Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023

Kazalo

1075. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izpopolnjevanju na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju, stran 3474.

  
Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) ter 52. in 53. člena Statuta Fakultete za zdravstvene vede v Celju je Senat Fakultete za zdravstvene vede v Celju na 3. korespondenčni seji dne 20. 3. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izpopolnjevanju na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju 
1. člen 
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom ter potrdil o izobraževanju, ki jih izdaja Fakulteta za zdravstvene vede v Celju (v nadaljevanju: fakulteta). Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
Diploma in priloga k diplomi 
2. člen 
Fakulteta izdaja naslednje vrste potrdil o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje,
– diplomo o zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje,
– dvojnik diplome in
– potrdilo o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
3. člen 
Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo fakultete.
Izda se na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm.
Diploma je bele barve. V glavi listine je na sredini odtisnjen logotip fakultete.
V zgornji polovici diplome je z modro barvo odtisnjen napis Diploma.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum, kraj in država rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključen študijski program, stopnja pridobljene izobrazbe in podeljeni strokovni naslov.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum in kraj izdaje diplome (Celje), ime in priimek ter lastnoročni podpis dekana/dekanje fakultete in odtisnjen pečat fakultete.
Vsi podatki, zapisani na diplomi, so modre in črne barve.
Vzorec diplome je objavljen v prilogi.
4. člen 
Zaporedna številka diplome je sestavljena iz oznake študijskega programa in zaporedne številke diplome.
5. člen 
Vse diplome, ki jih izda fakulteta, so javne listine in so napisane v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije.
Sestavine obrazca »Priloga k diplomi« v slovenskem in angleškem jeziku so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi, ki ga sprejme minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu.
6. člen 
Fakulteta izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz evidenc fakultete razvidno, da je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na obrazcu iz 3. točke, tako, da je v zgornjem levem kotu zapisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne številke diplome navedeni podatki iz 3. člena pravilnika. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje fakultete zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan/dekanja fakultete podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere je dvojnik diplome izdan. Na hrbtni strani dvojnika diplome je odtisnjen pečat fakultete.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
Potrdilo 
7. člen 
Po opravljenih obveznostih po akreditiranem javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje izda fakulteta udeležencem potrdilo, ki je javna listina.
8. člen 
Potrdilo po programih iz prejšnjega člena vsebuje: ime fakultete, ime in priimek udeleženca, državo, kraj in datum rojstva udeleženca, naslov in čas trajanja programa, ki ga je zaključil udeleženec, datum, ko je udeleženec opravil vse obveznosti po programu, trajanje programa v številu ur ter ovrednotenje programa s kreditnimi točkami po sistemu ECTS.
Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje potrdila ter pečat fakultete.
9. člen 
Oblika in papir potrdila iz prejšnjega člena tega sklepa sta določena s celostno grafično podobo fakultete.
Na potrdilu je odtisnjen pečat fakultete.
10. člen 
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplom o zaključenem izobraževanju na Visoki zdravstveni šoli v Celju z dne 20. 1. 2020. Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 20. marca 2023
Dekan FZVCE 
izr. prof. dr. Gorazd Voga 

AAA Zlata odličnost