Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023

Kazalo

552. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, stran 1661.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 79/17) je Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti na seji dne 30. januarja 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/18) se v 7. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zoisova nagrada za življenjsko delo se podeli raziskovalcu, ki je s svojim izjemnim raziskovalnim opusom bistveno prispeval k razvoju znanosti in je pretežno deloval v Republiki Sloveniji. Za to nagrado je lahko predlagan raziskovalec, ki je dopolnil 65 let.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zoisova nagrada ali Zoisovo priznanje se podeli raziskovalcu za delo ali skupini raziskovalcev za delo v soavtorstvu, ki je nastalo pretežno v Republiki Sloveniji, ali h kateremu so prispevali kot sodelavci organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji.«.
2. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku prva točka spremeni tako, da se glasi:
»1. izkazani prispevek pri promociji in prenosu izvirnih znanstvenih dosežkov in spoznanj iz Republike Slovenije v tujino,«.
3. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(število posameznih nagrad in priznanj) 
Vsako leto se lahko podeli skupno največ 15 Zoisovih nagrad in priznanj, Puhovih nagrad in priznanj ter priznanj ambasador znanosti Republike Slovenije, pri čemer se vsako leto lahko podeli največ:
– dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo,
– štiri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke,
– šest Zoisovih priznanj,
– eno priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije,
– skupno do največ tri Puhove nagrade ali priznanja, od tega največ ena nagrada za življenjsko delo.«.
4. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku na koncu 11. točke pika nadomesti z vejico, za njo pa se dodajo nove, 12., 13. in 14. točka, ki se glasijo:
»12. način oddaje vloge,
13. opozorilo, da je lahko posamezni kandidat v istem letu predlagan samo za eno nagrado ali priznanje in da predsednik in člani Odbora ne morejo nastopati v vlogi predlagateljev niti strokovnjakov, ki pripravijo strokovno utemeljitev predloga,
14. določilo, da nepravočasne vloge ter vloge, oddane v nasprotju s prejšnjo točko, ne bodo obravnavane.«.
Tretji odstavek se črta.
5. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(vsebina predloga) 
(1) Isto osebo je mogoče v istem letu predlagati samo za eno nagrado ali priznanje.
(2) Predlog mora vsebovati:
1. spremni dopis predlagatelja;
2. prijavni obrazec, ki ga morajo podpisati kandidat oziroma kandidati in strokovnjaka, ki sta pripravila strokovno utemeljitev, in v katerem so navedeni:
– kontaktni podatki predlagatelja,
– imena dveh strokovnjakov, ki sta pripravila strokovno utemeljitev predloga,
– ime kandidata oziroma imena kandidatov za nagrado ali priznanje in njegovi oziroma njihovi kontaktni podatki,
– vrsto predlagane nagrade ali priznanja,
– dela, ki so predlagana za nagrado ali priznanje,
– pet najpomembnejših del v zvezi s predlogom za nagrado ali priznanje,
– področje in predlagano celotno ime nagrade ali priznanja,
– potrditev kandidata za nagrado ali priznanje in dveh strokovnjakov, ki sta pripravila strokovno utemeljitev, da je bil pri delih, predlaganih za nagrado ali priznanje, upoštevan Evropski kodeks ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti;
3. strokovno utemeljitev kandidature, ki jo pripravita dva strokovnjaka z raziskovalnega področja predlaganega kandidata;
4. bibliografijo kandidata za obdobje nagrajenih del;
5. biografijo in bibliografijo kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo;
6. poljudno obrazložitev dela kandidata (največ do 100 besed);
7. povzetek strokovne utemeljitve dela kandidata (največ do 150 besed za priznanja in do 200 besed za nagrade in ambasadorja znanosti).«.
6. člen 
V 13. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Strokovne komisije ocene predložijo Odboru in določijo za vsako nagrado in priznanje po enega kandidata na prvem in enega na drugem mestu.«.
7. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(nasprotje interesov) 
(1) Člani Odbora v času trajanja mandata ne morejo kandidirati za nagrado niti za priznanje ali predlagati kandidatov za nagrade in priznanja, lahko pa so predstojniki pravne osebe, ki je predlagatelj. V času trajanja mandata tudi ne morejo biti strokovnjaki, ki pripravijo strokovno utemeljitev za nagrado.
(2) Vloga, ki je vložena v nasprotju s prejšnjim odstavkom, se v fazi odpiranja vlog izloči iz nadaljnje obravnave.
(3) Predsednik oziroma član odbora se mora izločiti pri odločanju o kandidatu:
– če je kandidat njegov zakonec ali zunajzakonski partner ali če je z njim v sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do drugega kolena,
– če je zaposlen v isti ožji organizacijski obliki (katedri, oddelku ali odseku na fakulteti ali inštitutu) kot kandidat,
– če je s kandidatom za podelitev Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, Zoisovega priznanja, Puhove nagrade ali Puhovega priznanja sodeloval v raziskovalni oziroma projektni skupini, iz katere izvira delo oziroma dela, za katera se predlaga podelitev nagrade ali priznanja, ali z objavo v skupni publikaciji, ki je podlaga za nagrado ali priznanje, ali če je s kandidatom za Zoisovo nagrado za življenjsko delo sodeloval v isti raziskovalni oziroma projektni skupini ali pri objavi v skupni publikaciji v zadnjih sedmih letih.
(4) Če predsednik oziroma član Odbora oceni, da obstajajo druge okoliščine, zaradi katerih bi lahko obstajal dvom v njegovo nepristranskost, obvesti o tem Odbor, ki odloči o njegovi izločitvi.
(5) Predsednik in člani Odbora so zavezani k molčečnosti glede prejetih kandidatur in razprav na sejah Odbora, povezanih z obravnavo vlog in odločanjem o nagrajencih, ter glede imen nagrajencev do njihove javne objave.«.
8. člen 
17. člen se črta.
9. člen 
V 18. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Odbor javno objavi imena nagrajencev do 15. oktobra tekočega leta.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(rok za uskladitev poslovnika) 
Odbor uskladi poslovnik s tem pravilnikom v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-57/2022
Ljubljana, dne 23. februarja 2023
EVA 2023-3360-0002
Prof. dr. Nataša Vaupotič 
predsednica Odbora 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina