Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023

Kazalo

1064. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, stran 3452.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21, 97/21 in 84/22) se v 1. členu v prvem odstavku na koncu 4. točke pika nadomesti z besedo »ter« in doda nova, 5. točka, ki se glasi:
»5. Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1).«.
2. člen 
V 2. členu se za sedmim odstavkom doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ukrepi iz 1. točke pod a) in d) prvega odstavka tega člena in iz 2. točke pod b) prvega odstavka tega člena iz programskega obdobja 2020–2022 izvajajo v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Izvedbene uredbe 2015/1368/EU.«.
3. člen 
V 4. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Skupna višina sredstev v programskem obdobju 2020–2022 v skladu z osmim odstavkom 2. člena te uredbe za ukrepe iz osmega odstavka 2. člena te uredbe znaša 40.321,96 eura.«.
4. člen 
V 6. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se za programsko leto 2022 ukrepi iz osmega odstavka 2. člena te uredbe izvedejo v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Izvedbene uredbe 2015/1368/EU.«.
5. člen 
V 9. členu se na koncu 38. točke vejica nadomesti s piko, 39. točka pa se črta.
6. člen 
V 10. členu se črta četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-111/2023
Ljubljana, dne 30. marca 2023
EVA 2023-2330-0024
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti