Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2023 z dne 27. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2023 z dne 27. 3. 2023

Kazalo

1001. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, stran 3319.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Uradni list RS, št. 162/22 in 3/23) se naslov I. poglavja spremeni tako, da se glasi »I. SPLOŠNE DOLOČBE«.
2. člen 
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod kot javno službo opravlja naloge iz 23.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US) ter dejavnost preskrbe Republike Slovenije s cepivi in imunoglobini za izvajanje programa cepljenja in zaščite z zdravili v skladu z vsakoletnim programom cepljenja in zaščite z zdravili.«.
3. člen 
V 8. členu v prvem odstavku se:
– v 1. točki za besedo »akte« doda beseda »zavoda«;
– v 4. točki pred besedilom »odloča o sanacijskih ukrepih« doda besedilo »na predlog generalnega direktorja zavoda«;
– 7. točka črta;
– v 15. točki pred besedilom »obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote« doda besedilo »na predlog generalnega direktorja zavoda«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svet zavoda mora pridobiti soglasje pristojnega ministrstva k letnemu programu dela, finančnemu načrtu in letnemu poročilu zavoda.«.
4. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih vsaj pet članov, od tega najmanj trije člani, ki so predstavniki ustanovitelja. Svet zavoda sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika sveta zavoda.«.
5. člen 
V 27. členu v prvem odstavku se beseda »pravilnika« nadomesti z besedo »akta«.
V drugem odstavku se beseda »pravilnik« nadomesti z besedo »akt«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Svet zavoda uskladi statut zavoda s tem sklepom najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-130/2023
Ljubljana, dne 23. marca 2023
EVA 2023-2711-0066
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti