Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023

Kazalo

1513. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, stran 4152.

  
Na podlagi 43. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), prvega odstavka 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/23) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem sklepom se ustanovi Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.
(2) Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je pravna naslednica Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS), ki je bila ustanovljena s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/22 in 125/22).
II. STATUSNE DOLOČBE 
2. člen 
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo) 
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava in je posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi s področja javnih financ in javnih agencij.
(2) Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, in sicer v okviru nalog, določenih z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti), in nalog, določenih s tem sklepom.
(3) Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(4) Agencija pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni register.
3. člen 
(ime agencije) 
(1) Ime agencije je: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.
(2) Ime agencije v angleškem jeziku je: Slovenian Research and Innovation Agency.
(3) Skrajšano ime agencije je: ARIS.
4. člen 
(sedež agencije) 
(1) Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Bleiweisova cesta 30.
(2) Poslovni naslov se lahko spremeni s statutom agencije. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega sklepa.
5. člen 
(žig agencije) 
Agencija uporablja pri poslovanju žig z besedilom imena agencije. Žig lahko vsebuje tudi znak oziroma logotip agencije. Podrobno se žig opredeli v statutu agencije.
III. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE 
6. člen 
(namen agencije) 
(1) Vloga agencije je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem sprejete Znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije Slovenije oziroma njenih posameznih delov, drugih strateških dokumentov države in Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ter izvajanje drugih nalog spodbujanja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v skladu z namenom, določenim v tem sklepu, in morebitnimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za znanost in inovacije, ki morajo biti pri posameznih ukrepih usklajene z ministrstvi, ki zanje zagotavljajo sredstva.
(2) Agencija opravlja z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti določene naloge v javnem interesu za zagotovitev trajnega, strokovnega in neodvisnega odločanja o izbiri aktivnosti znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki se financirajo iz državnega proračuna.
7. člen 
(dejavnosti agencije) 
Dejavnosti agencije so razvrščene v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti:
J/58.1 
Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo,
J/63.1 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov,
J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J/63.12 
Obratovanje spletnih portalov,
M/70.2 
Podjetniško in poslovno svetovanje,
M/72 
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,
M/73.2 
Raziskovanje trga in javnega mnenja,
N/77.4 
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N/82.1 
Pisarniške dejavnosti,
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N/82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
O/84.110
Splošna dejavnost javne uprave,
O/84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
P/85.5 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.59 
Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/91.012
Dejavnost arhivov,
R/94.120
Dejavnost strokovnih združenj.
8. člen 
(naloge agencije na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti) 
Agencija na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti opravlja zlasti naslednje naloge:
1. izvaja stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 1. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in z njim povezane evalvacije ter sodeluje v postopku priprave in izvedbe pogajanj za sklenitev pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 28. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
2. na podlagi neodvisne ter po metodologiji, merilih in postopkih mednarodno primerljive evalvacije, razen če zakon ne določa drugače, odloča o izbiri aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so opredeljene v 2. točki drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ter izvaja njihovo financiranje;
3. spremlja izvedbo aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih financira, in v tem okviru spremlja predvsem znanstveno odličnost ter širši družbeni in gospodarski vpliv;
4. nadzira zakonitost glede namenske porabe dodeljenih finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih financira;
5. spodbuja in financira mednarodno sodelovanje, še posebej v okviru evropskega raziskovalnega prostora;
6. sofinancira projekte, opredeljene v 5. točki drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, pri katerih je postopek razpisa za dodelitev sredstev izveden na evropski oziroma transnacionalni ravni in ki so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi mednarodnih evalvacij in finančnih uskladitev v okviru programov in sodelovanj, h katerim je pristopila Republika Slovenija oziroma agencija v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi;
7. pripravi in izvaja instrumente iz 6. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti za neposredno financiranje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so bile na mednarodnih razpisih odlično ocenjene in ne financirane;
8. pripravi in izvaja instrumente iz 7. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti za neposredno financiranje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so bile izbrane v sofinanciranje v okviru centralnih programov EU in ki omogočajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi;
9. pripravi in izvaja instrumente iz 8. in 9. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
10. vodi zbirke podatkov, določene z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
11. vodi register zasebnih raziskovalcev;
12. sodeluje pri načrtovanju državne raziskovalne politike;
13. skladno s predpisi ministrstvu, pristojnemu za znanost, pošilja letne programe dela in finančne načrte, kadrovske načrte, letna poročila in periodične samoevalvacije svojega delovanja;
14. spodbuja sodelovanje raziskovalnih organizacij z družbo in gospodarstvom;
15. razvija in vzdržuje sistem kakovosti in učinkovitosti svojega delovanja;
16. izvaja sofinanciranje na podlagi javnega povabila zainteresiranim izvajalcem, ki ga izvede v skladu s tretjim odstavkom 23. člena in tretjim odstavkom 35. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
17. izvaja druge naloge v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, tem sklepom, morebitnimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za znanost, ter sprejetim letnim programom dela in finančnim načrtom.
9. člen 
(naloge agencije na področju inovacijske dejavnosti) 
Agencija na področju inovacijske dejavnosti opravlja zlasti naslednje naloge:
1. izvaja programe in ukrepe za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacijske dejavnosti s kontinuiranim izvajanjem instrumentov v skladu s 14. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
2. izvaja promocijo tehnološkega razvoja in inovacijske dejavnosti ter prenosa znanja med gospodarstvom, visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami, državo in drugimi deležniki;
3. zagotavlja svetovanje in strokovno podporo nosilcem projektov za razvoj izdelkov, razvoj sistemskih rešitev, proizvodnih procesov in storitev pri pridobivanju informacij in finančnih virov;
4. spodbuja mednarodno sodelovanje, prenos in uporabo mednarodnega tehnološkega znanja in inovacijske dejavnosti;
5. spodbuja povezovanje in prenos znanja gospodarstva z visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami, državo in drugimi deležniki;
6. spremlja izvajanje programov in ukrepov, vrednoti učinke inovacijske in tehnološko razvojne politike in vlaganj v znanstvenoraziskovalno ter inovacijsko dejavnost za povečanje konkurenčnosti gospodarstva;
7. zagotavlja podatke za usmerjanje in izvajanje inovacijske politike ter v okviru svoje dejavnosti in pristojnosti sodeluje z drugimi organizacijami na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti;
8. skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije Slovenije;
9. sodeluje pri načrtovanju nacionalne tehnološko razvojne in inovacijske politike;
10. skladno s predpisi skrbi za redno poročanje o izvajanju letnih programov, uresničevanju finančnih načrtov in učinkih ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo in ministrstvu, pristojnemu za inovacije;
11. zagotavlja javnost dela in skrbi za informiranje javnosti o usmeritvah in učinkih inovacijske politike;
12. opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.
10. člen 
(izvajanje nalog agencije) 
(1) Za urejanje pravnih razmerij na podlagi javnega pooblastila v Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti agencija izdaja splošne akte, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Za odločanje v posamičnih javnopravnih stvareh agencija izdaja posamične upravne akte.
IV. NOTRANJA ORGANIZIRANOST 
11. člen 
(notranje organiziranje agencije) 
Notranjo organiziranost agencije določata statut in splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.
V. ORGANI AGENCIJE 
12. člen 
(organi agencije) 
Organi agencije so upravni odbor agencije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor), direktor agencije, znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: znanstveni svet) in inovacijski svet agencije (v nadaljnjem besedilu: inovacijski svet).
1. Upravni odbor
13. člen 
(število članov upravnega odbora) 
(1) Upravni odbor ima devet članov. Člane upravnega odbora imenuje in razrešuje vlada.
(2) Predsednika in namestnika izvolijo člani upravnega odbora med svojimi člani.
(3) Člane upravnega odbora imenuje vlada za mandatno obdobje dveh let. Člani upravnega odbora so lahko imenovani za največ dva zaporedna mandata.
14. člen 
(sestava upravnega odbora) 
Vlada imenuje v upravni odbor štiri člane predstavnike ustanovitelja (in sicer dva na predlog ministrstva, pristojnega za znanost in inovacije, enega na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, in enega na predlog ministrstva, pristojnega za finance), dva člana na predlog Gospodarske zbornice Slovenije ter po enega člana na predlog Rektorske konference Republike Slovenije, Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in reprezentativnih sindikatov za področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
15. člen 
(imenovanje članov upravnega odbora) 
Gospodarska zbornica Slovenije predlaga v imenovanje eno kandidatko ženskega spola in enega kandidata moškega spola. Ostali predlagatelji iz prejšnjega člena predlagajo v imenovanje eno kandidatko ženskega spola in enega kandidata moškega spola, izmed katerih minister, pristojen za znanost, izbere člana na način, da je v celotni sestavi upravnega odbora upoštevana uravnotežena zastopanost spolov skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov.
16. člen 
(pogoji za imenovanje člana upravnega odbora) 
(1) Za člana upravnega odbora je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven;
2. je strokovnjak s področja dela oziroma dejavnosti agencije;
3. ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
4. ni zaposlena v agenciji;
5. ni funkcionar v izvršilni veji oblasti;
6. ne opravlja dela oziroma dejavnosti na področju, na katerem obstaja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi in javnimi interesi agencije.
(2) Člani upravnega odbora ne smejo biti člani poslovodstev gospodarskih družb, direktorji raziskovalnih organizacij in njihovi pomočniki, rektorji, prorektorji, dekani, prodekani oziroma člani upravnih odborov raziskovalnih organizacij.
(3) Član upravnega odbora, predstavnik ustanovitelja, je lahko hkrati član v največ treh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, v katerih vlogo ustanovitelja v imenu Republike Slovenije izvršuje vlada.
(4) Član upravnega odbora, predstavnik ustanovitelja, ki je javni uslužbenec in je zaposlen v državnem organu, je lahko hkrati član v največ dveh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, v katerih vlogo ustanovitelja v imenu Republike Slovenije izvršuje vlada.
17. člen 
(pristojnosti upravnega odbora) 
(1) Upravni odbor je organ upravljanja in ima naslednje pristojnosti:
1. nadzira vodenje poslov ter finančno in premoženjsko stanje agencije;
2. sprejema večletne strategije razvoja agencije;
3. sprejema periodična poročila o doseženih ciljih in rezultatih ter v zvezi s tem oblikuje svoja poročila, pri katerih navede ugotovitve, stališča in priporočila;
4. sprejema splošne akte agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
5. sprejema statut;
6. na predlog znanstvenega sveta sprejme kriterije za izkazovanje mednarodne primerljivosti raziskovalnih rezultatov vodje raziskovalnega programa in projekta;
7. imenuje zunanjega revizorja za pregled finančnega poslovanja agencije;
8. lahko zahteva informacije glede katerega koli poročila ali zadeve, ki se nanaša na poslovanje agencije;
9. izvede javni natečaj za imenovanje direktorja agencije;
10. vladi predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije;
11. v skladu s predpisi sprejema programe dela ter finančne in kadrovske načrte;
12. v skladu s predpisi sprejema letna poročila o delu agencije;
13. v skladu s predpisi odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki;
14. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
15. sprejema periodične samoevalvacije delovanja agencije;
16. opravlja druge naloge, določene z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter tem sklepom.
(2) Naloge upravnega odbora iz prejšnjega odstavka se lahko podrobneje opredelijo v statutu agencije.
(3) Člani upravnega odbora morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovne skrivnosti agencije. Za kršitev dolžne skrbnosti ali zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega prava.
(4) Člani upravnega odbora v času opravljanja funkcije ne smejo kandidirati za sredstva agencije za financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti oziroma za sredstva agencije za izvajanje programov in ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacijske dejavnosti iz 1. točke drugega odstavka 44. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.
(5) Način dela upravnega odbora se določi s poslovnikom upravnega odbora.
18. člen 
(odločanje upravnega odbora) 
(1) Upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov svojih članov.
(2) Glasovanje o predlogu za imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije je tajno.
19. člen 
(predčasna razrešitev člana upravnega odbora) 
Vlada lahko predčasno razreši člana upravnega odbora agencije v primerih in po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja javne agencije.
2. Direktor agencije
20. člen 
(imenovanje direktorja agencije) 
(1) Direktorja agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor) imenuje in razrešuje vlada na predlog upravnega odbora. Za imenovanje se predhodno izvede javni natečaj. Direktor je imenovan za pet let in je lahko vnovič imenovan.
(2) Pogodbo o zaposlitvi ter ciljih in pričakovanih rezultatih dela z direktorjem podpiše ustanovitelj oziroma po pooblastilu minister, pristojen za znanost in inovacije.
21. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
2. ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju dela agencije;
3. je usposobljena za vodenje, upravljanje in usklajevanje dela;
4. ima vodstvene izkušnje na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti;
5. lahko izkaže aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika;
6. je strokovnjak na področju dela oziroma dejavnosti javne agencije;
7. ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
8. je državljan Republike Slovenije.
22. člen 
(pristojnost in odgovornost direktorja) 
(1) Direktor kot poslovodni organ vodi, zastopa in predstavlja agencijo ter je odgovoren za zakonitost dela agencije.
(2) Direktor zagotavlja, da agencija posluje v skladu s predpisi, tem sklepom in splošnimi akti agencije.
(3) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in vladi.
(4) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne skrivnosti agencije. Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem, po splošnih načelih obligacijskega prava.
23. člen 
(naloge direktorja) 
(1) Direktor opravlja naslednje naloge:
1. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil in statut;
2. sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
3. sprejema druge splošne akte agencije, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije;
4. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če s predpisi ni določeno drugače;
5. imenuje strokovne komisije in druga delovna oziroma posvetovalna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
6. opravlja druge naloge, ki so določene v Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, drugih zakonih, tem sklepu in statutu.
(2) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu agencije v skladu s tem sklepom.
24. člen 
(prenehanje funkcije direktorja) 
Če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog upravnega odbora do imenovanja direktorja brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti, vendar najdalj za dobo šest mesecev.
25. člen 
(predčasna razrešitev direktorja) 
Direktorja lahko predčasno razreši vlada v primerih in po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja javne agencije.
3. Znanstveni svet
26. člen 
(sestava znanstvenega sveta) 
V znanstvenem svetu je šest članov, tako da so zastopana vsa področja znanstvenih ved, upošteva pa se tudi uravnotežena zastopanost raziskovalnih organizacij.
27. člen 
(pogoji za imenovanje člana znanstvenega sveta) 
(1) Člani znanstvenega sveta so uveljavljeni raziskovalci.
(2) Člani znanstvenega sveta v času opravljanja funkcije ne smejo kandidirati za sredstva agencije za financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.
28. člen 
(doba in omejitve imenovanja člana znanstvenega sveta) 
(1) Znanstveni svet na predlog Razvojnega sveta Republike Slovenije imenuje vlada za dve leti, pri čemer je posamezni član znanstvenega sveta lahko imenovan za največ en zaporedni mandat.
(2) Direktorji raziskovalnih organizacij in njihovi pomočniki ter namestniki, rektorji, prorektorji in dekani ne smejo biti člani znanstvenega sveta.
29. člen 
(pristojnosti znanstvenega sveta) 
(1) Znanstveni svet je najvišje strokovno telo agencije, ki oblikuje predlog finančno ovrednotenih prednostnih seznamov za izbor raziskovalnih aktivnosti in opravlja na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti tudi naslednje naloge:
1. sprejema strokovna izhodišča za pripravo splošnih aktov agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
2. sprejema metodologije ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke;
3. usklajuje in organizira evalvacijske postopke agencije;
4. oblikuje evalvacijske ocene o raziskovalni in razvojni kakovosti;
5. spremlja stanje in vrednoti razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji z vidika raziskovalne in razvojne kakovosti;
6. sprejema programe razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za posamezno znanstveno vedo oziroma raziskovalno področje;
7. pripravlja predloge za oblikovanje in izvajanje ciljev ter instrumentov znanstvenoraziskovalne politike;
8. pripravlja poročila o rezultatih znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
9. opravlja druge naloge s področja evalvacijskih postopkov agencije.
(2) Način oblikovanja in podrobnejša opredelitev nalog znanstvenega sveta se določita v statutu agencije v skladu s tem sklepom.
30. člen 
(stalna in občasna telesa znanstvenega sveta) 
(1) Znanstveni svet lahko ustanovi stalna strokovna telesa in zunanje ekspertne panele za izvajanje nalog ter komisije in druga delovna telesa za izvedbo posameznih strokovnih nalog.
(2) Stalna strokovna telesa znanstvenega sveta so znanstvenoraziskovalni sveti za posamezne znanstvene vede. Stalna strokovna telesa spremljajo, analizirajo in nadzorujejo izvajanje aktivnosti znanstvenoraziskovalnih dejavnosti na svojem področju, ki jih financira agencija.
(3) Zunanji ekspertni paneli so ustanovljeni za izvedbo ocenjevanja prijav, prispelih na javne razpise in javne pozive agencije, ter druge naloge v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in splošnimi akti agencije.
(4) Način oblikovanja in naloge strokovnih teles se podrobneje opredelijo v splošnem aktu agencije.
4. Inovacijski svet
31. člen 
(sestava inovacijskega sveta) 
Inovacijski svet ima sedem članov, in sicer po enega predstavnika razvojno inovacijskih partnerstev, podpornega okolja za inovacije, Inženirske akademije Slovenije, SID banke, Slovenskega podjetniškega sklada in Gospodarske zbornice Slovenije ter enega predstavnika na usklajen predlog Rektorske konference Slovenije in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije.
32. člen 
(pogoji za imenovanje člana inovacijskega sveta) 
(1) Člani inovacijskega sveta so uveljavljeni strokovnjaki s področja inovacijske dejavnosti.
(2) Član poslovodstva gospodarskih družb ne sme biti član inovacijskega sveta.
(3) Člani inovacijskega sveta v času opravljanja funkcije ne smejo kandidirati za sredstva agencije iz 1. točke drugega odstavka 44. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.
33. člen 
(doba in omejitve imenovanja člana inovacijskega sveta) 
Inovacijski svet na predlog Razvojnega sveta Republike Slovenije imenuje vlada za dve leti, pri čemer je posamezni član inovacijskega sveta lahko imenovan za največ en zaporedni mandat.
34. člen 
(pristojnosti inovacijskega sveta) 
Inovacijski svet je najvišje strokovno telo agencije na področju inovacijske dejavnosti, ki obravnava vprašanja s področja inovacijske dejavnosti in razvoja programov in ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti ter opravlja na področju inovacijske dejavnosti tudi naslednje naloge:
1. sprejema strokovna izhodišča za pripravo splošnih aktov agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
2. ustanavlja stalna strokovna telesa in zunanje ekspertne panele ter druga delovna telesa za izvedbo posameznih nalog;
3. sprejema metodologije ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke;
4. usklajuje in organizira evalvacijske postopke agencije;
5. spremlja stanje in vrednoti razvoj inovacijske dejavnosti s področja dela agencije;
6. pripravlja predloge za oblikovanje in izvajanje instrumentov inovacijske dejavnosti s področja dela agencije;
7. pripravlja poročila o rezultatih inovacijske dejavnosti;
8. druge naloge s področja evalvacijskih postopkov agencije;
9. druge naloge, opredeljene v statutu agencije.
35. člen 
(stalna in občasna telesa inovacijskega sveta) 
(1) Inovacijski svet lahko ustanovi stalna strokovna telesa in zunanje ekspertne panele za izvajanje nalog ter komisije in druga delovna telesa za izvedbo posameznih strokovnih nalog.
(2) Zunanji ekspertni paneli so ustanovljeni za izvedbo ocenjevanja prijav, prispelih na javne razpise in javne pozive agencije, ter druge naloge skladno z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in splošnimi akti agencije.
(3) Način oblikovanja in naloge strokovnih teles na področju inovacijske dejavnosti se podrobneje opredelijo v splošnem aktu agencije.
VI. FINANCIRANJE 
36. člen 
(financiranje agencije) 
(1) Prihodki agencije so:
– sredstva državnega proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za znanost in inovacije, ter drugimi ministrstvi;
– prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu;
– donacije;
– drugi prihodki skladno s predpisi.
(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog agencije, določenih v tem sklepu, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, materiala in storitev, stroški investicij in investicijskega vzdrževanja za delovanje agencije ter drugi stroški. Sredstva za financiranje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti ne štejejo za prihodek agencije in jih agencija vodi na kontih stanja.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki – ob upoštevanju zakona, ki ureja fiskalno pravilo – agencija lahko uporabi skladno s predpisi.
(4) Agencija vplača v državni proračun presežek sredstev nad obveznostmi, ki izvira iz financiranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, določenih v III. poglavju tega sklepa.
(5) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča upravni odbor na predlog direktorja in v soglasju z vlado.
(6) Agencija za nekatere svoje storitve, ki jih opravlja za posameznike in pravne osebe, lahko v skladu z zakonom izda tarifo oziroma zaračunava upravne takse.
VII. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DO DRUGIH SUBJEKTOV 
37. člen 
(program dela) 
(1) Agencija skladno z veljavnimi predpisi pripravi program dela ter finančni in kadrovski načrt za prihodnje koledarsko leto in ga predloži v soglasje pristojnemu organu.
(2) Program dela agencije določa cilje in naloge agencije, ki jih bo agencija zasledovala in opravljala v posameznem letu, v skladu s sklepi in usmeritvami vlade in ministrstva, pristojnega za znanost in inovacije, ter način njihovega doseganja in uresničevanja.
(3) K programu dela mora biti priložena kratka izjava o večletni strategiji razvoja agencije, iz katere mora biti razviden prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, ukrepi za zagotavljanje kvalitetnih storitev agencije ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev.
38. člen 
(soglasje) 
Če na program dela in na finančni načrt pristojni organ ne izda soglasja, se do izdaje soglasja uporabljata program dela in finančni načrt za preteklo leto.
39. člen 
(poročanje) 
Agencija v skladu s predpisi o javnih financah in računovodstvu najmanj enkrat letno pisno poroča ministru, pristojnemu za znanost in inovacije, in vladi o doseženih ciljih in rezultatih, izvrševanju finančnega načrta ter rezultatu poslovanja.
40. člen 
(javnost dela) 
(1) Delo agencije je javno.
(2) Javnost dela agencija opredeli v statutu.
(3) Agencija je dolžna javno objaviti program dela in finančni načrt s kadrovskim načrtom, letno poročilo o svojem delu, periodične samoevalvacije delovanja in poslovanja.
(4) Za javnost dela je odgovoren direktor.
VIII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE 
41. člen 
(splošni akti) 
(1) Splošna akta agencije sta statut ter akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(2) V skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti agencija po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za znanost, izdaja splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil. Te splošne akte agencija posreduje za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
IX. NADZOR 
42. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter učinkovito in uspešno porabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
43. člen 
(nadzor nad delom in poslovanjem agencije) 
(1) Nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo, učinkovitostjo in gospodarnostjo dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za znanost in inovacije.
(2) Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, predpisov, ki urejajo finančno, materialno in računovodsko poslovanje agencije, zakonitostjo, namenskostjo in smotrnostjo uporabe sredstev, pridobljenih iz proračuna, ter nad upravljanjem s premoženjem v lasti ali uporabi agencije opravlja ministrstvo, pristojno za finance.
(3) Nadzor nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja opravlja ministrstvo, pristojno za upravo.
44. člen 
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev) 
(1) Nadzor, ki ga opravlja agencija, vključuje nadzor nad zakonitostjo glede namenske porabe sredstev, ki jih dodeljuje po Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Izvedbo nadzora lahko agencija naroči zunanji reviziji. Prejemniki sredstev, ki jih na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti financira agencija, morajo v skladu s splošnim aktom agencije pošiljati podatke o rezultatih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in porabi proračunskih sredstev.
(2) Agencija o opravljenih nadzorih sprejme poročila, ki jih objavi na svojih spletnih straneh.
X. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE 
45. člen 
(odgovornost za obveznosti agencije) 
(1) Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti agencije v delu, ki se nanaša na izvajanje javne službe, če agencija za poravnavo obveznosti nima premoženja in je resno ogroženo opravljanje njenih javnih nalog.
XI. POGOJI ZA DELO IN POSLOVANJE AGENCIJE 
46. člen 
(materialni in finančni pogoji za delo in poslovanje) 
Vlada zagotavlja agenciji materialne in finančne pogoje za delo in poslovanje.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
47. člen 
(pogoji za delo in poslovanje agencije) 
(1) Agencija je univerzalni pravni naslednik ARRS in z dnem vpisa v sodni register prevzame vso njeno dejavnost, premoženje, zaposlene, osnovna sredstva in dokumentacijo ter nadaljuje vsa pravna razmerja ARRS.
(2) Agencija od Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v štirih mesecih od uveljavitve Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/23) prevzame dejavnost na področju tehnološkega razvoja in inovacij ter tema področjema pripadajoče zaposlene, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice proračunske porabe ter nadaljuje vsa pravna razmerja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije na področju tehnološkega razvoja in inovacij, z izjemo prevzema zaposlenih, opreme, dokumentacije in prostorov ter drugih pravic in obveznosti iz obstoječih pravnih razmerij na področju tehnološkega razvoja in inovacij, ki imajo podlago v Načrtu za okrevanje in odpornost.
(3) Agencija z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije sklene pogodbo, ki bo podrobneje uredila vsebine iz prejšnjega odstavka.
(4) Agencija sprejme statut in druge interne akte v treh mesecih od ustanovitve agencije.
(5) Do sprejema splošnih aktov agencije veljajo in se kot splošni akti agencije uporabljajo splošni akti ARRS.
48. člen 
(naloge vršilca dolžnosti direktorja) 
(1) Vršilca dolžnosti direktorja imenuje vlada do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, brez javnega natečaja.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja organizira delo in poslovanje agencije ter opravlja naloge iz 23. člena tega sklepa.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen za vpis agencije v sodni register in druge javne evidence v skladu s predpisi in tem sklepom.
49. člen 
(konstituiranje upravnega odbora) 
(1) Upravni odbor se konstituira v enem mesecu od ustanovitve agencije. S konstituiranjem upravnega odbora preneha mandat upravnemu odboru ARRS. Upravni odbor se konstituira, ko je imenovanih več kot polovica članov.
(2) Konstitutivno sejo upravnega odbora skliče vršilec dolžnosti direktorja.
(3) Do konstituiranja upravnega odbora agencije izvaja naloge iz 17. člena tega sklepa upravni odbor ARRS.
50. člen 
(konstituiranje inovacijskega sveta) 
Inovacijski svet se imenuje v dveh mesecih od ustanovitve agencije. Konstitutivno sejo inovacijskega sveta skliče direktor.
51. člen 
(nadaljevanje mandatov) 
Mandati dosedanjega znanstvenega sveta ARRS ter drugih strokovnih teles ARRS na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se nadaljujejo do njihovega izteka kot mandati znanstvenega sveta in drugih strokovnih teles agencije. V tem obdobju za člane znanstvenega sveta ne velja omejitev iz petega odstavka 52. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.
52. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/22 in 125/22), preneha veljati z dnem začetka veljavnosti tega sklepa, se pa uporablja še do dneva vpisa agencije v sodni register.
53. člen 
(začetek uporabe določbe tretjega odstavka 37. člena) 
Določba tretjega odstavka 37. člena tega sklepa se začne uporabljati v letu 2024.
54. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-187/2023
Ljubljana, dne 26. aprila 2023
EVA 2023-3360-0015
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti