Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023

Kazalo

1692. Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev, stran 4917.

  
Na podlagi sedmega odstavka 5. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
(1) Ta splošni akt podrobneje določa vsebino in obliko obvestila o začetku, spremembi ali prenehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev, razen medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke ter vsebino podatkov, ki jih agencija in Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije potrebujeta za vzdrževanje uradne evidence operaterjev oziroma nadzor.
(2) Ta splošni akt določa tudi obliko in vsebino potrdila o vpisu v uradno evidenco operaterjev.
II. OBLIKA IN VSEBINA OBVESTILA TER POTRDILA O VPISU V URADNO EVIDENCO OPERATERJEV 
2. člen 
(oblika in vsebina obvestila) 
(1) Pred začetkom, spremembo ali prenehanjem zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev, razen medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, mora operater obvestiti Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) na obrazcu »Obvestilo o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev« iz priloge, ki je sestavni del tega splošnega akta.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka je objavljen na spletni strani agencije oziroma se ga lahko pridobi v prostorih agencije.
(3) Na obrazcu iz prvega odstavka tega člena operater navede zahtevane podatke iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O), pri čemer na obrazcu navede tudi opis značilnih fizičnih, tehničnih in okoljskih lastnosti omrežij in naprav ter način njihove izvedbe. V primeru, da se omrežja in naprave nahajajo v tujini, operater navede države, kjer se nahajajo. Operater na obrazcu navede tudi kontaktne podatke osebe za posredovanje podatkov in informacij oziroma izpolnjevanje vprašalnikov v skladu s splošnim aktom, ki ureja zbiranje, uporabo in način dostopa do podatkov in informacij.
(4) Obrazec vsebuje tudi izjavo, s katero operater jamči, da so podatki, ki jih je navedel v obvestilu, resnični in popolni.
(5) Operater vloži obrazec neposredno pri agenciji ali jo pošlje agenciji po pošti. Operater lahko agencijo obvesti na obrazcu tudi v elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.
(6) Agencija zagotavlja zaupnost podatkov, ki jih operater v obvestilu opredeli kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost.
3. člen 
(priloge) 
Izpolnjenemu obrazcu iz prvega odstavka 2. člena tega splošnega akta je treba priložiti pooblastilo v primeru, da je vlogo vložil pooblaščenec operaterja.
4. člen 
(potrdilo o vpisu v uradno evidenco) 
(1) Potrdilo o vpisu v uradno evidenco operaterjev se izda v obliki listine in ga agencija izda po prejemu obvestila.
(2) Potrdilo o vpisu v uradno evidenco operaterjev vsebuje izpis stanja operaterja kot je razviden iz uradne evidence, in sicer:
1. ime, naslov in davčno številko za samostojne podjetnike posameznike,
2. firmo, sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika za pravne osebe,
3. podatke o javnih komunikacijskih omrežjih, ki jih operater zagotavlja oziroma podatke o javnih komunikacijskih storitvah, ki jih operater izvaja z datumi začetka oziroma prenehanja,
4. vpisno številko iz uradne evidence.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 62/13 in 130/22 – ZEKom-2).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-9/2023/5
Ljubljana, dne 10. maja 2023
EVA 2023-3150-0032
Mag. Mark Pohar 
v. d. direktorja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti