Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023

Kazalo

1783. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2022, stran 5064.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O), 15. in 67. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je občinski svet na 4. redni seji dne 15. 5. 2023 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Dobje za leto 2022 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2022.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje za leto 2022.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Dobje je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto K2/K3 
1
Realizacija 2022 
2
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)
1.134.577,36
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
907.299,52
70
DAVČNI PRIHODKI
840.341,57
700
Davki na dohodek in dobiček
777.751,00
703
Davki na premoženje
38.263,28
704
Domači davki na blago in storitve
23.919,12
706
Drugi davki in prispevki
408,17
71
NEDAVČNI PRIHODKI
66.957,95
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
19.596,06
711
Takse in pristojbine
1.184,00
712
Globe in druge denarne kazni
1.014,80
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
29.421,54
714
Drugi nedavčni prihodki
15.741,55
72
KAPITALSKI PRIHODKI
20,64
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
20,64
74
TRANSFERNI PRIHODKI
227.257,20
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
227.257,20
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1.015.400,70
40
TEKOČI ODHODKI
441.161,76
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
124.171,63
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
19.617,55
402
Izdatki za blago in storitve
282.872,58
409
Rezerve
14.500,00
41
TEKOČI TRANSFERI
321.301,34
410
Subvencije
10.998,58
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
182.736,22
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
27.487,90
413
Drugi tekoči domači transferi
100.078,64
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
223.009,52
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
223.009,52
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
29.928,08
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
12.271,61
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
17.656,47
III.
Proračunski presežek/primanjkljaj (I.–II.)
119.176,66
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI. 
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
Zadolževanje (500)
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
VIII. 
Odplačila dolga (550)
20.989,58
550
Odplačila domačega dolga
20.989,58
IX.
Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)
98.187,08
X.
Neto zadolževanje (VII.–VIII.)
–20.989,58
XI
Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–119.176,66
XII. 
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta
185.455,33
(del 9009 – Splošni sklad za drugo)
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Občine Dobje.
Št. 410-0001/2023
Dobje pri Planini, dne 15. maja 2023
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti