Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023

Kazalo

1695. Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij ali paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve, stran 4940.

  
Na podlagi tretjega odstavka 173. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij ali paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
Ta splošni akt določa način upoštevanja meril, po katerih Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) odloča o cenovnih opcijah ali paketih za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma posebnimi potrebami, tako da jim omogoči dostop do storitev iz drugega odstavka 166. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen 
(sprememba maloprodajnih cen dostopa do govorne komunikacijske storitve in širokopasovnega dostopa do interneta) 
(1) Agencija pri izračunu spremembe maloprodajnih cen dostopa do govorne komunikacijske storitve in širokopasovnega dostopa do interneta upošteva indeks maloprodajnih cen teh storitev na dan 31. decembra vsakega koledarskega leta. Agencija upošteva parametre navedenih storitev (npr. prenosno hitrost), kot so bili v veljavi na dan 31. decembra vsakega koledarskega leta.
(2) Agencija upošteva podatke o spremembah maloprodajnih cen dostopa do govorne komunikacijske storitve in širokopasovnega dostopa do interneta, kot jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije na svoji spletni strani, in sicer za:
1. fiksno telefonijo,
2. dostop do interneta,
3. paketne telekomunikacijske storitve.
(3) Agencija pri izračunu spremembe maloprodajnih cen dostopa do govorne komunikacijske storitve upošteva podatke o spremembi maloprodajnih cen za fiksno telefonijo, kot jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije na svoji spletni strani.
(4) Agencija pri izračunu spremembe maloprodajnih cen širokopasovnega dostopa do interneta upošteva aritmetično sredino med povprečnim indeksom cen, kot ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije na svoji spletni strani za dostop do interneta in paketne telekomunikacijske storitve ter spremembo povprečja maloprodajnih cen za širokopasovni dostop do interneta in pakete, ki vsebujejo širokopasovni dostop do interneta. Pri tem agencija za širokopasovni dostop do interneta in pakete, ki vsebujejo širokopasovni dostop do interneta, upošteva podatke o spremembi maloprodajnih cen, ki jih pridobi na podlagi rednih letnih analiz produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa.
(5) Pri izračunu indeksa maloprodajnih cen storitev agencija uporabi uteži za izračun indeksa maloprodajnih cen dostopa do govorne komunikacijske storitve in širokopasovnega dostopa do interneta, kot jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije na svoji spletni strani.
3. člen 
(povprečna mesečna plača) 
Agencija kot povprečno mesečno plačo v Republiki Sloveniji upošteva povprečno mesečno neto plačo za preteklo koledarsko leto, kot jo objavlja Statistični urad Republike Slovenije na svoji spletni strani.
4. člen 
(indeks življenjskih stroškov) 
Agencija kot indeks življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji upošteva povprečni letni indeks cen življenjskih potrebščin za mesec december preteklega leta, kot ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije na svoji spletni strani.
5. člen 
(upoštevanje in izpolnjevanje meril) 
(1) Agencija na podlagi spremembe maloprodajnih cen storitev iz 2. člena tega splošnega akta in na podlagi povprečne mesečne plače iz 3. člena tega splošnega akta ugotovi, ali je bila sprememba maloprodajnih cen dostopa do govorne komunikacijske storitve in širokopasovnega dostopa do interneta v povprečju ali posamično za več kot pet odstotnih točk višja od spremembe povprečne mesečne plače tekočega leta v primerjavi s prejšnjim letom.
(2) Agencija na podlagi spremembe maloprodajnih cen storitev iz 2. člena tega splošnega akta in indeksa življenjskih stroškov iz 4. člena tega splošnega akta ugotovi, ali je bila sprememba cen dostopa do govorne komunikacijske storitve in širokopasovnega dostopa do interneta v povprečju ali posamično višja za več kot pet odstotnih točk od indeksa življenjskih stroškov v istem obdobju.
(3) Agencija ugotavlja izpolnjevanje meril na podlagi zakona in tega splošnega akta enkrat letno.
6. člen 
(dostop do univerzalnega imenika in univerzalne imeniške službe) 
(1) Agencija ob vsakokratni izdaji odločbe o imenovanju izvajalca dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne imeniške službe ali ob izdaji delne odločbe o spremembi cen izvajanja storitve dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne imeniške službe smiselno upošteva merila iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega splošnega akta. V primeru, da je od predzadnje spremembe cen minilo več kot eno leto, agencija preračuna spremembo cen na letno raven.
(2) Če agencija ne določi cen dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne imeniške službe, je ponudnik dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne imeniške službe dolžan poročati o povprečnih cenah storitve dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne imeniške službe do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 62/13 in 130/22 – ZEKom-2).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-40/2022/6
Ljubljana, dne 10. maja 2023
EVA 2023-3150-0023
Mag. Mark Pohar 
v. d. direktorja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti