Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2023 z dne 15. 5. 2023

Kazalo

1690. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev, stran 4914.

  
Na podlagi 123. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
2. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora vložnik priložiti:
(a) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev iz prvega odstavka 116. člena ZBan-3,
(b) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih in dodatnih finančnih storitev iz prvega odstavka 120. člena ZBan-3.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
3. člen 
(opredelitve pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-3 in Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), zadnjič popravljene s popravkom (UL L 39 z dne 9. 2. 2023, str. 1), v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013, ter v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE BANČNIH STORITEV 
4. člen 
(zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev) 
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev je treba glede izpolnjevanja zahtev iz prvega odstavka 118. člena ZBan-3 priložiti:
(a) dokumentacijo iz drugega odstavka 116. člena ZBan-3,
(b) dokumentacijo iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2580 z dne 17. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, in za določitev okoliščin, ki bi lahko ovirale učinkovito opravljanje nadzorniških funkcij pristojnih organov (UL L št. 335 z dne 29. decembra 2022, str. 64); zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2580 z dne 17. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, in za določitev okoliščin, ki bi lahko ovirale učinkovito opravljanje nadzorniških funkcij pristojnih organov (UL L št. 10 z dne 12. januarja 2023, str. 112); v nadaljevanju Delegirana uredba,
(c) informacije na obrazcu iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/2581 z dne 20. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predložitvijo informacij v vlogah za izdajo dovoljenja za kreditne institucije (UL L št. 335 z dne 29. decembra 2022, str. 86); zadnjič popravljene s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/2581 z dne 20. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predložitvijo informacij v vlogah za izdajo dovoljenja za kreditne institucije (UL L št. 10 z dne 12. januarja 2023, str. 113); v nadaljevanju: Izvedbena uredba.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti priložena zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih in dodatnih finančnih storitev, vključno z dokumentacijo iz 3. poglavja tega sklepa.
(3) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev iz prvega odstavka tega člena morajo biti priložene zahteve za izdajo dovoljenj za opravljanje funkcij članov upravljalnega organa, vključno z dokumentacijo iz Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 82/22).
(4) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev iz prvega odstavka tega člena mora biti priložena zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v banki, vključno z dokumentacijo iz Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/17).
(5) Vložnik lahko Banki Slovenije predloži v pregled osnutek potrebne dokumentacije za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev pred vložitvijo formalne zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev.
3. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FINANČNIH IN DODATNIH FINANČNIH STORITEV 
5. člen 
(zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih in dodatnih finančnih storitev) 
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih in dodatnih finančnih storitev (v nadaljevanju: finančnih storitev) mora banka zaradi presoje izpolnjevanja zahtev iz tretjega odstavka 120. člena ZBan-3 priložiti dokumentacijo iz drugega odstavka 120. člena ZBan-3 in informacije ter dokumentacijo iz Delegirane uredbe na obrazcu iz Izvedbene uredbe, razen:
(a) točk od 3.3. do 3.6. Izvedbene uredbe,
(b) prvega razdelka točke od 3.8. do 3.10. Izvedbene uredbe,
(c) razpredelnic 5, 6, 7 in 8 Izvedbene uredbe,
če zaradi izvajanja nove storitve v zvezi s temi informacijami ne bo sprememb.
(2) Vložnik lahko Banki Slovenije predloži v pregled osnutek potrebne dokumentacije za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih storitev pred vložitvijo formalne zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih storitev.
6. člen 
(dokumentacija o izpolnjevanju drugih pogojev) 
Dokumentacija za ugotavljanje izpolnjevanja drugih pogojev za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih in dodatnih finančnih storitev mora poleg informacij in dokumentacije iz prejšnjega člena vsebovati naslednje informacije, ki se predložijo na obrazcu iz Izvedbene uredbe v razpredelnici 9:
(a) projekcijo zagotavljanja kapitalske ustreznosti po uvedbi izvajanja nove storitve,
(b) dokumentacijo:
– iz katere je razvidno število zaposlenih, ki bodo izvajali storitev, njihova izobrazbena struktura in strokovna usposobljenost,
– ki dokazuje strokovno usposobljenost nosilcev ključnih funkcij za izvajanje storitve;
(c) pogodbe ali druga pravna razmerja, sklenjena za namen izvajanja storitve;
(d) dokumentacijo glede tehnične opremljenosti prostorov, ki omogoča varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov v okviru opravljanja storitve ter zagotavlja ustrezno ločitev posameznih funkcij poslovanja in možnost njihove medsebojne povezave.
4. PREHODNA DOLOČBA 
6. člen 
(vračilo tabel in nalepk) 
(1) Z začetkom veljavnosti tega sklepa izkazovanje banke s tablo in nalepko ni več potrebno.
(2) Banke morajo najpozneje do 31. 12. 2023 Banki Slovenije vrniti table in nalepke, pridobljene v skladu z 18. členom Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja (Uradni list RS, št. 73/15in 92/21 – ZBan-3).
(3) Če je nalepka pri odstranjevanju uničena, mora banka imenovati komisijo, ki o tem sestavi zapisnik. Banka posreduje zapisnik Banki Slovenije ali pa vrne uničeno nalepko.
5. KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(prenehanje uporabe sklepa) 
Z začetkom uporabe tega sklepa prenehajo veljati 1., 2., 3., 6. in 7. poglavje Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja (Uradni list RS, št. 73/15in 92/21 – ZBan-3).
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 18. 7. 2023.
Ljubljana, dne 10. maja 2023
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti