Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023

Kazalo

963. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kovor – V delih II, stran 3111.

  
Na podlagi 119. člena v zvezi s 129. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/13, 74/15) je župan Občine Tržič sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kovor – V delih II 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kovor – V delih II v Občini Tržič (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Osnovo za pripravo OPPN predstavlja Občinski prostorski načrt Občine Tržič (UPB1) (Uradni list RS, št. 3/20) (v nadaljevanju: OPN Tržič), ki obravnavano območje razvršča v enoto urejanja prostora (krajše: EUP) KOV-07, za katero je predpisan način urejanja z OPPN Kovor – V delih II.
(3) Ta sklep določa območje in predmet načrtovanja, način pridobitve strokovnih rešitev, ugotovitve mnenja o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana, roke za pripravo, pristojne nosilce urejanja prostora, načrt vključevanja javnosti ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora.
(4) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora (ZureP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski predpisi.
(5) Pobudo za izdelavo OPPN so podali lastniki zemljišča na obravnavanem območju.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Obravnavano območje se nahaja na območju EUP KOV-07, za katerega OPN Občine Tržič določa urejanje z OPPN, zato bo predvidena gradnja, vključno s komunalno opremo, možna šele po sprejetju in uveljavitvi predmetnega OPPN.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
(1) Obravnavano območje se nahaja na jugozahodnem delu naselja Kovor.
(2) Območje OPPN na severovzhodni in jugovzhodni strani meji na novejše poseljeni del naselja Kovor, severozahodno in jugozahodno od območja pa so nepozidane gozdne in kmetijske površine (travnik). Dostop in dovoz do območja sta možna z južne strani z interne dostopne ceste v okviru obstoječe pozidave, ki se navezuje na lokalno cesto Kovor–Brdo–Ljubno.
(3) Območje OPPN zajema zemljišča s parcelno št. 485/1, 487/1, 489, 490/3, 490/4, 490/6, 490/7, 490/8, 490/9 in 488/1, k.o. Kovor v skupni površini cca 2,6 ha.
(4) V naravi gre za nepozidano območje, ki ga trenutno pokriva gozd. Območje je topografsko razgibano, teren se večinoma spušča od severovzhoda proti jugozahodni strani.
(5) Skladno z določili OPN Občine Tržič je obravnavano območje namenjeno individualni stanovanjski gradnji (samostojni enostanovanjski in dvostanovanjski objekti). Z vidika širitve poselitve v Občini Tržič ter naselja Kovor načrtovana pozidava obravnavanega območja smiselno dopolnjuje že grajeno strukturo tako širšega kot ožjega prostora in se povezuje z obstoječo zazidavo severovzhodno in jugovzhodno od območja OPPN.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave in sprejem SD OPPN se vodi se skladno s 129. členom ZUreP-3 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega podrobnega načrta.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri pripravi OPPN je treba upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru in obstoječo komunalno opremo območja.
(2) Strokovne rešitve OPPN se načrtujejo na podlagi pobude za pripravo OPPN, prikaza stanja prostora, podrobnejših usmeritev in mnenj pristojnih nosilcev urejanj prostora, geodetske podlage in urbanistične idejne zasnove.
(3) V postopku priprave OPPN je treba zagotoviti tudi morebitne druge strokovne podlage, če taka potreba izhaja zaradi zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora.
6. člen 
(mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana) 
(1) Območje OPPN se nahaja izven varovanih in zavarovanih območij narave in izven območij neposrednega ali daljinskega vpliva nanje.
(2) Pridobljeno je bilo mnenje Zavoda RS za varstvo narave – območna enota Kranj, št. 3563-0097/2023-4 z dne 10. 3. 2023, iz katerega izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
7. člen 
(roki za pripravo OPPN in posameznih faz postopka) 
(1) Postopek OPPN poteka skladno z roki, ki je za OPPN predpisan v ZUreP-3.
(2) Predvideni roki priprave OPPN so naslednji:
Faza 
 
Nosilec
Rok
1.
Objava sklepa župana o začetku priprave OPPN
občina
2.
Pridobitev ID številke prostorskega akta, ki jo dodeli MOP
občina
3.
Izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN 
izdelovalec 
90 dni
4.
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
občina
30 dni
5.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
izdelovalec 
30 dni
6. 
Seznanitev osnutka OPPN na seji OS Občine Tržič
občinski svet
7.
Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN
občina
7 dni
8.
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN
občina, izdelovalec 
30 dni
9.
Preučitev pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve in javne obravnave ter priprava stališča 
občina, izdelovalec 
15 dni
10.
Objava stališča do pripomb in predlogov javnosti na spletni strani občine in na krajevno običajen način
občina
7 dni
11. 
Objava sklepa, s katerim občina potrdi predlog upoštevanja stališča 
občina
12. 
Izdelava predloga OPPN 
izdelovalec
30 dni
13.
Pridobitev dopolnilnih mnenj nosilcev urejanja prostora
občina
30 dni
14.
Sprejem OPPN z odlokom na seji OS Občine Tržič 
občinski svet
(3) Zakonsko predpisani roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora ter drugih udeležencev pri urejanju prostora lahko tudi spremenijo.
8. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenje na osnutek in nato na predlog OPPN, so:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj
– Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič
– Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
– Komunala Tržič, d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič
– Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj.
(2) Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se jih v postopek vključi naknadno.
9. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Vključevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek priprave OPPN z objavo gradiva vseh faz postopka na spletni strani občine.
(2) V fazi dopolnjenega osnutka OPPN se skladno z določili 129. člena v zvezi s 122. členom ZUreP-3 izvede javno razgrnitev in javno obravnavo.
(3) V času javne razgrnitve, ki bo trajala najmanj 30 dni, javnost lahko poda pripombe na načrtovano ureditev. Pripombe na načrtovano ureditev bodo preučene, zavzeto stališče občine do pripomb javnosti pa bo javno objavljeno na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
10. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN zagotovijo pobudniki oziroma investitorji.
11. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Podatke za pripravo OPPN delno zagotovi občina, delno pa jih izbrani pooblaščeni prostorski načrtovalec pridobi iz javno dostopnih evidenc.
(2) Stroške izdelave in sprejema OPPN ter izdelavo v postopku zahtevanih strokovnih podlag nosijo investitorji.
12. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Tržič https://www.trzic.si/ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-0002/2020-20
Tržič, dne 15. marca 2023
Župan 
Občine Tržič 
Peter Miklič 

AAA Zlata odličnost