Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2023 z dne 27. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2023 z dne 27. 3. 2023

Kazalo

1007. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, stran 3323.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana (Uradni list RS, št. 162/22 in 3/23) se naslov I. poglavja spremeni tako, da se glasi »I. SPLOŠNE DOLOČBE«.
2. člen 
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod opravlja tudi:
1. nemedicinsko oskrbo (namestitev in prehrana),
2. lekarniško dejavnost,
3. storitvene in servisne dejavnosti, potrebne za zdravstveno, izobraževalno in raziskovalno dejavnost,
4. založniško in izobraževalno dejavnost za izobraževanje strokovne in laične javnosti,
5. vodenje Registra raka Republike Slovenije in drugih registrov,
6. upravljanje, vodenje in izvajanje državnega presejalnega programa DORA,
7. upravljanje, vodenje in izvajanje državnega presejalnega programa ZORA,
8. upravljanje, vodenje in izvajanje državnega programa obvladovanja raka (DPOR),
9. druge dejavnosti, ki jih v soglasju z ustanoviteljem določi statut.«.
V tretjem odstavku se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »tega člena«.
3. člen 
V 8. členu v prvem odstavku se:
– v 1. točki za besedo »akte« doda beseda »zavoda«;
– v 4. točki pred besedilom »odloča o sanacijskih ukrepih« doda besedilo »na predlog direktorja zavoda«;
– 7. točka črta;
– v 15. točki pred besedilom »obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote« doda besedilo »na predlog direktorja zavoda«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svet zavoda mora pridobiti soglasje pristojnega ministrstva k letnemu programu dela, finančnemu načrtu in letnemu poročilu zavoda.«.
4. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih vsaj pet članov, od tega najmanj trije člani, ki so predstavniki ustanovitelja. Svet zavoda sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika sveta zavoda.«.
5. člen 
V 26. členu v prvem odstavku se beseda »pravilnika« nadomesti z besedo »akta«.
V drugem odstavku se beseda »pravilnik« nadomesti z besedo »akt«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Svet zavoda uskladi statut zavoda s tem sklepom najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-134/2023
Ljubljana, dne 23. marca 2023
EVA 2023-2711-0049
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti