Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023

Kazalo

1470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig, stran 4116.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 115. členom in drugo alinejo četrte točke 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 5. redni seji dne 19. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 (Uradni list RS, št. 79/07, 7/10, 110/20 – popravek, 123/20 – obvezna razlaga).
(2) Ta odlok določa:
a. spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2,
b. spremenjen kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte:
0
Lega prostorske ureditve v širšem prostoru
brez
1
Prikaz ureditvenega območja poslovne cone VP 14/2 IG z vplivnim območjem ter območjem sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
M 1:2000
2
Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov – delno območje
M 1:1000
3
Obstoječa zazidalna situacija – delno območje
M 1:1000
4
Značilni prerezi
M 1:2000
5
Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin – delno območje 
M 1:1000
6
Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti – delno območje
M 1:1000
7
Zbirnik komunalno-energetskih napeljav – delno območje
M 1:1000
8
Sprememba zazidalne situacije – delno območje – novo stanje
M 1:1000
9
Značilni prerezi – novo stanje
M 1:2000
10
Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin – delno območje – novo stanje 
M 1:1000 
11
Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti – delno območje – novo stanje
M 1:1000
12
Zbirnik komunalno-energetskih napeljav – delno območje – novo stanje
M 1:1000
(3) Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VP 14/2 je izdelalo podjetje EM. STUDIO, projektivne in gradbene inovacije, d.o.o. Prade, Prade – cesta XVI 3, 6000 Koper – Capodistria, pod številko projekta 0417 z datumom maj 2021.
(4) Ta odlok vsebuje:
I. besedilo odloka,
II. obrazložitev,
III. grafični del,
IV. priloge.
2. člen 
Doda se tretji odstavek 3. člena, ki se glasi:
»III. Kartografski del sprememb in dopolnitev, ki obsega:
0
Lega prostorske ureditve v širšem prostoru
brez
1
Prikaz ureditvenega območja poslovne cone VP 14/2 IG z vplivnim območjem ter območjem sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
M 1:2000
2
Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov – delno območje
M 1:1000
3
Obstoječa zazidalna situacija – delno območje
M 1:1000
4
Značilni prerezi
M 1:2000
5
Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin – delno območje 
M 1:1000
6
Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti – delno območje
M 1:1000
7
Zbirnik komunalno-energetskih napeljav – delno območje
M 1:1000
8
Sprememba zazidalne situacije – delno območje – novo stanje
M 1:1000
9
Značilni prerezi – novo stanje
M 1:2000
10
Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin – delno območje – novo stanje 
M 1:1000 
11
Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti – delno območje – novo stanje
M 1:1000
12
Zbirnik komunalno-energetskih napeljav – delno območje – novo stanje
M 1:1000
« 
3. člen 
(1) V poglavju Prostorska zasnova 8. člena se »Prostorska enota PE 11« spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja prodajno skladiščnega objekta, ki zajema parceli številka 1186/32 in 1186/33 k. o. Dobravica:
– stavba s prodajnimi površinami in poslovnimi prostori,
– stavba s skladišči,
– prometne ureditve in manipulacijske površine.«.
(2) V poglavju Prostorska zasnova 8. člena se črta »Prostorska enota PE 12« s pripadajočim besedilom:
»Gradnja in ureditve za proizvodno in spremljajoče dejavnosti:
– stavba s proizvodnimi in prodajnimi prostori izdelave okovja za pohištvo,
– prometne ureditve in manipulacijske površine.«.
(3) V poglavju Prostorska zasnova 8. člena se »Prostorska enota PE 18« spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja poslovno skladiščnega objekta
– stavba s poslovno skladiščnimi površinami
– prometne ureditve in manipulacijske površine«.
(4) V poglavju Prostorska zasnova 8. člena se »Prostorska enota PE 10« spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja in ureditve za obrtno dejavnost:
– stavbe s proizvodnimi in poslovno skladiščnimi površinami
– na parceli št. 1186/28 k. o. Dobravica je dopustna tudi gostinsko trgovska dejavnost
– stavbni niz štirih objektov je dopustno graditi v strnjeni zazidavi ali z medsebojnim odmiki
– prometne ureditve in manipulacijske površine.«.
4 člen 
V četrtem odstavku 10. člena se pika na koncu drugega stavka spremeni v vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»v PE 11 pa do 3,0 m«.
5. člen 
(1) Enajsta alineja prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»prostorska enota PE 11: stavba 71,5 m x 90 m, prizidani del mora imeti zeleno streho, kar pomeni da jo prekriva zemljina z vegetacijskim slojem«.
(2) Dvanajsta alineja prvega odstavka 12. člena se črta.
(3) Po sedemnajsti alineji prvega odstavka 12. člena se doda 18. točka, ki se glasi:
»prostorska enota PE 18: stavba 9 m × 17 m«.
(4) V 12. členu se na koncu stavka »FZ – faktor zazidanosti gradbene parcele je do 0,5« pika spremeni v vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»v PE 11 pa do 0,6.«.
6. člen 
Na koncu drugega odstavka 13. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Nova uvoza na območje PE 11 s severne in južne strani sta namenjena tovornemu prometu.«.
7. člen 
14. člen se v poglavju »Elektroenergetsko omrežje«, na koncu poglavja dopolni:
»Pred vključitvijo novih uporabnikov distribucijskega sistema na območju predmetnega zazidalnega načrta predhodno izdelati EE analizo, v kateri bo določena razpoložljiva moč, ki bo na razpolago iz obstoječega elektroenergetskega omrežja in podan način vključitve novega odjema. Hkrati bodo v analizi določene morebitne potrebne ojačitve v SN.
Pri vlogi načrta DGD je potrebno upoštevati tehnično- izvedbene pogoje smernic oziroma mnenja k odloku OLN.«.
8. člen 
Doda se 15.a člen, »Varovanje javnega zdravja«
»(1) Zrak
V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za preprečevanje prašenja. Smiselno naj se uporabijo določila Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč in njene spremembe, ter ustrezno zakonodajo.
(2) Hrup
Hrup se naj pri vseh možnih virih zmanjša na najmanjšo možno raven.
V času izvajanja gradbenih del naj se smiselno upošteva določbe Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Prebivalce v soseski naj se pravočasno in natančno obvesti o časovnem poteku izvajanja najbolj hrupnih del, da se hrupu po možnosti lahko izognejo.
(3) Vode
Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale, skladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem – lovilna skleda –, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin. V smislu zadrževalnega sistema oziroma lovilne sklede je treba varovati tudi pokrite prometne površine in garaže, zlasti najnižje etaže podzemnih garaž.
V enakem smislu zadrževalnega sistema je treba zagotoviti tudi zajem požarnih voda, kadar obstaja kakršna koli verjetnost onesnaženja požarnih voda (posledično tudi površinskih in podzemnih voda ter tal) z nevarnimi snovmi.
Prometne cestne, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa (npr. parkirišča) morajo biti utrjene, odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih voda s teh površin mora biti urejeno preko zadrževalnikov, usedalnikov, lovilnikov olj.«
9. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2021
Ig, dne 20. aprila 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti