Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023

Kazalo

555. Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu, stran 1666.

  
Na podlagi šestega odstavka 25. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta akt določa vsebine in način izkazovanja informacij na računu za električno energijo ter zagotavljanje drugih informacij in pojasnil v zvezi z računom končnim odjemalcem in velja za dobavitelje električne energije, elektrooperaterje in druge izvajalce elektroenergetskih storitev.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. členu Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOEE), poleg tega pa posamezni izrazi pomenijo:
– drugi izvajalec elektroenergetskih storitev:
pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja vsaj eno od dejavnosti proizvodnje, trgovanja, agregiranja, prilagajanja odjema ali shranjevanja energije;
– končni obračun:
je obračun električne energije na podlagi dejanske porabe, ki se izda vsaj enkrat letno v primerih izstavljanja računov na podlagi ocenjene porabe;
– merilna naprava:
je števec oziroma druga ustrezna naprava, skladna z zahtevami zakonodaje v zvezi z obračunavanjem storitev iz tega akta;
– pribitek:
pomeni znesek na računu, ki se določi v obliki ene ali več obračunskih postavk v pogodbi z dinamičnimi cenami električne energije in dobavitelju omogoča pokrivanje stroškov in odhodkov poslovanja v zvezi z izvajanjem storitve (npr. stroški povezani z napovedovanjem porabe oziroma proizvodnje in upravljanjem z energijo, stroški odstopanj dejanske od napovedane porabe kupca, stroški cenovnih zamejitev, stroške obdelave merilnih podatkov in upravljanja merilnega mesta) in dobiček. V pribitku niso zajeti fiksni stroški poslovanja v zvezi s pogodbo o dobavi, ki morajo biti prikazani ločeno.
3. člen 
(zavezanci za izdajo računa) 
(1) Račun za omrežnino za uporabo elektroenergetskega sistema (v nadaljnjem besedilu: omrežnina) izda elektrooperater. Račun za dobavljeno električno energijo izda dobavitelj. Račun za agregiranje oziroma druge elektroenergetske storitve izda drugi izvajalec elektroenergetskih storitev.
(2) Dobavitelj lahko pod pogoji iz ZOEE in sistemskih obratovalnih navodil končnim odjemalcem izda enotni račun za dobavljeno električno energijo in omrežnino.
4. člen 
(raven obračuna storitev in vključitev informacij na račun) 
Vsaka storitev iz tega akta se obračuna na ravni dodeljene obračunske merilne točke. Če je katerakoli obračunska merilna točka povezana z meritvami na določenem merilnem mestu, ki se nahaja na prevzemno-predajnem mestu ali za njim, mora račun vsebovati tudi informacijo o merilnem mestu in števcu, na katerega se navezujejo količine, dodeljene posamezni obračunski merilni točki.
II. INFORMACIJE NA RAČUNU 
5. člen 
(račun za omrežnino) 
(1) Račun za omrežnino mora vsebovati vsaj naslednje podatke in informacije, ki morajo biti vidno prikazani na računu in jasno ločeni od drugih delov računa, in sicer:
1. osnovni podatki:
a) znesek za plačilo in njegova razčlenitev;
b) datum zapadlosti plačila;
c) podatki o elektrooperaterju in v primeru, da je izdajatelj računa pooblaščeni izvajalec nalog distribucijskega operaterja, tudi njegovi podatki: naziv, naslov, kontaktni podatki ter elektronski naslov in telefonska številka za pomoč uporabnikom;
d) podatki o končnem odjemalcu: ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov oziroma sedež podjetja, naslov za pošiljanje računa;
e) SN izvod, na katerega je priključeno merilno mesto odjemalca;
f) priključna moč, uporabniška skupina in podatki o omejevalcu toka za končne odjemalce do vključno 43 kW priključne moči;
g) osnovni podatki o posameznem merilnem mestu odjemalca ter pripadajočih merilnih napravah glede na obračunske merilne točke:
– številka merilnega mesta, določena s strani elektrooperaterja, oziroma GS1 GSRN oznaka merilnega mesta;
– številka merilne naprave;
h) datum izteka pogodbe o uporabi sistema, če je ta sklenjena za določen čas;
2. obračunski podatki:
a) identifikator posamezne merilne točke GS1 GSRN;
b) začetek in konec obračunskega obdobja, za katero se izdaja račun;
c) prevzeta električna energija v obračunskem obdobju v posameznem časovnem bloku in tarifna postavka za energijo;
d) dogovorjena obračunska moč za posamezen časovni blok oziroma obračunska moč za uporabnike sistema, ki se jim ne evidentirajo 15-minutne meritve za prevzeto energijo in tarifna postavka za moč;
e) presežna obračunska moč v časovnem bloku, faktor utežitve presežne moči in tarifna postavka za moč ali informacije o prekoračitvah obračunske moči in stroških, ki bi uporabniku sistema nastali, če bi se omrežnina za presežno moč zaračunala v skladu z 52. členom Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22; v nadaljnjem besedilu: akt, ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje);
f) prispevki: prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE), prispevek za energetsko učinkovitost (URE) in prispevek za delovanje operaterja trga oziroma druge prispevke v skladu z zakonodajo;
3. druge informacije:
a) povezava ali sklic na mesto, kjer so dostopne podrobne informacije o načinu izračuna posameznih postavk na računu, če to ni razvidno iz informacij na računu;
b) povezava ali sklic na mesto dostopa do merilnih podatkov na ravni nacionalnega podatkovnega vozlišča;
c) možnosti spremembe obračunskih podatkov v skladu z aktom, ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, oziroma povezava ali sklic na mesto, kjer so informacije dostopne;
d) povezava ali sklic na mesto, kjer je dostopna enotna kontaktna točka;
e) povezava ali sklic na mesto primerjalnika stroškov oskrbe z električno energijo na spletni strani Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Če prevzeta električna energija pod c) 2. točke prejšnjega odstavka ne predstavlja dejanske porabe, ali so količine, dodeljene merilni točki pod c) 2. točke prejšnjega odstavka, določene z izračunom, je treba podati način določitve količin (upoštevanje deležev izmerjenih veličin ipd.) in upoštevne količine.
(3) Tarifna postavka za moč in tarifna postavka za energijo se lahko prikaže kot seštevek tarifnih postavk za prenos in distribucijo.
(4) Če se obračun omrežnine izvaja za končnega odjemalca, ki je član ene ali več energetskih skupnosti, mora račun vključevati tudi informacijo o deležu proizvedene energije iz proizvodnih enot, katerih zmogljivosti si delijo člani posamezne zadevne energetske skupnosti in pripada končnemu odjemalcu. Članu energetske skupnosti se na ravni ustrezne merilne točke na prevzemno-predajnem mestu poleg podatkov iz 2. točke prvega odstavka tega člena prikaže ločeno tudi dodeljena količina proizvedene delovne energije iz proizvodnih naprav skupnosti v obračunskem obdobju v posameznem časovnem bloku in ustrezna prilagojena postavka za preneseno električno energijo iz proizvodnih naprav skupnosti glede na obseg uporabe omrežja. Vse navedene postavke se prikažejo v skladu z 20. členom akta, ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.
(5) Če končni odjemalec zagotavlja elektrooperaterju sistemske storitve in ima zagotovljene meritve na ravni obračunskega intervala neposredno, morajo informacije pod a) 3. točke prvega odstavka tega člena vključevati tudi informacijo o presežni moči, ki je izvzeta iz obračuna omrežnine v posameznih časovnih intervalih aktivacije v skladu z 21. členom akta, ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.
(6) Če končni odjemalec sklene z distribucijskim operaterjem pogodbo za obračun po lokalni dinamični tarifi za posamezno zaključeno geografsko področje, mora račun vsebovati tudi posamezne obračunske podatke za obračun omrežnine za energijo na podlagi dinamične tarifne postavke, in sicer odstopanja prevzete energije od osnovnice v posameznem časovnem intervalu in lokalno dinamično tarifno postavko energije v tem časovnem intervalu. Podrobna razčlenitev obračuna na ravni posameznega dinamično določenega časovnega bloka mora biti zagotovljena z informacijami pod a) 3. točke prvega odstavka tega člena v skladu z 22. členom akta, ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.
(7) Znesek za plačilo in datum zapadlosti plačila pod a) in pod b) 1. točke prvega odstavka tega člena morata biti na računu prikazana ločeno od ostalih delov računa.
6. člen 
(račun za dobavo) 
(1) Račun za električno energijo, ki ga izda dobavitelj električne energije, mora vsebovati vsaj naslednje podatke, ki morajo biti vidno prikazani na računu in jasno ločeni od drugih delov računa, in sicer:
1. osnovni podatki:
a) znesek za plačilo in njegova razčlenitev;
b) datum zapadlosti plačila;
c) datum izteka pogodbe o dobavi, kadar je pogodba sklenjena za določen čas;
d) številka pogodbe o dobavi električne energije;
e) podatki o dobavitelju: naziv, naslov, kontaktni podatki, davčna številka ter elektronski naslov in telefonska številka za pomoč uporabnikom;
f) podatki o odjemalcu: ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov oziroma sedež podjetja, naslov za pošiljanje računa;
g) osnovni podatki o posameznem merilnem mestu odjemalca ter pripadajočih merilnih napravah glede na obračunske merilne točke:
– številka merilnega mesta, določena s strani elektrooperaterja, oziroma GS1 GSRN oznaka merilnega mesta;
– številka merilne naprave;
h) drugi potrebni podatki, ki definirajo upoštevne tarifne postavke (npr. območje porabe, obračunska moč, vrsta odjema ipd.);
2. obračunski podatki:
a) naziv tarife oziroma naziv produkta (npr. akcija, redni cenik ipd.);
b) identifikator posamezne merilne točke GS1 GSRN, na kateri dobavitelj opravlja dobavo energije;
c) začetek in konec obračunskega obdobja, za katero se izdaja račun;
d) količina električne energije: izmerjene količine v obračunskem obdobju po časovnih blokih oziroma način določitve količin, kadar račun ni izdan na podlagi dejanske porabe;
e) cena dobavljene električne energije;
3. druge informacije:
a) povezava ali sklic na mesto, kjer so dostopne podrobne informacije o načinu izračuna posameznih postavk na računu, če to ni razvidno iz informacij na računu;
b) povezava ali sklic na mesto, kjer se nahajajo informacije o postopku menjave dobavitelja;
c) podatki o pravicah končnega odjemalca v zvezi z izvensodnim reševanjem sporov, vključno s kontaktnimi podatki imenovanega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, oziroma povezava ali sklic na mesto, kjer so te informacije dostopne;
d) povezava ali sklic na mesto, kjer je dostopna enotna kontaktna točka;
e) povezava ali sklic na mesto primerjalnika stroškov oskrbe z električno energijo na spletni strani agencije;
f) če pogodba vsebuje prihodnje spremembe proizvoda, cene ali popusta, mora biti to navedeno na zadnjem računu pred spremembo skupaj z datumom, ko se sprememba izvrši.
(2) Znesek za plačilo in datum zapadlosti plačila pod a) in pod b) 1. točke prejšnjega odstavka morata biti na računu prikazana ločeno od ostalih delov računa.
(3) Če dobavitelj ponuja električno energijo po dinamičnih cenah, mora biti dinamična cena prikazana za del, ki odraža veleprodajno ceno električne energije in pribitek dobavitelja, ločeno. Količine in cene morajo biti prikazane na ravni časovnega trajanja veleprodajnega produkta. Končnemu odjemalcu, obračunanemu na podlagi dinamičnih cen, morajo biti zagotovljene agregirane informacije o porabi in referenčnih cenah na računu, kot so npr. dnevna ali tedenska povprečja. Dobavitelj mora končnemu odjemalcu omogočiti brezplačen dostop do informacij, ki mu omogočajo izvedbo analize stroškov, zaračunanih v intervalu tržne poravnave in niso zagotovljeni s standardiziranimi podatkovnimi storitvami nacionalnega podatkovnega vozlišča, ki ga upravlja distribucijski operater.
(4) Če račun temelji na dejanski porabi, morajo biti na računu končnim odjemalcem na voljo informacije o mestu dostopnosti naslednjih informacij, in sicer:
– informacija o primerjavi trenutne porabe električne energije končnega odjemalca s porabo končnega odjemalca v enakem obdobju prejšnjega leta (v grafični obliki);
– primerjave s povprečnim posplošenim ali referenčnim končnim odjemalcem iz iste porabniške kategorije;
– kontaktne informacije potrošniških organizacij in agencije, vključno z naslovi in telefonskimi številkami za namene reševanja reklamacij in računov;
– navedba spletnih strani, na katerih je mogoče dobiti informacije o razpoložljivih ukrepih za izboljšanje energetske učinkovitosti za opremo, ki uporablja energijo.
7. člen 
(račun drugih izvajalcev elektroenergetskih storitev) 
(1) Račun drugih izvajalcev elektroenergetskih storitev mora poleg podatkov, ki jih določa sklenjena pogodba med končnim odjemalcem in drugim izvajalcem elektroenergetskih storitev (npr. agregatorjem), vsebovati vsaj naslednje podatke in informacije, ki morajo biti vidno prikazane na računu in jasno ločene od drugih delov računa, in sicer:
1. osnovni podatki:
a) datum zapadlosti plačila;
b) številka pogodbe;
c) datum izteka pogodbe, kadar je pogodba sklenjena za določen čas;
d) podatki o drugem izvajalcu elektroenergetskih storitev: naziv, naslov, kontaktni podatki, davčna številka ter elektronski naslov in telefonska številka za pomoč uporabnikom;
e) podatki o končnem odjemalcu: ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov oziroma sedež podjetja, naslov za pošiljanje računa;
f) osnovni podatki o posameznem merilnem mestu odjemalca ter pripadajočih merilnih napravah glede na obračunske merilne točke:
– številka merilnega mesta, določena s strani elektrooperaterja oziroma GS1 GSRN oznaka merilnega mesta;
– številka merilne naprave;
2. obračunski podatki:
a) naziv produkta;
b) začetek in konec obračunskega obdobja, za katero se izdaja račun;
c) znesek storitve drugih energetskih storitev (npr. agregiranja) glede na postavke po pogodbi;
3. druge informacije:
a) povezava ali sklic na mesto, kjer so dostopne podrobne informacije o načinu izračuna posameznih postavk na računu, če to ni razvidno iz informacij na računu;
b) povezava ali sklic na mesto, kjer se nahajajo informacije o postopku menjave agregatorja, če je drugi izvajalec elektroenergetskih storitev v tej vlogi;
c) povezava ali sklic na mesto, kjer je dostopna enotna kontaktna točka;
d) povezava ali sklic na mesto primerjalnika stroškov oskrbe z električno energijo na spletni strani agencije;
e) če pogodba vsebuje prihodnje spremembe proizvoda, cene ali popusta, mora biti to navedeno na zadnjem računu pred spremembo skupaj z datumom, ko se sprememba izvrši.
(2) Znesek za plačilo in datum zapadlosti plačila pod a) in pod b) 1. točke prejšnjega odstavka morata biti na računu prikazana ločeno od ostalih delov računa.
8. člen 
(enotni račun dobavitelja) 
Če dobavitelj izda enotni račun za dobavljeno električno energijo in omrežnino, se na računu prikažejo vse informacije oziroma podatki iz 5. in 6. člena tega akta.
9. člen 
(pogostost izdajanja računov) 
(1) Račun za omrežnino in dobavljeno električno energijo se izda za obračunsko obdobje, ki praviloma traja en mesec. Končni obračun na podlagi dejanske porabe se izvede vsaj enkrat letno.
(2) Če končni odjemalec nima števca, ki bi elektrooperaterju omogočal daljinsko odčitavanje, ali če podatki za izvedbo obračuna niso na voljo, se točne informacije na računu na podlagi dejanske porabe dajo končnemu odjemalcu na voljo vsaj vsakih šest mesecev. Če je končni odjemalec izbral možnost elektronskega prejemanja računa, ali če tako zahteva, se mu te informacije zagotovijo na računu vsake tri mesece.
(3) Obveznosti iz prejšnjega odstavka se lahko izpolnijo tudi s sistemom rednega samoodčitavanja končnega odjemalca, ki odčitane podatke s števca sporoča elektrooperaterju. Če končni odjemalec ne sporoči odčitanih podatkov s števca za zadevno obračunsko obdobje in dejanski podatki o porabi niso na voljo, se lahko račun ali informacije na računu pripravijo na podlagi ocenjene porabe ali pavšalnega zneska.
(4) Če ima končni odjemalec števec, ki elektrooperaterju omogoča daljinsko odčitavanje, se točne informacije na računu na podlagi dejanske porabe zagotovijo najmanj enkrat mesečno, te informacije pa so lahko na voljo tudi prek spleta in se posodabljajo tako pogosto, kolikor dopuščajo merilne naprave in sistemi, ki se uporabljajo.
III. DOLOČITEV OBRAČUNSKE MOČI 
10. člen 
(obvestilo o določitvi dogovorjene obračunske moči) 
(1) Elektrooperater najkasneje do konca maja določi dogovorjeno obračunsko moč posameznemu prevzemno-predajnemu mestu posameznega končnega odjemalca za prihodnje koledarsko leto v skladu z določbami akta, ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Informacije o določitvi dogovorjene obračunske moči za posamezno prevzemno-predajno mesto na distribucijskem sistemu posreduje elektrooperater z računom za omrežnino za junij, julij in avgust. Distribucijski operater zagotovi končnemu odjemalcu informacije o dogovorjeni obračunski moči tudi prek enotne vstopne točke nacionalnega podatkovnega vozlišča. Če ima končni odjemalec enotni račun, distribucijski operater informacijo o dogovorjeni obračunski moči posreduje dobavitelju. Dobavitelj seznani končnega odjemalca z določitvijo dogovorjene obračunske moči za naslednje koledarsko leto za posamezno prevzemno-predajno mesto z enotnim računom, ki se izdaja za junij, julij in avgust.
(2) Na obvestilu iz prejšnjega odstavka morajo biti na jasen in pregleden način podane informacije, kako lahko uporabnik sistema spremeni dogovorjeno obračunsko moč, ki vključuje vsaj informacije o postopku in rokih za spremembo dogovorjene obračunske moči ter s tem povezanih posledicah v skladu s šestim, sedmim in osmim odstavkom 12. člena ter 52. členom akta, ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.
IV. POJASNILA V ZVEZI Z RAČUNOM 
11. člen 
(dodatno pojasnilo) 
(1) Izdajatelj računa končnemu odjemalcu na njegovo pisno zahtevo brezplačno posreduje pojasnilo o načinu priprave njegovega računa. Pojasnilo mora vsebovati jasne in razumljive informacije, kako je račun pripravljen in, kadar je to potrebno, tudi pojasnilo o končnem obračunu glede na dejansko porabo (če mesečni obračuni ne temeljijo na dejanski porabi).
(2) Končni odjemalec lahko od izdajatelja računa zahteva dodatno pojasnilo iz prejšnjega odstavka za vsak račun, ki mu je bil izstavljen.
(3) Dodatno pojasnilo se odjemalcu posreduje v elektronski obliki oziroma po fizični pošti na njegov naslov, kadar odjemalec nima možnosti prejemanja elektronskih sporočil.
V. RAZKRITJE VIROV ENERGIJE 
12. člen 
(informacije o proizvodnih virih električne energije) 
(1) Dobavitelj na računih končnim odjemalcem opredeli informacije o deležih posameznih proizvodnih virov dobavljene električne energije kot produkta na podlagi pogodbe o dobavi, izraženih v odstotkih.
(2) Dobavitelj končnim odjemalcem na računih poda tudi informacije ali napotitev do informacij o:
– deležih posameznih proizvodnih virov v skupni sestavi proizvodnih virov dobavljene električne energije dobavitelja na nacionalni ravni ter tudi na ravni vseh dobav dobavitelja, če dobavlja električno energijo tudi končnim odjemalcem v drugih državah EU, izraženih v odstotkih;
– količini emisij CO2 za skupno sestavo virov dobavljene električne energije dobavitelja, izraženi v gramih na kilovatno uro [g/kWh];
– količini radioaktivnih odpadkov za skupno sestavo virov dobavljene električne energije dobavitelja, izraženi v miligramih na kilovatno uro [mg/kWh].
(3) Informacije iz prvega odstavka tega člena se nanašajo na električno energijo, dobavljeno v obračunskih obdobjih na podlagi veljavne pogodbe o dobavi. Informacije iz prejšnjega odstavka se nanašajo na skupno dobavljeno električno energijo posameznega dobavitelja v zadnjem preteklem koledarskem letu.
(4) Dobavitelj ločeno predstavi deleže električne energije, proizvedene iz premoga, zemeljskega plina, naftnih derivatov, jedrskega goriva in obnovljivih virov, pri katerih mora ločeno prikazati deleže električne energije, proizvedene iz vodne energije, vetra, sončne energije, geotermalne energije in biomase.
(5) Dobavitelj končnim odjemalcem informacije o proizvodnih virih za proizvodnjo električne energije objavi na razumljiv in pregleden način v obliki diagrama oziroma tabele.
13. člen 
(deleži proizvodnih virov električne energije) 
(1) Deleži posameznih proizvodnih virov dobavljene električne energije kot produkta na podlagi pogodbe o dobavi temeljijo na proizvodnih virih dejansko dobavljene električne energije z opredelitvijo kritja posameznega deleža z razveljavljenimi potrdili o izvoru na ime dobavitelja ali njegovega končnega odjemalca za posamezen produkt.
(2) Deleži posameznih virov v skupni sestavi proizvodnih virov dobavljene električne energije dobavitelja temeljijo na količini razveljavljenih potrdil o izvoru na ime dobavitelja ali njegovega končnega odjemalca glede na proizvodni vir, opredeljen na potrdilu o izvoru, in na preostali mešanici energijskih virov proizvedene električne energije na ravni Republike Slovenije, ki jo objavi agencija.
(3) Delež posameznega vira proizvedene električne energije v skupni sestavi proizvodnih virov dobavljene električne energije dobavitelja je vsota deleža tega vira, ki temelji na količini dobavljene električne energije dobavitelja, za katero so razveljavljena potrdila o izvoru na ime dobavitelja ali njegovega končnega odjemalca, in deleža istega vira iz preostale mešanice energijskih virov v Republiki Sloveniji.
14. člen 
(uporaba potrdil o izvoru) 
(1) Delež dobavljene električne energije iz obnovljivih virov dobavitelj dokazuje z razveljavljenimi potrdili o izvoru na račun dobavitelja oziroma njegovega končnega odjemalca.
(2) Količina električne energije, katere izvor v svoji sestavi proizvodnih virov dobavljene električne energije dobavitelj dokazuje z razveljavljenimi potrdili o izvoru, se v sestavi proizvodnih virov dobavitelja za preteklo leto upošteva za tisto količino električne energije, za katero so bila na račun dobavitelja oziroma njegovega končnega odjemalca v obdobju od 1. aprila preteklega leta do 31. marca tekočega leta razveljavljena potrdila o izvoru.
(3) Potrdila o izvoru, izdana za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, za katero so proizvajalci pridobili podporo v obliki zagotovljenega odkupa v obdobju od 1. januarja do 31. decembra leta, za katero se prikazuje sestava proizvodnih virov, se razveljavijo na račune dobaviteljev v razmerju tržnih deležev njihovih dobav končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji v letu, za katero se prikazuje sestava proizvodnih virov. Tržne deleže dobav določi in na svojih spletnih straneh objavi agencija do 31. marca v letu, ki sledi letu, na katero se nanaša sestava proizvodnih virov.
(4) Potrdila o izvoru, ki so bila razveljavljena za dokazovanje proizvodnega vira električne energije pri dobavitelju ali končnem odjemalcu izven območja Republike Slovenije, se ne upoštevajo za dokazovanje proizvodnega vira električne energije pri dobavitelju, ki je izvedel tako razveljavitev.
(5) Količine električne energije dobavitelja, katerih izvor ni dokazan z razveljavljenimi potrdili o izvoru, se v sestavi proizvodnih virov dobavitelja nadomestijo s preostalo mešanico energijskih virov.
15. člen 
(preostala mešanica energijskih virov) 
(1) Nacionalna preostala mešanica energijskih virov je letna mešanica energijskih virov v Republiki Sloveniji za proizvodnjo električne energije, ki ne vključuje količin električne energije, ki jih krijejo razveljavljena potrdila o izvoru.
(2) Nacionalna preostala mešanica energijskih virov električne energije je proizvodnja električne energije v Republiki Sloveniji v koledarskem letu, od katere se odšteje količina električne energije, za katero so bila izdana in v obdobju med 1. aprilom preteklega leta in 31. marcem tekočega leta na ime slovenskih končnih odjemalcev ali dobaviteljev tudi razveljavljena potrdila o izvoru. V nacionalno preostalo proizvodnjo se vključijo tudi potrdila o izvoru, ki jim je v obdobju med 1. aprilom leta, za katero se določa nacionalna preostala proizvodnja električne energije, in 31. marcem naslednjega leta potekla veljavnost. Pri določitvi nacionalne preostale proizvodnje električne energije se uporabijo merilni podatki o proizvedeni električni energiji, razen za vire, za katere se v Republiki Sloveniji izdajajo potrdila o izvoru, ki se vodijo v registru potrdil o izvoru.
(3) Če so količine v Republiki Sloveniji dobavljene električne energije v letu, za katero se prikazuje sestava proizvodnih virov, večje od vsote količine proizvedene električne energije iz nacionalne preostale mešanice energijskih virov in količine električne energije, za katero so bila v Republiki Sloveniji na računih dobaviteljev ali njegovih končnih odjemalcev razveljavljena potrdila o izvoru v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, se za razliko količin deleži proizvodnih virov določijo z evropsko preostalo mešanico energijskih virov.
(4) Preostala evropska proizvodnja električne energije se določi v koordinaciji pristojnih organov evropskih držav po izračunu preostalih nacionalnih proizvodenj električne energije in preostalih sestav proizvodnih virov v posameznih državah. Preostali evropski proizvodnji električne energije ustreza preostala evropska sestava proizvodnih virov.
(5) Preostala mešanica energijskih virov električne energije se določi tako, da se nacionalni preostali mešanici energijskih virov električne energije doda evropska preostala mešanica energijskih virov električne energije, pri čemer se deleži obeh upoštevajo v razmerju med nacionalno preostalo proizvodnjo električne energije in deležem v Republiki Sloveniji porabljene električne energije, ki ni pokrit z nacionalno preostalo proizvodnjo.
(6) Preostalo mešanico energijskih virov električne energije za preteklo leto določi agencija in jo objavi na svojih spletnih straneh najkasneje do 31. maja v letu, ki sledi letu, na katero se ta sestava proizvodnih virov nanaša.
16. člen 
(objava informacij) 
Dobavitelji informacije o sestavi proizvodnih virov dobavljene električne energije v preteklem letu objavijo do 1. julija tekočega leta.
17. člen 
(objava informacij za nove dobavitelje) 
Dobavitelji, ki v preteklem koledarskem letu niso dobavljali električne energije končnim odjemalcem, objavijo skupno preostalo sestavo proizvodnih virov v skladu z določbami tega akta.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
(prehodno obdobje za prikazovanje informacij o proizvodnih virih) 
Dobavitelji prikazovanje informacij v skladu z določbami V. poglavja tega akta uskladijo v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega akta.
19. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/16 in 172/21 – ZOEE).
20. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024, razen 10. člena in V. poglavja tega akta, ki se začneta uporabljati z dnem uveljavitve tega akta.
Št. 71-11/2022/15
Maribor, dne 23. februarja 2023
EVA 2023-2570-0009
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti