Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023

Kazalo

900. Stavkovni sporazum, stran 3049.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91)
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igor Papič
in
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SVIZ), ki ga zastopa Marjana Kolar, predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ
sklepata
S T A V K O V N I   S P O R A Z U M 
I. 
Stranki tega sporazuma ugotavljata:
– da je SVIZ 8. februarja 2022 razglasil splošno stavko na področju vzgoje in izobraževanja, ki se je začela 9. marca 2022 in še ni bila preklicana;
– da je SVIZ podal devet stavkovnih zahtev, ki jih je med pogajanji za njihovo razrešitev podrobneje obrazložil;
– da sta peta in osma stavkovna zahteva realizirani z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22; v nadaljnjem besedilu: Dogovor);
– da je sedma stavkovna zahteva realizirana s pričetkom dela delovnih skupin za pripravo in usklajevanje normativov in standardov na področju vzgoje in izobraževanja. Stranki sporazuma si bosta prizadevali, da bodo normativi in standardi usklajeni do 30. aprila 2023;
– da je šesta stavkovna zahteva delno realizirana z uveljavitvijo Zakona o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 141/22), ki je na področju vzgoje in izobraževanja uvedel nov naziv višji svetnik in Aneksom h Kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje (Uradni list RS, št. 11/23), ki je delovna mesta z novim nazivom uvrstil v plačne razrede. Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, dogovorjene spremembe in dopolnitve pravilnika, ki ureja napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive sprejelo in pravočasno objavilo v Uradnem listu RS;
– da je deveta stavkovna zahteva glede plačila stavkovnega dne 9. 3. 2022 realizirana s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 10100-28/2022/2 z dne 21. julija 2022 o plačilu nadomestila plače za čas stavke javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja;
– da se ta sporazum sklepa zaradi razrešitve prve, druge, tretje in četrte stavkovne zahteve. Stranki sporazuma sta soglasni, da bosta drugo, tretjo in četrto stavkovno zahtevo, upoštevajoč določbe tega stavkovnega sporazuma, dokončno rešili znotraj pogajanj za prenovo plačnega sistema.
II. 
(1) V povezavi s prvo stavkovno zahtevo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pripravi do 1. 9. 2023 spremembo izračuna transferjev za stroške dela v osnovnih šolah, glasbenih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami glede na sistemizirana in zasedena delovna mesta, na način, da bodo šole in zavodi lahko razpolagali s prihranki sredstev za plače iz naslova bolniških odsotnosti zaposlenih in ta sredstva uporabili za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ki izhaja iz razreševanja kadrovske problematike in nadomeščanja odsotnih delavcev.
(2) Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo zaradi povečanega obsega nadomeščanj, ki so potrebna za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v šolah in zavodih in se izvajajo kot ure učne obveznosti nad z zakonom določeno zgornjo mejo (več kot pet ur dodatne tedenske učne obveznosti po 124. členu ZOFVI) oziroma z zgornjo mejo, določeno z Dogovorom, sklenjenim ob podpisu Aneksa h KPVIZ (Uradni list RS, št. 45/17), od 1. 3. 2023 dalje zagotovilo ustrezna sredstva. Učiteljem, ki izvajajo ure učne obveznosti nad z zakonom določeno zgornjo mejo, pripada plačilo za izvedene ure povečane tedenske učne obveznosti v skladu z ZSPJS in Uredbo.
III. 
(1) V povezavi z drugo in tretjo stavkovno zahtevo Vlada RS priznava porušena razmerja med plačami zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter plačami zaposlenih v podskupinah E1, E2, E3 in E4 ter F1 in F2 ter C2, C3 in C4.
(2) Stranki sporazuma sta soglasni, da je pri pogajanjih o določanju razmerij plač v javnem sektorju, tako v obstoječem plačnem sistemu, kot tudi ob njegovi prenovi, potrebno izhajati iz 3. člena Aneksa h KPVIZ (Uradni list RS, št. 56/02), ki določa, da bo najnižja osnovna plača zdravnika po končanem sekundariatu za največ 23% višja od najnižje osnovne plače strokovnega delavca z visokošolsko izobrazbo v vzgoji in izobraževanju in da bo najnižja osnovna plača zdravnika specialista in najnižja osnovna plača visokošolskega učitelja v razmerju 1:1.
(3) Ob upoštevanju prejšnjega odstavka (in veljavne plačne lestvice ob podpisu tega sporazuma) se:
– orientacijsko delovno mesto Učitelj D027030 (brez naziva) uvrsti v 37. plačni razred oziroma se delovno mesto Učitelj D027030 (brez naziva) uvrsti v najbližji višji plačni razred nove plačne lestvice, upoštevaje višino nominalnega zneska 37. plačnega razreda ob podpisu tega sporazuma;
– orientacijsko delovno mesto Visokošolski učitelj D019001 (docent) uvrsti v 51. plačni razred oziroma se delovno mesto Visokošolski učitelj D019001 (docent) uvrsti v najbližji višji plačni razred nove plačne lestvice, upoštevaje višino nominalnega zneska 51. plačnega razreda ob podpisu tega sporazuma.
(4) Stranki sporazuma sta soglasni, da se bodo uvrstitve ostalih delovnih mest iz plačnih podskupin D1, D2 in D3 dogovorile znotraj prenove plačnega sistema do 30. junija 2023, ob upoštevanju strokovno utemeljenih razmerij do orientacijskega delovnega mesta Učitelj D027030 (brez naziva) in orientacijskega delovnega mesta Visokošolski učitelj D019001 (docent) kot so opredeljena v tretjem odstavku tega člena.
(5) Stranki tega sporazuma sta prav tako soglasni, da se bodo v okviru prenove plačnega sistema v katalog delovnih mest in nazivov znotraj plačne skupine D uvrstila nova, nujno potrebna delovna mesta za nemoteno izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa ter da se bodo dogovorili prenosi specifičnih delovnih mest iz plačne skupine J v plačno skupino D (npr. varuh negovalec, spremljevalec gibalno oviranih otrok …).
IV. 
V pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah bo za orientacijsko DM Znanstveni sodelavec (H019007) upoštevano načelo enakega vrednotenja pedagoških in raziskovalnih DM, za katere se zahteva doktorat znanosti.
V. 
Osnovne plače v plačnih podskupinah D1, D2 in D3 se opredelijo znotraj plačnega stebra, v katerega bo umeščena vzgoja in izobraževanje, do 30. junija 2023. Če se ta zaveza ne bo implementirala (začela izvajati) najkasneje s 1. 1. 2024, se Vlada RS zavezuje, da se ugotovljena plačna nesorazmerja v plačnih podskupinah D1, D2 in D3 odpravijo v ločenih pogajanjih s SVIZ. Nove uvrstitve v plačne razrede začnejo veljati 1. januarja 2024.
VI. 
(1) Stranki sporazuma sta soglasni, da se četrta stavkovna zahteva razrešuje v okviru pogajanj za prenovo plačnega sistema, skladno s 6. točko Dogovora.
(2) Osnovne plače zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v plačni skupini J se opredelijo znotraj plačnega stebra, v katerega bo umeščena vzgoja in izobraževanje, do 30. junija 2023. Če se ta zaveza ne bo implementirala (začela izvajati) najkasneje s 1. 1. 2024, se Vlada RS zavezuje, da se obstoječa plačna nesorazmerja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v plačni skupini J odpravijo v ločenih pogajanjih s SVIZ. Nove uvrstitve v plačne razrede začnejo veljati 1. januarja 2024.
VII. 
Stranki sporazuma sta soglasni, da si bosta prizadevali do 1. septembra 2023 v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja urediti:
– odprta vprašanja glede položaja delavca, ki je napoten na večdnevno vzgojno-izobraževalno delo ali spremstvo izven kraja sedeža zavoda (šole v naravi ter druge oblike večdnevnih bivanj na terenu z otroki, učenci, dijaki, varovanci), zlasti ureditev plačila za večdnevno bivanje na terenu, ureditev posega v prosti čas delavca v času dnevnega oziroma tedenskega počitka, ureditev pogojev in obsega pripravljenosti na določenem kraju,
– celostno ureditev in vrednotenje dodatnega dela strokovnih delavcev, ki ga predstavljata povečana tedenska učna obveznosti ter nadomeščanje, ki se izvaja kot pouk.
VIII. 
SVIZ se zavezuje, da ne bo vložil pobude ali zahteve za referendum ali vodil oziroma podpiral referendumskih aktivnosti zoper zakon, ki bo sistemsko urejal plače v javnem sektorju, razen v primeru kršitve tega dogovora.
IX. 
(1) SVIZ se zavezuje z dnem sklenitve tega sporazuma zamrzniti vse stavkovne aktivnosti do 30. junija 2023 in konstruktivno sodelovati v pogajanjih za prenovo plačnega sistema.
(2) V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega sporazuma, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
X. 
Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2023
Ljubljana, dne 15. marca 2023
EVA 2023-3360-0010
Vlada Republike Slovenije 
 
dr. Igor Papič 
minister 
za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 
Marjana Kolar 
predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti