Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023

Kazalo

448. Uredba o nadomestilu za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisije CO2, stran 1360.

  
Na podlagi tretjega in šestega odstavka 183. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o nadomestilu za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisije CO2
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
Ta uredba določa način in pogoje dodelitve nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisij CO2, iz preglednice 1 iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), podrobnejši namen porabe nadomestila in način ugotavljanja njegove namenske porabe v skladu s šestim odstavkom 10.a člena Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1416 z dne 17. junija 2021 o spremembi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izključitve dohodnih letov iz Združenega kraljestva iz sistema EU za trgovanje z emisijami (UL L št. 305 z dne 31. 8. 2021, str. 1).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. električna energija iz nizkoogljičnih virov je električna energija iz obnovljivih virov energije ali električna energija iz jedrskih procesov;
2. električna energija iz obnovljivih virov energije je električna energija iz obnovljivih virov energije iz zakona, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije;
3. energija iz obnovljivih virov je energija iz obnovljivih virov iz zakona, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije;
4. merilni instrument je merilni instrument iz zakona, ki ureja meroslovje;
5. odločba o potrditvi načrta metodologije spremljanja je potrditev načrta metodologije spremljanja iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2018 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 59 z dne 27. 2. 2019, str. 8) v zvezi s predpisom, ki ureja izvajanje delegirane uredbe EU o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Evropske unije;
6. podnaprava je podnaprava iz odločbe o potrditvi načrta metodologije spremljanja;
7. prihranek energije je prihranek energije iz zakona, ki ureja učinkovito rabo energije;
8. proizvod je proizvod iz sektorja ali podsektorja iz preglednice 1 iz Priloge 1 te uredbe, in je bila pri njegovi proizvodnji porabljena električna energija;
9. projekt proizvodnje energije iz obnovljivih virov je projekt, ki vključuje naložbo v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov na ozemlju Republike Slovenije;
10. ukrep izboljšanja energetske učinkovitosti je ukrep, kot je opredeljen za javni in storitveni sektor ali industrijo v predpisu, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije.
II. NAČIN IN POGOJI ZA DODELITEV NADOMESTILA 
3. člen 
(upravičenec do nadomestila) 
(1) Upravičenec do nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) je:
a) upravljavec naprave, ki ima pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov in v podnapravi te naprave proizvaja proizvod,
b) upravljavec naprave, ki ima pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov za malo napravo in v podnapravi te male naprave proizvaja proizvod, ali
c) malo ali srednje podjetje, ki ustreza merilom za mikro, majhne in srednje družbe iz zakona, ki ureja gospodarske družbe, ter proizvaja proizvod v napravi,
ki zagotavlja proces spremljanja podatkov o dejanski proizvodnji proizvoda in dejansko porabljeni električni energiji na način, da bosta zagotovljeni verodostojnost in sledljivost podatkov v skladu s standardom SIST EN ISO 9001, SIST EN ISO 14001, SIST EN ISO 50001 ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom, in ki izpolnjuje obveznost izvedbe energetskih pregledov iz zakona, ki ureja učinkovito rabo energije, če to obveznost ima.
(2) Proces spremljanja podatkov iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti podatke o uporabljenih merilnih instrumentih ter odčitke s teh merilnih instrumentov o dejanski proizvodnji proizvoda in dejansko porabljeni električni energiji pri proizvodnji tega proizvoda za posamezno koledarsko leto.
4. člen 
(vloga za izdajo odločbe o pravici do nadomestila) 
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do nadomestila z vlogo za izdajo odločbe o pravici do nadomestila na izpolnjenem obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, ki jo skupaj z zahtevanimi prilogami vloži pri ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Upravičenec pri ministrstvu vloži vlogo iz prejšnjega odstavka najpozneje do 30. septembra 2024.
5. člen 
(odločba o pravici do nadomestila) 
(1) Ministrstvo izda odločbo o pravici do nadomestila upravičencu za obdobje do 31. decembra 2024, ki vsebuje:
1. firmo in poslovni naslov upravičenca,
2. številko pravnomočnega dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, če ga upravičenec ima,
3. številko pravnomočne odločbe o potrditvi načrta metodologije spremljanja, če jo upravičenec ima,
4. kodo dejavnosti NACE in kodo proizvoda upravičenca PRODCOM,
5. zahtevo za nadaljnje izpolnjevanje obveznosti iz 3. člena te uredbe in
6. zahteve za izvedbo ukrepov iz 6. člena te uredbe.
(2) Upravičenec ministrstvo obvesti o vsaki spremembi v zvezi s 1. do 4. točko prejšnjega odstavka in v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz 5. in 6. točke prejšnjega odstavka najpozneje v 15 dneh od nastanka te spremembe, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki, pri čemer navede tudi datum spremembe.
6. člen 
(ukrepi) 
(1) Upravičenec, ki ima pravnomočno odločbo iz prejšnjega člena, mora zmanjšati ogljični odtis porabe električne energije na svoji napravi tako, da vsaj 30 % porabe električne energije na napravi v preteklem koledarskem letu zagotovi iz nizkoogljičnih virov.
(2) Upravičenec najpozneje v dveh letih od prejema zadnjega nadomestila zagotovi porabo celotnega nadomestila, ki ga je prejel za celotno obdobje upravičenosti do nadomestila, za projekte proizvodnje energije iz obnovljivih virov na ozemlju Republike Slovenije, za ukrepe izboljšanja energetske učinkovitosti na svoji napravi ali za neposredne ali posredne naložbe za zmanjševanje procesnih emisij toplogrednih plinov ter emisij drugih onesnaževal na svoji napravi.
(3) Upravičenec je zadostil ukrepom iz prejšnjega odstavka, če:
a) za projekte proizvodnje energije iz obnovljivih virov do izteka roka iz prejšnjega odstavka ministrstvu predloži račune za izvedbo projekta, uporabno dovoljenje in druga dokazila o izvedbi projekta (fotografije projekta ipd.);
b) za ukrepe izboljšanja energetske učinkovitosti do izteka roka iz prejšnjega odstavka ministrstvu sporoči podatek o prihranku energije, ki je posledica izvedenega ukrepa, ter mu pošlje račune za izvedbo in druga dokazila o izvedbi projekta (fotografije projekta ipd.) ali
c) za neposredne ali posredne naložbe za zmanjševanje procesnih emisij toplogrednih plinov ter emisij drugih onesnaževal do izteka roka iz prejšnjega odstavka ministrstvu predloži račune v zvezi z izvedbo naložbe, fotografije naložbe ter podroben opis in oceno, kako in v kolikšni meri je izvedena naložba prispevala k zmanjševanju procesnih emisij toplogrednih plinov oziroma emisij drugih onesnaževal.
7. člen 
(vloga za izdajo odločbe o višini nadomestila) 
Upravičenec, ki ima pravnomočno odločbo iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, pri ministrstvu vloži vlogo za izdajo odločbe o višini nadomestila za preteklo koledarsko leto na izpolnjenem obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, skupaj z dokazili in izjavo, najpozneje do 30. aprila tekočega leta in ne prej kot 31. marca tekočega leta.
8. člen 
(odločba o višini nadomestila) 
(1) Ministrstvo izda odločbo o višini nadomestila za celotno preteklo koledarsko leto, če upravičenec:
1. ni prejemnik preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis;
2. ni prejemnik katere koli druge dovoljene državne pomoči, povezane s posrednimi stroški iz te uredbe, ki se delno ali v celoti prekrivajo, ali katere koli druge dovoljene državne pomoči brez opredeljivih upravičenih stroškov, razen če taka kumulacija ne povzroči prekoračitve maksimalne intenzivnosti pomoči iz drugega odstavka tega člena;
3. na dan vložitve vloge iz prejšnjega člena nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, katerih vrednost presega 50 eurov;
4. predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let do dneva vložitve vloge iz prejšnjega člena;
5. ni podjetje v težavah v skladu s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1);
6. ni podjetje, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom, in
7. izpolnjuje zahteve iz prvega odstavka 6. člena te uredbe.
(2) Odločba o višini nadomestila iz prvega odstavka tega člena vsebuje višino nadomestila, ki jo ministrstvo izračuna za celotno preteklo koledarsko leto na podlagi podatkov o posameznem proizvodu iz vloge iz prejšnjega člena in ob upoštevanju:
1. referenčnega koeficienta učinkovitosti porabe električne energije iz preglednice 2 iz Priloge 1 te uredbe, izračunanega kot:
Amax(t) = Ai(t)x C x P(t–1)x E(t)x AO(t)
kjer je:
– Amax(t) višina nadomestila za preteklo leto, izražena v eurih (v nadaljnjem besedilu: Amax(t)),
– Ai(t) maksimalna intenzivnost pomoči, izražena kot delež, vendar ne več kot 0,75 (v nadaljnjem besedilu: Ai(t)),
– C faktor emisij CO2, ki znaša 0,69 tCO2/MWh (v nadaljnjem besedilu: C),
– P(t-1) cena nestandardizirane terminske pogodbe za pravico do emisije, izražena v eurih, ki pomeni navadno povprečje dnevnih cen enoletnih nestandardiziranih terminskih pogodb za pravico do emisije (zaključni tečaj) za dobavo v decembru tistega leta, za katerega se odobri pomoč, opazovano na skupni borzi CO2 v EU od 1. januarja do 31. decembra leta, ki je pred letom, za katerega se dodeli pomoč (v nadaljnjem besedilu: P(t-1)),
– E(t) referenčni koeficient učinkovitosti porabe električne energije za proizvod, izražen v MWh/t, iz preglednice 2 iz Priloge 1 te uredbe (v nadaljnjem besedilu: E(t)),
– AO(t) dejanska proizvodnja proizvoda v napravi v preteklem letu, pri kateri se je porabila električna energija, izražena v tonah (v nadaljnjem besedilu: AO(t)),
ali
2. referenčnega koeficienta učinkovitosti pri medsebojni izmenljivosti goriva in električne energije iz preglednice 3 iz Priloge 1 te uredbe, izračunanega kot:
Amax(t) = Ai(t)x C x P(t–1)x Eiz(t)x AO(t)
kjer je:
– Eiz(t) referenčni koeficient učinkovitosti pri medsebojni izmenljivosti goriva in električne energije (v nadaljnjem besedilu: Eiz(t)), izračunan kot:
Eiz(t) =
RV(t)x Y(t)
0,376
kjer je:
– RV(t) referenčna vrednost za proizvod ob upoštevanju izmenljivosti goriva in električne energije, izražena v tCO2/t iz preglednice 3 iz Priloge 1 te uredbe (v nadaljnjem besedilu: RV(t)),
– Y(t) delež posrednih emisij, izražen kot razmerje med povprečno količino posrednih emisij in povprečno količino skupnih emisij za proizvodnjo proizvoda v letih 2014–2018; oziroma delež posrednih emisij, izražen kot razmerje med količino posrednih emisij in skupnih emisij za proizvodnjo proizvoda v preteklem koledarskem letu, če je upravičenec začel proizvajati proizvod po 30. juniju 2019,
ali
3. referenčnega koeficienta učinkovitosti porabe nadomestne električne energije, in sicer za proizvode, ki spadajo v upravičene sektorje iz preglednice 1 iz Priloge 1 te uredbe, vendar zanje v preglednicah 2 in 3 iz Priloge 1 te uredbe ni določen koeficient učinkovitosti porabe električne energije, izračunanega kot:
Amax(t) = Ai(t)x C x P(t–1)x EF(t)x AEC(t)
kjer je:
– EF(t) referenčni koeficient učinkovitosti porabe nadomestne električne energije, izražen v MWh/t, iz preglednice 4 iz Priloge 1 (v nadaljnjem besedilu: EF(t)),
– AEC(t) dejansko porabljena električna energija za proizvodnjo proizvoda v preteklem koledarskem letu, izražena v MWh.
(3) Ministrstvo ceno nestandardizirane terminske pogodbe za pravico do emisije za preteklo koledarsko leto objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na osrednjem spletnem mestu državne uprave gov.si najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
(4) Ministrstvo odločbo iz prvega odstavka tega člena pošlje inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.
(5) Upravičenec je prejemnik državne pomoči v višini izplačila nadomestila na podlagi sheme državne pomoči SAXXXX.
(6) Minister, pristojen za okolje, s sklepom določi Ai(t), izraženo kot delež, na podlagi razmerja med višino sredstev iz veljavnega programa iz petega odstavka 183. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljnjem besedilu: program), in vsoto višin nadomestil, izračunano na podlagi prejetih vlog iz 7. člena te uredbe, in ta sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave gov.si najpozneje do 1. junija tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto. Če je v skladu s programom na voljo dovolj sredstev, Ai(t) znaša 0,75.
9. člen 
(izplačilo nadomestila) 
Ministrstvo upravičencu, ki ima pravnomočno odločbo iz prvega odstavka prejšnjega člena, izplača nadomestilo na transakcijski račun upravičenca najpozneje v dveh mesecih od pravnomočnosti te odločbe.
10. člen 
(prenehanje pravice do nadomestila) 
(1) Upravičencu preneha veljati pravica do nadomestila, če se ugotovi, da:
– so bili v vlogi iz 4. ali 7. člena te uredbe navedeni neresnični podatki,
– ni izpolnil obveznosti iz drugega odstavka 5. člena te uredbe ali
– v roku iz drugega odstavka 6. člena te uredbe ne zagotovi ali izkaže porabe prejetega nadomestila pod pogoji iz drugega in tretjega odstavka 6. člena te uredbe.
(2) Ministrstvo v primeru iz prejšnjega odstavka upravičencu najpozneje v enem mesecu od ugotovitve nepravilnosti izda odločbo o prenehanju pravice do nadomestila, s katero ugotovi, kdaj so nastopili razlogi za prenehanje pravice do nadomestila.
(3) Ministrstvo v primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena upravičencu z odločbo iz prejšnjega odstavka odredi vračilo neupravičeno prejetega nadomestila, ki se vplača na podračun javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, najpozneje v osmih dneh od pravnomočnosti te odločbe.
(4) Ministrstvo v primeru iz tretje alineje prvega odstavka tega člena upravičencu z odločbo iz drugega odstavka tega člena odredi vračilo deleža prejetega nadomestila, ki ga je prejel za celotno obdobje upravičenosti do nadomestila, za katerega ni zagotovil oziroma izkazal porabe v skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena te uredbe.
(5) Upravičenec, ki mu je odločba o pravici do nadomestila prenehala veljati na podlagi tretjega odstavka tega člena, trajno izgubi pravico do pridobitve odločbe o pravici do nadomestila.
11. člen 
(preplačila in podplačila) 
(1) Če se ugotovi, da je v odločbi iz 8. člena te uredbe prišlo do napake v izračunu višine nadomestila, ministrstvo najpozneje v enem mesecu od ugotovitve nepravilnosti po uradni dolžnosti spremeni to odločbo z navedbo pravilne višine nadomestila ter na podlagi novega izračuna odredi vračilo preplačila upravičencu ali doplača podplačilo do nove izračunane višine v spremenjeni odločbi.
(2) Vračilo preplačila iz prejšnjega odstavka upravičenec vplača na podračun javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, najpozneje v osmih dneh od pravnomočnosti spremenjene odločbe iz prejšnjega odstavka.
(3) Doplačilo iz prvega odstavka tega člena ministrstvo vplača na transakcijski račun upravičenca najpozneje v osmih dneh od pravnomočnosti spremenjene odločbe iz prvega odstavka tega člena.
12. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za okolje.
13. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 50.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 100.000 do 500.000 eurov, če v vlogi iz 4. člena ali 7. člena te uredbe navede neresnične podatke.
(2) Z globo od 30.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(1) Vloga iz 7. člena te uredbe se za leto 2022 vloži pri ministrstvu najpozneje do 31. julija 2023.
(2) Minister, pristojen za okolje, prvič s sklepom določi Ai(t), izraženo kot delež, na podlagi razmerja med višino sredstev iz veljavnega programa in vsoto višin nadomestil, izračunano na podlagi prejetih vlog iz 7. člena te uredbe, in ta sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave gov.si najpozneje do 1. septembra 2023 za preteklo koledarsko leto.
15. člen 
(začetek in konec veljavnosti ter podaljšanje uporabe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2025, določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 10. člena ter 11. do 13. člena te uredbe pa se uporabljajo do 31. januarja 2028.
Št. 00704-72/2023
Ljubljana, dne 23. februarja 2023
EVA 2023-2570-0006
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost