Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2023 z dne 27. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2023 z dne 27. 3. 2023

Kazalo

1010. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični, stran 3325.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični (Uradni list RS, št. 162/22 in 3/23) se naslov I. poglavja spremeni tako, da se glasi »I. SPLOŠNE DOLOČBE«.
2. člen 
V 5. členu se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– strokovni direktor zavoda,«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
3. člen 
V 8. členu v prvem odstavku se:
– v 1. točki za besedo »akte« doda beseda »zavoda«;
– v 4. točki pred besedilom »odloča o sanacijskih ukrepih« doda besedilo »na predlog direktorja zavoda«;
– 7. točka črta;
– v 14. točki pred besedilom »obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote« doda besedilo »na predlog direktorja zavoda«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svet zavoda mora pridobiti soglasje pristojnega ministrstva k letnemu programu dela, finančnemu načrtu in letnemu poročilu zavoda.«.
4. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih vsaj pet članov, od tega najmanj trije člani, ki so predstavniki ustanovitelja. Svet zavoda sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika sveta zavoda.«.
5. člen 
V 11. členu v prvem odstavku se v prvi alineji črta besedilo »zdravstvene smeri«.
6. člen 
Za 11. členom se dodata nova, 2.a naslov in 11.a člen, ki se glasita:
»2.a Strokovni direktor zavoda
11.a člen 
(1) Strokovni direktor zavoda vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost zavoda.
(2) Strokovnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa.
(3) Za strokovnega direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
– ima znanje enega svetovnega jezika,
– predloži program strokovnega dela in razvoja zavoda in
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.
(4) Mandat strokovnega direktorja zavoda traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.«.
7. člen 
V 12. členu v tretjem odstavku se pred besedo »direktor« doda beseda »strokovni«.
8. člen 
V 25. členu v prvem odstavku se beseda »pravilnika« nadomesti z besedo »akta«.
V drugem odstavku se beseda »pravilnik« nadomesti z besedo »akt«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(1) Z dnem, ko začne veljati ta sklep, sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni.
(2) Strokovni direktor zavoda se imenuje v 90 dneh od uveljavitve sprememb in dopolnitev statuta. Do imenovanja strokovnega direktorja zavoda opravlja njegove naloge dosedanji direktor zavoda.
10. člen 
Svet zavoda uskladi statut zavoda s tem sklepom najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa.
11. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-140/2023
Ljubljana, dne 23. marca 2023
EVA 2023-2711-0062
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti