Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023

Kazalo

1691. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za statusna preoblikovanja, stran 4915.

  
Na podlagi 123. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za statusna preoblikovanja 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora vložnik priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za statusna preoblikovanja iz prvega in drugega odstavka 121. člena ZBan-3, kadar se zahteva za izdajo dovoljenja v skladu z ZBan-3 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63) vloži pri Banki Slovenije.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitve pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-3 in Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), zadnjič popravljene s popravkom (UL L 39 z dne 9. 2. 2023, str. 1) (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), ter v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STATUSNA PREOBLIKOVANJA 
3. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za združitev) 
(1) Banka, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti
– dokumentacijo iz tretjega in četrtega odstavka 121. člena ZBan-3,
– dokumentacijo iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2580 z dne 17. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, in za določitev okoliščin, ki bi lahko ovirale učinkovito opravljanje nadzorniških funkcij pristojnih organov (UL L št. 335 z dne 29. decembra 2022, str. 64); zadnjič popravljena s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2580 z dne 17. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, in za določitev okoliščin, ki bi lahko ovirale učinkovito opravljanje nadzorniških funkcij pristojnih organov (UL L št. 10 z dne 12. januarja 2023, str. 112; v nadaljevanju: Delegirana uredba), ter
– informacije iz Delegirane uredbe na obrazcu iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/2581 z dne 20. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predložitvijo informacij v vlogah za izdajo dovoljenja za kreditne institucije (UL L št. 335 z dne 29. decembra 2022, str. 86); zadnjič popravljena s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/2581 z dne 20. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predložitvijo informacij v vlogah za izdajo dovoljenja za kreditne institucije (UL L št. 10 z dne 12. januarja 2023, str. 113; v nadaljevanju: Izvedbena uredba), razen razpredelnic 5, 6, 7 in 8 Izvedbene uredbe, če zaradi pripojitve v zvezi s temi informacijami ne bo sprememb.
(2) Banka, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzeta družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti:
– če prevzemna družba ni banka, dokumentacijo, iz katere izhaja, da je prenehala opravljati bančne storitve in da je obstoječe posle iz tega naslova bodisi zaključila bodisi prenesla na drugo pravno osebo z dovoljenjem za opravljanje bančnih storitev;
– če prevzemna družba hkrati vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, dokumentacijo iz 2. poglavja Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev (Uradni list RS, št. 55/23).
(3) Banka, ki je udeležena pri spojitvi, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti:
– če prevzemna družba ne bo banka, dokumentacijo, iz katere izhaja, da je prenehala opravljati bančne storitve in da je obstoječe posle iz tega naslova bodisi zaključila bodisi prenesla na drugo pravno osebo z dovoljenjem za opravljanje bančnih storitev;
– če namerava prevzemna družba opravljati bančne storitve, dokumentacijo iz 2. poglavja Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev (Uradni list RS, št. 55/23).
4. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za delitev) 
Banka, ki je udeležena pri delitvi, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev priložiti dokumentacijo iz tretjega in četrtega odstavka 121. člena ZBan-3 ter informacije in dokumentacijo iz Delegirane uredbe na obrazcu iz Izvedbene uredbe, razen razpredelnic 5, 6, 7 in 8 Izvedbene uredbe, če zaradi delitve v zvezi s temi informacijami ne bo sprememb.
5. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za druga statusna preoblikovanja) 
Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi pri izdaji dovoljenj za druga statusna preoblikovanja, pri katerih je udeležena banka.
6. člen 
(dokumentacija glede zajamčenih vlog) 
(1) Banka, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna banka, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 3. člena tega sklepa priložiti tudi informacije, iz katerih izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene vloge zaradi pripojitve.
(2) Banke, ki so udeležene pri spojitvi, morajo zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 3. člena tega sklepa priložiti tudi informacije, iz katerih izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene vloge zaradi združitve.
3. KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(prenehanje uporabe sklepa) 
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati 4. poglavje Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja (Uradni list RS, št. 73/15 in 92/21 – ZBan-3).
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 18. 7. 2023.
Ljubljana, dne 10. maja 2023
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti