Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1612. Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov, stran 4263.

  
Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov, s katerim so določene radiokomunikacijske storitve, povezane z določenimi radiofrekvenčnimi pasovi, način uporabe radiofrekvenčnih pasov in ureja druga vprašanja, povezana z njihovo uporabo.
2. člen 
(uporabljeni izrazi) 
(1) V tej uredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
1. aktivno zaznavalo (senzor) je merilni instrument v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje ali storitvi vesoljskega raziskovanja, ki pridobiva informacije s prenosom in sprejemanjem radijskih valov;
2. bazna postaja je kopenska postaja v kopenski mobilni storitvi;
3. daljno vesolje je vesolje, ki je od Zemlje oddaljeno za najmanj 2 x 106 km;
4. dodelitev radijske frekvence ali radiofrekvenčnega pasu je pooblastilo, ki ga izda Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za uporabo radijske frekvence ali radiofrekvenčnega pasu in pod določenimi pogoji;
5. dovodna povezava je radijska povezava od zemeljske postaje na dani lokaciji do vesoljske postaje ali obratno, ki prenaša informacije za vesoljsko radiokomunikacijsko storitev, razen za fiksno satelitsko storitev. Dana lokacija je lahko na določeni fiksni točki ali na kateri koli fiksni točki na določenih območjih;
6. ekvivalentna izotropna sevana moč je zmnožek moči, dovedene v anteno, in dobitka antene v dani smeri glede na izotropno anteno;
7. fiksna storitev je radiokomunikacijska storitev med določenimi fiksnimi točkami;
8.  fiksna satelitska storitev je radiokomunikacijska storitev med zemeljskimi postajami na danih položajih ob uporabi enega ali več satelitov. Dani položaj je lahko določena fiksna točka ali katera koli fiksna točka na določenih območjih; v nekaterih primerih ta storitev vključuje medsatelitske povezave (satelit–satelit), ki lahko delujejo tudi pri medsatelitski storitvi. Fiksna satelitska storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave za druge vesoljske radiokomunikacijske storitve;
9. geostacionarnosatelitska tirnica (orbita) je tirnica (orbita) geostacionarnega satelita;
10. geostacionarni satelit je zemeljski satelit, katerega perioda kroženja je enaka periodi kroženja Zemlje okoli njene osi, krožna in istosmerna tirnica (orbita) pa je v ravnini Zemljinega ekvatorja, tako da ostane fiksen glede na Zemljo. V širšem pomenu je to satelit, ki ostane približno fiksen glede na Zemljo;
11. industrijska, znanstvena in medicinska uporaba (ISM) je obratovanje opreme ali aparatov, namenjenih za proizvodnjo in lokalno (krajevno omejeno) uporabo radiofrekvenčne energije za industrijske, znanstvene, medicinske, domače ali podobne namene, ki ne vključujejo telekomunikacijskega področja;
12. instrumentalni pristajalni sistem (ILS) je radionavigacijski sistem, ki zagotavlja letalu horizontalno in vertikalno vodenje tik pred pristajanjem in med njim ter na določenih fiksnih točkah nakazuje razdaljo do referenčne pristajalne točke;
13. javno dopisovanje (javna korespondenca) so vse telekomunikacije, ki jih morajo za prenos sprejeti uradi in postaje, ker so na voljo javnosti;
14. kopenska mobilna postaja je mobilna postaja v kopenski mobilni storitvi, ki se lahko giblje po zemeljskem površju v okviru geografskih mej države ali celine;
15. kopenska mobilna storitev je mobilna storitev med baznimi postajami in kopenskimi mobilnimi postajami ali med kopenskimi mobilnimi postajami;
16. kopenska mobilna satelitska storitev je mobilna satelitska storitev, v kateri so mobilne zemeljske postaje nameščene na kopnem;
17. kopenska postaja je postaja v mobilni storitvi, ki ni namenjena uporabi med gibanjem;
18. ladijska postaja je mobilna postaja v pomorski mobilni storitvi, nameščena na plovilu, ki ni trajno zasidrano, razen mobilne reševalne postaje;
19. medsatelitska storitev je radiokomunikacijska storitev, ki zagotavlja povezave med umetnimi komunikacijskimi sateliti;
20. meteorološka satelitska storitev je storitev satelitskega raziskovanja Zemlje za meteorološke potrebe;
21. mobilna postaja je postaja v mobilni storitvi, namenjena uporabi med gibanjem ali zaustavitvami na nedoločenih (poljubnih) točkah;
22. mobilna reševalna postaja je mobilna postaja v pomorski ali zrakoplovni mobilni storitvi, namenjena samo za reševanje in nameščena na reševalnem čolnu, reševalnem splavu ali drugi reševalni opremi;
23. mobilna storitev je radiokomunikacijska storitev med mobilnimi in kopenskimi postajami ali med mobilnimi postajami;
24. mobilna satelitska storitev je radiokomunikacijska storitev med mobilnimi zemeljskimi postajami in eno ali več vesoljskimi postajami ali med vesoljskimi postajami, ki jih uporablja ta storitev, ali med mobilnimi zemeljskimi postajami prek ene ali več vesoljskih postaj. Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave, potrebne za njeno delovanje;
25. mobilna zemeljska postaja je zemeljska postaja v mobilni satelitski storitvi, namenjena uporabi med gibanjem ali zaustavitvami na nedoločenih (poljubnih) točkah;
26. motenje je učinek neželene energije zaradi enega ali več oddajanj, sevanj ali indukcij pri sprejemanju v radiokomunikacijskem sistemu, ki se kaže kot kakršno koli poslabšanje, napačna razlaga ali izguba informacije, čemur bi se lahko izognili, če te neželene energije ne bi bilo;
27. naprava instrumentalnega pristajalnega sistema za uravnavanje strmine prileta je sistem vertikalnega vodenja, vgrajen v instrumentalni pristajalni sistem, ki prikazuje vertikalni odmik letala od njegove optimalne poti spuščanja;
28. obalna postaja je kopenska postaja v pomorski mobilni storitvi;
29. odbojni (pasivni) satelit je satelit, ki odbija radiokomunikacijske signale;
30. označevalni radijski svetilnik je oddajnik v zrakoplovni radionavigacijski storitvi, ki vertikalno seva razločni vzorec in tako zagotavlja letalu informacije o njegovem položaju;
31. palubna komunikacijska postaja je mobilna postaja majhne (izhodne) moči v pomorski mobilni storitvi za notranje komuniciranje na ladji ali med ladjo, njenimi reševalnimi čolni in reševalnimi splavi pri vajah reševanja z reševalnimi čolni ali pri reševanju ali za komuniciranje v skupini vlečenih ali rinjenih ladij ter za sporočanje navodil pri vezanju in sidranju ladij;
32. pasivno zaznavalo (senzor) je merilni instrument v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje ali storitvi vesoljskega raziskovanja, ki pridobiva informacije s sprejemanjem radijskih valov naravnega izvora;
33. pomorska mobilna storitev je mobilna storitev med obalnimi postajami in ladijskimi postajami ali med ladijskimi postajami ali dodanimi palubnimi komunikacijskimi postajami. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi mobilne reševalne postaje in postaje javljalnikov kraja nuje;
34. pomorska mobilna satelitska storitev je mobilna satelitska storitev, pri kateri so mobilne zemeljske postaje nameščene na ladjah. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi reševalne postaje in postaje javljalnikov kraja nuje;
35. pomorska radionavigacijska storitev je radionavigacijska storitev, namenjena koristim in varnosti obratovanja ladij;
36. postaja na zrakoplovu je mobilna postaja v zrakoplovni mobilni storitvi, ki ni mobilna reševalna postaja in je nameščena v zrakoplovu;
37. postaja je eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov, vključno s potrebno opremo, potrebnih na enem mestu za izvajanje radiokomunikacijske ali radioastronomske storitve;
38. postaja javljalnik kraja nuje je postaja v mobilni storitvi, katere oddajanja so namenjena olajšanju iskalnih in reševalnih dejavnosti;
39. postaja radijskega svetilnika je postaja v radionavigacijski storitvi, katere oddajanje omogoča mobilni postaji, da določi svoj položaj ali smer glede na postajo radijskega svetilnika;
40. prizemna postaja je postaja, ki izvaja prizemne radiokomunikacije;
41. prizemne radiokomunikacije so vse radiokomunikacije, razen vesoljskih radiokomunikacij ali radioastronomije;
42. radarski svetilnik (radarska signalna naprava) je oddajnik – sprejemnik s fiksno navigacijsko točko, ki jo po tem, ko jo vzbudi/sproži radar, samodejno vrne razločni signal, prikazan na zaslonu vzbujajočega/prožilnega radarja, kadar zagotavlja informacije o oddaljenosti, smeri in identifikaciji;
43. radijski valovi so elektromagnetni valovi s frekvencami, nižjimi od 3 000 GHz, ki se v prostoru širijo brez umetnega vodila;
44. radijski višinomer je radionavigacijska oprema v letalu ali vesoljskem plovilu za ugotavljanje višine letala ali vesoljska plovila nad površjem Zemlje ali nad drugo površino;
45. radioastronomija je astronomija na podlagi sprejema radijskih valov vesoljskega izvora;
46. radioastronomska postaja je postaja v radioastronomski storitvi;
47. radioastronomska storitev je storitev, ki vključuje radioastronomijo;
48. radiodeterminacijska satelitska storitev je radiodeterminacijska storitev, ki vključuje uporabo ene ali več vesoljskih postaj. Vključuje tudi dovodne povezave za lastno delovanje;
49. radiodeterminacijska storitev je radiokomunikacijska storitev, namenjena določanju položaja, hitrosti oziroma drugih lastnosti objekta ali pridobivanju informacij v zvezi s temi parametri na podlagi lastnosti razširjanja radijskih valov;
50. radiodifuzna storitev je radiokomunikacijska storitev, pri kateri so prenosi namenjeni neposrednemu splošnemu javnemu prenosu. Ta storitev lahko vključuje zvokovni prenos, televizijski (slikovni) prenos in druge vrste prenosa;
51. radiodifuzna satelitska storitev je radiokomunikacijska storitev, pri kateri so signali, ki jih oddajajo ali ponovno oddajajo vesoljske postaje, namenjeni neposrednemu splošnemu javnemu sprejemu. Pojem »neposredni sprejem« obsega individualni in skupinski sprejem;
52. radiofrekvenčni pas je del radiofrekvenčnega spektra, ki je omejen z določenima mejnima frekvencama;
53. radiofrekvenčni spekter je omejena naravna dobrina, ki je niz vseh radijskih frekvenc in katere uporaba je mogoča na način in pod pogoji, ki jih določajo zakon in predpisi, izdani na njegovi podlagi;
54. radiogoniometrija je radiodeterminacija, ki uporablja sprejem radijskih valov za ugotavljanje smeri postaje ali objekta;
55. radiolokacijska storitev je radiokomunikacijska storitev, namenjena določitvi položaja objekta v prostoru in času;
56. radionavigacijska storitev je radiokomunikacijska storitev, pri kateri se radijski valovi uporabljajo za navigacijske potrebe, vključno z opozarjanjem na ovire (na primer določanje položaja oziroma vodenje v določeni smeri);
57. radionavigacijska satelitska storitev je radionavigacijska storitev, pri kateri sodeluje ena ali več vesoljskih postaj. Vključuje lahko tudi dovodne povezave, potrebne za njeno delovanje;
58. razporeditev (radiofrekvenčnega pasu) je vpis danega radiofrekvenčnega pasu v preglednico frekvenčnih razporeditev za uporabo ene ali več prizemnih ali vesoljskih radiokomunikacijskih ali pod določenimi pogoji radioastronomskih storitev. Ta pojem se uporablja tudi za zadevni radiofrekvenčni pas;
59. razred oddajanja je niz značilnosti oddajanja, označen s standardnimi simboli, na primer vrsta modulacije glavne nosilne frekvence, modulacijski signal, vrsta informacije za prenos in če to je primerno, vsaka dodatna značilnost signala;
60. satelitska povezava je radijska povezava med oddajno zemeljsko postajo in sprejemno zemeljsko postajo po enem satelitu. Satelitska povezava obsega eno navzgornjo in eno navzdolnjo povezavo;
61. satelitski sistem je vesoljski sistem, ki uporablja enega ali več umetnih zemeljskih satelitov;
62. satelitsko omrežje je satelitski sistem ali njegov del, ki obsega samo en satelit in sodelujočo zemeljsko postajo;
63. srednja moč (radijskega oddajnika) je povprečna moč, ki jo oddajnik dovede v antenski prenosni vod v časovnem intervalu, dovolj dolgem v primerjavi z najnižjo frekvenco, ki nastane z modulacijo pri normalnih obratovalnih pogojih;
64. storitev meteorološke podpore je radiokomunikacijska storitev za meteorološka raziskovanja in opazovanja, vključno s hidrološkimi;
65. storitev satelitskega raziskovanja Zemlje je radiokomunikacijska storitev med zemeljskimi in eno ali več vesoljskimi postajami, ki lahko vključuje tudi povezave med vesoljskimi postajami, pri katerih:
– se informacije v zvezi z značilnostmi Zemlje in njenih naravnih pojavov, vključno s podatki v zvezi s stanjem okolja, pridobivajo z aktivnimi ali pasivnimi senzorji na zemeljskih satelitih;
– se podobne informacije zbirajo iz opazovalnic v zraku ali na Zemlji;
– se takšne informacije lahko pošiljajo zemeljskim postajam v okviru zadevnega sistema;
– je lahko vključeno tudi pošiljanje vprašanj opazovalnicam.
Ta storitev prav tako lahko vključuje dovodne povezave za potrebe lastnega delovanja;
66. storitev standardne frekvence in časovnih signalov je radiokomunikacijska storitev za znanstvene, tehnične ali druge namene, ki zagotavlja prenos določenih frekvenc, časovnih signalov ali obojega z določeno natančnostjo za splošno sprejemanje;
67. storitev standardne frekvence in časovnih signalov po satelitu je radiokomunikacijska storitev, ki uporablja vesoljske postaje na zemeljskih satelitih za enake namene kakor storitev standardne frekvence in signala časa. Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave, potrebne za njeno delovanje;
68. storitev vesoljskih raziskav je radiokomunikacijska storitev, ki uporablja vesoljska plovila ali druge objekte v vesolju za znanstvene ali tehnične/tehnološke raziskave;
69. storitev za vesoljsko obratovanje je radiokomunikacijska storitev, ki se ukvarja izključno z obratovanjem vesoljskih plovil, zlasti vesoljskim sledenjem, vesoljsko telemetrijo in vesoljskim daljinskim krmiljenjem. Te storitve so običajno zagotovljene v okviru službe, v kateri obratuje vesoljska postaja;
70. telemetrija je uporaba telekomunikacij za samodejno prikazovanje ali zapisovanje meritev, pridobljenih na daljavo od merilnega instrumenta;
71. tirnica (orbita) je pot glede na določeni referenčni okvir, ki jo opisuje masno središče satelita ali drugega objekta v vesolju, izpostavljenega predvsem naravnim silam, zlasti sili težnosti;
72. troposfersko sipanje je razširjanje radijskih valov s sipanjem zaradi nepravilnosti ali nezveznosti v fizikalnih lastnostih troposfere;
73. uskladitvena oddaljenost je razdalja na danem azimutu od zemeljske postaje, izza katere prizemna postaja, ki souporablja isti radiofrekvenčni pas, ne povzroča motečih oddajanj, večjih od dopustne ravni, niti ni sama prizadeta zaradi njih;
74. varnostna storitev je katera koli radiokomunikacijska storitev, ki se trajno ali občasno uporablja za varovanje človeških življenj ali imetja;
75. vesoljski sistem je vsaka skupina delujočih zemeljskih postaj, ki uporablja vesoljske radiokomunikacije za določene namene;
76. visokoleteča aeronavtična ploščad je postaja na objektu, ki je na višini 20 do 50 km nad Zemljo in na nazivni fiksni točki glede na Zemljo;
77. vesoljska postaja je postaja, nameščena na objektu, ki je zunaj ali je namenjen, da bo zunaj, ali je bil zunaj večinskega dela Zemljine atmosfere;
78. vesoljske radiokomunikacije so radiokomunikacije, ki vključujejo uporabo ene ali več vesoljskih postaj ali uporabo enega ali več odbojnih (pasivnih) satelitov ali drugih vesoljskih objektov;
79. zrakoplovna mobilna storitev je mobilna storitev med zrakoplovnimi postajami in postajami na zrakoplovih ali med postajami na zrakoplovih, pri kateri lahko sodelujejo reševalne mobilne postaje, pa tudi postaje javljalnikov kraja nuje na odrejenih radijskih frekvencah za klice v sili ali ob nesreči;
80. zrakoplovna mobilna (R) storitev je zrakoplovna mobilna storitev, rezervirana za komunikacije v zvezi z varnostjo in regularnostjo poletov, predvsem vzdolž notranjih (nacionalnih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti;
81. zrakoplovna mobilna (OR) storitev je zrakoplovna mobilna storitev za komunikacije, vključno s komunikacijami za usklajevanje poletov predvsem zunaj notranjih (nacionalnih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti;
82. zrakoplovna mobilna satelitska storitev je mobilna satelitska storitev, v kateri so mobilne zemeljske postaje nameščene na zrakoplovih. V njej lahko sodelujejo tudi mobilne reševalne postaje in postaje javljalnikov kraja nuje;
83. zrakoplovna mobilna satelitska (R) storitev je zrakoplovna mobilna satelitska storitev, rezervirana za komunikacije v zvezi z varnostjo in regularnostjo poletov, predvsem vzdolž notranjih (nacionalnih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti;
84. zrakoplovna mobilna satelitska (OR) storitev je zrakoplovna mobilna satelitska storitev za komunikacije, vključno s komunikacijami za usklajevanje poletov, predvsem zunaj notranjih (domačih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti;
85. zrakoplovna postaja je kopenska postaja v zrakoplovni mobilni storitvi. V nekaterih primerih je lahko zrakoplovna postaja nameščena na primer na ladji ali pomorski ploščadi;
86. zrakoplovna radionavigacijska storitev je radionavigacijska storitev v korist in za varno obratovanje zrakoplovov;
87. zemeljska postaja je postaja, nameščena na površju Zemlje ali v glavnem delu Zemljinega ozračja in je namenjena za komunikacijo z eno ali več vesoljskimi postajami ali eno ali več postajami iste vrste prek enega ali več odbojnih (pasivnih) satelitov ali drugih objektov v vesolju;
88. zemeljska postaja na zrakoplovu je mobilna zemeljska postaja v zrakoplovni mobilni satelitski storitvi, nameščeni v zrakoplovu.
3. člen 
(uporaba radiofrekvenčnih pasov) 
(1) Posamezni radiofrekvenčni pas se uporablja le za tiste radiokomunikacijske storitve, za katere je ta radiofrekvenčni pas razporejen v skladu s to uredbo.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko posamezna vrsta radijske opreme uporablja določeni radiofrekvenčni pas, ki ni razporejen zanjo s to uredbo, če je ta uporaba v skladu s predpisi Evropske unije, odločitvami in priporočili Konference evropskih uprav za pošto in telekomunikacije, Mednarodne telekomunikacijske zveze (v nadaljnjem besedilu: ITU) in standardi Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde ter ne povzroča motenj radiokomunikacijskim storitvam, za katere je radiofrekvenčni pas razporejen v skladu s to uredbo.
(3) Elektronske komunikacijske storitve se izvajajo v tistih radiofrekvenčnih pasovih, ki so s predpisi Evropske unije opredeljeni kot razpoložljivi za te storitve.
(4) V radiofrekvenčnih pasovih iz prejšnjega odstavka se upoštevata načeli tehnološke in storitvene nevtralnosti iz 36. in 37. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O).
4. člen 
(načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov) 
Načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov je določen v Prilogi I, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen 
(radiokomunikacijske storitve) 
(1) Radiokomunikacijske storitve, za katere je razporejen določen radiofrekvenčni pas, so razdeljene v dve skupini, in sicer na primarne in sekundarne radiokomunikacijske storitve.
(2) Primarne radiokomunikacijske storitve imajo prednost pred sekundarnimi storitvami. Če je v radiofrekvenčnem pasu navedenih več radiokomunikacijskih storitev iste skupine, imajo ne glede na vrstni red zapisa enak status.
(3) Za podrobnejšo določitev radiofrekvenčnih pasov oziroma radiokomunikacijskih storitev so lahko v poljih poleg teh storitev ali ob spodnjem robu polja dodane opombe, navedene v Prilogi II, ki je sestavni del te uredbe.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 69/13, 1/17, 170/20 in 130/22 – ZEKom-2).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-180/2023
Ljubljana, dne 4. maja 2023
EVA 2023-3150-0006
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti