Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023

Kazalo

1105. Pravilnik o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici, stran 3544.

  
Na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 4. redni seji dne 22. 3. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S pravilnikom o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici (v nadaljevanju: pravilnik), se ureja način in pogoji uporabe prostorov kulturnega in upravnega središča (v nadaljevanju: KUS).
2. člen 
Lastnik prostorov je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: Občina).
3. člen 
Prostori KUS, ki so na voljo za uporabo so naslednji:
Kocbekova dvorana, Galerija, Sejna soba – Čitalnica, Bela dvorana, Zelena dvorana, Modra dvorana, Klet vina in besed, Zunanji avditorij, Klub JAMA, Zunanji plato ter spremljevalni prostori.
Bela dvorana se lahko da v uporabo samo za namen sklenitve zakonske zveze in jubilejne poroke.
II. POGOJI UPORABE PROSTOROV KUS 
4. člen 
(1) Uporabnik prostorov KUS je lahko:
– javni zavodi, zveze društev in društva,
– pravne in fizične osebe.
(2) Uporabnik Kluba JAMA je lahko:
– javni zavodi, zveze društev in društva s sedežem na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki deluje izključno na kulturnem področju.
(3) Uporabnik lahko prostore KUS uporablja:
– za izvajanje svoje redne dejavnost (ponavljajoče se izvajanje registrirane dejavnosti),
– za kratkotrajno uporabo, za izvedbo prireditve, izobraževanja, srečanja, sestanka ali drugega dogodka (v nadaljevanju: dogodek).
III. REDNA DEJAVNOSTI 
5. člen 
(1) Za izvajanje svoje redne dejavnosti mora vlagatelj 30 dni pred pričetkom nameravane uporabe podati vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika (Obr. 1), na Občino, ki v roku 15 dni izda sklep o odobritvi oziroma zavrnitvi vloge in v primeru odobritve vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o uporabi prostorov.
(2) Termin za redno uporabo prostorov vlagatelj uskladi z Občino. Prostore sme uporabljati samo v dogovorjenem terminu. O morebitni spremembi se mora uskladiti z Občino.
(3) Uporabnik s svojim delovanjem ne sme motiti, ovirati ali onemogočati uporabe drugim uporabnikom in občinski upravi.
(4) Uporabniki za izvajanje svoje redne dejavnosti ne morejo uporabljati prostorov, v katerih poteka dogodek, prav tako ne morejo uporabljati drugih prostorov za izvajanje svoje redne dejavnosti, ki bi na kakršenkoli način motila izvedbo dogodka.
(5) Uporabnik prostorov KUS ne sme dati v uporabo ali najem tretjim osebam.
(6) Za uporabo prostorov za izvajanje redne dejavnosti se sklene pogodba, s katero se podrobneje opredelijo medsebojne pravice in obveznosti ter seznam opreme. Ob podpisu pogodbe uporabnik prevzame ključe vhoda in prostorov, ki jih bo uporabljal ter kodo alarmnega sistema, o čemer podpiše prevzemno izjavo. Uporabnik ne sme izročiti ključev ali kode alarmnega sistema drugim osebam ali izdelovati dvojnikov ključev.
(7) V primeru poteka ali prekinitve pogodbe je uporabnik dolžan Občini nemudoma vrniti vse ključe.
(8) Za redno uporabo se sklene pogodba za obdobje največ 1 leta. Za podaljšanje obdobja uporabe prostorov je potrebno ponovno vložiti vlogo.
(9) V primeru, da uporabnik delno ali v celoti ne upošteva tega pravilnika, hišnega reda ali določil pogodbe, lahko Občina s pisnim obvestilom kadarkoli prekine sklenjeno pogodbo.
(10) Občina in uporabnik prostora lahko sklenjeno pogodbo predčasno prekineta tudi sporazumno, če se tako dogovorita.
IV. KRATKOTRAJNA UPORABA 
6. člen 
(1) Za kratkotrajno uporabo mora vlagatelj najmanj 15 dni pred nameravanim dnem uporabe podati vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika (Obr. 2), na Občino, ki v roku 5 dni izda sklep o odobritvi ali zavrnitvi vloge.
(2) Kratkotrajno uporabo prostora občinska uprava odobri uporabniku, katerega vloga je za nameravani termin prva prispela na Občino. Uporabe prostora se ne dodeli v primeru, da za prostor obstaja predhodna rezervacija.
(3) Prednost pri uporabi prostor imajo javne občinske prireditve, sklenitev zakonske zveze in jubilejne poroke ter tradicionalne prireditve.
(4) Organizator, ki ima za svoj dogodek predhodno rezervacijo, je dolžan 30 dni pred izvedbo dogodka podati vlogo za uporabo prostora na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika (Obr. 2) na Občino, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od rezervacije.
(5) Za kratkotrajno uporabo se kot čas uporabe prostora upošteva čas priprave prostora in čas do dokončne predaje prostora Občini, ko se sestavi zapisnik.
(6) Čas uporabe beleži upravljalec, potrdi pa ga uporabnik ob sestavi zapisnika.
(7) V primeru odplačne uporabe prostorov skleneta občina in uporabnik pogodbo za uporabo prostorov KUS v roku 5 dni od izdaje sklepa.
V. VLOGA IN UPORABNIK PROSTOROV 
7. člen 
(1) Vlogam je potrebno priložiti:
– izpis iz poslovnega registra,
– v primeru organizacije humanitarnega dogodka ali vzajemnega gostovanja, dokazilo da gre za tovrsten dogodek.
(2) V primeru, da namerava uporabnik hkrati uporabljati več prostorov, mora na obrazcu vloge za uporabo prostorov navesti vse prostore, ki jih namerava uporabljati.
(3) Termin uporabe mora navesti točno, ločeno glede na čas priprave in čas trajanja dogodka.
8. člen 
Občina si pridržuje pravico prostora zavrniti vlogo v naslednjih primerih:
– če smatra, da bi bili z namenom uporabe ogroženi ljudje, oprema v objektu ali sam objekt,
– če ima vlagatelj kakršnekoli neporavnane zapadle obveznosti do Občine,
– če vlagatelj pri predhodnih uporabah prostorov ni ravnal v skladu s hišnim redom, tem pravilnikom in pogodbo,
– v drugih utemeljenih primerih.
9. člen 
(1) Uporaba prostorov KUS je za sledeče uporabnike brezplačna:
– javne zavode, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina,
– Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
– območni organizaciji Rdečega križa in Župnijski Karitas za izvedbo humanitarnih prireditev,
– društva in zveze društev s sedežem na območju Občine, razen v primeru izvajanja pridobitne dejavnosti.
(2) Uporabnik v primeru brezplačne uporabe prostorov KUS ne sme zaračunavati vstopnine, kotizacije, pobirati prostovoljnih ali drugih prispevkov, sicer se uporaba prostorov zaračuna po ceniku, ki je priloga tega pravilnika. Uporaba se zaračuna tudi v primeru, da uporabnik glede vstopnine, kotizacije in pobiranja prostovoljnih ali drugih prispevkov na prireditvi ravna drugače kot je navedel v vlogi.
(3) Izjema so humanitarni dogodki in vzajemno gostovanje, za izvedbo katerih lahko občinska uprava uporabnika v celoti oprosti plačila, tudi v primeru, da zaračunava vstopnino ali zbira prostovoljne prispevke. Uporabnik mora v tem primeru le-to označiti na vlogi in vlogi priložiti ustrezna dokazila. Kot humanitarna dejavnost se šteje zbiranje pomoči za posameznike ali družine s prebivališčem v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Za vzajemno gostovanje se šteje brezplačno gostovanje društva ali zveze društev s sedežem v Občini, v drugi občini in obratno.
VI. KLUB JAMA 
10. člen 
(1) Klub JAMA se odda v uporabo s postopkom javnega razpisa v katerem se podrobneje določijo pogoji in merila.
(2) Postopek izbire uporabnika kluba JAMA vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Z izbranima uporabnikom se sklene pogodba o uporabi prostorov, ki podrobneje določa pravice in obveznosti pogodbenih strank.
(3) Klub JAMA se daje v uporabo za obdobje 3 let, uporaba prostorov pa je brezplačna. Uporabnik kluba JAMA mora zagotavljati javnost dogodkov, razen v primerih izvajanja redne dejavnosti uporabnika (sestanki članstva, izobraževanja, vaje članov itd.).
VII. STROŠKI UPORABE 
11. člen 
(1) Uporabo prostorov KUS se za izvajanje redne dejavnosti ali kratkotrajne uporabe zaračuna po ceniku (Priloga 3) za sledeče uporabnike:
– društva in zveze društev s sedežem izven območja Občine,
– pravne osebe, ne glede na sedež,
– fizične osebe, ne glede na prebivališče.
(2) Ne glede na sedež oziroma stalno prebivališče uporabnika je uporaba prostorov KUS brezplačna za izvedbo dogodka s statusom posebnega pomena. Dogodki s statusom posebnega pomena so dogodki z vsebino, ki promovira Občino ter s tem povečuje njen ugled. Status posebnega pomena po pregledu vloge prizna Občina.
(3) V primeru brezplačne uporabe prostorov si je uporabnik dolžan na lastne stroške pripravi prostore.
12. člen 
(1) Uporaba prostorov KUS se zaračuna po ceniku.
(2) Občina na podlagi sklepa izda račun za uporabo prostora, ki ga je uporabnik dolžan poravnati v roku 5 dni od njegove izdaje oziroma najkasneje do pričetka uporabe prostorov.
(3) Zaračuna se času uporabe, ki je opredeljen v petem odstavku 6. člena tega pravilnika. V primeru da uporabnik prekorači čas uporabe, ki ga je navedel na vlogi, Občina izvede poračun in za razliko pošlje računu porabniku, ki ga je dolžan plačati v roku 5 dni.
(4) Uporabnik dokaže poravnane obveznosti po pogodbi z dokazilom o plačilu, pred uporabo prostorov.
(5) Zaračuna se uporabo prostora KUS s spremljevalnimi prostori (sanitarije, hodniki, stopnišča, avla, v primeru dvorane pododerje itd.), ki obsega pohištvo, opremo, elektriko, ogrevanje, čiščenje in delo upravljalca.
(6) Upravljalec je oseba določena s strani lastnika, ki skrbi za odklepanje in zaklepanje prostorov ter alarmni sistem pri izvedbi dogodkov, predajo prostorov uporabniku v uporabo, ogrevanje in prezračevanje prostorov v objektu, prisotnost v času izvedbe dogodkov v Kocbekovi dvorani, upravljanje z osnovno opremo itd.
VIII. UPORABA PROSTOROV 
13. člen 
(1) Uporabniki, ki prostore KUS s spremljajočimi prostori uporabljajo brezplačno, so jih v roku 1 ure po končani uporabi, dolžni izprazniti svojih stvari, pospraviti in očistiti, v skladu s hišnim redom. V nasprotnem primeru stori to Občina na njihove stroške.
(2) Uporabnikom, ki prostore KUS s spremljajočimi prostori uporabljajo brezplačno, se zaračuna uporaba prostorov, ki jih potrebujejo za namene pogostitve nastopajočih ali druge namene, če le te uporabljajo dlje kot 1 uro po končanem dogodku.
IX. OBVEZNOSTI UPORABNIKA IN OBČINE 
14. člen 
(1) Občina je dolžna:
– prostore predati v stanju, ki omogoča normalno uporabo,
– urediti vse potrebno za pravočasno odpiranje in ogrevanje prostorov,
– odpraviti napake na ali v objektu, ki bi uporabniku onemogočali normalno uporabo,
– pred oddajo prostorov pregledati prostore, ki se oddajajo in v pogodbo za uporabo prostorov vpisati morebitne pomanjkljivosti.
(2) Uporabnik prostorov KUS je dolžan:
– v roku ene ure po zaključku programa, ki se odvija v Kocbekovi dvorani, slednjo izprazniti svojih stvari, nastopajočih in občinstva;
– po končani uporabi za seboj pospraviti svoje rekvizite in opremo, ki jo je uporabljal;
– prostore uporabljati v skladu s tem pravilnikom, hišnim redom in pogodbo;
– prostore uporabljati na način, da s svojim delovanjem ne ovirati ali onemogočati uporabe drugim porabnikom in normalnemu poslovanju občinske uprave;
– skrbeti za prostore po načelu dobrega gospodarja;
– upravljalcu ali občinski upravi prijaviti morebitne poškodbe ali odtujitve najetih prostorov in inventarja. Če so poškodbe nastale zaradi malomarnosti s strani uporabnika jih je le ta dolžan odpraviti na lastne stroške oziroma poravnati vso nastalo škodo;
– poskrbeti za varnost izvajalcev in udeležencev;
– se seznaniti s požarnim redom ter izvajati ukrepe s področja požarne varnosti in varstva pri delu v času uporabe prostorov. Izvleček iz požarnega reda je izobešen v objektu;
– na lastne stroške zagotoviti, da prostore zapustiti prezračene, čiste, urejene in v enakem stanju, kot jih je prevzel;
– o morebitnih napakah na ali v objektu nemudoma obvestiti upravljalca ali občinsko upravo;
– uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljalcem ne sme uporabljati in premikati inventarja, opreme in rekvizitov, ki se nahajajo v prostorih in so v lasti lastnika ali drugih uporabnikov prostora in njihove uporabe nima opredeljene v pogodbi (npr. mize omare, klavir, tehnična oprema itd);
– ravnati v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja in zakonom, ki ureja zaščito avtorskih pravic.
(3) Uporabnik samostojno zagotoviti potrebno opremo in tehnično osebje v primeru organizacije večjega dogodka, o čemer se uskladi z upravljalcem.
15. člen 
V času izvajanja rednih dejavnosti uporabnikov, v času uporabe in priprave prostorov za dogodke ter v času pospravljanja prostorov, lastnik ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli poškodbe uporabnikov ali obiskovalcev dogodka v organizaciji uporabnika. Prav tako lastnik ne prevzema odgovornosti za osebno opremo in lastnino uporabnika in obiskovalcev prostorov v času priprave in pospravljanja prostorov in trajanju dogodka.
16. člen 
(1) Za tekoče vzdrževanje prostorov KUS skrbi Občina.
(2) Za izvedbo dogodka je zadolžen izključno uporabnik in Občina s tega naslova ne prevzema nikakršnih obveznosti, zadolžitev ali odgovornosti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(1) S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 63/12 in 67/16).
(2) Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3528-0004/2012-027
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 22. marca 2023
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti