Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023

Kazalo

452. Uredba o spremembah Uredbe o samozaposlenih v kulturi, stran 1373.

  
Na podlagi 86. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 − uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o samozaposlenih v kulturi 
1. člen 
V Uredbi o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12, 28/14, 35/16 in 84/16) se v 2. členu v prvem odstavku v prvi alineji besedilo »(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16; v nadaljnjem besedilu: zakon)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: zakon)«.
V četrtem odstavku se beseda »triletnem« nadomesti z besedo »petletnem«.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
Posameznik se vpiše v razvid na podlagi vloge. Vlogi priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. člena te uredbe, ki jih organ sam ne more pridobiti iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, po uradni dolžnosti.«.
3. člen 
V 8. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Samozaposleni v kulturi lahko z vlogo zaprosi za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, če njegovo delo v zadnjih petih letih pomeni izjemen kulturni prispevek.
(2) Pri deficitarnih poklicih lahko samozaposleni v kulturi zaprosi za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru, če njegovo delo v zadnjih petih letih pomeni prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic iz priloge II, ki je sestavni del te uredbe.«.
4. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »35. plačni razred« nadomesti z besedilom »36. plačni razred«.
5. člen 
Priloga III in priloga IV se črtata.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(1) Ne glede na prilogo I Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12, 28/14, 35/16 in 84/16) se za izjemen kulturni prispevek šteje tudi predlagateljevo delo, ki izpolnjuje najmanj 50 odstotkov vseh točk pri kvantitativnem kriteriju in najmanj 50 odstotkov zahtevanih točk za vsak posamezen kvalitativni kriterij iz priloge I Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12, 28/14, 35/16 in 84/16), če predlagateljevo delo v zadnjih petih letih zajema tudi obdobje od 12. marca 2020 do 31. maja 2022.
(2) Ne glede na prilogo II Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12, 28/14, 35/16 in 84/16) se za prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic, šteje tudi predlagateljevo delo, ki izpolnjuje najmanj 50 odstotkov vseh točk pri kvantitativnem kriteriju in najmanj 50 odstotkov zahtevanih točk za vsak posamezen kvalitativni kriterij iz priloge II Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12, 28/14, 35/16 in 84/16), če predlagateljevo delo v zadnjih petih letih zajema tudi obdobje od 12. marca 2020 do 31. maja 2022.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena znaša prag za izpolnitev pogoja izjemnosti v okviru posameznega specializiranega poklica oziroma prag za izpolnitev pogoja strokovnosti v okviru posameznega specializiranega deficitarnega poklica 62 točk.
7. člen 
Dohodkovni cenzus za leto 2023 se določi na podlagi spremenjenega plačnega razreda v skladu s 4. členom te uredbe.
8. člen 
(1) Postopki za vpis v razvid, v katerih do uveljavitve te uredbe še ni bilo odločeno z dokončno odločbo, se dokončajo po določbah te uredbe.
(2) Postopki za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, v katerih do uveljavitve te uredbe še ni bilo odločeno z dokončno odločbo, se dokončajo po določbah te uredbe.
9. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-75/2023
Ljubljana, dne 23. februarja 2023
EVA 2022-3340-0047
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti