Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023

Kazalo

1697. Splošni akt o zbiranju, uporabi in načinu dostopa do podatkov in informacij, stran 4942.

  
Na podlagi šestega odstavka 266. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o zbiranju, uporabi in načinu dostopa do podatkov in informacij 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
Ta splošni akt ureja način zbiranja podatkov in informacij s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), varovanja poslovnih skrivnosti, uporabo podatkov in informacij ter način dostopa do objav podatkov in informacij iz petega odstavka 266. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. ZBIRANJE PODATKOV IN INFORMACIJ TER VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI 
2. člen 
(zbiranje podatkov in informacij) 
(1) Vse fizične in pravne osebe, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvajajo elektronske komunikacijske storitve in ki zagotavljajo pripadajoče zmogljivosti ali izvajajo pripadajoče storitve (v nadaljnjem besedilu: operaterji), morajo agenciji na podlagi njene pisne zahteve posredovati zahtevane podatke in informacije, tako da izpolnijo obrazec za posredovanje podatkov in informacij (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik). Vprašalnik je dostopen v elektronski obliki na spletnem portalu agencije za zbiranje podatkov in informacij. Operaterji morajo posredovati zahtevane podatke in informacije tudi preko drugih oblik vprašalnikov.
(2) Agenciji morajo na podlagi njene pisne zahteve posredovati podatke in informacije v elektronski obliki oziroma preko drugih oblik vprašalnikov oziroma v strojno berljivem formatu (npr. e-vprašalniki, varno spletno odložišče za odlaganje datotek) tudi drugi regulativni organi in drugi pristojni organi. Navedeno morajo storiti tudi druga podjetja, ki delujejo v sektorju elektronskih komunikacij ali sorodnih sektorjih v primeru, če agencija na podlagi zbranih podatkov in informacij ne more zadovoljivo opravljati svojih nalog v skladu z zakonom in predpisi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: drugi imetniki podatkov in informacij).
(3) Operaterji morajo izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov in informacij za preteklo koledarsko leto (letni vprašalnik) posredovati agenciji najkasneje do 31. marca tekočega koledarskega leta.
(4) Operaterji morajo izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov in informacij za posamezna četrtletja koledarskega leta (četrtletni vprašalnik) posredovati agenciji najkasneje v 15 dneh po izteku posameznega četrtletja koledarskega leta.
(5) Operaterji morajo izpolnjen dodatni vprašalnik za posredovanje podatkov in informacij za potrebe analize posamičnega upoštevnega trga posredovati agenciji najkasneje v 20 dneh po prejemu njene pisne zahteve oziroma v roku, ki ga določi agencija glede na obseg potrebnih podatkov in informacij.
(6) Podatki o prometu in prihodkih se morajo nanašati na celotno zahtevano obdobje, podatki o številu priključkov in uporabnikov pa na zadnji dan v zahtevanem obdobju.
(7) Operaterji in drugi imetniki podatkov in informacij morajo podatke in informacije posredovati agenciji v elektronski obliki oziroma preko drugih oblik vprašalnikov oziroma v strojno berljivem formatu brezplačno, v obsegu ter nemudoma, najkasneje pa v roku in na način, ki ga določi agencija v svoji pisni zahtevi. Operaterji in drugi imetniki podatkov morajo agenciji na podlagi njene pisne zahteve posredovati popravke napačnih, nepopolnih podatkov ali informacij v nasprotju z zahtevo agencije v roku treh delovnih dni od prejema zahteve oziroma v roku, ki ga določi agencija glede na obseg potrebnih popravkov.
(8) Operaterji in drugi imetniki podatkov in informacij morajo o nezmožnosti posredovanja podatkov in informacij pisno obvestiti agencijo in obvestilu priložiti dokaze o nezmožnosti posredovanja podatkov in informacij.
(9) Operaterji morajo agenciji ob vpisu v uradno evidenco operaterjev v obvestilu iz tretjega odstavka 5. člena zakona pisno sporočiti podatke o pooblaščenih kontaktnih osebah za posredovanje podatkov in informacij oziroma izpolnjevanje vprašalnikov, in sicer ime in priimek, telefonsko številko, davčno številko in elektronski naslov. Operaterji morajo sporočiti agenciji spremembo podatkov iz prejšnjega stavka najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe.
(10) Drugi imetniki podatkov in informacij morajo na poziv agencije posredovati podatke o pooblaščenih kontaktnih osebah za posredovanje podatkov in informacij oziroma izpolnjevanje vprašalnikov, in sicer ime in priimek, telefonsko številko, davčno številko in elektronski naslov. Drugi imetniki podatkov in informacij morajo sporočiti agenciji spremembo podatkov iz prejšnjega stavka najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe.
3. člen 
(varovanje poslovnih skrivnosti) 
(1) Če operaterji agenciji posredujejo podatke, ki so določeni kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, morajo o tem seznaniti agencijo. V tem primeru morajo akt, iz katerega izhaja, da so podatki v njem določeni kot poslovna skrivnost, posredovati preko spletnega portala za zbiranje podatkov in informacij. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, ni mogoče določiti za poslovno skrivnost.
(2) Če drugi imetniki podatkov in informacij agenciji posredujejo podatke, ki so določeni kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, morajo o tem seznaniti agencijo tako, da predložijo akt, iz katerega izhaja, da so podatki v njem določeni kot poslovna skrivnost. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, ni mogoče določiti za poslovno skrivnost.
(3) Če agencija ugotovi, da je operater oziroma drug imetnik podatkov in informacij podatke in informacije določil kot poslovno skrivnost v nasprotju z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, določitve poslovne skrivnosti za te podatke oziroma informacije ne upošteva in ga o tem pisno seznani. Navedeno ne velja v primeru, če operater oziroma drug imetnik podatkov in informacij pisno seznani agencijo in predloži dokazilo, da je v zvezi s temi podatki vložil predlog za izdajo začasne odredbe skladno z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, in ne gre za podatke, ki so po zakonu javni ali so že bili razkriti ali objavljeni. Agencija v tem primeru zadrži objavo oziroma razkritje teh podatkov do pravnomočne odločitve sodišča.
III. UPORABA PODATKOV IN INFORMACIJ TER NAČIN DOSTOPA DO OBJAV PODATKOV IN INFORMACIJ 
4. člen 
(uporaba podatkov in informacij) 
Agencija lahko uporabi zbrane podatke in informacije, razen osebnih podatkov, med drugim tudi za:
1. spremljanje razvitosti trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji in
2. primerjave z drugimi zbranimi podatki in informacijami.
5. člen 
(način dostopa do objav podatkov in informacij) 
Do objav podatkov in informacij iz petega odstavka 266. člena zakona je mogoče dostopati preko spletne strani agencije in njenih spletnih portalov.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij (Uradni list RS, št. 77/16, 58/19 in 130/22 – ZEKom-2).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-8/2023/8
Ljubljana, dne 10. maja 2023
EVA 2023-3150-0031
Mag. Mark Pohar 
v. d. direktorja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti