Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023

Kazalo

434. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva, stran 1342.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
GZS-Podjetniško trgovska zbornica, ki jo zastopa predsednik Upravnega odbora Brane Lotrič
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, ki ga zastopa predsednik sindikata Blaž Sotlar
sklepata
A N E K S  š t.  2 
h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 94/10, 58/11, 4/18, v nadaljevanju KPdg)
1. člen 
Spremeni se 45. člen KPdg, tako da se glasi:
»45. člen 
pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače 
(1) Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu, v primerih, določenih s to kolektivno pogodbo. Delavec se o izrabi odsotnosti dogovori z delodajalcem.
(2) Plačana odsotnost znaša za posamezni primer:
lastne poroke
2 dneva
rojstva otroka
2 dneva
smrti zakonca ali osebe, ki je z delavcem živela v skupnosti, ki je izenačena z zakonsko zvezo, smrti otrok, staršev, posvojencev in pastorkov
3 dnevi
smrti bratov, sester, starih staršev
1 dan
selitve delavca in njegove družine v istem kraju
1 dan
selitve delavca in njegove družine v drug kraj
2 dneva
elementarne nesreče, ki je zadela delavca in njegovo družino
1–3 dni.
(3) Odsotnost iz prvega odstavka tega člena je mogoče izrabiti samo ob nastopu dogodka.
(4) Dnevi odsotnosti zaradi selitve se ne seštevajo.
(5) Nadomestilo plače za primere iz drugega odstavka tega člena izplača delodajalec.«
2. člen 
Spremeni se 90. člen KPdg, tako da se glasi:
»90. člen 
solidarnostna pomoč 
(1) V primeru smrti delavca pripada njegovim ožjim družinskim članom solidarnostna pomoč v višini ene povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.
(2) V primeru smrti ožjega družinskega člana, ki ga je delavec vzdrževal, pripada delavcu solidarnostna pomoč v višini polovice povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.
(3) Ožji družinski člani iz prejšnjih odstavkov so: zakonec, zunajzakonski partner, otroci, posvojenci, pastorki in starši, če jih je delavec dolžan preživljati.
(4) Solidarnostno pomoč delodajalec izplača ob nastanku primera iz prvega in drugega odstavka tega člena oziroma najkasneje v 30 dneh po nastanku primera.
(5) Na predlog reprezentativnega sindikata lahko izplača delodajalec solidarnostno pomoč delavcu v višini ene povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece v primeru težje invalidnosti, ki je posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni in zaradi katere je delavcu priznana pravica do dela na drugem delovnem mestu ali pravica do krajšega delovnega časa od polnega.
(6) Na predlog reprezentativnega sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, izplača delodajalec delavcu solidarnostno pomoč v višini 500 €, v naslednjih primerih:
– neprekinjene bolezni, ki traja najmanj devet mesecev,
– elementarne nesreče, ki je prizadela delavca.
(7) Solidarnostna pomoč iz petega odstavka je enkratna pomoč, ki se lahko izplača ob priznanju pravice do dela na drugem delovnem mestu ali pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega.
(8) Solidarnostna pomoč iz prve alinee šestega odstavka se lahko izplača največ enkrat v letu, v katerem se izpolni pogoj za njeno pridobitev.«
3. člen 
Spremeni se točka 1 tarifne priloge KPdg, tako da se glasi:
»1. Zneski najnižjih osnovnih plač
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred se uporabljajo od 1. 2. 2023 dalje in znašajo:
I.
tarifni razred
647,45 €
II.
tarifni razred
738,10 €
III.
tarifni razred
828,71 €
IV.
tarifni razred
932,31 €
V.
tarifni razred
1.042,38 €
VI.
tarifni razred
1.243,11 €
VII.
tarifni razred
1.411,43 €
VIII.
tarifni razred
1.683,34 €
IX.
tarifni razred
2.020,02 €
(2) V prejšnjem odstavku dogovorjene najnižje osnovne plače se nanašajo na polni delovni čas, povprečno 174 ur mesečno.
(3) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se v mesecu februarju tekočega koledarskega leta povečajo v višini povprečne letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin preteklega leta glede na predpreteklo leto v RS, v skladu z objavo Statističnega urada RS (SURS). Prva uskladitev se opravi v februarju 2024.«
4. člen 
Spremeni se točka 3 Tarifne priloge KPdg, tako da se glasi:
»3. Drugi osebni prejemki
Regres za letni dopust
Regres za letni dopust se izplača v višini minimalne plače, povečane za 4 %.«
5. člen 
Spremeni se točka 4 Tarifne priloge KPdg, tako da se glasi:
»4. Povračila stroškov v zvezi z delom
(1) Stroški prehrane
Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini najmanj 5,00 € na dan.
(2) Stroški prevoza na delo in z dela
Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini najmanj 80 % cene najcenejšega javnega prevoza.
Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati, je upravičen do povračila stroškov prevoza najmanj v višini 0,16 € na kilometer.
(3) Službeno potovanje v Sloveniji
Delavec je za službeno potovanje v Sloveniji upravičen do dnevnice, in sicer za pot, ki traja:
– nad 6 do 8 ur – v višini 8,00 €
– nad 8 do 12 ur – v višini 10,00 €
– nad 12 ur – v višini 20,00 €.
(4) Službeno potovanje v tujini
Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno potovanje v tujini v višini, ki jo določi izvršilni predpis, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino.
(5) Terenski dodatek
Delavec je upravičen do terenskega dodatka v višini 4,00 € na dan.«
KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(1) V ostalih določbah ta kolektivna pogodba ostane nespremenjena.
(2) Ta aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2023 dalje, razen tretjega člena, ki začne veljati 1. 2. 2023.
Ljubljana, dne 24. januarja 2023
GZS, Podjetniško-trgovska zbornica Slovenije 
predsednik 
Brane Lotrič 
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije 
predsednik 
Blaž Sotlar 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 16. 2. 2023 izdalo potrdilo št. 10101-2/2010-20 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 45/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti