Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023

Kazalo

1385. Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Jesenice, stran 3991.

  
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2 (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP in 105/22 – ZZNŠPP), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11, 41/14, 41/15, 29/18, 82/20) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 4. redni seji dne 13. aprila 2023 sprejel
O D L O K 
o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Jesenice 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa organizacija in način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe javnega mestnega potniškega prometa v Občini Jesenice.
S tem odlokom se določa tudi organizacija in način izvajanja posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok.
2. člen 
S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določijo:
– pojem, predmet, območje in obseg izvajanja koncesije
– izključnost koncesije
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
– čas trajanja koncesije
– postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja
– sklenitev koncesijske pogodbe
– obveznosti in pravice koncedenta in koncesionarja
– financiranje storitev
– sistem enotne vozovnice
– spremenjene okoliščine, višja sila
– odgovornost koncesionarja za škodo
– spremembe koncesijske pogodbe
– prenehanje koncesijskega razmerja
– dolžnost poročanja in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
Javni interes 
3. člen 
Javni interes za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega potniškega prometa v Občini Jesenice, ter za izvajanje posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, je opredeljen v Zakonu o prevozih v cestnem prometu, Zakonu o osnovni šoli, ter Celostni prometni strategiji Občine Jesenice.
Javni interes zajema:
– zagotavljanje nemotenega delovanja izbirne lokalne gospodarske javne službe javnega mestnega potniškega prometa v Občini Jesenice
– zagotavljanje nemotenega izvajanja posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok
– optimizacijo storitev prevozov
– razvoj trajnostne mobilnosti
– skrb za čistejše okolje
– zagotavljanje višje življenjske ravni in kakovosti življenja občanov Občine Jesenice.
Pomen izrazov 
4. člen 
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Koncesionirana gospodarska javna služba je gospodarska javna služba opravljanja dejavnosti javnega potniškega prometa v Občini Jesenice
2. Javni mestni promet je mestni linijski prevoz potnikov v Občini Jesenice, ki se izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba
3. Posebni linijski prevozi so linijski prevozi šoloobveznih otrok, v skladu z veljavno zakonodajo
4. Koncedent je Občina Jesenice
5. Koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo, ter posebne linijske prevoze šoloobveznih otrok, na podlagi odločitve koncedenta
6. Koncesija po tem odloku je koncesija storitve izvajanja dejavnosti javne službe javnega mestnega prometa, in vključuje izvajanje posebnega linijskega prevoza šoloobveznih otrok
7. Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe in izvajanjem posebnega linijskega prevoza šoloobveznih otrok
8. Konzorcij je oznaka za pravni ali fizični osebi ali več teh, ki na podlagi medsebojnega obligacijsko-pravnega razmerja, vložita/-jo skupno vlogo za pridobitev koncesije in se v njej zavežeta/-jo, da bosta/-do v primeru uspeha v postopku podelitve koncesije skupaj izvajali pravice in obveznosti izvajalca
9. Podizvajalec je izpolnitveni pomočnik izvajalca
10. Sistem enotne vozovnice je sistem izdaje, prodaje in uporabe enotne elektronske vozovnice, ki združuje različne tipe vozovnic (terminske, enkratne, enosmerne ali povratne vozovnice) v različnih vrstah prometa, ter finančne poravnave med izvajalci prevozov.
ORGANIZACIJA IN NAČIN IZVAJANJA JAVNEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA IN POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV 
Pojem, predmet, območje in obseg izvajanja koncesije 
5. člen 
Izbirna lokalna gospodarska javna služba javnega mestnega prometa in posebni linijski prevozi šoloobveznih otrok se zagotavljajo s podelitvijo koncesije na podlagi tega odloka in s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Predmet, območje in obseg koncesije po tem odloku predstavljajo:
– izvajanje javnega mestnega potniškega prometa, ki se izvaja po avtobusnih linijah na območju Občine Jesenice in po voznem redu za javni mestni promet
– izvajanje posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, v skladu z veljavno zakonodajo.
Izvajanje posebnih linijskih prevozov se zagotavlja integrirano, ob upoštevanju omejitev veljavne zakonodaje, na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
Avtobusne linije in vozni red 
6. člen 
Avtobusne linije z voznim redom oziroma s predvideno frekvenco se določijo v postopku podelitve koncesije, na podlagi javnega razpisa in ponudbe koncesionarja.
V času trajanja koncesije se lahko obstoječe linije in vozni red na posameznih linijah prilagodijo, če je to potrebno zaradi demografskih sprememb, sprememb v prometnem režimu, posebnih dogodkov v občini idr., v kolikor to ne spreminja s koncesijsko pogodbo vzpostavljenega koncesijskega razmerja.
Nove avtobusne linije ali spremembe (tudi ukinitev) obstoječih avtobusnih linij, določi na predlog pristojnega organa občinske uprave ali koncesionarja, župan s sklepom.
Predlog voznega reda predloži koncesionar v potrditev županu pred začetkom izvajanja koncesijske pogodbe. Način oblikovanja in spreminjanja voznih redov se določi s koncesijsko pogodbo.
Izključnost koncesije 
7. člen 
Koncedent zagotavlja koncesionarju izključno pravico izvajanja koncesije za čas trajanja koncesijske pogodbe na območju izvajanja koncesije, ter pravico do uporabe postajališč, s katerimi razpolaga koncedent.
Koncedent zagotavlja koncesionarju tudi izključno pravico za izdajo, prodajo in nadzor vozovnic po cenah, ki jih bo določil koncedent.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 
8. člen 
Koncesionar, ki je lahko pravna ali fizična oseba, mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
– da ima licenco, pridobljeno na podlagi veljavne zakonodaje, s katero je pridobil pravico do opravljanja prevozov oseb v notranjem cestnem prometu
– da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
– da ima poravnane vse davčne obveznosti in vse morebitne obveznosti do koncedenta
– da ima ustrezne izkušnje in reference za izvajanje koncesionirane dejavnosti
– da razpolaga z zadostnim številom usposobljenega strokovnega kadra za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti
– da razpolaga z ustreznim številom vozil, primernih za javne potniške prevoze v mestnem prometu, ter za posebne linijske prevoze šoloobveznih otrok (v primeru, da vozila ali del vozil zagotovi koncedent, jih je koncesionar dolžan vključiti v izvajanje koncesije)
– da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirišča za svoja vozila in prostore za vzdrževanje vozil
– da izpolnjuje druge ekonomske, finančne, strokovne pogoje, določene v javnem razpisu.
Kandidat za koncesionarja izkaže izpolnjevanje pogojev z ustreznimi listinami ali referencami, kot je zahtevano v postopku javnega razpisa.
Čas trajanja koncesije 
9. člen 
Koncesijska pogodba se sklene za obdobje pet (5) let.
Koncesijsko pogodbo je mogoče pod pogoji iz koncesijske pogodbe podaljšati še za največ dve (2) leti.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje lahko predčasno preneha iz razlogov, navedenih v tem odloku in koncesijski pogodbi.
Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja 
10. člen 
Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
Sklep o izvedbi javnega razpisa sprejme župan Občine Jesenice.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (na portalu e-naročanje), ter v uradnem glasilu EU.
Javni razpis se izvede ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe, javno-zasebno partnerstvo, ter javna naročila.
Javni razpis traja od vključno dneva objave do vključno dne poteka razpisnega roka.
Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst (15) dni in ne daljši od šestdeset (60) dni.
11. člen 
Javni razpis je veljaven, če se nanj v postavljenem roku prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje pogoje, določene v javnem razpisu.
Konzorcij 
12. člen 
Ponudbo lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb skupaj (konzorcij).
V primeru skupne vloge članov konzorcija, obveznih izključitvenih razlogov navedenih v zakonu, ki ureja javno naročanje, ne sme izpolnjevati nobeden izmed članov konzorcija.
Pogoje glede registracije in dovoljenj za opravljanje dejavnosti morajo izpolnjevati vsi člani konzorcija.
Podizvajalci 
13. člen 
Če prijavitelj nastopa v postopku podelitve koncesije s podizvajalci, mora v svoji vlogi za pridobitev koncesije navesti podizvajalce in posamezne storitve dejavnosti javne službe, ki jih bodo izvajali.
Če koncesionar odda dela podizvajalcu po podpisu koncesijske pogodbe, mora koncedenta o tem predhodno obvestiti, koncedent pa mora s tem predhodno soglašati.
Podizvajalec, ki izvaja posamezne storitve v okviru javne službe iz prvega odstavka tega člena, mora izpolnjevati vse pogoje glede registracije in dovoljenj za opravljanje dejavnosti.
Za delo podizvajalcev odgovarja koncesionar koncedentu, kot da bi ga opravljal sam.
Merila 
14. člen 
V javnem razpisu se navedejo merila, ki so podlaga za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, ter določena teža (ponder) za vsako od meril.
Merila za izbor koncesionarja so najmanj:
– višina stroškov izvajanja koncesionirane dejavnosti in
– standard kvalitete izvajanja koncesionirane dejavnosti.
Koncedent v javnem razpisu določi tudi druga merila za izbor koncesionarja, ki omogočajo izbor najugodnejšega ponudnika.
Strokovna komisija 
15. člen 
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih prijav, ter za pripravo strokovnega poročila, župan s sklepom imenuje strokovno komisijo.
Komisijo sestavljajo predsednik in štirje (4) člani. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. Za izvedbo posameznega dejanja v postopku javnega razpisa mora biti navzoča večina članov strokovne komisije.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti s kandidatom za koncesionarja, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Javni partner v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo.
Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo občinskemu svetu., upravnemu organu koncedenta, ki vodi postopek, ter županu.
Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.
Člani strokovne komisije v postopku izvedbe javnega razpisa ne komunicirajo neposredno s prijavitelji, temveč preko predsednika komisije.
Odločitev o izboru 
16. člen 
V skladu z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo je akt izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva akt poslovanja, na podlagi katerega se sklene pogodba o javno-zasebnem partnerstvu.
17. člen 
Pristojni organ občinske uprave v imenu koncedenta odloči o izbiri koncesionarja z upravno odločbo, s katero podeli izbranemu koncesionarju izključno pravico izvajanja koncesije na območju Občine Jesenice. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku šestdeset (60) dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Koncedent tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Koncesijska pogodba 
18. člen 
Z izbranim koncesionarjem sklenekoncesijsko pogodbo župan.
S koncesijsko pogodbo koncesionar in koncedent podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo.
Glede sklenitve koncesijske pogodbe in vsebine koncesijskega razmerja, veljavnosti pogodbe in njenih sprememb, pravic in obveznosti koncedenta in koncesionarja, prenosa ter prenehanja koncesijskega razmerja, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe, ter določbe zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
Vsebina koncesijske pogodbe temelji na tem odloku, javnem razpisu, ter na vsebini ponudbe izbranega kandidata in ne sme biti v nasprotju z določili tega odloka. V primeru neskladja med določili odloka in koncesijske pogodbe, veljajo določila tega odloka.
Koncesijska pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko koncesionar predloži ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ter ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno z javnim razpisom. Stranki se lahko dogovorita za poznejši začetek veljavnosti koncesijske pogodbe.
Obveznosti koncesionarja 
19. člen 
S podelitvijo koncesije za opravljanje dejavnosti mestnega potniškega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, koncesionar zagotavlja uporabnikom teh storitev kvalitetno in neprekinjeno opravljanje prevozov potnikov.
20. člen 
Koncesionar ima v zvezi z izvajanjem koncesionirane gospodarske javne službe zlasti naslednje obveznosti:
– izvajati prevoze potnikov s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu in drugimi veljavnimi predpisi, upoštevaje vse predpisane standarde in tehnične zahteve za izvajanje navedenih storitev, v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo
– zagotavljati uporabnikom zanesljivo, kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesionirane javne službe in posebnih linijskih prevozov, predvsem je dolžan v času trajanja koncesijske pogodbe opravljati javno službo nepretrgoma v skladu s potrjenim voznim redom, na vseh potrjenih linijah, ne glede na število potnikov
– zagotavljati točnost izvajanja koncesionirane javne službe ter posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok
– pripraviti splošne prevozne pogoje in z njimi seznaniti uporabnike
– koncedentu redno (mesečno) poročati o izvajanju koncesije skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo
– voditi ustrezne evidence in pripravljati letna poročila skladno z veljavno zakonodajo, tem odlokom in koncesijsko pogodbo, ter jih predstaviti na občinskem svetu najmanj enkrat letno
– koncedentu vsaj enkrat letno predlagati izboljšave tistih kriterijev kakovosti, ki posredno ali neposredno vplivajo na kakovost ali optimizacijo storitve (kriteriji, ki vplivajo na dostopnost, hitrost, varnost, vrsto in velikost vozil, spremembe voznih redov, ekonomičnost izvajanja izbirne gospodarske javne službe ...)
– sprotno obveščati koncedenta o dogodkih, ki so pomembni za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe ter posebnih linijskih prevozov
– omogočati strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo
– omogočiti koncedentu izvedbo pregleda stanja izvajanja koncesije in posebnih linijskih prevozov z namenom optimizacije izvajanja le-teh
– voditi ločeno računovodstvo in poslovne knjige za podeljeno koncesijo, skladno z veljavno zakonodajo, ter dovoliti koncedentu vpogled v poslovne knjige v času trajanja koncesije (v delu, ki se nanašajo na koncesijsko razmerje)
– kjer je to mogoče obveščati uporabnike in javnost preko elektronskih komunikacijskih kanalov o tarifi in cenah prevozov, voznemu redu, načinu nakupa vozovnic in drugih informacijah pomembnih za uporabnike, pa tudi o lokaciji vozil mestnega potniškega prometa
– vzpostaviti sledenje vozil GPS
– voditi elektronsko evidenco prihodov in odhodov vozil na oziroma iz postajališč in posameznih validacijah vstopov potnikov po postajališčih
– skrbeti za sprotno reševanje morebitnih pritožb oziroma ugovorov uporabnikov (na prodajnih mestih, preko elektronske pošte idr …)
– redno obveščati koncedenta o dogodkih, ki so pomembni za izvajanje javne službe in storitve izvajanja posebnih linijskih prevozov
– sodelovati z drugimi prevozniki v medkrajevnem prevozu potnikov in železniškem prevozu z namenom izboljšanja kakovosti in optimizacijo storitev; zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti v primeru izvajanja drugih prevozov ali druge dejavnosti
– zagotoviti, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki se poškoduje ob izvajanju koncesije, na stroške koncesionarja vrnjena v prvotno stanje
– izvajati druge obveznosti, kot določa veljavna zakonodaja, ta odlok, ter koncesijska pogodba.
Začasna sprememba voznega reda oziroma linij 
21. člen 
Če koncesionar izve za okoliščine, ki pomenijo začasno spremembo voznega reda ali spremembo linij zaradi predvidenih dogodkov, mora o tem takoj obvestiti pristojni organ občinske uprave. O začasnem poteku linij in začasnem voznem redu mora koncesionar pravočasno obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja.
Občinski upravni organ, ki odloča o izdaji dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ali državne ceste, ki vpliva na vozni red ali linije mestnega potniškega prometa ali na posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, mora o času spremenjene prometne ureditve nemudoma obvestiti koncesionarja.
22. člen 
Povračilo dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi okoliščin, zaradi katerih pride do začasne spremembe voznega reda oziroma linji, se koncesionarju prizna:
– če gre za delno ali popolno zaporo občinske ceste
– ali gre za delno ali popolno zaporo državne ceste, vlagatelj pa je koncedent,
na podlagi obrazložene spremembe voznega reda.
Obveznosti koncedenta 
23. člen 
Koncedent ima v zvezi z izvajanjem koncesionirane gospodarske javne službe zlasti naslednje obveznosti:
– da zagotovi vir financiranja javne službe mestnega potniškega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, na način in pod pogoji, določenimi s tem odlokom, ter koncesijsko pogodbo
– da obvešča koncesionarja o stališčih, predlogih, sklepih idr. organov občine, ter morebitnih pritožbah uporabnikov.
Financiranje storitev 
24. člen 
Storitve v okviru koncesionirane gospodarske javne službe se financirajo iz:
– sredstev plačil uporabnikov za opravljene prevozne storitve (prevoznina)
– sredstev iz proračuna koncedenta
– sofinanciranja države iz sistema enotne vozovnice
– financiranje iz sredstev drugih pravnih ali fizičnih oseb
– drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi posebnih predpisov in so namenjena za financiranje ali sofinanciranje prevozov določenih kategorij potnikov (subvencije za prevoze dijakov in študentov, subvencije za invalidne osebe in podobne subvencije za določene kategorije potnikov)
– drugih virov skladno s koncesijsko pogodbo (npr. oglaševanja na/v vozilih).
Če koncesionar prejema še kakršnakoli druga sredstva za izvajanje koncesije, mora ta sredstva uporabiti za izvajanje te javne službe.
O višini prihodkov iz naslova izvajanja koncesije mora koncesionar poročati koncedentu v skladu z določbami 20. člena tega odloka.
V primeru, ko se izvajanje koncesije financira iz plačil uporabnikov, se cena vozovnice določi s cenikom, ki ga potrdi občinski svet koncedenta.
Storitve v okviru izvajanja posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok se financirajo iz občinskega proračuna.
Župan Občine Jesenice lahko s sklepom odloči, da se oprosti plačila prevoznine za skupino učencev ali dijakov za posamezni prevoz na rednih lokalnih linijah, ki se izvede v okviru projektov oziroma programov vzgojno-izobraževalnih ali drugih javnih zavodov z območja Občine Jesenice.
Spremenjene okoliščine 
25. člen 
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stranke, in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javno-pravni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega partnerja, ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe, na način, da se pogoji iz pogodbe pravično spremenijo in pogodbeno tveganje razdeli.
Koncesionar je dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe kljub spremenjenim okoliščinam, do sklenitve dogovora o spremembi koncesijske pogodbe. Če stranki ne dosežeta dogovora o spremembi koncesijske pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, se uporabijo splošna določila obligacijskega prava.
Sprememba koncesijske pogodbe 
26. člen 
Posebej se določi, da je v smislu spremenjenih okoliščin iz 25. člena tega odloka sprememba koncesijske pogodbe dopustna:
– v primeru spremembe zakonodaje, ki bistveno vpliva na določila veljavne koncesijske pogodbe
– če koncesionar zagotovi dodatne storitve, ki niso bile vključene v postopek podelitve koncesije, pa bistveno vplivajo na izvajanje koncesije
– v primeru sprememb cen goriv, če le-ta v šestih (6) zaporednih mesecih skupaj znaša deset (10) ali več odstotkov
– če koncedent zagotovi koncesionarju okoljsko bolj sprejemljiva vozila, jih je koncesionar dolžan vključiti v izvajanje koncesije
– v drugih primerih, če so izpolnjeni pogoji skladno z veljavno zakonodajo s področja koncesij in javno-zasebnega partnerstva.
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes (skladno s 3. členom tega odloka).
27. člen 
Spremembe koncesijske pogodbe niso dopustne:
– če bi se s tem spremenila narava koncesijskega razmerja
– če bi sprememba uvedla pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka podelitve koncesije, omogočili udeležbo tudi drugih ponudnikov, ali sprejem drugih ponudb
– če bi se zaradi sprememb ekonomsko ravnotežje koncesije spremenilo v korist koncesionarja na način, ki ni predviden v prvotno razpisani koncesiji
– če bi se zaradi spremembe bistveno razširil obseg koncesije.
Višja sila in druge nepredvidene okoliščine 
28. člen 
Višja sila ter druge nepredvidene okoliščine so izredne, nepredvidene, nepremagljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za višjo silo štejejo zlasti požari, potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke (razen pri koncesionarju), vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje koncesije delno ali v celoti ni možno na način, ki ga predpisuje ta odlok ali je določeno v koncesijski pogodbi.
Koncesionar mora o prekinitvi ali spremembi izvajanja koncesijske dejavnosti zaradi višje sile nemudoma obvestiti koncedenta, hkrati pa obvesti javnost preko sredstev javnega obveščanja. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar nemudoma dogovoriti o izvajanju nalog iz tega odloka in koncesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki mu nastanejo zaradi izvajanja koncesije v takšnih okoliščinah.
Kot višja sila se ne šteje stavka zaposlenih delavcev pri koncesionarju. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti opravljanje koncesije tako, da potnikom zagotovi nemoteno uporabo storitev izvajanja koncesije na obstoječih avtobusnih linijah v okviru potrjenih voznih redov.
Koncesionar je posebej zavezan izvajati posebne linijske prevoze šoloobveznih otrok.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica stavke ali drugega ravnanja pri njem zaposlenih delavcev, ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko njeno opravljanje zagotovi koncedent na račun koncesionarja (začasen prevzem koncesije).
Odgovornost koncesionarja za škodo 
29. člen 
Koncesionar je odgovoren za pravilno izvajanje dejavnosti po koncesijskih pogodbi, ter odgovarja za vso škodo, ki bi utegnila nastati koncedentu, uporabnikom in tretjim osebam, zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja dejavnosti po tem odloku ali koncesijski pogodbi.
Koncesionar je dolžan skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzroči on sam ali tretje osebe, ki delujejo v imenu koncesionarja. Zavarovanje mora biti sklenjeno za običajne rizike, ki izvirajo iz koncesijskega razmerja oziroma so povezani z njim. Zavarovalna polica je pogoj za veljavnost koncesijske pogodbe.
PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
Prenos koncesije zaradi statusnih sprememb 
30. člen 
Koncesionar koncesijene sme prenesti na druge osebe.
Koncesionar ob predhodnem pisnem soglasju koncedenta sme sklepati pogodbe s podizvajalci za izvajanje posameznih aktivnosti pri opravljanju javne službe ali izvajanju posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, vendar v odnosu do koncedenta in uporabnikov ter javnosti nastopa v svojem imenu.
Prenos koncesije je dopusten le v primeru statusnih sprememb koncesionarja, tako da nov koncesionar, ki izpolnjuje pogoje, ki so bili določeni že v javnem razpisu, v celoti ali delno nasledi prvotnega koncesionarja ob prevzemu podjetja, združitvi, pripojitvi ipd., pri čemer bistvene sestavine koncesijske pogodbe ostanejo v veljavi. O statusnih spremembah, ter pomembnejših spremembah v lastništvu, vodenju ali nadzoru je koncesionar dolžan koncedenta obvestiti najkasneje v roku trideset (30) dni od spremembe.
Prenos koncesije ne sme prizadeti pravic uporabnikov do nemotene kontinuirane uporabe storitev koncesionirane dejavnosti.
Prenehanje koncesijske pogodbe 
31. člen 
Koncesijska pogodba preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena
– z odpovedjo koncesijske pogodbe
– s sporazumno razvezo
– z odvzemom koncesije.
Prenehanje koncesijske pogodbe zaradi poteka časa 
32. člen 
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem praviloma preneha s potekom časa, za katerega je sklenjena koncesijska pogodba. Koncesijsko pogodbo je mogoče podaljšati v skladu z določili 9. člena tega odloka.
Odpoved koncesijske pogodbe 
33. člen 
Koncedent odpove koncesijsko pogodbo:
– če koncesionar krši koncesijsko pogodbo na način, da nastane ali bi lahko nastala koncedentu večja premoženjska škoda
– če je v času trajanja koncesijskega razmerja proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
– če je bila zoper koncesionarja izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba zaradi kršitve veljavne zakonodaje, podzakonskih aktov ali koncesijske pogodbe, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije
– v primeru, da nastopi razvezni razlog, kot ga določa zakonodaja s področja gospodarskih javnih služb, javno-zasebnega partnerstva ali javno naročniških razmerij.
34. člen 
Koncesionar odpove koncesijsko pogodbo, če koncedent s svojim ravnanjem onemogoči izvajanje koncesije.
35. člen 
Koncesijska pogodba se odpove sodno.
Sporazumna razveza koncesijske pogodbe 
36. člen 
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da soglasno ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin izvajanje koncesije pod pogoji iz koncesijske pogodbe postalo nesmotrno ali nemogoče.
Podrobno se pogoji ob razvezi pogodbe določijo sporazumno, s posebnim aktom, s katerim se koncesijska pogodba razveže.
Odvzem koncesije 
37. člen 
Koncedent lahko po predhodnem opozorilu koncesionarju odvzame koncesijo:
– če se po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovi, da je koncesionar dal zavajajoče ali neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije
– če koncesionar ne začne izvajati koncesije v roku določenem s koncesijsko pogodbo
– če koncesionar ne izvaja koncesije redno, strokovno, pravočasno
– če obstaja utemeljen dvom, da bo koncesionar v bistvenem delu lahko izpolnil svoje obveznosti iz koncesijske pogodbe
– če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem odlokom in koncesijsko pogodbo
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesionirana dejavnost.
38. člen 
Koncedent izda koncesionarju upravno odločbo o odvzemu koncesije. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti upravne odločbe.
DOLŽNOST POROČANJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJSKE POGODBE 
Mesečna dolžnost poročanja 
39. člen 
Koncesionar je koncedentu dolžan poročati enkrat mesečno o:
– številu prepeljanih potnikov na posamezni liniji (ločeno za potnike brez olajšav, ter ločeno za potnike – upravičence do subvencioniranega prevoza)
– številu prevoženih kilometrov (ločeno za mestni promet in ločeno za linijske prevoze šoloobveznih otrok)
– drugih prihodkih iz naslova izvajanja prevozov v mestnem potniškem prometu, prejetih v preteklem obdobju.
Letna dolžnost poročanja 
40. člen 
Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe in podatke o izvajanju linijskih prevozov šoloobveznih otrok, do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
Letno poročilo obsega podatke iz 39. člena v tiskani in elektronski obliki.
Letno poročilo mora obsegati tudi:
– računovodske izkaze, v skladu z veljavno zakonodajo
– oceno tveganj in predloge za izboljšave izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe
– priložena mora biti opisna ocena izvajanja koncesionirane gospodarske javne službe v preteklem letu.
Koncesionar je tudi med letom dolžan na pisno zahtevo koncedenta pripraviti posebno pisno poročilo o stanju, opravljenih in potrebnih delih in izboljšavah voznega parka, ter o organizacijskih ukrepih v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe 
41. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent.
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvajajo javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi Občine Jesenice, ki jih za izvajanje posameznega nadzora pooblasti župan. Župan za posamezna strokovna opravila lahko pooblasti zunanjega izvajalca.
Nadzor lahko zajema:
– pregled finančnega poslovanja izvajalca,
– nadzor dokumentacije v zvezi z ustrezno porabo prihodkov in upravičenosti stroškov, ki izvirajo iz opravljanja javne službe,
– nadzor nad izvajanjem dejavnosti,
– ter nadzor nad ustreznostjo uporabe prevoznih sredstev in naprav, ter drugih sredstev za izvajanje dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo.
Nadzor vključuje tudi dokumentacijo, ki jo koncesionar označi kot poslovno skrivnost, vendar se nanaša na izvajanje koncesije.
Koncesionar je v postopku nadzora dolžan nuditi zahtevane podatke in pojasnila izvajalcem nadzora.
42. člen 
Koncedent lahko izvrši nadzor kadarkoli v času trajanja koncesije, s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj petnajst (15) dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarjain tretjih oseb, ter praviloma le v poslovnem času koncesionarja.
Nadzor pristojnega organa se lahko izvaja v prostorih koncesionarja ali na terenu.
O nadzoru se piše zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncedenta in koncesionarja.
43. člen 
Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor.
Pri izvedbi nenapovedanega nadzora se smiselno uporabljajo določila tega odloka o izvajanju rednega nadzora, ne glede na določilo o poprejšnji napovedi, kot je opredeljena v prvem odstavku 42. člena tega odloka.
44. člen 
Če je v postopku nadzora ugotovljeno, da koncesionar ne izpolnjuje, ali ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijske pogodbe, mu koncedent naloži izpolnitev teh obveznosti, oziroma drugo primerno ravnanje, da se uresniči namen koncesijske pogodbe.
Za izpolnitev obveznosti se koncesionarju postavi tudi rok za izpolnitev. V kolikor koncesionar ne izpolni naložene obveznosti, lahko koncedent začne s postopkom odvzema koncesije ali odpovedi koncesijske pogodbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Uporaba slovenskega prava 
45. člen 
Ne glede na državno pripadnost koncesionarja, se za razmerje med koncedentom in koncesionarjem, ter za razmerja do uporabnikov storitev iz koncesijskega razmerja, uporablja slovensko pravo.
Objava javnega razpisa 
46. člen 
Javni razpis za prvo podelitev koncesije mora biti objavljen najkasneje v treh (3) mesecih po uveljavitvi odloka.
Izvedba javnega naročila za izvajanje posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok 
47. člen 
V primeru, da veljavnost koncesije, ki vključuje izvajanje posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, poteče pred podelitvijo nove koncesije na podlagi javnega razpisa, oziroma koncesijsko razmerje preneha zaradi drugih razlogov (odvzem, sporazumna razveza idr.), pred podelitvijo nove koncesije, se ne glede na določbe tega odloka, za čas do pričetka veljavnosti nove Koncesijske pogodbe (18. člen odloka), za potrebe izvajanja zakonske obveznosti posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, lahko izvede javno naročilo in sklene posebna pogodba, v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
Izjemna začasna podelitev koncesije 
48. člen 
V primeru, ko veljavnost koncesije poteče pred podelitvijo nove koncesije na podlagi javnega razpisa ali v primeru odvzema koncesije, se lahko izjemoma začasno podeli koncesija za opravljanje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov brez javnega razpisa, vendar največ za dve (2) leti. V tem času se mora izvesti javni razpis za podelitev koncesije.
V primeru, ko veljavnost koncesije poteče pred podelitvijo nove koncesije na podlagi javnega razpisa, se sklene nova pogodba s prevoznikom, ki je do tedaj izvajal gospodarsko javno službo. Koncesijska pogodba se lahko podaljša ob volji obeh pogodbenih strank, vendar pod istimi pogoji, kot je bila sklenjena prvotna koncesija. Če ta prevoznik ne sklene nove pogodbe, se lahko koncesija podeli drugemu prevozniku, ki že izvaja gospodarsko javno službo linijskega prevoza potnikov. V primeru, da se koncesija pred potekom koncesijske pogodbe odvzame, se sklene pogodba z drugim prevoznikom, ki že izvaja gospodarsko javno službo linijskega prevoza potnikov. V navedenih primerih se pogodba sklene za izvajanje storitev pod enakimi pogoji, kot so bili določeni v prejšnji koncesijski pogodbi.
49. člen 
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/96, 16/97 in 57/13).
Št. 014-56/2022
Jesenice, dne 13. aprila 2023
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti