,
– cena omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,5211 EUR/DN 20/mesec.
(4) Potrdi se cena gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:
– cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v višini 0,2067 EUR/kg.
(5) Potrdi se cena gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
– cena zbiranje komunalnih odpadkov – storitev v višini 0,1727 EUR/kg,
– cena zbiranja biorazgradljivih odpadkov – storitev v višini 0,1920 EUR/kg,
– cena javne infrastrukture – zbiranje biorazgradljivih odpadkov v višini 0,0047 EUR/kg/mesec.
(6) Ostale cene storitev prej navedenih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki niso določene v prejšnjih odstavkih, ostanejo nespremenjene v veljavi.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu. Cene, določene v tem sklepu, veljajo od 1. 6. 2023.
Št. 354-23/2023
Brežice, dne 29. maja 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost