Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023

Kazalo

979. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravilih pogojenosti, stran 3264.

  
Na podlagi 10. in 11.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravilih pogojenosti 
1. člen 
V Uredbi o pravilih pogojenosti (Uradni list RS, št. 166/22) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa izvajanje pravila pogojenosti iz strateškega načrta, ki ureja skupno kmetijsko politiko 2023–2027 in je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani skupne kmetijske politike 2023–2027 (https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027), in za izvajanje:
1. Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 227 z dne 1. 9. 2022, str. 136), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU);
2. Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1408 z dne 16. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede izplačevanja predplačil za nekatere intervencije in podporne ukrepe iz uredb (EU) 2021/2115 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 216, z dne 19. 8. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2116/EU);
3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/126 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1 (UL L št. 20 z dne 31. 1. 2022, str. 52), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 233 z dne 8. 9. 2022, str. 92), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/126/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1172 z dne 4. maja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema skupne kmetijske politike ter uporabe in izračuna upravnih sankcij v zvezi s pogojenostjo (UL L št. 183 z dne 8. 7. 2022, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/1172/EU);
5. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1317 z dne 27. julija 2022 o določitvi odstopanj od Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč (standardi DKOP) 7 in 8 za leto zahtevka 2023 (UL L št. 199 z dne 28. 7. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2022/1317/EU).«.
2. člen 
2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Izrazi uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. neskladnost je neskladnost iz točke (a) 6. člena Delegirane uredbe 2022/1172/EU;
2. trajno travinje je trajno travinje kot je opredeljeno v uredbi, ki ureja neposredna plačila iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027;
3. kmetijske površine so površine iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe 2021/2115/EU;
4. status okoljsko občutljivega trajnega travinja (v nadaljnjem besedilu: status OOTT), pomeni, da GERK ali del površine GERK-a leži na območju okoljsko občutljivega trajnega travinja (v nadaljnjem besedilu: območje OOTT) in je prejel oznako status OOTT iz naslova zelene komponente, je del območja OOTT, določenega z GERK-i z rabami iz prvega odstavka 13. člena te uredbe na zbirni vlogi za leto 2022, oziroma je površina prvič prijavljena v zbirni vlogi tekočega leta in prejme oznako status OOTT na podlagi upravne preveritve;
5. glavni posevek je glavni posevek kot je opredeljeno v uredbi, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike.«.
3. člen 
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravne sankcije se izračunajo na podlagi plačil, ki so bila ali bodo ugodena v letu, v katerem je prišlo do neskladnosti v povezavi s kmetijsko dejavnostjo na območju kmetijskega gospodarstva oziroma površinami, ki jih ima v uporabi zavezanec znotraj države. Kadar ni mogoče določiti koledarskega leta, v katerem je prišlo do neskladnosti, se upravne sankcije izračunajo na podlagi plačil, ki so bila ali bodo odobrena v koledarskem letu ugotovitve neskladnosti.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zavezancu, ki krši pravila pogojenosti iz te uredbe, se določi zmanjšanje ali izključitev skupnega zneska plačil iz intervencij iz 4. člena te uredbe v skladu z določbami te uredbe, 84. členom Uredbe 2021/2116/EU, III. poglavjem Delegirane uredbe 2022/1172/EU in uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike. Za namen točke (a) drugega odstavka 11. člena Delegirane uredbe 2022/1172/EU se uporabita odstotka upravnih sankcij za malo oziroma srednjo kršitev iz Priloge 2 te uredbe, za namen točke (b) drugega odstavka 11. člena Delegirane uredbe 2022/1172/EU pa se uporabita odstotka upravnih sankcij za veliko oziroma hujšo kršitev iz Priloge 2 te uredbe.«.
4. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Agencija v skladu s tretjim odstavkom 85. člena Uredbe 2021/2116/EU o ugotovljeni neskladnosti iz prejšnjega odstavka zavezanca obvesti v zapisniku o pregledu na kraju samem v skladu z drugim odstavkom 6. člena te uredbe oziroma v primeru upravnega pregleda z odločbo ter ga z namenom ozaveščanja in izvedbe morebitnih popravnih ukrepov za odpravo neskladnosti napoti na storitve kmetijskega svetovanja, ki jih izvaja izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.«.
5. člen 
V 9. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
6. člen 
V 12. členu v prvem odstavku se besedilo »predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike« nadomesti z besedilom »uredbe, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike«.
V drugem odstavku se četrti stavek spremeni tako, da se glasi: »Za druge rejne živali agencija prevzame podatke o številu posameznih vrst in kategorij na dan 1. februar tekočega leta iz Evidence rejnih živali, določene v pravilniku, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali. Pri tem se za drobnico upoštevajo še podatki o številu drobnice, ki jih agencija prevzema iz Centralnega registra drobnice po stanju na štiri reprezentativno izbrane datume, ki jih agencija določi in objavi na svoji spletni strani, vendar ne prej kot dva tedna po njihovi določitvi.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Kmetijska površina, ki leži v sosednji državi in je v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) vpisana kot del kmetijskega gospodarstva, se upošteva pri izračunu letnega vnosa dušika iz tega člena.«.
V šestem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Izjemoma obrazec pošlje agenciji zavezanec, ki živinska gnojila, digestat ali kompost prejema od zavezancev za izvajanje določb uredbe, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, če oddajalec ne vlaga zbirne vloge.«.
7. člen 
V 13. členu v prvem odstavku se besedilo »1222 – ekstenzivni sadovnjak« nadomesti z besedilom »1222 – ekstenzivni sadovnjak, ki je trajno zatravljen«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na drugo alinejo drugega odstavka tega člena se površine, določene kot okoljsko občutljivo trajno travinje, ne štejejo za okoljsko občutljivo trajno travinje, če gre za površine, ki:
– jim je bilo pred datumom, ki se za stanje podatkov iz RKG uporabi za leto 2023 na predizpolnjenih obrazcih v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike, izdano dovoljenje za vzpostavitev vinograda v skladu s pravilnikom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina in je vinograd vzpostavljen v roku, navedenem v dovoljenju. V vmesnem času je lahko GERK, na katerem bo vzpostavljen vinograd, označen z vrsto rabe 1610 – zemljišče v pripravi;
– niso bile pred datumom, ki se za stanje podatkov iz RKG uporabi za leto 2023 na predizpolnjenih obrazcih v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike, določene kot okoljsko občutljivo trajno travinje in so v zbirni vlogi za tekoče leto prijavljene kot trajni nasad, in sicer kot GERK z rabo 1160 – hmeljišče, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami, razen za pridelavo jagod, 1212 – matičnjak, 1221 – intenzivni sadovnjak oziroma 1230 – oljčnik, ki je zasajen na podlagi pozitivnega mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave pred datumom, ki je kot zadnji datum za oddajo zbirne vloge določen z uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za leto 2023.«.
Sedmi odstavek se črta.
8. člen 
V 14. členu se prvi stavek v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi: »Če na zbirni vlogi prijavljene rastline po preverjanju s sistemom AMS ni mogoče potrditi, se zavezanca pozove, da dopolni zbirno vlogo.«.
V tretjem odstavku se beseda: »Ne« spremeni tako, da se glasi: »ne«.
V četrtem odstavku se besedilo »s predpisom, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike« nadomesti z besedilom »z uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike«.
9. člen 
V 15. členu se v drugem odstavku besedilo »zahteve št. 53« nadomesti z besedilom »zahteve 53)«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določene odstotke znižanj pri zahtevi 12) iz PZR 1 (gnojenje njivskih površin z gnojili, ki vsebujejo fosfor, ki ležijo na prispevni površini vodnih teles z zmernim ekološkim stanjem glede na parameter celotni fosfor, se izvaja skladno z gnojilnim načrtom), zahtevi 33) iz DKOP 4 (prepoved oranja v varovalnih pasovih) in zahtevi 42) iz DKOP 6 (talna odeja se vzdržuje na vsaj 80 % kmetijskih površin kmetijskega gospodarstva v času od 15. 11. do 15. 2. naslednje leto) iz Priloge 1 te uredbe se za leto 2023 za kršitve teh zahtev določi neskladnost brez ali z zanemarljivimi posledicami (NBP).«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če so bile lesne prvine, ki so del zahteve 54) iz DKOP 8, odstranjene do datuma, ki se za stanje podatkov iz RKG uporabi za leto 2023 na predizpolnjenih obrazcih v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike, se to ne šteje kot kršitev.«.
10. člen 
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbe te uredbe so prejemniki sredstev iz ukrepa prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov iz uredbe, ki ureja izvajanje podpornega programa v vinskem sektorju, zavezanci za navzkrižno skladnost iz uredbe, ki ureja navzkrižno skladnost, še tri leta po prejemu sredstev in morajo oddati zbirno vlogo v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike.«.
V tretjem odstavku se beseda »predpisa« nadomesti z besedo »uredbe«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe 7. člena te uredbe se za zahtevke iz 4. člena te uredbe ne upoštevajo upravne sankcije za izpolnjevanje predpisanih zahtev ravnanja s področja nitratov in zaščite rejnih živali, če so naložbe za izboljšanje standardov za nitrate in zaščite rejnih živali opredeljene v poslovnem načrtu iz četrtega odstavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU, v 24 mesecih od dneva pravnomočnosti odločbe o dodelitvi statusa mladega kmeta iz alineje (i) točke (a) prvega odstavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU in teh 24 mesecev še ni poteklo.«.
11. člen 
V Prilogi 1 v tabeli OBMOČJE: PODNEBJE IN OKOLJE, GLAVNA ZADEVA: VODA, PZR 1: NADZOROVANJE RAZPRŠENIH VIROV ONESNAŽEVANJA S FOSFATI, v stolpcu IZVAJANJE ZAHTEV IZ PREDPISOV RS na ravni kmetijskega gospodarstva se pri zahtevi 11) na koncu stavka za piko doda besedilo, ki se glasi:
»92. člen 
Namakalni sistem se uvede z odločbo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, iz katere so razvidni:
– meja območja namakalnega sistema;
– katastrske občine in parcelne številke zemljišč znotraj območja namakalnega sistema;
– katastrske občine in parcelne številke zemljišč, na katerih je predvidena gradnja odvzemnega objekta, in
– katastrske občine in parcelne številke zemljišč, na katerih je predvidena gradnja dovodnega omrežja, ki ni znotraj meje območja namakalnega sistema.«.
V stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, zahteve iz predpisov RS, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in ki jih preverja kontrolor se pri zahtevi 12) besedilo zahteve spremeni tako, da se glasi: »V primeru gnojenja njivskih površin z gnojili, ki vsebujejo fosfor, ki ležijo na prispevni površini vodnih teles z zmernim ekološkim stanjem glede na parameter celotni fosfor, mora imeti na kmetijskem gospodarstvu izdelan gnojilni načrt na podlagi predhodne veljavne analize tal.«.
V tabeli PZR 2: VARSTVO VODA PRED ONESNAŽENJEM Z NITRATI IZ KMETIJSKIH VIROV, v stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL zaradi kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z odstotkom, se pri zahtevi 13) besedilo »1, 3, 5 ali 10« nadomesti z besedilom »NBP, 1 ali 3«.
Pri zahtevi 32) se besedilo »1, 3, 5 ali 10« nadomesti z besedilom »NBP 1, 3, 5 ali 10«.
V tabeli DKOP 4: VZPOSTAVITEV VAROVALNIH PASOV VZDOLŽ VODNIH TOKOV, v stolpcu SMERNICE se za besedilom »2. reda« doda besedilo »ter 3 metrov ob osuševalnih kanalih širših od dveh metrov«.
V stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, pri zahtevi 33) se besedilo »(košnja, mulčenje ali paša)« nadomesti z besedilom »(priprava zemljišča za setev dovoljenih posevkov, košnja, mulčenje ali paša)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Varovalni pas je lahko zaraščen s travo, travnimi mešanicami, deteljami, lucernami, travno deteljnimi mešanicami, deteljno travnimi mešanicami, samoniklimi rastlinami, grmovjem ali drevesi.«.
V tretjem odstavku se besedilo »z Zakonom o vodah« nadomesti z besedilom »z zakonom, ki ureja vode«.
V tabeli GLAVNA ZADEVA: TLA (VARSTVO IN KAKOVOST), DKOP 5: UPRAVLJANJE OBDELAVE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA DEGRADACIJE IN EROZIJE TAL, VKLJUČNO Z UPOŠTEVANJEM NAKLONA TERENA, v stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, se besedilo pri zahtevi 40) spremeni tako, da se glasi: »Za razgradnjo teras je potrebno pridobiti odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije pred izvedbo razgradnje, v skladu s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča.«.
V tabeli DKOP 6: MINIMALNA POKRITOST TAL, DA SE PREPREČI GOLA ZEMLJA V OBDOBJIH, KI SO NAJBOLJ OBČUTLJIVA, v stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, se pri zahtevi 42) besedilo »kmetijskih površin« nadomesti z besedilom »ornih zemljišč in trajnih nasadov«.
V tabeli DKOP 7: KOLOBARJENJE NA ORNIH ZEMLJIŠČIH, RAZEN KMETIJSKIH RASTLIN, KI RASTEJO POD VODO, v stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, se pri zahtevi 43) peti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Kmetijska gospodarstva, na katerih se na več kot 75 % njivskih površin gojijo trave, druge krmne rastline ali metuljnice ali so površine v prahi ali kombinaciji naštetih rab, so izvzeta iz te zahteve.«.
V stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL se pri zahtevi 43) besedilo »1, 3, 5 ali 10« nadomesti z besedilom »NBP, 1, 3, 5 ali 10«.
V tabeli GLAVNA ZADEVA: BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN KRAJINA (VARSTVO IN KAKOVOST), PZR 3: OHRANJANJE PROSTO ŽIVEČIH PTIC, v stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, iz predpisov RS, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in ki jih preverja kontrolor, se pri zahtevi 44) tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Površine trajnega travinja, za katere se v tekočem letu uveljavlja intervencija KOPOP_BK iz uredbe, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, in sicer v okviru operacij »Posebni traviščni habitati«, »Traviščni habitati metuljev«, »Steljniki«, »Mokrotni traviščni habitati«, »Ohranjanje mokrišč in barij«, »Suhi kraški travniki in pašniki«, »Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov« in »Ohranjanje suhih travišč«, intervencija »Plačila Natura 2000« ter intervencija »Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih« iz uredbe, ki ureja izvajanje intervencije Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, morajo biti obdelane vsaj enkrat v dveh letih«.
V stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL zaradi kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z odstotkom, se pri zahtevi 44) besedilo »3 ali 5« nadomesti z besedilom »NBP, 1, 3, 5 ali 10«.
V stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL zaradi kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z odstotkom, se pri zahtevi 46) besedilo »1, 3, 5 ali 10« nadomesti z besedilom »3 ali 5«.
V tabeli PZR 4: OHRANJANJE NARAVNIH HABITATOV TER PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST, v stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, iz predpisov RS, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in ki jih preverja kontrolor, pri zahtevi 48) se besedilo zahteve spremeni tako, da se glasi: »Pred izvedbo novih agromelioracij na območju NATURA 2000 ‒ habitati je treba pridobiti odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, oziroma pozitivno mnenje ZRSVN za druge agromelioracije.«.
Pri zahtevi 50) se besedilo »PZR 4 Jarki« nadomesti z besedilom »PZR_4_OJ_23«.
V tabeli DKOP 8: MINIMALNI DELEŽ NEPROIZVODNIH POVRŠIN, OHRANJANJE KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI, OMEJITEV REZANJA MEJIC, OMEJEVANJE TUJERODNIH INVAZIVNIH RASTLINSKIH VRST, v stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, se pri zahtevi 53) druga alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »– krajinske značilnosti ob oziroma na njivah: mejice, obvodna vegetacija, skupina dreves ali grmičevje, posamezno drevo, drevesa v vrsti in vodne prvine (kali) iz sloja e-KRZ, vključno s slojem DKOP_8_OHR_EKRZ_23.«.
Tretja alineja se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Kmetijska gospodarstva, na katerih se na več kot 75 % njivskih površin gojijo trave, druge krmne rastline ali metuljnice ali so površine v prahi ali kombinaciji naštetih rab, so izvzeta iz te zahteve.«.
Pri zahtevi 54) se v prvi, drugi, četrti in peti alineji besedilo »DKOP 8 Ohranjanje« nadomesti z besedilom »DKOP_8_OHR_EKRZ_23«.
V stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL, se pri zahtevi 56) besedilo »1, 3 ali 5« nadomesti z besedilom »3 ali 5«.
V tabeli OBMOČJE: JAVNO ZDRAVJE IN ZDRAVJE RASTLIN, GLAVNA ZADEVA: VARNOST HRANE, PZR 5: VARNOST ŽIVIL IN KRME, v stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, iz predpisov RS, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in ki jih preverja kontrolor, se pri zahtevah 67) in 68) beseda »evidence« nadomesti z besedo »podatke«.
V stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL zaradi kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z odstotkom, pri zahtevah 67), 68) in 75) se besedilo »NBP, 1, 3 ali 5« nadomesti z besedilom »NBP, 1 ali 3«.
Pri zahtevi 78) se besedilo »1, 3 ali 5« nadomesti z besedilom »1 ali 3«.
V tabeli GLAVNA ZADEVA: FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA, PZR 7: PRAVILNA UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV, v stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL zaradi kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z odstotkom, se pri zahtevi 95) besedilo »1, 3, 5 ali 10« nadomesti z besedilom »1, 3 ali 5«.
V tabeli PZR 8: UPORABA, RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV, v stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL zaradi kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z odstotkom, se pri zahtevi 100) besedilo »1, 3, 5 ali 10« nadomesti z besedilom »5 ali 10«.
V tabeli OBMOČJE: DOBROBIT ŽIVALI, GLAVNA ZADEVA: DOBROBIT ŽIVALI, PZR 10: DOBROBIT PRAŠIČEV, v stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, iz predpisov RS, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in ki jih preverja kontrolor, pri zahtevi 124) se pred besedo »svinje« doda beseda »breje«.
Pri zahtevi 140) se besedilo zahteve spremeni tako, da se glasi:
»140) Krajšanje repa se ne izvaja rutinsko.
Repi se krajšajo pri sesnih živalih do starosti sedem dni.
Krajšanje repa po sedmem dnevu starosti opravlja uradni veterinar z uporabo anestezije in dodatne dolgotrajne analgezije.«.
V stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL zaradi kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z odstotkom, se pri zahtevi 150) besedilo »5 ali 10« nadomesti z besedilom »3, 5 ali 10«.
12. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 5 se nadomesti z novo Prilogo 5, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(prehodna določba) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o pravilih pogojenosti (Uradni list RS, št. 166/22), se končajo v skladu s to uredbo.
14. člen 
(končna določba) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-107/2023
Ljubljana, dne 23. marca 2023
EVA 2023-2330-0027
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti