Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023

Kazalo

1384. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2022, stran 3989.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US.), 14. in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 117. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 4. redni seji dne 13. 04. 2023 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Jesenice za leto 2022 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2022.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice zajema realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2022 so realizirani v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v euro
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
20.503.350
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.921.168
70
DAVČNI PRIHODKI
15.383.724
700 Davki na dohodek in dobiček
12.097.159
703 Davki na premoženje
2.735.800
704 Domači davki na blago in storitve
550.765
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.537.445
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.974.676
711 Takse in pristojbine
15.438
712 Globe in druge denarne kazni
132.926
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
16.594
714 Drugi nedavčni prihodki
397.811
72
KAPITALSKI PRIHODKI
241.477
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
143.809
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
97.668
73
PREJETE DONACIJE
3.750
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.750
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.336.956
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.288.730
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU
48.226
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.714.244
40
TEKOČI ODHODKI
5.648.950
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.747.195
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
278.352
402 Izdatki za blago in storitve
3.514.227
403 Plačila domačih obresti
39.175
409 Rezerve
70.000
41
TEKOČI TRANSFERI
9.264.065
410 Subvencije
406.637
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.342.716
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
750.612
413 Drugi tekoči domači transferi
3.764.101
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.399.767
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
3.399.767
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.401.463
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pr. up.
9.424
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
2.392.039
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–210.894
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)–(II.-403-404) 
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–172.203
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) 
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
4.008.154
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
904.400
55
ODPLAČILA DOLGA
904.400
550 Odplačila domačega dolga
904.400
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.115.294
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–904.400
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
210.894
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
4.030.165
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 4.030.165,17 €.
3. člen 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2022, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2023 v naslednji višini:
– KS Plavž
neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402099
neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402099
– KS Hrušica
neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 450,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402099
– KS Sava
neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 874,57 € na proračunsko postavko 4057, konto 402099
neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 100,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402099
– KS Podmežakla
neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 715,51 € na proračunsko postavko 4067, konto 402099
neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 75,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402099
– KS Planina pod Golico
neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 650,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402099
– KS Blejska Dobrava
neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099
neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 690,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402099
– KS Javornik Koroška Bela
neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 430,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402099
– Občinska uprava
neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 3.089,39 €, in sicer na 3051 K 431000; NRP OB041-13-0008 Nakup gasilskih vozil za PGD
4. člen 
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2021
425.208,12 €
2. Pripis obresti v letu 2022
26,58 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna
70.000,00 €
4. Izplačila iz rezervnega sklada
0,00 €
5. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2022
495.234,70 €
5. člen 
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 138.317.941 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2022.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2022 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-17/2021
Jesenice, dne 14. aprila 2023
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti