Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023

Kazalo

1696. Splošni akt o lokacijah omrežnih priključnih točk, stran 4941.

  
Na podlagi desetega odstavka 10. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o lokacijah omrežnih priključnih točk 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
(1) Ta splošni akt določa lokacije omrežnih priključnih točk (v nadaljevanju: OPT) v različnih topologijah omrežij, za namen uporabe terminalske opreme po lastni izbiri končnih uporabnikov.
(2) Ta akt v ničemer ne posega v metodologijo evidentiranja OPT v uradnih evidencah infrastrukturnih omrežij in objektov, kot je opredeljena v Izmenjevalnem formatu za posredovanje podatkov o omrežnih priključnih točkah.
(3) Ta akt prav tako v ničemer ne posega v lokacijo fizične OPT, ki pomeni fizično mejo med javnim komunikacijskim omrežjem ponudnika in interno inštalacijo, ki je v lasti končnega uporabnika.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
1. FWBA dostop (angl. »Fixed Wireless Broadband Access«) je širokopasovni dostop do elektronskih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji z uporabo brezžičnih tehnologij. Praviloma se storitev dostopa do interneta prek FWBA dostopa zagotavlja s pomočjo namenske opreme ter ustrezne notranje ali zunanje antene, nameščene na fiksni lokaciji končnega uporabnika.
2. Interna inštalacija je napeljava znotraj stavbe, ki je v lasti končnega uporabnika in običajno poteka od omarice ali druge ustrezne lokacije do opreme na lokaciji končnega uporabnika.
3. Oprema na lokaciji končnega uporabnika je komunikacijska oprema v lasti ponudnika storitev in terminalska oprema v lasti uporabnika, ki sta nameščeni na uporabnikovi lokaciji.
4. Ponudnik storitev dostopa do interneta je operater, ki končnim uporabnikom zagotavlja oziroma ponuja storitev dostopa do interneta (v nadaljevanju: ponudnik).
5. Specializirane storitve so elektronske komunikacijske storitve, ki niso del storitev dostopa do interneta in so optimizirane za specifično vsebino, aplikacijo ali storitev oziroma njihovo kombinacijo, kjer je optimizacija nujno potrebna, da se zaradi same narave storitve ali aplikacije zagotovi ustrezna raven kakovosti storitve ali/in zaupnosti, celovitosti ter razpoložljivosti.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: zakon).
II. OMREŽNE PRIKLJUČNE TOČKE 
3. člen 
(lokacije OPT) 
(1) Ponudniki morajo pri zagotavljanju storitev dostopa do interneta v skladu s prvim odstavkom 3. člena Uredbe (EU) 2015/2120 končnim uporabnikom omogočiti uporabo terminalske opreme po lastni izbiri. Uporaba terminalske opreme je pogojena z lokacijami OPT, ki določajo katera oprema na lokaciji končnega uporabnika je del javnega in katera del zasebnega omrežja. Lokacije OPT so odvisne od topologije omrežja in se lahko nahajajo v točkah A, B ali C.
Slika 1
(2) Pri dostopu na fiksni lokaciji, vključno preko FWBA dostopa, je lokacija OPT za:
a. storitev dostopa do interneta določena v točki B, ki predstavlja izhod iz modema preko katerega se terminalska oprema povezuje z omrežjem ponudnika in
b. specializirane storitve določena v točki C, ki predstavlja izhod iz usmerjevalnika (za storitev fiksne telefonije) oziroma izhod iz televizijskega vmesnika (za storitev televizije).
(3) Pri dostopu na fiksni lokaciji preko koaksialnega kabla je lokacija OPT za storitev televizije določena v točki A, v omarici ali drugi ustrezni lokaciji, ki predstavlja prehod med javnim komunikacijskim omrežjem ponudnika in interno inštalacijo, ki je v lasti končnega uporabnika.
(4) Pri mobilnem dostopu je lokacija OPT določena v točki A, ki predstavlja radijski vmesnik preko katerega se terminalska oprema z modulom za identifikacijo naročnika (SIM) povezuje z mobilnim omrežjem ponudnika.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PONUDNIKOV IN KONČNIH UPORABNIKOV TER REŠEVANJE SPOROV 
4. člen 
(ponudniki) 
(1) Ponudniki morajo v svoje splošne pogoje vključiti pravice in dolžnosti ponudnikov in končnih uporabnikov glede uporabe terminalske opreme po lastni izbiri, ki izhajajo iz tega splošnega akta.
(2) Ponudnik mora v primeru zagotavljanja storitve dostopa do interneta na fiksni lokaciji, vključno preko FWBA dostopa, končnemu uporabniku na njegovo zahtevo omogočiti, da sam izbira in upravlja terminalsko opremo (tj. usmerjevalnik), s katero se poveže na modem ponudnika na nivoju povezovalnega L2 OSI sloja, ki mora zagotavljati transparenten prenos prometa. V kolikor komunikacijska oprema ponudnika združuje modem in usmerjevalnik v eni napravi, ponudnik končnemu uporabniku slednje zagotovi na izhodu iz te naprave.
(3) Ponudnik mora v primeru mobilnega dostopa končnemu uporabniku omogočiti, da sam izbira in upravlja terminalsko opremo, ki vključuje radijski modem in je podprta v mobilnem omrežju ponudnika.
(4) Ponudniki končnih uporabnikov z lastno terminalsko opremo – v delu omrežja, ki je pod nadzorom ponudnikov storitev – na noben način ne smejo obravnavati drugače, kot končne uporabnike, ki na uporabniški strani omrežja uporabljajo opremo, dobavljeno s strani ponudnika.
5. člen 
(končni uporabniki) 
(1) Terminalska oprema končnega uporabnika mora biti skladna s tehničnimi standardi Evropske unije.
(2) Končni uporabniki s priključitvijo lastne terminalske opreme prevzamejo odgovornost nad njenim pravilnim delovanjem in morajo zagotoviti, da ta s svojim delovanjem ne moti delovanja javnega komunikacijskega omrežja in drugih končnih uporabnikov ponudnika. Če uporabnikova terminalska oprema povzroča nedelovanje, motnje, nepravilnosti ali varnostna tveganja v omrežju, ima ponudnik pravico začasnega izklopa storitve uporabnika do odprave težav s terminalsko opremo oziroma.
6. člen 
(reševanje sporov) 
V primeru sporov je pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v skladu z zakonom.
IV. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šestdeseti dan od uveljavitve tega splošnega akta.
Št. 0073-7/2023/8
Ljubljana, dne 10. maja 2023
EVA 2023-3150-0021
Mag. Mark Pohar 
v. d. direktorja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti