Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023

Kazalo

443. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, stran 1350.

  
Na podlagi petega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 
1. člen 
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 115/22) se v 8. členu v prvem odstavku za besedilom »in je« doda besedilo »do vključno 31. decembra 2022«.
V drugem odstavku se besedilo »30. novembra« nadomesti z besedilom »31. marca«. Za prvim stavkom se doda nov stavek, ki se glasi: »Če ravnatelj do 28. februarja 2023 ne poda predloga za uskladitev delovnega mesta in naziva, lahko od 1. do 31. marca 2023 predlog poda tudi vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja sam na obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del pravilnika.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O uskladitvi delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja na podlagi predloga iz drugega odstavka tega člena odloči minister. O uskladitvi delovnega mesta in naziva posameznega vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja se odloči samo enkrat.«.
2. člen 
Za prilogo 3 se doda nova priloga 4, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-14/2023
Ljubljana, dne 20. februarja 2023
EVA 2023-3350-0001
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost