Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023

Kazalo

1824. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, stran 5101.

  
Na podlagi 10. in 11.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23) se v 6. členu v četrtem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– za programsko leto 2023, ki se začne 1. januarja 2023, izvedene do 5. septembra 2023, izplačane pa do 15. oktobra 2023;«.
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora biti podintervencija iz 3. točke pod b) 2. člena te uredbe za programsko leto 2023, ki se začne januarja 2023, izvedena do 15. septembra, izplačana pa do 15. oktobra 2023.«.
2. člen 
V 92. členu se za petim odstavkom dodata nova, šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Za analizni izvid se kot dokazilo iz 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena šteje tudi izjava proizvajalca, ki mora vsebovati najmanj prepis analiznega izvida laboratorija, številko analiznega izvida in številko šarže.
(7) Ne glede na 5. točko prvega odstavka tega člena se pogoj obvezne priložitve fotografije z zabeleženim datumom izdelave satnic ne uporablja za vloge, vložene v letu 2023.«.
3. člen 
V 93. členu se v tretjem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 10 čebeljimi družinami in izpolnjuje pogoje iz 1. ali 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena;«.
V četrtem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 20 % za vlagatelje, ki so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma imajo certifikat ekološkega čebelarjenja, ter«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list, št. 17/23), se končajo v skladu s to uredbo.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-230/2023
Ljubljana, dne 25. maja 2023
EVA 2023-2330-0080
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost