Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2023 z dne 27. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2023 z dne 27. 3. 2023

Kazalo

1004. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota, stran 3320.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota (Uradni list RS, št. 162/22 in 3/23) se naslov I. poglavja spremeni tako, da se glasi »I. SPLOŠNE DOLOČBE«.
2. člen 
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:
C 21.100 
Proizvodnja farmacevtskih surovin,
C 21.200 
Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
C 20.420 
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev,
D 35.119 
Druga proizvodnja električne energije,
D 35.300 
Oskrba s paro in vročo vodo,
G 47. 730 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
G 47. 740 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
G 47. 750 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
I 56.210 
Priložnostna priprava in dostava jedi,
I 56.290 
Druga oskrba z jedmi,
I 56.300 
Strežba pijač,
M 72.190 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
P 85.320 
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
P 85.421 
Višješolsko izobraževanje,
P 85.422 
Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
Q 86.100 
Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.909
Druge zdravstvene dejavnosti,
S 96.010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«.
3. člen 
V 8. členu v prvem odstavku se:
– v 1. točki za besedo »akte« doda beseda »zavoda«;
– v 4. točki pred besedilom »odloča o sanacijskih ukrepih« doda besedilo »na predlog direktorja zavoda«;
– 7. točka črta;
– v 15. točki pred besedilom »obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote« doda besedilo »na predlog direktorja zavoda«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svet zavoda mora pridobiti soglasje pristojnega ministrstva k letnemu programu dela, finančnemu načrtu in letnemu poročilu zavoda.«.
4. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih vsaj pet članov, od tega najmanj trije člani, ki so predstavniki ustanovitelja. Svet zavoda sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika sveta zavoda.«.
5. člen 
V 26. členu v prvem odstavku se beseda »pravilnika« nadomesti z besedo »akta«.
V drugem odstavku se beseda »pravilnik« nadomesti z besedo »akt«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Svet zavoda uskladi statut zavoda s tem sklepom najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-131/2023
Ljubljana, dne 23. marca 2023
EVA 2023-2711-0041
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti